Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » At­si­kelk iš ka­po ir už­pil­dyk an­ke­tą...

At­si­kelk iš ka­po ir už­pil­dyk an­ke­tą...

Į „Rie­ta­vo že­mės“ re­dak­ci­ją krei­pė­si tve­riš­kis, ku­ris ga­vo sa­vo ma­mai ad­re­suo­tą laiš­ką iš AB „Swed­bank“. At­siųs­ta­me laiš­ke ban­ko klien­tė ra­gi­na­ma iki ko­vo 26-os die­nos už­pil­dy­ti Klien­to duo­me­nų at­nau­ji­ni­mo an­ke­tą. Tai pa­da­ry­ti siū­lo­ma pa­skam­bi­nus nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu, kad bū­tų pa­to­giau, su­si­pa­žin­ti su an­ke­tos klau­si­mais ga­li­ma ir pri­dė­to­je an­ke­to­je. Vis­kas bū­tų ge­rai, ta­čiau mo­te­ris, ku­riai ad­re­suo­tas šis laiš­kas, yra mi­ru­si prieš aš­tuo­ne­rius me­tus.

Gau­ta­me laiš­ke pa­teik­ti rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją ra­gi­na­ma iki ko­vo 26-os die­nos. To ne­pa­da­rius, ban­kas ga­li ne­be­tu­rė­ti ga­li­my­bės teik­ti tam tik­rų pa­slau­gų. Laiš­ką at­ne­šęs vy­ras ste­bė­jo­si, kaip taip ga­li bū­ti, kad po tiek lai­ko dar siun­čia­mi laiš­kai mi­ru­siam as­me­niui. „Su­pras­čiau, jei laiš­kas bū­tų at­ėjęs pra­ėjus mė­ne­siui po mir­ties, kai dar duo­me­nys ne­spė­ję vi­sur „su­vaikš­čio­ti“, bet da­bar... Trūks­ta žo­džių“, – ste­bė­jo­si tve­riš­kis. Ti­kė­ti­na, kad to­kių laiš­kų, pa­sie­kian­čių ve­lio­nių ar­ti­muo­sius, iš­siun­čia­ma ne­ma­žai, nes pats ban­kas duo­me­nų ne­ren­ka ir lau­kia, kol jam bus pra­neš­ta apie klien­to mir­tį.
Su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją pa­ko­men­ta­vo AB „Swed­bank“ Ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vas spau­dai Sau­lius Ab­raš­ke­vi­čius. „Ap­gai­les­tau­ja­me dėl įvy­ku­sio nesu­si­pra­ti­mo ir no­ri­me at­si­pra­šy­ti ve­lio­nio ar­ti­mų­jų. Šis laiš­kas iš­siųs­tas dėl duo­me­nų sto­kos, nes apie šio klien­to mir­tį ban­kas duo­me­nų ne­tu­rė­jo. Ren­kant duo­me­nis šio laiš­ko siun­ti­mui, ban­kas nau­do­ja tik tą in­for­ma­ci­ją, ku­ri yra ban­ko sis­te­mo­se. La­bai ti­kė­ti­na, kad ve­lio­nio ar­ti­mie­ji ne­si­krei­pė į ban­ką dėl jo fi­nan­si­nių rei­ka­lų su­tvar­ky­mo. To­dėl ra­gin­tu­me, pra­ra­dus ar­ti­mą žmo­gų, su­tvar­ky­ti ir jo fi­nan­si­nius rei­ka­lus, kad bū­tų iš­veng­ta pa­na­šių nesu­si­pra­ti­mų. To­kių at­ve­jų sten­gia­mės vi­so­mis prie­mo­nė­mis iš­veng­ti, ta­čiau, kaip ro­do šis nu­ti­ki­mas, ne­tu­rė­da­mas duo­me­nų apie klien­to mir­tį, ban­kas vis tik ga­li iš­siųs­ti laiš­ką mi­ru­sio žmo­gaus ad­re­su. To­kiu at­ve­ju ra­gin­tu­me ve­lio­nio ar­ti­muo­sius kreip­tis į ban­ką ir su­tvar­ky­ti mi­ru­sio žmo­gaus duo­me­nis, už­da­ry­ti są­skai­tas“, – sa­kė S. Ab­raš­ke­vi­čius.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama