Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

„Pa­ža­dė­ta yra, ir ti­kiuo­si, kad se­niū­ni­jos bus gel­bė­ja­mos“

Bir­že­lio 15 die­ną Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je daug klau­si­mų ne­bu­vo. Ap­ta­rus juos, pa­kal­bė­ta apie vyk­do­mus ir bū­si­mus dar­bus, ar­tė­jan­tį šven­čių ma­ra­to­ną. Pri­ėjus prie klau­si­mo dėl už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mos, iš­reikš­ta vil­tis, kad ant­ra­jam pus­me­čiui fi­nan­sa­vi­mas bus skir­tas, ir se­niū­ni­jo­se at­si­ras dir­ban­čių žmo­nių. Ki­tu at­ve­ju nu­si­ma­ty­tų su­dė­tin­gas lai­ko­tar­pis.

Jau šeš­tą kar­tą įkvė­pi­mo pa­veiks­lams sė­mė­si Rie­ta­vo žir­gy­ne

Bir­že­lio 3–11 die­no­mis vie­šo­jo­je įstai­go­je „Rie­ta­vo žir­gy­nas“ vy­ko dai­li­nin­kų ple­ne­ras. Že­mai­ti­jos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­riai žir­gų kai­my­nys­tė­je, ra­my­bės ir gam­tos ap­sup­ty­je į kū­ry­bą pa­si­ne­ria jau šeš­tą­jį kar­tą.

Su­si­run­gė dėl stip­riau­sių­jų var­do

Bir­že­lio 4 die­ną Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės mies­to aikš­tė­je vy­ko vy­rų ran­kų len­ki­mo tur­ny­ras „Rie­ta­vas 2017“, ku­ria­me dėl stip­riau­sių­jų var­do su­si­run­gė 14 da­ly­vių.

Pa­teik­tos 42 pa­raiš­kos, o pla­nuo­ja­ma įdar­bin­ti tik 11 as­me­nų

Tre­čia­die­nį po­sė­džia­vęs Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­tas ties nu­ma­ty­ta dar­bot­var­ke il­giau ne­už­tru­ko. Stab­te­lė­ta ties klau­si­mu dėl už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mos po­ky­čių, ta­čiau, spe­cia­lis­tei pa­aiš­ki­nus, kad šie­met kei­čia­si tik pro­gra­mos pa­va­di­ni­mas, ko­mi­te­to na­riai spren­di­mui ne­pri­eš­ta­ra­vo.

Spor­tiš­kai ati­da­ry­tas va­sa­ros se­zo­nas

Bir­že­lio 3 die­ną Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos aikš­ty­ne vy­ko va­sa­ros se­zo­no ati­da­ry­mo spor­to šven­tė. Spor­ti­nin­kai 4 am­žiaus gru­pė­se sa­vo jė­gas ga­lė­jo iš­ban­dy­ti krep­ši­nio ir par­ko tin­kli­nio 3x3 tur­ny­ruo­se.

Me­no mo­kyk­lo­je už­baig­ti moks­lo me­tai, įteik­ti di­plo­mai

Bir­že­lio 2 die­ną Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­la su­kvie­tė ben­druo­me­nę į moks­lo me­tų už­bai­gi­mo ir di­plo­mų įtei­ki­mo šven­tę. Su di­de­liu džiaugs­mu ir pa­dė­kos žo­džiais į Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro sa­lę su­si­rin­ko mo­kyk­los ab­sol­ven­tai ir jų tė­ve­liai. Šven­tė pra­si­dė­jo lai­ki­nai mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­čios Jo­li­tos Bud­riu­vie­nės iš­sa­ky­to­mis min­ti­mis apie moks­lo me­tų pa­sie­ki­mus ir nu­veik­tus dar­bus.

Su­si­dū­rė ke­li au­to­mo­bi­liai, vie­nam ke­ly­je pa­si­pai­nio­jo stir­na

Vos pra­si­dė­jus sa­vait­ga­liui ir at­ėjus šil­tiems orams, ro­dos, ir vai­ruo­ti ta­po su­dė­tin­giau. Per pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Rie­ta­ve už­re­gist­ruo­ti trys eis­mo įvy­kiai, ku­riuos lė­mė, ko ge­ro, vai­ruo­to­jų iš­si­blaš­ky­mas ar ne­pa­sta­bu­mas. Vie­no įvy­kio kal­ti­nin­kas ne­tu­rė­jo tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nę.

Pra­stas oras ne­su­drums­tė vai­kys­tės ir va­sa­ros šven­tės

Bir­že­lio 1-osios, Tarp­tau­ti­nės vai­kų gy­ni­mo die­nos, ry­tą Rie­ta­vo mies­to skve­re­ly­je ka­ra­lia­vo vai­kai – skam­bė­jo juo­kas, vi­si džiau­gė­si pir­mą­ja va­sa­ros die­na. Di­džiau­sio dė­me­sio tą­dien su­lau­kė pa­tys ma­žiau­sie­ji, ve­ži­mė­liais į šven­tę at­vež­ti sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai – me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis jų ma­moms įtei­kė nuo­trau­kų al­bu­mus.

Rie­ta­viš­kės pie­ši­nys įver­tin­tas lau­re­a­to di­plo­mu

Tarp­tau­ti­niame vai­kų pie­ši­nių kon­kur­se „Iš­girs­ti pa­čią slap­čiau­sią gam­tos kal­bą“, vyks­tančiame 26-erius me­tus, gerai pasirodė Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokinės Gabrielė Sabaliauskaitė ir Ajanta Jocaitė (mo­ky­to­ja – Sta­nis­la­va Šar­kaus­kai­tė). Pastarosios piešinys įvertintas laureato diplomu.

7-ąjį gim­ta­die­nį pa­mi­nė­jo žir­gų kon­kū­ru

Bir­že­lio 3-ąją vi­sus rai­te­lius ir žir­gų my­lė­to­jus į 7-ąjį gim­ta­die­nį pa­kvie­tė Rie­ta­vo žir­gy­nas. Tra­di­ciš­kai ta pro­ga jau 6 kar­tą ati­da­ry­tas ir dai­li­nin­kų ple­ne­ras. Jo už­da­ry­mas nu­ma­ty­tas šį sek­ma­die­nį. Sau­lu­tė ir pui­kus oras į žir­gy­ną su­kvie­tė bū­rį rai­te­lių bei žiū­ro­vų.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama