Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Di­dės so­cia­li­nės glo­bos pa­slau­gų kai­na

Di­dės so­cia­li­nės glo­bos pa­slau­gų kai­na

Ko­vo 30 die­ną vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je dau­giau­sia lai­ko skir­ta klau­si­mui dėl at­lie­kų iš­ve­ži­mo ir jo įkai­nių pa­si­kei­ti­mo. Vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų nuo­sta­tams ir me­to­di­kai pri­ta­rė 12 ta­ry­bos na­rių, 4 – su­si­lai­kė.
Po­sė­džio pa­bai­go­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­pa­sa­ko­jo, ko­kios šven­tės ir su­kak­tys nu­ma­to­mos ar­ti­miau­siu me­tu.

Pa­di­di­no rin­klia­vos mo­kes­tį
Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų ir at­lie­kų tvar­ky­mą dy­džio nu­sta­ty­mo me­to­di­ka ir at­lie­kų tvar­ky­mo nuo­sta­tai. Nau­ji įkai­niai įsi­ga­lio­jo nuo ba­lan­džio 1 d. Ta­ry­bos na­riams pa­aiš­kin­ta, kad dvi­na­rės rin­klia­vos įve­di­mas ska­tins pir­mi­nį at­lie­kų rū­šia­vi­mą ir ma­žes­nį jų pa­te­ki­mą į ben­drą ko­mu­na­li­nių at­lie­kų sis­te­mą. Pri­min­ta, kad rin­klia­vą su­da­rys pa­sto­vio­ji (70 proc.) ir kin­ta­mo­ji (30 proc.) da­lys. Pas­ta­ro­ji ga­lės bū­ti ma­žes­nė, jei gy­ven­to­jai tin­ka­mai rū­šiuos at­lie­kas. Dau­giau­sia bus įma­no­ma su­tau­py­ti 15 proc., kai per me­tus kon­tei­ne­ris bus iš­stum­tas 13 kar­tų. Ta­ry­bos na­rys Jo­nas Re­ka­šius do­mė­jo­si, kiek mo­kės tur­to sa­vi­nin­kai, ku­riems nė­ra tei­kia­ma at­lie­kų iš­ve­ži­mo pa­slau­ga. Pa­aiš­kin­ta, kad to­kiu at­ve­ju rei­kės mo­kė­ti tik pa­sto­vi­ą­ją rin­klia­vos da­lį.
Šiais me­tais gy­ven­to­jai gaus są­skai­tas su mak­si­ma­liu mo­kes­čio dy­džiu. Taip bus da­ro­ma dėl to, kad ki­tais me­tais, ga­vus nau­ją mo­kė­ji­mo pra­ne­ši­mą ir iš­stū­mus ma­žes­nį kon­tei­ne­rių skai­čių, ma­ty­tų­si, kaip efek­ty­viai gy­ven­to­jas rū­šia­vo at­lie­kas ir kiek su­tau­pė. Kaip in­for­ma­vo Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Gin­tas Or­da, ly­gi­nant 2016 m. su 2017 m., iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų sau­sio mėn. per­dir­bi­mui pri­sta­ty­ta 14,7 t ma­žiau at­lie­kų, o va­sa­rio mėn. – 38,4 t ma­žiau at­lie­kų.
Pa­tvir­ti­no ata­skai­tą
Ta­ry­bos na­riai pa­tvir­ti­no Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mų vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros funk­ci­jų įgy­ven­di­ni­mo 2016 me­tų ata­skai­tą. Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, vyk­dy­da­mas vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros funk­ci­jas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, ben­dra­dar­biau­ja su ne vie­na ins­ti­tu­ci­ja. Pra­ėju­siais me­tais su Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Svei­ka­tos, so­cia­li­nės pa­ra­mos ir rū­py­bos sky­riu­mi vyk­dė vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros funk­ci­jas. Kar­tu su švie­ti­mo įstai­go­mis ir ten dir­ban­čiais mo­kyk­lų ir dar­že­lio vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tais vyk­dė pre­ven­ci­nę veik­lą mo­ki­nių svei­ka­tos stip­ri­ni­mo sri­ty­je. Bu­vo tei­kia­ma rei­ka­lin­ga in­for­ma­ci­ja, duo­da­ma me­to­di­nė me­džia­ga, pla­ka­tai, lanks­ti­nu­kai. VšĮ Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras ir UAB „Rie­ta­vo šei­mos dak­ta­ras“ ben­dra­dar­biau­ja vyk­dant pro­gra­mą „Šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų ri­zi­kos gru­pės as­me­nų svei­ka­tos stip­ri­ni­mas“. Su Rie­ta­vo Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tu or­ga­ni­za­vo svei­ka­tos stip­ri­ni­mo ren­gi­nius sen­jo­rams. Tve­rų die­nos cen­tre, Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre vy­ko už­si­ė­mi­mai tė­vams ir vai­kams, pri­klau­san­tiems ri­zi­kos šei­moms. UAB „Rie­ta­vo šei­mos dak­ta­ras“ sky­rė pa­tal­pas už­si­ė­mi­mams „Mo­ti­nys­tės mo­ky­mai“, o Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras – so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, pe­da­go­gams skir­tam se­mi­na­rui „Vai­ko el­ge­sio ir emo­ci­jų sun­ku­mai. At­pa­ži­ni­mas ir pa­gal­ba“.
Su­de­ri­no pa­si­kei­tu­sias kai­nas
Po­sė­dy­je su­de­rin­ta Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­muo­se tei­kia­mos so­cia­li­nės glo­bos kai­na: su­au­gu­siam ar se­ny­vo am­žiaus as­me­niui su sun­kia ne­ga­lia – 735 Eur (bu­vo 695 Eur) per mė­ne­sį, su­au­gu­siam ar se­ny­vo am­žiaus as­me­niui – 605 Eur (bu­vo 519 Eur) per mė­ne­sį. Spren­di­mas įsi­ga­lio­jo nuo ba­lan­džio 1 d. VšĮ Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos glo­bos na­mų raš­te nu­ro­dy­ta, kad di­dė­ja są­nau­dos so­cia­li­nei glo­bai teik­ti, to­dėl įstai­ga pra­šo pa­di­din­ti so­cia­li­nės glo­bos pa­slau­gų kai­ną. Ta­ry­bos na­rys Juo­zas Bars­tei­ga do­mė­jo­si, kiek mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų nau­do­ja­si se­ne­lių glo­bos na­mų tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis. Svei­ka­tos, so­cia­li­nės pa­ra­mos ir rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja Jo­li­ta Al­sei­kie­nė in­for­ma­vo, kad pa­gal su­si­ta­ri­mą ga­li­ma įkur­din­ti iki 18 žmo­nių, šiuo me­tu ten gy­ve­na 12 Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų.
Pa­tvir­ti­no lan­ky­ti­nų vie­tų są­ra­šą
Pa­tvir­tin­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės lan­ky­ti­nų vie­tų pa­va­di­ni­mų są­ra­šas. Ja­me gau­su pa­min­klų, ka­pi­ny­nų, mi­to­lo­gi­nių ak­me­nų, pil­ka­pių ir kt. Juo re­mian­tis, bus įren­gia­ma in­for­ma­ci­nė ke­lio žen­klų sis­te­ma. Są­ra­šą bus ga­li­ma nau­do­ti tu­riz­mo tiks­lais, pla­nuo­jant in­for­ma­ci­nių nuo­ro­dų į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės lan­ky­ti­nas vie­tas įren­gi­mą, lei­džiant įvai­rius lei­di­nius ir pan. Me­ras A. Čer­nec­kis in­for­ma­vo, kad vyk­do­mas pro­jek­tas, ku­rio me­tu sa­vi­val­dy­bė­je bus pa­sta­ty­ta apie 40 žen­klų, nuo­ro­dų ar sten­dų prie at­rink­tų ob­jek­tų. Ta­ry­bos na­riai tu­rė­jo ne­ma­žai pa­sta­bų šiam są­ra­šui ir vie­nin­gai nu­spren­dė, kad dar rei­kia jį pa­to­bu­lin­ti.
Pri­pa­ži­no ne­tin­ka­mu
Dėl fi­zi­nio ir tech­no­lo­gi­nio nu­si­dė­vė­ji­mo ne­tin­ka­mu pri­pa­žin­tas Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tis bu­tas Rie­ta­ve, Že­mai­čių g. 36-2, 1/4 ūki­nio pa­sta­to, 1/5 kie­mo sta­ti­nių (šu­li­nys, kie­mo aikš­te­lė, lau­ko tu­a­le­tai, šiukš­lių dė­žė). Ko­mi­si­ja, su­da­ry­ta Sa­vi­val­dy­bės tur­tui pri­pa­žin­ti ne­rei­ka­lin­gu ar­ba ne­tin­ka­mu nau­do­ti, ko­vo 14 d. ap­žiū­rė­jo bu­tą ir pa­tei­kė pa­žy­mą, siū­ly­da­ma pri­pa­žin­ti bu­tą ne­tin­ka­mu nau­do­ti ir par­duo­ti vie­ša­me pre­kių auk­cio­ne, nes bu­to re­mon­tas eko­no­miš­kai ne­tiks­lin­gas ir rei­ka­lau­jan­tis di­de­lių in­ves­ti­ci­jų. Ta­ry­bos na­riai taip pat pa­tvir­ti­no spren­di­mą, kad šis ob­jek­tas bū­tų įtrauk­tas į Rie­ta­vo vie­šajame auk­cio­ne par­duo­da­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir ki­tų ne­kil­no­ja­mų­jų daik­tų są­ra­šą.
Kė­lė kva­li­fi­ka­ci­ją
Ta­ry­bos spren­di­mu nuo ba­lan­džio 1 d. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rei Ja­ni­nai Ged­min­tie­nei su­teik­ta an­tra kva­li­fi­ka­ci­nė kla­sė. Me­ro A. Čer­nec­kio tei­gi­mu, kon­tro­lie­rė dir­ba nuo pat Sa­vi­val­dy­bės įkū­ri­mo, dar­buo­ja­si ge­rai, to­dėl yra nu­si­pel­niu­si aukš­tes­nio įver­ti­ni­mo.
Ap­ta­rus vi­sus dar­bot­var­kės klau­si­mus, Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas pa­si­da­li­no nau­jie­no­mis dėl urė­di­jų re­for­mos. Kaip jis sa­kė, si­tu­a­ci­ja ne­bė­ra to­kia gąs­di­nan­ti, ko­kia bu­vo anks­čiau. Vis tik te­bep­la­nuo­ja­ma re­for­ma – bus vie­na įmo­nė, bet liks 25–27 jos pa­da­li­niai. Pa­si­džiaug­ta, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras pre­mi­juo­tas tarp I ka­te­go­ri­jos kul­tū­ros cen­trų. Ge­gu­žės mėn. bus pri­sta­ty­mas, ku­rio me­tu pa­si­ro­dys me­no ko­lek­ty­vai, bus įtei­kia­ma pre­mi­ja. Iš­kart po šv. Ve­ly­kų, ba­lan­džio 18 d., vi­si pa­kvies­ti į ener­ge­ti­kų die­nos mi­nė­ji­mą, jau 125 metai, kai baž­ny­čio­je už­si­de­gė pir­mo­ji lem­pu­tė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama