Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » 17-oji na­cio­na­li­nė Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tė Rie­ta­ve

17-oji na­cio­na­li­nė Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tė Rie­ta­ve

B

a­lan­džio 25 die­ną Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je li­te­ra­tū­ri­nį va­ka­rą dai­no­mis pra­dė­jo Tve­rų fol­klo­ri­nis an­sam­blis (vad. Arū­nas Ged­man­tas). Vi­sus su­si­rin­ku­sius bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Eri­ka Pranc­ke­vi­čie­nė pa­svei­ki­no su 17-ąja na­cio­na­li­ne Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­te ir kvie­tė pri­si­min­ti bei pa­gerb­ti dvi iš­ki­lias ra­šy­to­jas – Ie­vą Si­mo­nai­ty­tę ir Ma­ri­ją Peč­kaus­kai­tę-Šat­ri­jos Ra­ga­ną.

Per Na­cio­na­li­nę Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tę ap­do­va­no­ti ir ge­riau­si, uo­liau­si skai­ty­to­jai. Pa­dė­kos raš­tai įteik­ti de­vy­niems iš jų: Zi­tai Pe­la­gi­jai Bu­tai­tei, In­gri­dai Bei­nu­saus­kie­nei, Ge­no­vai­tei Kuz­mins­kie­nei, Al­gir­dui Dob­ro­vols­kiui, Jo­vi­tai Vaš­ke­lie­nei, Zo­fi­jai Si­de­ra­vi­čie­nei, Jo­vi­tai Jo­vai­šie­nei, Ilo­nai Ma­ka­vec­kie­nei ir Dan­guo­lei Pu­čins­kai­tei. Ren­gi­nio pa­bai­go­je su­si­rin­ku­sie­ji vėl ga­lė­jo pa­klau­sy­ti Tve­rų fol­klo­ri­nio an­sam­blio at­lie­ka­mų dai­nų, pa­dis­ku­tuo­ti, pa­ben­drau­ti, ap­žiū­rė­ti pa­ro­dą „Iš bib­lio­te­kos ar­chy­vų“ bei nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti prie Na­cio­na­li­nės Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tės 2017 sie­nos.
Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­rius pa­kvie­tė ma­žuo­sius skai­ty­to­jus į po­pie­tę, skir­tą Lie­tu­vos elek­tri­fi­ka­ci­jos 125-ečiui. Apie tai, kad 1892 me­tų ba­lan­džio 17 die­ną, per Šv. Ve­ly­kas, Rie­ta­vo dva­ro rū­muo­se ir Rie­ta­vo baž­ny­čio­je įsi­žie­bė pir­mo­sios Lie­tu­vo­je elek­tros lem­pu­tės, apie Lie­tu­vos elek­tri­fi­ka­ci­jos vys­ty­mą­si vai­kams pa­sa­ko­jo vyr. bib­lio­te­ki­nin­kė Ro­mu­al­da Dur­kie­nė. Po­pie­tės me­tu vei­kė kny­gų ir do­ku­men­tų apie Lie­tu­vos elek­tri­fi­ka­ci­jos rai­dą pa­ro­dė­lė.
La­bar­džių fi­lia­le ba­lan­džio 25-ąją vy­ko po­pie­tė „Lie­tu­vos tau­ti­nis kos­tiu­mas – mū­sų tau­tos puoš­me­na“. Bib­lio­te­ka ir kul­tū­ros na­mai kvie­tė ne­pa­mirš­ti se­nų­jų pa­pro­čių, bran­gin­ti ir sau­go­ti ma­te­ria­li­nį bei dva­si­nį kul­tū­ros sim­bo­lį, ne­įkai­nuo­ja­mą pa­li­ki­mą – tau­ti­nį kos­tiu­mą, kaip ver­tin­gą me­no kū­ri­nį. Pri­sta­ty­ti et­no­gra­fi­nių re­gio­nų tau­ti­niai dra­bu­žiai, kal­bė­ta apie ypa­tin­gus, kon­kre­čiai te­ri­to­ri­jai bū­din­gus bruo­žus, at­si­sklei­džian­čius kos­tiu­mo spal­vo­se, or­na­men­tuo­se, me­džia­go­se ir si­lu­e­tuo­se. Po­pie­tė baig­ta taip pat tau­tiš­kai – vai­ši­nan­tis že­mai­tiš­ku kas­ti­niu.
Me­din­gė­nų bib­lio­te­ko­je vy­ko po­pie­tė vai­kams „Aš ir kny­ga“. Jau­nie­ji skai­ty­to­jai kar­tu su bib­lio­te­ki­nin­ke Vir­gi­na Ža­dei­kie­ne kal­bė­jo apie mei­lę kny­goms, kaip jas pri­žiū­rė­ti. Taip pat ap­ta­rė, kad, no­rint iš­leis­ti kny­gą, rei­ka­lin­gas ne tik jos au­to­rius, bet ir dai­li­nin­kas. Kny­go­mis ap­do­va­no­ti ge­riau­si skai­ty­to­jai. Pa­dė­ko­ta mo­ky­to­joms In­gai Gra­maus­kie­nei ir Jū­ra­tei Tu­bu­tie­nei – ak­ty­vioms bib­lio­te­ki­nin­kės pa­gal­bi­nin­kėms ren­gi­nių me­tu. Vai­kai mi­nė mįs­les, žai­dė žai­di­mus.
Ba­lan­džio 26-ąją Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je šur­mu­lia­vo di­de­lis bū­rys vai­kų iš Žad­vai­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio prieš­mo­kyk­li­nės gru­pės. Jų lau­kė links­ma ir tu­ri­nin­ga li­te­ra­tū­ri­nė va­lan­dė­lė „Skai­ty­mo ir links­my­bių puo­ta“. Ma­žuo­sius šven­tės da­ly­vius ap­lan­kė Pe­pė Il­ga­ko­ji­nė, ku­ri vai­kus su­pa­žin­di­no su ge­rai pa­sau­ly­je ži­no­mais kny­ge­lių „Mi­kė Pū­kuo­tu­kas“, „Meš­kiu­kas, var­du Pe­ding­to­nas“ ir ki­tų vei­kė­jais meš­kiu­kais. Pas­kui mo­ky­to­jos, auk­lė­to­jos ir vai­kai gar­siai skai­tė Vy­tės Ne­mu­nė­lio pa­sa­ką „Meš­kiu­kas Rud­no­siu­kas“. Per ant­rą­ją ren­gi­nio da­lį da­ly­viai žiū­rė­jo ani­ma­ci­nį fil­mu­ką „Mi­kė Pū­kuo­tu­kas“ bei žai­dė įvai­rius žai­di­mus. Pa­bai­go­je vi­si džiau­gė­si lie­tu­mi. Ne, ne tuo, ku­ris bar­be­no už lan­go, o sal­dai­nių lie­tu­mi.
Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­rius pa­kvie­tė ma­žuo­sius skai­ty­to­jus į po­pie­tę „Kny­ga – ge­riau­sias drau­gas“. Vyr. bib­lio­te­ki­nin­kė R. Dur­kie­nė su vai­kais kal­bė­jo­si apie kny­gos ke­lią iki skai­ty­to­jo, apie kny­gos reikš­mę žmo­gaus gy­ve­ni­me. Su­pa­žin­di­no su nau­jau­sio­mis lie­tu­vių ir už­sie­nio ra­šy­to­jų kny­go­mis vai­kams ir pa­aug­liams. Po­pie­tės me­tu ap­do­va­no­ti ge­riau­si vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus skai­ty­to­jai. Pa­dė­kos raš­tus ir kny­ge­les vai­kams įtei­kė vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė E. Pranc­ke­vi­čie­nė. R. Dur­kie­nė lin­kė­jo ir to­liau gra­žiai drau­gau­ti su kny­ge­lė­mis. Vai­kai vai­ši­no­si sal­dai­niais ir da­li­no­si įspū­džiais apie jiems la­biau­siai pa­ti­ku­sias kny­gas.
27 dieną Pe­lai­čių fi­lia­le vy­ko li­te­ra­tū­ri­nė po­pie­tė „Po­ezi­jos paukš­tė“.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama