Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Ap­do­va­no­ji­mas už kul­tū­ros ir ver­slo part­ne­rys­tę – UAB „Kau­no ši­las“

Ap­do­va­no­ji­mas už kul­tū­ros ir ver­slo part­ne­rys­tę – UAB „Kau­no ši­las“

Kas­met an­trą lap­kri­čio penk­ta­die­nį pa­žy­mi­ma ver­slo at­sto­vų šven­tė – Ver­slo die­na. Ta pro­ga Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras su part­ne­riais lap­kri­čio 16-ąją or­ga­ni­za­vo ren­gi­nį „At­rask jau šian­dien sa­vo ver­slo ga­li­my­bes!“. Ren­gi­nio me­tu bu­vo įteik­tas ir „LŌNGS“ Ver­slo ir kul­tū­ros part­ne­rys­tė 2016“ ap­do­va­no­ji­mas.

Ren­gi­nio tiks­las – pa­kvies­ti ver­slo at­sto­vus, ben­druo­me­nę, ver­slo pa­ra­mos or­ga­ni­za­ci­jas, sa­vi­val­dos at­sto­vus pa­si­da­lin­ti in­for­ma­ci­ja ir įžval­go­mis apie ver­slo ga­li­my­bes re­gio­nuo­se. Ren­gi­nio mo­de­ra­to­rė, cen­tro di­rek­to­rė Lai­ma Doc­ke­vi­čie­nė sa­kė, kad bu­vo nu­spręs­ta ver­slo die­ną pa­mi­nė­ti su aukš­tos ko­ky­bės pra­ne­ši­mais, įžval­go­mis, in­for­ma­ci­ja, kad klau­sy­to­jai ga­lė­tų star­tuo­ti ar­ba plės­ti sa­vo ver­slą, pa­si­da­lin­ti nau­jo­mis idė­jo­mis ir min­ti­mis.
Ren­gi­nio me­tu pra­ne­ši­mus skai­tė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis („In­ves­tuok Rie­ta­ve“), Lie­tu­vos ino­va­ci­jų cen­tro at­sto­vas Ar­tū­ras Ja­ku­ba­vi­čius („Ver­sli­nin­kais esa­me mes gi­mę, o ar no­ri­me to­kiais bū­ti?“ ir „ES in­ves­ti­ci­jos ver­slo plėt­rai: kaip nepa­si­klys­ti ga­li­my­bių la­bi­rin­te“), Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Al­fre­das Jo­nuš­ka („Ver­slo plėt­ros ga­li­my­bės re­gio­nuo­se“), Lie­tu­vos ino­va­ci­jų cen­tro at­sto­vas Gy­tis Ju­ne­vi­čius („Ver­slo klas­te­ris: ko­dėl taip ge­riau / rei­kia?“), LR ŽŪM kai­mo plėt­ros de­par­ta­men­to Al­ter­na­ty­vio­sios veik­los sky­riaus pa­ta­rė­ja Ilo­na Ja­vi­čie­nė („Prie­mo­nės ver­slui, ku­ruo­ja­mos Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos“), apie cen­tro vyk­do­mus pro­jek­tus pa­sa­ko­jo pro­jek­tų ad­mi­nist­ra­to­rė Ra­sa Ba­liu­le­vi­čie­nė („Tarp­tau­ti­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas ir tin­klai)“.
Jau ne pir­mi me­tai už ver­slo ir kul­tū­ros part­ne­rys­tę ap­do­va­no­ja­ma ver­slo įmo­nė. Prieš ket­ve­rius me­tus kel­tas klau­si­mas, kaip su­jung­ti kul­tū­ros ir ver­slo erd­ves, kad Rie­ta­vo kraš­tas tap­tų ino­va­ci­jų cen­tru šian­dien, tę­siant Ogins­kių tra­di­ci­jas. Šiemet no­mi­nuo­tos trys įmo­nės – UAB „Kau­no ši­las“, UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“ bei Bi­ru­tės Fio­do­ro­vos ir Vir­gi­li­jaus Bi­zaus­ko „Pi­lies ma­lū­nas“. „Rie­ta­vas uni­ka­lus Ogins­kių is­to­ri­ja, ku­ri pri­me­na, kad kul­tū­ros, švie­ti­mo ir ver­slo rei­ka­lai la­bai su­si­py­nę. Taip at­si­ran­da po­zi­ty­vus ir il­ga­lai­kis pro­ce­sas. Man be­lie­ka pa­si­džiaug­ti, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros įstai­gos yra su­si­ju­sios sa­vo veik­la su ver­slo įmo­nė­mis, ma­to­me juos kaip part­ne­rius, is­to­ri­nės at­min­ties puo­se­lė­to­jus, mū­sų iden­ti­te­to rep­re­zen­tuo­to­jus“, – sa­kė ko­mi­si­jos, rin­ku­sios nu­ga­lė­to­ją, pir­mi­nin­kas, Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas. Vo­kie­ti­jos me­ni­nin­kės pa­ga­min­tas vie­ne­ti­nis kū­ri­nys ati­te­ko UAB „Kau­no ši­las“ už po­zi­ty­vų po­žiū­rį į ver­slo ir kul­tū­ros ben­dra­dar­bia­vi­mą. Pa­dė­kos raš­tai „Už ver­slo ir kul­tū­ros part­ne­rys­tės ska­ti­ni­mą ir pa­ra­mą Rie­ta­vo kul­tū­ros dar­buo­to­jams, įgy­ven­di­nat jų ini­cia­ty­vas“ įteik­ti ir ki­tų dvie­jų no­mi­nan­tų at­sto­vams.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama