Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Na­miš­kių kon­flik­tus ten­ka spręs­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams

Sau­sio 24 die­ną po­li­ci­nin­kams pra­neš­ta, kad Drobs­tų k. gy­ve­nan­čią mo­te­rį su­mu­šė su­gy­ven­ti­nio sū­nus.
Pa­rei­gū­nams nu­vy­kus mi­nė­tu ad­re­su, pa­aiš­kė­jo, kad smur­tau­to­jas sve­čia­vo­si pas tė­vą, vi­si kar­tu iš­gė­rė ir ėmė kon­flik­tuo­ti. Sve­čias prie­kaiš­ta­vo, kad mo­te­ris ne­dir­ba, nuo­lat iš­gė­ri­nė­ja ir su­da­vė tė­vo drau­gei del­nu per vei­dą. Ši iškvietė pareigūnus. At­vy­kus po­li­ci­nin­kams, pra­ne­šė­ja bu­vo vie­na, tei­gė, jog su­si­tai­kė, pre­ten­zi­jų ne­be­tu­ri. Jai nu­sta­ty­tas 2,9 prom. gir­tu­mas.
Kiek vė­liau pa­rei­gū­nai pas šiuos Drobs­tų k. gy­ven­to­jus va­žia­vo dar kar­tą, nes pra­neš­ta, jog su­si­mu­šė tė­vas ir sū­nus. Na­muo­se ras­ti tai­kiai prie sta­lo sė­din­tys „mu­šei­kos“. Jie tei­gė be­si­šne­ką apie ben­drus rei­ka­lus, sa­kė ne­si­mu­šę. Na­mai bu­vo tvar­kin­gi, daik­tai ne­iš­mė­ty­ti, muš­ty­nių po­žy­mių ne­si­ma­tė. Pa­klau­sus, kas kvie­tė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, jie nu­ro­dė, kad tai pa­da­rė na­muo­se bu­vu­si mo­te­ris. Ji aiš­ki­no, kad vie­nas iš vy­rų po­li­ci­nin­kams pa­skam­bi­no jos te­le­fo­nu ir pa­me­la­vo apie muš­ty­nes. Abu vy­rai bu­vo ne­blai­vūs (tė­vui nu­sta­ty­tas 1,81 prom., sū­nui – 1,58 prom. gir­tu­mas).

At­ėjo per­nak­vo­ti ir truk­dė mie­go­ti

Sau­sio 18-ąją, 23.43 val., po­li­ci­nin­kai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad Rie­ta­ve, Že­mai­tės g., ag­re­sy­viai el­gia­si ir ma­mai gra­si­na ne­blai­vus rie­ta­viš­kis.

„Dir­ba­me ne sau, o vi­suo­me­nei“

Sau­sio 20 die­ną vy­ko Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (PK) ata­skai­ti­nis su­si­rin­ki­mas, ku­rio me­tu ap­žvelg­ti 2016 m. veik­los re­zul­ta­tai. Ja­me da­ly­va­vo Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (PK) vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ra­mū­nas Ši­dei­kis ir pa­tru­lių rink­ti­nės va­das Ge­das Sa­ka­laus­kas, Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma, Tel­šių kri­zių cen­tro spe­cia­li­za­ci­jos pa­gal­bos cen­tro di­rek­to­rė ir psi­cho­lo­gė Van­da Be­nai­tie­nė, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jų se­niū­nai ir ki­ti.

Sli­džia­me ke­ly­je ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio

Ke­lius už­klo­jus snie­gui, vai­ra­vi­mo są­ly­gos ta­po itin su­dė­tin­gos. Vai­ruo­to­jai ra­gi­na­mi ke­ly­je elg­tis at­sa­kin­giau ir ap­dai­riau, pa­si­rink­ti sau­gų vai­ra­vi­mo grei­tį. De­ja, esant sli­džiai ke­lio dan­gai, eis­mo įvy­kių iš­veng­ti ne­pa­vyks­ta.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė pa­gal ser­ga­mu­mą an­tra ap­skri­ty­je

Ser­ga­mu­mo gri­pu ir ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis ro­dik­lis Tel­šių ap­skri­ty­je po tru­pu­tį di­dė­ja. 2017 m. ant­rą­ją sa­vai­tę (sau­sio 9–15 d.) šis ro­dik­lis sie­kė 72,87 at­ve­jo 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų.

Rie­ta­ve pa­mi­nė­tos 26-osios Lais­vės gy­ni­mo me­ti­nės

Sau­sio 13-ąją jau 26 kar­tą buvo mi­ni­ma Lais­vės gy­nė­jų die­na. Rie­ta­ve ren­gi­niai pra­si­dė­jo nuo pat ry­to, kai vi­sos įstai­gos, or­ga­ni­za­ci­jos ir gy­ven­to­jai bu­vo kvie­čia­mi de­šim­čiai mi­nu­čių už­ge­sin­ti švie­sas ir lan­guo­se už­deg­ti at­min­ties žva­ku­tes. Tos die­nos va­ka­rą Rie­ta­vo Lais­vės aikš­tė­je lieps­no­jo lau­žas, de­gė tri­spal­vę žy­min­čios žva­kės, rie­ta­viš­kiai bū­rė­si drau­gėn.

Kaip ver­ti­nate ke­lių prie­žiū­rą?

Sau­sį pra­si­dė­jo ne tik nau­ji – 2017-ie­ji – me­tai, bet ir tik­ro­ji žie­ma: šal­ta, snie­guo­ta, bal­ta. Kaip ir kas­met, že­mę nu­klo­jus snie­gui, pra­si­de­da įvai­riau­sios pro­ble­mos, su­si­ju­sios su ke­lių, ša­li­gat­vių prie­žiū­ra. Me­tų pra­džią ly­di ga­na per­mai­nin­gi orai, tai ke­lias die­nas spau­džia ne­men­kas šal­tu­kas, tai pra­si­de­da lie­tus, pū­ga ir ki­ti žie­mos reiškiniai. Rie­ta­ve su­tik­tų žmo­nių pa­klau­sė­me, kaip jie ver­ti­na ke­lių, mies­to prie­žiū­rą.

Rie­ta­vo ne­įga­lių­jų drau­gi­ja tu­ri nau­ją pir­mi­nin­ką

Be­si­bai­giant se­nie­siems me­tams, iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ne­įga­lių­jų drau­gi­jos va­do­vo pa­rei­gų dėl li­gos pa­si­trau­kė dvi­de­šimt vie­ne­rius me­tus drau­gi­jai va­do­va­vu­si Ona Ži­be­lie­nė. Gruo­džio 14 die­ną su­reng­ta ne­ei­li­nė ata­skai­ti­nė-rin­ki­mi­nė kon­fe­ren­ci­ja, ku­rios me­tu il­ga­me­tė va­do­vė at­si­sa­kė einamų pa­rei­gų.

Rie­ta­ve re­no­vuo­ti trys na­mai

Pas­ku­ti­nę 2016 m. dar­bo die­ną prie re­no­vuo­ja­mų na­mų Par­ko g. 1 ir Že­mai­tės g. 7 rin­ko­si vals­ty­bi­nė ko­mi­si­ja, ku­riai pir­mi­nin­ka­vo Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos vyr. spe­cia­lis­tas An­ta­nas Ge­lum­bic­kis. Vals­ty­bi­nės ko­mi­si­jos na­riai pa­si­ra­šė abie­jų dau­gia­bu­čių dar­bų per­da­vi­mo-pri­ėmi­mo ak­tus, dar vie­no na­mo (Dar­žų g. 32) dar­bų per­da­vi­mo ak­tas pasirašytas ketvirtadienį.

VTEK: urėdas Vai­do­tas Šlio­ge­ris įsta­ty­mo ne­pa­žei­dė

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) nu­spren­dė, jog VĮ „Rie­ta­vo miš­kų urė­di­ja“ miš­kų urė­das Vai­do­tas Šlio­ge­ris ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo įpa­rei­go­ji­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nais de­kla­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus. Ne­sant duo­me­nų apie V. Šlio­ge­rio da­ly­va­vi­mą pri­imant spren­di­mus, su­si­ju­sius su su­tuok­ti­nės vyk­do­ma in­di­vi­du­a­lia veik­la, dėl šių ap­lin­ky­bių VTEK ty­ri­mą nu­trau­kė.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama