Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Avarijos pasekmė: kaltininkė su vaiku – ligoninėje

Avarijos pasekmė: kaltininkė su vaiku – ligoninėje

Lap­kri­čio 21 d., 7.54 val., po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad Klai­pė­dos r., ke­ly­je Klaipėda–Veiviržėnai–Endriejavas, įvy­ko avarija, ku­rios me­tu nu­ken­tė­jo žmo­nės. Pa­aiš­kė­jo, kad vie­ną iš su­si­dū­ru­sių tri­jų au­to­mo­bi­lių vai­ra­vo rie­ta­viš­kis.

1986 m. gi­mu­si klai­pė­die­tė, au­to­mo­bi­liu „Opel Za­fi­ra“ lenk­da­ma prie­ky­je va­žiuo­jan­tį ki­tą au­to­mo­bi­lį, iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ir su­si­dū­rė su tie­siai va­žia­vu­siu „Au­di A6“, ku­rį vai­ra­vo 1994 m. gi­męs Rie­ta­vo r. gy­ven­to­jas. Į rie­ta­viš­kio „Au­di“ dar tren­kė­si iš pas­kos va­žia­vęs „Mer­ce­des Benz“, ku­rį vai­ra­vo 1974 m. gi­mu­si Klai­pė­dos r. gy­ven­to­ja.
Eis­mo įvy­kio me­tu su­ža­lo­tas „Au­di A6“ vai­ruo­to­jas, „Opel Za­fi­ra“ vai­ruo­to­ja ir kar­tu vy­kęs ke­lei­vis (2009 m. gi­męs ber­niu­kas), ku­rie iš eis­mo įvy­kio vie­tos nu­vež­ti į li­go­ni­nę. Rie­ta­viš­kiui me­di­kai nu­sta­tė du­bens kau­lų lū­žius, jis pa­gul­dy­tas į re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių. Ava­ri­ją su­kė­lu­siai vai­ruo­to­jai nu­sta­ty­ti stu­bu­ro, juos­me­ni­nės da­lies lū­žiai. Ji taip pat pa­gul­dy­ta į re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių, o kar­tu va­žia­vęs ber­niu­kas dėl dau­gy­bi­nių su­ža­lo­ji­mų pateko į trau­ma­to­lo­gi­jos sky­rių.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama