Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Au­ga ne­pa­kan­tu­mas ko­rup­ci­jai

Au­ga ne­pa­kan­tu­mas ko­rup­ci­jai

Ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­tvir­tin­ta Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos 2015–2017 me­tų pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo 2016 me­tų ata­skai­ta. Jos tiks­las – už­tik­rin­ti veiks­min­gą ir kryp­tin­gą ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos prie­mo­nių vyk­dy­mo ir kon­tro­lės tęs­ti­nu­mą, ša­lin­ti prie­lai­das, ska­ti­nan­čias ko­rup­ci­jos at­si­ra­di­mą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je ir Sa­vi­val­dy­bės įstai­go­se.

Ata­skai­tą pri­sta­tęs Ar­tu­ras Kun­gys sa­kė, kad gy­ven­to­jų pa­si­ten­ki­ni­mas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rių ir įstai­gų tei­kia­mo­mis vie­šo­sio­mis pa­slau­go­mis 2016 m., ly­gi­nant su 2014 m., pa­di­dė­jo 5,68 proc., ly­gi­nant su 2015 m. – 1,05 proc. Ap­klau­sų duo­me­nys ro­do, kad tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bę 2014 m. ge­rai ir la­bai ge­rai įver­ti­no 74,68 proc., 2015 m. – 79,31 proc., 2016 m. – 80,36 proc. gy­ven­to­jų.
Įver­ti­nus ben­drą nu­si­tei­ki­mą, ar ko­rup­ci­ja ma­žės, ly­gi­nant pas­ta­rų­jų dve­jų ir anks­tes­nių me­tų gy­ven­to­jų ap­klau­sos duo­me­nis, 2016 m. 37,50 proc. res­pon­den­tų įžvel­gė aki­vaiz­dų ko­rup­ci­jos ma­žė­ji­mą. 2015 m. taip ma­nė tik 13,79 proc., 2014 m. – 17,72 proc. res­pon­den­tų. 4 proc. pa­dau­gė­jo gy­ven­to­jų, tei­gian­čių, kad ky­šio ne­duo­tų, nes tai prieš­ta­rau­ja jų įsi­ti­ki­ni­mams. 2016 m. ky­šio nu­spren­dė ne­duo­ti 66,07 proc., 2015 m. – 62,07 proc. ap­klau­so­je da­ly­va­vu­sių gy­ven­to­jų. Di­dė­ja ir gy­ven­to­jų ne­pa­kan­tu­mas ko­rup­ci­jai. Dau­gu­ma ži­no, kam pra­neš­ti apie ga­li­mą ko­rup­ci­jos at­ve­jį, o pa­si­ry­žu­sių pra­neš­ti apie tai per me­tus pa­dau­gė­jo net 13,98 proc.
Sa­vi­val­dy­bė­je nuo­lat or­ga­ni­zuo­ja­mi su­si­ti­ki­mai su gy­ven­to­jais, įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais. An­ti­ko­rup­ci­nės idė­jos pri­sta­to­mos su­si­ti­ki­muo­se su gy­ven­to­jais, vi­suo­me­nės šven­tė­se. Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams or­ga­ni­zuo­ja­mi an­ti­ko­rup­ci­niai mo­ky­mai, da­ly­vau­ja­ma švie­čia­mo­jo po­bū­džio an­ti­ko­rup­ci­nė­se prie­mo­nė­se, vyk­do­mas dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mas, ben­dra­dar­biau­ja­ma su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis.
Siek­da­ma tap­ti skaid­ria Sa­vi­val­dy­be, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė, kaip part­ne­rė, da­ly­va­vo pro­jek­te, ku­ria­me pe­rė­mė Nor­ve­gi­jos Ka­ra­lys­tės ži­nias ir ge­rą­ją pa­tir­tį. Šiuo­se mo­ky­muo­se da­ly­va­vo dau­giau kaip 80 proc. vi­sų Sa­vi­val­dy­bė­je dir­ban­čių­ vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir dar­buo­to­jų. Juo­se bu­vo mo­ko­ma at­skir­ti ko­rup­ci­ją nuo tei­sė­tų vei­kų (do­va­ną nuo ky­ši­nin­ka­vi­mo, re­ko­men­da­ci­ją nuo ne­po­tiz­mo ir pan.).
Kaip ro­do kas­met vyk­do­mos Sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų ano­ni­mi­nės ap­klau­sos, gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­be au­ga.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama