Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Ar­chi­tek­tū­ra – kaip sėk­la

Ar­chi­tek­tū­ra – kaip sėk­la

Šie­met į Že­mai­ti­ją at­si­kraus­to tarp­tau­ti­nės „Kon­struk­ty­vaus ša­ma­niz­mo“ ar­chi­tek­tū­ros dirb­tu­vės. Per­nai pir­mą kar­tą sėk­min­gai įvy­ku­sios Anykš­čių ra­jo­ne, ra­šy­to­jo Vy­tau­to V. Land­sber­gio so­dy­bo­je, ir ap­skrie­ju­sios pa­sau­li­nę ži­niask­lai­dą, šie­met dirb­tu­vės kvie­čia į Tve­rų se­niū­ni­jos Vin­cen­ta­vo kai­mo „Lau­ku­pės res­pub­li­kos“ kū­ry­bos na­mus.

„Tai bu­vo vie­na ge­riau­sių pa­tir­čių ma­no gy­ve­ni­me. Dirb­tu­vės gi­liai ma­ne pa­kei­tė ir ati­da­rė var­tus, ku­rių il­gai ieš­ko­jau. Grįž­tu na­mo at­ra­dęs ba­lan­są tarp sa­vo min­čių, kū­no ir jaus­mų“, – per­nai apie dirb­tu­ves at­si­lie­pė vie­nas iš da­ly­vių, ar­chi­tek­tas iš Bel­gi­jos Wal­do De Ke­er­sma­ec­ker. Per­nykš­čio ren­gi­nio da­ly­viai vis dar ne­už­mirš­ta ma­giš­ko drau­ge ku­rian­čios ben­druo­me­nės jaus­mo, tvy­ro­ju­sio dirb­tu­vių me­tu, o sa­va­no­riš­ko dar­bo vai­siai – sta­ti­niai – jau at­si­dū­rė po­pu­lia­riau­siuo­se pa­sau­lio ar­chi­tek­tū­ros ir di­zai­no tin­kla­piuo­se.
„Kon­struk­ty­vaus ša­ma­niz­mo“ ar­chi­tek­tū­ros dirb­tu­vės sie­kia pri­sta­ty­ti pro­fe­sio­na­li­ą­ją ar­chi­tek­tū­rą pro­vin­ci­jos kon­teks­te, ska­tin­ti dia­lo­gą tarp pro­fe­sio­na­lių ar­chi­tek­tū­ros kū­rė­jų ir re­gio­nų ben­druo­me­nių. Ben­dra­dar­biau­jant už­sie­nio ar­chi­tek­tams, dirb­tu­vių da­ly­viams ir vie­tos gy­ven­to­jams, sa­vai­tę lai­ko sta­to­mi ne­di­de­lio mas­te­lio žen­kliš­ki ar­chi­tek­tū­ros ob­jek­tai. Tar­pu­sa­vio ry­šys au­gi­na­mas per ben­druo­me­niš­ką gy­ve­ni­mą gam­to­je ir ko­lek­ty­vi­nį dar­bą. Dirb­tu­vė­se „kon­struk­ty­via­jai“ pu­sei at­sto­vau­ja ge­rai ži­no­mi pro­fe­sio­na­lūs ar­chi­tek­tai. Žo­dis „ša­ma­niz­mas“ pa­va­di­ni­me nu­ro­do ki­tus sta­ty­bą ly­din­čius pro­ce­sus: juo įvar­di­ja­mas mu­zi­ka­vi­mas, šo­kiai, val­gio bei ar­ba­tos ri­tu­a­lai, kū­ry­bi­niai už­si­ė­mi­mai ir ki­tos dirb­tu­vių me­tu vyks­tan­čios „apei­gos“, pa­de­dan­čios kur­ti šil­tą, kū­ry­biš­ką ren­gi­nio at­mos­fe­rą ir stip­rin­ti ben­druo­me­nės jaus­mą.
Dirb­tu­vių te­ma – „Sta­ty­ti kaip sė­ti“. Dirb­tu­vių me­tu „pasėti“ sta­ti­niai pa­lie­ka­mi kaip do­va­na vie­tos ben­druo­me­nėms ir ti­ki­ma­si, kad jie burs ap­link sa­ve žmo­nes bei su­teiks im­pul­są „aug­ti“ nau­jiems pro­ce­sams. Ren­gi­ny­je la­bai lau­kia­mi Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai, ku­riems įė­ji­mas – iš­im­ti­nai ne­mo­ka­mas.
Šie­met į dirb­tu­ves dar kar­tą grįž­ta ži­no­mas es­tų ar­chi­tek­tas Vi­len Künna­pu, šį­kart drau­ge su sa­vo sū­nu­mi ta­py­to­ju Au­gust Künna­pu. Abu me­ni­nin­kai mėgs­ta ryš­kias spal­vas, tad dirb­tu­vių me­tu vyk­sian­čius už­si­ė­mi­mus jungs ben­dras – spal­vų – leit­mo­ty­vas. Dirb­tu­vių pro­gra­ma iš­ties įdo­mi: Vi­len Künna­pu su­kur­to ob­jek­to sta­ty­ba, ta­py­bos dirb­tu­vės su Au­gust Künna­pu, ta­py­to­jo ir et­no­lo­go Vir­gi­ni­jaus Ka­šins­ko pa­skai­ta, da­ly­vių su­pa­žin­di­ni­mas su Že­mai­ti­jos re­gio­no tra­di­ci­jo­mis ir sa­vi­tu­mais, Vy­tau­to V. Land­sber­gio mu­zi­ki­nė ir ki­no pro­gra­ma, be­veik nie­ka­da ne­nu­trūks­tan­čios im­pro­vi­za­ci­nės mu­zi­kos dirb­tu­vės ir po dar­bų at­pa­lai­duo­jan­tys au­ten­tiš­ki šo­kiai. Pro­gra­ma bus pil­do­ma iki pat dirb­tu­vių pra­džios, tad, kaip vi­suo­met, ti­kė­ki­tės staig­me­nų. Vai­kų čia taip pat lauks įvai­rūs kū­ry­bi­niai už­si­ė­mi­mai at­ski­ro­se sau­gio­se erd­vė­se.
Veik­la vyks Vin­cen­ta­vo kai­me, so­dy­bo­je ša­lia Lau­kės upe­lio, kur įsi­kū­rę „Lau­ku­pės res­pub­li­kos“ kū­ry­bos na­mai. So­dy­bos šei­mi­nin­kė me­ni­nin­kė Vil­ma Vi­čie­nė čia už­si­i­ma me­no te­ra­pi­ja, ta­py­ba, ke­ra­mi­ka, vil­nos vė­li­mu ir kvie­čia vie­tos gy­ven­to­jus drau­ge kū­ry­bin­gai leis­ti lais­va­lai­kį.
Jau­ti paukš­tį sa­vy­je? At­skrisk į kū­ry­bos na­mus „Lau­ku­pės res­pub­li­ka“ rug­pjū­tį, pa­si­mė­gau­ki­me bu­vi­mu kar­tu, kū­ry­ba ir me­nais vi­są sa­vai­tę – nuo rug­pjū­čio 7 die­nos ry­to iki pat 13 die­nos. Sė­ki­me ar­chi­tek­tū­rą it sėk­las, kei­čian­čias pa­sau­lį, bran­din­ki­me ben­dra­vi­mo ir kū­ry­bos vai­sius kar­tu. Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie ren­gi­nį: www.const­ruc­ti­ves­ha­ma­nism.com.
Pro­jek­tą iš da­lies fi­nan­suo­ja Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama