Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » „Iš Sa­vi­val­dy­bės pu­sės ženg­tas gra­žus žings­nis“

„Iš Sa­vi­val­dy­bės pu­sės ženg­tas gra­žus žings­nis“

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos po­sė­dy­je vie­nas iš svar­bes­nių klau­si­mų – spren­di­mas dėl nau­jų dar­bo vie­tų stei­gi­mo sub­si­di­ja­vi­mo ir mo­kes­čių leng­va­tų tei­ki­mo ver­slo sub­jek­tams tvar­kos ap­ra­šo. Ko­mi­te­to na­riai vie­nin­gai pri­ta­rė, kad šis spren­di­mas itin nau­din­gas ir rei­ka­lin­gas. Po­sė­džio me­tu taip pat pri­tar­ta žmo­nių lai­do­ji­mo tvar­ką reg­la­men­tuo­jan­tiems tei­sės ak­tams bei Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai per­duo­ti se­nuo­sius Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los pa­sta­tus.

Ko­mi­te­to na­riai pri­ta­rė siū­ly­mui įtrauk­ti į ne­pri­va­ti­zuo­ja­mų že­mės skly­pų są­ra­šą apie 0,8500 ha plo­to že­mės skly­pą, esan­tį Drobs­tų k. (prie­šais Skrob­lio pi­lia­kal­nį), rei­ka­lin­gą rek­re­a­ci­jai ir po­il­siui. Spren­di­mui pri­tar­ta at­si­žvel­gus į Vy­kin­to Bud­rec­kio bir­že­lio 14-osios die­nos pra­šy­mą. Mi­nė­to­je vie­to­je no­ri­ma įreng­ti spor­to ir po­il­sio aikš­te­lę.
Ne­pri­eš­ta­rau­ta per­im­ti iš Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį tur­tą – ne­gy­ve­na­mą­ją pa­tal­pą-mo­kyk­lą (ben­dras plo­tas – 361,45 kv. m), ½ ki­tų in­ži­ne­ri­nių sta­ti­nių (tvo­ra, kie­mo aikš­te­lė) – ir per­duo­ti juos Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai val­dy­ti, nau­do­ti ir dis­po­nuo­ti pa­ti­kė­ji­mo tei­se. Me­no mo­kyk­la per­si­kė­lė į re­no­vuo­tas pa­tal­pas, esan­čias Par­ko g. 10, to­dėl se­no­sios mo­kyk­los veik­lai ne­be­rei­ka­lin­gos. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis sa­kė, kad dar nė­ra nu­spręs­ta, kas įsi­kurs se­no­sio­se me­no mo­kyk­los pa­tal­po­se. „Vi­so­kių min­čių yra, spek­tras – pla­tus. Lau­kia­me pa­siū­ly­mų iš ver­slo at­sto­vų, dar svars­to­me, kon­kre­taus spren­di­mo nė­ra“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.
Taip pat pri­tar­ta teik­ti Ta­ry­bai nau­jų dar­bo vie­tų stei­gi­mo sub­si­di­ja­vi­mo ir mo­kes­čių leng­va­tų tei­ki­mo ver­slo sub­jek­tams tvar­kos ap­ra­šą. Už nau­jos dar­bo vie­tos, į ku­rią įdar­bi­na­mas Sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas, nu­sta­ty­ta tvar­ka re­gist­ruo­tas Dar­bo bir­žo­je, su­da­rant su juo ne­ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį ir iš­lai­kant dar­bo vie­tą ne ma­žiau kaip vie­ne­rius me­tus, su­kū­ri­mą ski­ria­ma 100 eu­rų vie­nai dar­bo vie­tai įkur­ti, bet ne dau­giau kaip 500 eu­rų vie­nai įmo­nei per me­tus. Taip pat su­tei­kia­ma pir­mais me­tais 100 proc., ant­rais – 50 proc., tre­čiais – 30 proc. že­mės, že­mės nuo­mos už vals­ty­bi­nę že­mę ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čių leng­va­ta (jei­gu dar­bo vie­ta iš­sau­go­ma tre­jus me­tus). Pra­de­dan­tiems ver­sli­nin­kams, jau­nes­niems ne­gu 29 me­tų am­žiaus ir de­kla­ra­vu­siems gy­ve­na­mą­ją vie­tą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, įstei­gus įmo­nę, ski­ria­ma vien­kar­ti­nė 500 eu­rų pa­ra­ma ir tre­jus me­tus tei­kia­ma 100 proc. že­mės, že­mės nuo­mos už vals­ty­bi­nę že­mę ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čių leng­va­ta. Leng­va­tos tei­kia­mos ir pir­mą kar­tą įdar­bin­tiems ab­sol­ven­tams iki 29 me­tų, be­dar­biams, ver­slo sub­jek­tams, per­kė­lu­siems sa­vo veik­lą į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bę, bei ki­tiems. Ta­ry­bos na­rys Al­bi­nas Mas­laus­kas sa­kė, kad šiuo spren­di­mo pro­jek­tu iš Sa­vi­val­dy­bės pu­sės ženg­tas gra­žus žings­nis.
Be di­des­nių dis­ku­si­jų pri­tar­ta žmo­nių lai­do­ji­mo tvar­ką Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je reg­la­men­tuo­jan­tiems tei­sės ak­tams. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros sky­riaus vy­resn. spe­cia­lis­tė Ri­man­tė Lenk­šai­tė sa­kė, kad daug pa­kei­ti­mų nė­ra. Pa­si­pil­dė ben­dro­sios są­vo­kos, at­si­ra­do są­vo­ka „Ne­pri­žiū­ri­ma ka­pa­vie­tė“, kei­tė­si ter­mi­nas – vie­toj mir­ties liu­di­ji­mo įsi­ga­lio­jo me­di­ci­ni­nis mir­ties liu­di­ji­mas. Ben­drie­ji nuo­sta­tai pa­pil­dy­ti nau­ju sky­riu­mi – ka­pi­nių lan­ky­mo tai­syk­lė­mis. A. Čer­nec­kis mi­nė­jo, kad at­si­ra­dęs nau­jas ter­mi­nas la­bai rei­ka­lin­gas, nes yra pa­si­tai­kęs ne vie­nas at­ve­jis, kai se­niū­nams bu­vo ne­aiš­ku, kaip tin­ka­mai įfor­min­ti ne­pri­žiū­ri­mas ka­pa­vie­tes, kad for­mu­luo­tė ati­tik­tų ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama