Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » 7-ąjį gim­ta­die­nį pa­mi­nė­jo žir­gų kon­kū­ru

7-ąjį gim­ta­die­nį pa­mi­nė­jo žir­gų kon­kū­ru

Bir­že­lio 3-ąją vi­sus rai­te­lius ir žir­gų my­lė­to­jus į 7-ąjį gim­ta­die­nį pa­kvie­tė Rie­ta­vo žir­gy­nas. Tra­di­ciš­kai ta pro­ga jau 6 kar­tą ati­da­ry­tas ir dai­li­nin­kų ple­ne­ras. Jo už­da­ry­mas nu­ma­ty­tas šį sek­ma­die­nį. Sau­lu­tė ir pui­kus oras į žir­gy­ną su­kvie­tė bū­rį rai­te­lių bei žiū­ro­vų.

Pir­ma­sis svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė Rie­ta­vo žir­gy­no di­rek­to­rius Ri­čar­das Ast­raus­kas. Jis svei­ki­no at­vy­kus į 7-ajam gim­ta­die­niui skir­tą žir­gų kon­kū­rą. O sek­ma­die­nį, 14 val., di­rek­to­rius vi­sus pa­kvie­tė pa­si­gro­žė­ti ple­ne­ro da­ly­vių pie­ši­niais.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis at­vy­ko su sal­džio­mis do­va­no­mis ne tik žir­gy­no ko­lek­ty­vui, bet ir dai­li­nin­kams. Pas­ta­rie­siems me­ras lin­kė­jo gra­žaus oro, įkvė­pi­mo, kad po sa­vai­tės at­vy­ku­sie­ji į ple­ne­ro už­da­ry­mą pa­ma­ty­tų nuo­sta­bių Rie­ta­vo vaiz­dų, per­kel­tų į dro­bę.
Var­žy­bų vyr. tei­sė­jas Ged­man­tas Gri­ge­lis sa­kė, kad la­bai ma­lo­nu ap­si­lan­ky­ti šio­je že­mė­je, da­ly­viams lin­kė­jo ge­ro star­to, žiū­ro­vams – gra­žių emo­ci­jų, kad vi­si na­mo grįž­tų svei­ki ir su ge­ra nuo­tai­ka. Po svei­ki­ni­mo kal­bų kon­kū­rų da­ly­viai ap­jo­jo gar­bės ra­tą.
Pir­ma­ja­me kon­kū­re, pa­va­din­ta­me „Nu­mes­ta kar­tis“, su­si­run­gė 9 da­ly­viai. Var­žy­bos bu­vo skir­tos vai­kams iki 12 m. Nu­ga­lė­to­jais ta­po ir me­da­liais bei di­plo­mais ap­do­va­no­ti vi­si da­ly­viai.
Kon­kū­re „Per­šok­siu“ kliū­čių aukš­tis sie­kė 60 cm. Ja­me su­si­grū­mė pir­mą kar­tą star­tuo­jan­tys rai­te­liai ir jau­ni žir­gai. Var­žy­bo­se da­ly­va­vo 28 vai­kai. Gru­pė­je iki 12 m. grei­čiau­sia bu­vo Glo­ri­ja Dar­gu­žai­tė su po­ni veis­lės ku­me­lai­te Mei­lu­te (Vil­ky­čiai), ant­ro­ji li­ko Jū­ra­tė Di­jo­kai­tė su Kad­ri­liu (Vil­ky­čiai), o tre­či­ą­ją vie­tą už­ėmė Ive­ta Kau­šy­tė su Ke­to­ma (Rie­ta­vas). Tarp da­ly­vių, jo­ju­sių jau­nais žir­gais (4–5 m.), pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko Ne­rin­gai Lau­ri­nai­ty­tei su že­mai­tu­ku Au­ku­ru (Rie­ta­vas), ant­ro­ji – Vik­to­ri­jai Venc­kai­tei su No­wa Mir (Rad­vi­liš­kio r.), tre­čio­ji – Rie­ta­vo žir­gy­no tre­ne­rei Jo­lan­tai Se­bas­ti­jo­nei su Au­ku­ru.
„Do­va­nos žir­gy­nui“ kon­kū­re kliū­čių aukš­tis sie­kė 80 cm, tad da­ly­vių su­lauk­ta šiek tiek ma­žiau. Pir­mą­ją vie­tą pel­nė Ive­ta Ja­na­vi­čiū­tė su De­ka­nu (Jur­bar­ko r.), an­tra li­ko J. Di­jo­kai­tė su Kad­ri­liu (Vil­ky­čiai), o tre­čio­ji – Gau­de­nė Ja­na­vi­čiū­tė (Jur­bar­ko r.), jo­ju­si su Bil­du­te.
Pas­ku­ti­nia­ja­me – „Rie­ta­vo žir­gy­no gim­ta­die­nio“ – at­vi­ros kla­sės kon­kū­re kliū­čių aukš­tis bu­vo di­dė­jan­tis ir sie­kė iki 100 cm. Ja­me ne­pra­len­kia­ma bu­vo I. Ja­na­vi­čiū­tė (Jur­bar­ko r.) su De­ka­nu. Jos se­suo G. Ja­na­vi­čiū­tė su Žei­me­na li­ko an­tra, o tre­či­ą­ja vie­ta džiau­gė­si Gre­ta Pu­žaus­kai­tė (Rad­vi­liš­kio r.), jo­ju­si su Bli­cu.
Kon­kū­rų nu­ga­lė­to­jai ap­do­va­no­ti di­plo­mais, me­da­liais, tau­rė­mis bei ro­ze­tė­mis. Po var­žy­bų vi­si ska­na­vo gim­ta­die­nio tor­tą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama