Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je – apie paukš­čių gri­pą

Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je – apie paukš­čių gri­pą

Ko­vo pabaigoje Sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je vy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos (to­liau – ESK) po­sė­dis. Jam pir­mi­nin­ka­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, ESK na­rys An­ta­nas Auž­bi­ka­vi­čius.

Po­sė­dy­je, ku­ria­me da­ly­va­vo ESK na­riai, UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“, Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Rie­ta­vo po­sky­rio va­do­vai, ap­tar­ta si­tu­a­ci­ja dėl ypač pa­vo­jin­go paukš­čių gri­po. Pri­sta­ty­ta paukš­čių gri­po si­tu­a­ci­ja Lie­tu­vo­je ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je. Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Rie­ta­vo po­sky­rio vir­ši­nin­kas Al­vy­das Mont­vy­das ap­ta­rė pa­tvir­tin­tas paukš­čių gri­po pre­ven­ci­jos prie­mo­nes Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je.
Taip pat kal­bė­ta apie in­fek­ci­nę li­gą – le­gio­ne­lio­zę, nuo ku­rios Vil­niu­je mi­rė trys žmo­nės. Ap­ta­rus ga­li­mas pre­ven­ci­nes šios li­gos prie­mo­nes, nu­spręs­ta vi­suo­se dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se at­lik­ti ši­lu­mos ir karš­to van­dens sis­te­mų ter­mi­nį „šo­ką“.
Po­sė­dy­je ap­tar­tos pre­ven­ci­nės prie­mo­nės sie­kiant iš­veng­ti gais­rų at­vi­ro­se te­ri­to­ri­jo­se, miš­kuo­se ir dur­py­nuo­se. Tel­šių APGV Plun­gės PGT vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Kau­nas su­pa­žin­di­no su gais­rų at­vi­ro­se te­ri­to­ri­jo­se prie­žas­ti­mis, pa­tei­kė gais­rų gy­ve­na­ma­ja­me sek­to­riu­je ir at­vi­ro­se te­ri­to­ri­jo­se sta­tis­ti­ką. Šiau­lių RAAD Plun­gės ra­jo­no agen­tū­ros ve­dė­ja Ire­na La­ta­kai­tė pri­mi­nė ap­lin­kos ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mus, ku­rių de­ra lai­ky­tis de­gi­nant sau­są žo­lę, nen­dres, šiau­dus, lau­ki­nin­kys­tės ir dar­ži­nin­kys­tės at­lie­kas. Ko­mi­si­ja pri­ta­rė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės 2016 me­tų ci­vi­li­nės sau­gos veik­los ana­li­zei.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama