Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Dė­me­sys pa­slau­goms, skir­toms vai­kams ir šei­moms

Dė­me­sys pa­slau­goms, skir­toms vai­kams ir šei­moms

Pas­ku­ti­nę sau­sio die­ną švie­ti­mo, so­cia­li­nes ir svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­kian­čių įstai­gų at­sto­vai, se­niū­ni­jų, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai ir me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis ap­ta­rė, kaip se­ka­si ins­ti­tu­ci­joms, tei­kian­čioms pa­slau­gas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je gy­ve­nan­tiems vai­kams ir šei­moms, aiš­ki­no­si, ko­kių pa­slau­gų trūks­ta.

Su­si­ti­ki­mą pra­dė­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas, teig­da­mas, kad su­si­rink­ti vi­siems, ku­rie dir­ba su Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je gy­ve­nan­čio­mis šei­mo­mis, itin svar­bu. To­kių su­si­ti­ki­mų me­tu ne tik ap­ta­ria­ma, kas jau pa­da­ry­ta, bet ir iš­aiš­kė­ja pro­ble­mos, su ku­rio­mis su­si­du­ria­ma. Taip pat di­rek­to­rius in­for­ma­vo, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai jau tu­ri ga­li­my­bę gau­ti ne tik pa­vie­nes, bet ir ko­or­di­nuo­tas pa­slau­gas. Šią nau­jo­vę pri­sta­tė tar­pins­ti­tu­ci­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ko­or­di­na­to­rė Dai­no­ra Ba­ta­vi­čie­nė. Spe­cia­lis­tė in­for­ma­vo, kas ir ka­da ga­li kreip­tis dėl ko­or­di­nuo­tos pa­gal­bos, ko­kia pa­gal­bos su­tei­ki­mo sche­ma.
Žyd­rū­nė Alek­sy­nie­nė pri­sta­tė pa­slau­gas, tei­kia­mas ben­druo­me­ni­niuo­se šei­mos na­muo­se. Dar­buo­to­ja at­krei­pė dė­me­sį, kad itin po­pu­lia­rūs po­zi­ty­vios tė­vys­tės kur­sai, in­di­vi­du­a­lios ir gru­pi­nės psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­jos ku­rį lai­ką ga­li bū­ti ne­pri­ei­na­mos gy­ven­to­jams, nes vis dar ieš­ko­ma psi­cho­lo­go, ku­ris tu­rė­tų pa­keis­ti iki šiol dir­bu­sią spe­cia­lis­tę, iš­ei­sian­čią nėš­tu­mo atos­to­gų.
So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre vai­kams ir šei­moms tei­kia­mas pa­slau­gas pri­sta­tė Jū­ra­tė Lu­čins­kai­tė, dir­ban­ti su vai­kus glo­bo­jan­čio­mis šei­mo­mis, glo­bė­jais, rū­pin­to­jais ir įtė­viais. J. Lu­čins­kai­tė in­for­ma­vo, kad su 69 so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis, ku­rio­se au­ga 145 vai­kai, dir­ba 8 dar­buo­to­jai. Šios šei­mos su­lau­kia įvai­rios so­cia­li­nių dar­buo­to­jų pa­gal­bos. Taip pat cen­tre vei­kia vai­kų už­im­tu­mo gru­pė „Būk ma­no drau­gas“. Gru­pę lan­kan­tys vai­kai ne tik įgy­ja so­cia­li­nių, hi­gie­nos įgū­džių, bet ir da­ly­vau­ja įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se, jiems tei­kia­mas mai­ti­ni­mas, pa­de­da­ma pa­ruoš­ti na­mų dar­bus. Taip pat in­for­muo­ta, kad nuo 2016 me­tų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je pra­dė­tos teik­ti so­cia­li­nės pa­slau­gos bū­si­miems glo­bė­jams ir įtė­viams. Tad gy­ven­to­jai, no­rin­tys tap­ti glo­bė­jais ar įtė­viais, ga­li kreip­tis į so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trą, kur jiems bus su­teik­ta vi­sa rei­ka­lin­ga in­for­ma­ci­ja.
Tve­rų die­nos cen­tro di­rek­to­rė Vio­le­ta Baub­ku­vie­nė in­for­ma­vo, kad jų įstai­gą lan­ko vai­kai, ku­riems ne­re­tai stin­ga ir so­cia­li­nių, ir emo­ci­nių, ir hi­gie­nos įgū­džių. Vai­kai per žai­di­mus, įvai­rią veik­lą įgy­ja tų kom­pe­ten­ci­jų, ku­rių ne­įgy­ja na­muo­se. Cen­tre yra trys dar­buo­to­jai, ku­rie rū­pi­na­si, kad į cen­trą at­ėju­siems vai­kams ne­trūk­tų ir dė­me­sio, ir veik­los.
Tel­šių kri­zių cen­tro veik­lą pri­sta­tė Da­lia Mik­niu­tė. Kon­sul­tan­tė at­krei­pė dė­me­sį, kad spe­cia­li­zuo­to pa­gal­bos cen­tro pa­slau­gas įstai­ga tei­kia ne tik Tel­šių, bet ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams, nu­ken­tė­ju­siems nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Kad pa­slau­ga rei­ka­lin­ga, įro­do 2017 m. duo­me­nys: iš Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pra­ėju­siais me­tais gau­ti 74 pra­ne­ši­mai (vi­du­ti­niš­kai – apie 6 per mė­ne­sį) apie as­me­nis, pa­ty­ru­sius smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. 62 as­me­nims bu­vo su­teik­tos Tel­šių kri­zių cen­tro pa­slau­gos. Pa­grin­di­nė pro­ble­ma, su ku­ria su­si­du­ria įstai­ga, – spe­cia­lis­tų trū­ku­mas. Dėl šios prie­žas­ties psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­jos ga­li tek­ti lauk­ti il­giau ne­gu no­ri­si.
Api­ben­dri­nant su­si­ti­ki­mą, bu­vo iš­sa­ky­ta min­tis, kad la­bai svar­bu lai­ku pa­ste­bė­ti šei­mas, ku­rioms rei­kia pa­gal­bos. Svar­bu iden­ti­fi­kuo­ti žen­klus, ro­dan­čius, kad šei­ma pro­ble­mos ne­iš­spręs be spe­cia­lis­tų įsi­ki­ši­mo. Drau­ge pa­ste­bė­ta, kad tais at­ve­jais, kai įstai­gų, tei­kian­čių pa­vie­nes pa­slau­gas, dar­bas ne­duo­da re­zul­ta­tų, tu­ri bū­ti bu­ria­ma įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vų ko­man­da, kad dar­bas su šei­ma bū­tų efek­ty­vus, o jo re­zul­ta­tai – il­ga­lai­kiai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama