Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Į va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį iš­šo­ko stir­na

Į va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį iš­šo­ko stir­na

Spa­lio 1-osios va­ka­re, 19.10 val., gau­tas pra­ne­ši­mas apie au­to­mo­bi­lio par­trenk­tą gy­vū­ną. Nu­vy­kus į nu­ro­dy­tą ke­lio Kryž­kal­nis-Rie­ta­vas-Vė­žai­čiai at­kar­pą, ras­tas sto­vin­tis au­to­mo­bi­lis „Au­di A4“.

Au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas (gim. 1985 m.), gy­ve­nan­tis Ban­gos g., Pe­lai­čių kai­me, pa­aiš­ki­no, kad, va­žiuo­jant link La­bar­džių kai­mo, iš de­ši­nės ša­li­ke­lės stai­ga iš­šo­ko stir­na.
Įvy­kio me­tu ap­ga­din­tas vy­riš­kio au­to­mo­bi­lis, ke­lio įren­gi­niai ir sta­ti­niai ne­su­ga­din­ti, žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo. Vai­ruo­to­jas bu­vo blai­vus. Nu­gai­šu­si stir­na per­duo­ta me­džio­to­jų ir žve­jų klu­bo „Stumb­ras“ va­do­vui. Eis­mo įvy­kis ne­for­min­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama