Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­to rū­pes­čiai ir džiaugs­mai

Gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­to rū­pes­čiai ir džiaugs­mai

Vie­nuo­lik­to­kas Vi­lius Rai­šuo­tis mo­ko­si Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je. Vai­ki­nas yra gim­na­zi­jos pre­zi­den­tas, ak­ty­viai da­ly­vau­ja mo­kyk­los veik­lo­je. Po moks­lų ir vi­sų mo­kyk­los rei­ka­lų jam lais­vo lai­ko lie­ka ne­daug, ta­čiau ir tuo­met jis ne­ven­gia pa­im­ti į ran­kas kny­gą, do­mi­si, kas vyks­ta pa­sau­ly­je ir ap­link mus.

Šei­mo­je Vi­lius yra ne vie­nas, tu­ri jau­nes­nę de­vy­ne­rių me­tų se­sę, ku­ri da­bar krem­ta tre­čios kla­sės moks­lus. Rie­ta­vas Vi­liui yra gim­ta­sis mies­tas, nes jo tė­vai, Kris­ti­na ir Egi­di­jus Rai­šuo­čiai, nuo ma­žens gy­ve­na Rie­ta­vo apy­lin­kė­se.
La­biau­siai trau­kia skai­čių pa­sau­lis
Vi­lius sa­ko, kad moks­lai se­ka­si ga­na ge­rai, nors pri­pa­žįs­ta, kad se­niau pa­žy­miai bu­vo kur kas ge­res­ni nei da­bar. Anot jo, bū­ti vie­nuo­lik­to­ku nė­ra leng­va. No­rint pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų, krū­vis iš vi­sų dis­cip­li­nų ten­ka la­bai di­de­lis, tad di­dži­ą­ją lai­ko da­lį su­ry­ja moks­lai. Kaip be­bū­tų, vai­ki­nas mo­ky­mo­si re­zul­ta­tais pa­ten­kin­tas. La­biau­siai jam pa­tin­kan­tys da­ly­kai yra ma­te­ma­ti­ka, an­glų kal­ba, in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos, is­to­ri­ja. La­biau trau­kia tiks­lie­ji moks­lai, tad me­nai ne­pa­ten­ka į Vi­liaus mėgs­ta­miau­sių­jų są­ra­šą. Jį la­biau­siai do­mi­na sri­tys, su­si­ju­sios su ma­te­ma­ti­ka, pro­gra­ma­vi­mu, eko­no­mi­ka, bei vie­nas iš­skir­ti­nis da­ly­kas – po­li­to­lo­gi­ja. „Tie­są sa­kant, moks­lai man nė­ra pri­vers­ti­nis da­ly­kas. Aiš­ku, prie­var­ta daž­nai at­si­ran­da, kai la­bai tin­gi mo­ky­tis, bet iš es­mės man pa­tin­ka kaup­ti ži­nias, su­ži­no­ti ką nors nau­jo ar įsi­gi­lin­ti į dar ne­su­pras­tus da­ly­kus.
Ne pa­mo­kų me­tu vi­sa­da do­miuo­si, kas vyks­ta ap­link ma­ne, Sei­me, Eu­ro­pos Są­jun­go­je, pa­sau­ly­je. Kart­kar­tė­mis gi­li­nuo­si į to­kius da­ly­kus kaip mar­ke­tin­gas ar in­ves­ti­ci­jos. Pats pa­grin­di­nis do­mi­nan­tis da­ly­kas esu aš pats. Sten­giuo­si at­ras­ti sa­ve, sa­vo tik­ruo­sius sie­kus. Ma­ne do­mi­nan­čių da­ly­kų yra ne­ma­žai, jie la­bai skir­tin­gi“, – apie sa­vo po­mė­gius pa­sa­ko­jo vai­ki­nas. Eg­za­mi­nų ma­ra­to­nas Vi­lių už­klups dar tik ki­tais me­tais, tad jie dar la­bai ne­bau­gi­na. „Daug kas sa­ko, kad vie­nuo­lik­to­je kla­sė­

je mo­ky­tis nė­ra sun­ku, bet kai no­ri iš anks­to pra­dė­ti ruoš­tis eg­za­mi­nams, at­si­pa­lai­da­vi­mo ne­ga­li bū­ti. Ma­nau, kad aš eg­za­mi­nams ruo­šiuo­si ga­na nuo­sek­liai“, – sa­kė Vi­lius.
Bū­da­mas mo­kyk­los pre­zi­den­tu, įžvel­gia tik pliu­sus
Ak­ty­vus vai­ki­nas gim­na­zi­jo­je ne­ap­si­ri­bo­ja vien pa­mo­ko­mis ir na­mų dar­bais. Šiuo me­tu jam pri­klau­so ir gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­to pa­rei­gos. „Į pre­zi­den­to ta­ry­bą pa­kliu­vau, kai bu­vau de­vin­to­je kla­sė­je. Iš pra­džių ne­la­bai su­pra­tau, kas jo­je vyks­ta, ką aš čia tu­riu da­ry­ti, bet pa­laips­niui vis­kas „pra­švie­sė­jo“. Ta­da su­pra­tau, kad no­riu pre­ten­duo­ti į pre­zi­den­to pos­tą at­ėjus nau­jiems rin­ki­mams. Bu­vo svars­ty­mų, su­abe­jo­ji­mų, ar aš tik­rai to no­riu, bet drau­gai ir šei­ma pa­ska­ti­no, tad pa­si­ry­žau su­da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se. Ži­no­jau, kad bū­nant pre­zi­den­tu ar jo ta­ry­bo­je, nu­si­ma­tys daug pro­jek­tų, nau­jų pa­žin­čių, ir tai ma­ne dar la­biau ska­ti­no siek­ti to pos­to. Ma­no, kaip pre­zi­den­to, pa­grin­di­nė pa­rei­ga yra bū­ti ta­ry­bos ly­de­riu, nes be sa­vo ko­man­dos nie­ko ne­pa­da­ry­čiau.
Svar­bus dar­bas yra ko­mu­ni­ka­ci­ja tarp ko­man­dos na­rių. Jie įde­da la­bai di­de­lį in­dė­lį į mū­sų, kaip pre­zi­den­to ta­ry­bos, veik­lą. Taip pat ma­no pa­rei­gos yra at­sto­vau­ti gim­na­zi­jos mo­ki­niams, pa­dė­ti jiems su­si­tvar­ky­ti su iš­ki­lu­sio­mis pro­ble­mo­mis, ben­drau­ti su ad­mi­nist­ra­ci­ja ir mo­ky­to­jais. Šios pa­tir­ties pliu­sai yra di­de­li – ga­liu at­si­skleis­ti, pa­ma­ty­ti daug nau­jų da­ly­kų, ben­drau­ti su žmo­nė­mis, su ku­riais, ma­niau, nie­ka­da ne­ben­drau­siu. Su­si­ra­dau daug nau­jų drau­gų, pa­žin­tys iš­si­plė­tė ko­ne per vi­są Lie­tu­vą. Nors bū­ti pa­vyz­džiu ki­tiems nė­ra leng­va, ta­čiau aš sten­giuo­si kaip įma­ny­da­mas“, – apie sa­vo veik­las pa­sa­ko­jo Vi­lius.
Šiuo me­tu Vi­lius dar pri­klau­so ir Jau­ni­mo Eu­ro­pos Ko­man­dai. Vi­sai ne­se­niai jam te­ko spaus­ti ran­ką Ar­nol­dui Pranc­ke­vi­čiui ir pa­si­ra­šy­ti na­rys­tės su­tar­tį Vil­niu­je. Šio­je ko­man­do­je yra daug jau­nų žmo­nių iš vi­sos Lie­tu­vos, ku­rie švie­čia ir kon­sul­tuo­ja ki­tus klau­si­mais, su­si­ju­siais su Eu­ro­pos Są­jun­ga. Šis tin­klas or­ga­ni­zuo­ja dau­gy­bę ren­gi­nių Lie­tu­vo­je. Vi­sai ne­se­niai Rie­ta­ve įvy­ko ren­gi­nys „Eu­ro­de­ba­tai“. Jie vy­ko be­veik vi­so­je Lie­tu­vo­je, o jų fi­na­las Vil­niu­je ne­pa­li­ko abe­jin­gų. Rie­ta­ve Vi­lius taip pat or­ga­ni­zuo­ja ir „Eu­rop­ro­tų“ ma­ra­to­ną. Nu­si­ma­to ne­ma­žai veik­lų, ir vai­ki­nas ti­ki­si vi­sus pla­nus įgy­ven­din­ti.
Gim­na­zi­jo­je ne­trūks­ta pui­kių ren­gi­nių
Įsi­min­ti­niau­sias gim­na­zi­jos pro­jek­tas, ku­ria­me moks­lei­viui te­ko da­ly­vau­ti, bu­vo „Eu­ro­we­ek“. Jam šia­me pro­jek­te su­da­ly­vau­ti te­ko net du­kart – Ru­mu­ni­jo­je ir Veng­ri­jo­je, o no­ras tai pa­tir­ti ir tre­čią kar­tą ne­dings­ta. Jų me­tu Vi­lius su­ti­ko daug nau­jų žmo­nių, pa­ty­rė ne­iš­dil­do­mų įspū­džių, ben­drau­da­mas su ki­tais pro­jek­to da­ly­viais, to­bu­li­no an­glų kal­bos ži­nias. Pro­jek­tas pa­li­ko krū­vą pri­si­mi­ni­mų, pa­žin­čių bei pa­tir­ties.
Vie­nas iš įdo­mes­nių ren­gi­nių, vyks­tan­tis gim­na­zi­jo­je, yra nak­tis mo­kyk­lo­je. „Kar­tu su ta­ry­ba pra­ei­tais me­tais suor­ga­ni­za­vo­me du to­kius ren­gi­nius, ir jie la­bai pa­si­se­kė. Nak­tis mo­kyk­lo­je jau įgau­na šio­kią to­kią spal­vą ir, ma­nau, šių ren­gi­nių gran­dis ne­nu­trūks. Ma­no nuo­mo­ne, mo­kyk­la yra tar­si ant­rie­ji na­mai, kai tiek daug lai­ko jo­je pra­lei­di. Pa­si­tai­ko die­nų, kai la­bai vė­lai ten­ka iš jos grįž­ti ar­ba net dėl to­kių ren­gi­nių, kaip nak­tis mo­kyk­lo­je, pa­si­lik­ti nak­vo­ti. Gim­na­zi­jo­je aš jau­čiuo­si jau­kiai, vis­ką pa­žįs­tu, ži­nau, kur ką ras­ti. Pas­ta­ruo­ju me­tu man sun­ku net su­vok­ti, kad mo­kyk­lo­je ma­no kar­ta jau yra be­veik vy­riau­sia. Pa­si­gen­du bu­vu­sių moks­lei­vių. Se­niau bu­vau įpra­tęs juos ma­ty­ti vaikš­tan­čius ko­ri­do­riais, bet jau grei­tai ir mū­sų pa­čių žings­niai bus din­gę“, – pa­sa­ko­jo moks­lei­vis.
Moks­lai at­ima di­dži­ą­ją lai­ko da­lį
Na­tū­ra­lu, kad mo­kan­tis gim­na­zi­jo­je, di­dži­ą­ją lai­ko da­lį už­ima moks­lai, nes ir grį­žus į na­mus lau­kia ne po­il­sis, o na­mų dar­bai. Lais­vu lai­ku Vi­lius mėgs­ta pa­skai­ty­ti kny­gą, su­si­tik­ti su drau­gais. „Ma­no lais­va­lai­kis pri­klau­so ir nuo oro są­ly­gų. Jei­gu tu­riu lai­ko, tai žie­mos sa­vait­ga­lį mėgs­tu pra­leis­ti sli­di­nė­da­mas, o esant šil­tes­niems orams, mėgs­tu žais­ti lau­ke krep­ši­nį. Daž­nai lais­vą lai­ką iš­nau­do­ju ben­drau­da­mas su žmo­nė­mis“, – sa­kė jis. Vi­lius pri­pa­žįs­ta, kad Rie­ta­ve jau­ni­mui veik­los yra ge­ro­kai ma­žiau nei did­mies­ty­je, bet jos at­ras­ti ga­li kiek­vie­nas. „Rie­ta­ve gy­ven­ti yra ge­rai, kai no­ri­si har­mo­ni­jos. Ta­čiau jei esi ak­ty­vus, tuo­met Rie­ta­vo ga­li ir ne­be­už­tek­ti. Vyk­dy­ti įvai­rias vi­suo­me­ni­nes veik­las ga­li bū­ti sun­ku, nes ne vi­sa­da at­si­ran­da su­si­do­mė­ju­sios au­di­to­ri­jos. Jau­ni­mui ga­li­my­bių Rie­ta­ve nė­ra la­bai daug, bet čia gy­ven­ti sma­gu – vis­kas ša­lia, tvy­ro ra­mu­ma“, – džiau­gė­si sa­vo gim­tuo­ju kraš­tu vai­ki­nas.
At­ei­ties pla­nuo­se – stu­di­jos
Kaip ir bet ku­ris ki­tas jau­nas žmo­gus, Vi­lius daž­nai pa­gal­vo­ja ir apie at­ei­tį. Šiuo me­tu jis sten­gia­si la­biau įsi­gi­lin­ti į sa­ve ir ban­do iš­si­aiš­kin­ti, ko no­rės po 10-ties me­tų. Ne­lie­ka abe­jo­nių, kad po bran­dos eg­za­mi­nų vai­ki­nas rink­sis stu­di­jas, ne­bent, kaip pats sa­ko, su­gal­vos pa­si­im­ti lais­vus me­tus ir per juos sa­va­no­riaus, ke­liaus ar dirbs. La­biau ti­kė­ti­na kad tarp vi­sų pa­si­rin­ki­mų nu­ga­lės stu­di­jos. „La­biau­siai ma­ne trau­kia Vil­niaus Uni­ver­si­te­tas ar­ba, jei­gu no­rė­siu stu­di­juo­ti ką nors su tech­no­lo­gi­jo­mis, sto­siu į Kau­no Tech­no­lo­gi­jų Uni­ver­si­te­tą. Kar­tais ky­la min­čių ir apie stu­di­jas už­sie­ny­je, bet tai dar svars­ty­ti­nas da­ly­kas. Ma­no pa­žiū­ros smar­kiai pa­si­kei­tė nuo ta­da, kai bu­vau ma­žas. Vi­sa­da gal­vo­jau, kad sie­siu gy­ve­ni­mą su me­di­ci­na, bet, lai­kui bė­gant, su­pra­tau, kad tai tik­rai ne man“, – min­ti­mis apie at­ei­tį da­li­jo­si vai­ki­nas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama