Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Sa­vait­ga­lį pra­ūžė ru­de­ni­nė „Mais­to ban­ko“ ak­ci­ja

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį, spalio 20–21 die­no­mis, vy­ko ru­de­ni­nė „Mais­to ban­ko“ ak­ci­ja.

Va­ka­rų Lie­tu­vos me­rai iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tui

Spa­lio 17 die­ną Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas su­ren­gė Va­ka­rų Lie­tu­vos me­rų su­si­ti­ki­mą-dis­ku­si­ją, ku­rios tiks­las bu­vo ap­tar­ti uni­ver­si­te­to ir re­gio­no sa­vi­val­dos ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bes bei lū­kes­čius.

Fik­suo­tų pa­ja­mų mo­kes­čiai dy­džiai, tai­ko­mi įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mus, ki­tais me­tais ne­di­dės

Tre­čia­die­nio ry­tą rin­ko­si Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­džio na­riai. Be di­des­nių truk­džių pri­tar­ta vi­siems dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tiems klau­si­mams. Po­sė­džio me­tu pa­aiš­kė­jo, kad įkai­niai, tai­ko­mi įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mus ki­tiems me­tams, di­di­na­mi ne­bus, taip pat pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį 10-ies me­tų lai­ko­tar­piui Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ne­įga­lių­jų drau­gi­jai per­duo­tas ga­ra­žas jų val­do­mam au­to­bu­siu­kui lai­ky­ti.

Rie­ta­vo mu­zie­ju­je – pa­ro­da, lei­du­si ar­ti­miau pa­žin­ti Tel­šių vys­ku­pą J. Stau­gai­tį

Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus rie­ta­viš­kius ir mies­to sve­čius spa­lio 13-ąją pa­kvie­tė į fo­to­do­ku­men­ti­nę pa­ro­dą „Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bė – nuo­la­ti­nis bu­dė­ji­mas: Jus­ti­nui Stau­gai­čiui – 150“. Mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas džiau­gė­si, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo glo­bo­ja­ma pa­ro­da, iš­sa­miai nu­švie­čian­ti di­džios as­me­ny­bės biog­ra­fi­ją, šiuo me­tu yra Rie­ta­ve.

Mies­to se­niū­ni­ja įsi­gis nau­ją trak­to­rių

Tre­čia­die­nio po­pie­tę ap­tar­ti fi­nan­si­nių rei­ka­lų rin­ko­si Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­riai. Nors dar­bot­var­kė­je bu­vo nu­ma­ty­ta daug klau­si­mų, po­sė­džiau­to­jai juos ga­na ne­sun­kiai įvei­kė pri­tar­da­mi vi­siems pra­šy­mams.

Moks­lei­viai už­ėmė vals­ty­bės tar­nau­to­jų pos­tus

Spa­lio 10-oji – Vie­tos sa­vi­val­dos die­na. Šie­met šia pro­ga Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės sa­lė pri­gu­žė­jo ko­ne pil­na Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio ir Tve­rų gim­na­zi­jų moks­lei­vių. Jiems su­teik­ta ga­li­my­bė įsi­jaus­ti į Sa­vi­val­dy­bė­je dir­ban­čių vals­ty­bės tar­nau­to­jų kai­lį ir už­im­ti jų pa­rei­gas, su­si­pa­žin­ti su dar­bo spe­ci­fi­ka.

Am­žius – ne ri­ba mo­ky­tis ir to­bu­lė­ti

Spa­lio 5-osios po­pie­tę Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je rin­ko­si sen­jo­rai. Jų tiks­las – kar­tu ap­tar­ti va­sa­ros džiaugs­mus ir rū­pes­čius, pa­ben­drau­ti, pa­lin­kė­ti vie­ni ki­tiems svei­ka­tos ir, ži­no­ma, pra­dė­ti dar­bą. Šis su­si­ti­ki­mas – moks­lo me­tų pra­džios šven­tė. Ji tra­di­ciš­kai pra­dė­ta Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) him­nu. Mu­zi­ki­nius kū­ri­nius do­va­no­jo ir Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­niai.

Rie­ta­viš­kiai tre­čią kar­tą da­ly­va­vo Eu­ro­pos gim­na­zi­jų pro­jek­te

Rug­sė­jo 21–30 die­no­mis Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos mo­ki­niai buvo iš­vy­kę į Veng­ri­jos Som­bat­he­ly mies­te vy­ku­sį pro­jek­tą „Eu­ro­we­ek2017“. Tai tre­čias kar­tas, kai gim­na­zis­tai bu­vo pa­kvies­ti da­ly­vau­ti iš­skir­ti­nia­me Eu­ro­pos gim­na­zi­jų pro­jek­te. Šia­me pro­jek­te ga­li da­ly­vau­ti tik vie­na res­pub­li­kos mo­kyk­la. Pa­gei­dau­ti­na, kad bū­tų ne iš sos­ti­nės. Mes at­sto­vau­ja­me ne tik Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jai, bet ir Lie­tu­vai. Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me Gul­be­nės (Lat­vi­jos Res­pub­li­ka) gim­na­zi­jai, kad pa­kvie­tė mus įsi­jung­ti į šį il­ga­lai­kį pro­jek­tą.

Pa­si­tik­ri­no ži­nias

Spa­lio 3-iąją vi­so­je Lie­tu­vo­je: sa­vi­val­dy­bė­se, uni­ver­si­te­tuo­se, ki­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se, su­reng­tas pir­ma­sis Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­no eta­pas. Spa­lio mėn. Lie­tu­va mi­ni Kon­sti­tu­ci­jos 25-ąsias me­ti­nes, to­dėl eg­za­mi­nas ap­rė­pė ir is­to­ri­nę Kon­sti­tu­ci­jos rai­dą. Tai jau 11-tą kar­tą vyks­tan­ti vi­suo­ti­nė tei­si­nių ži­nių pa­tik­ri­ni­mo ak­ci­ja.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je prasideda šil­dy­mo se­zo­nas

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 29 straips­nio 8 da­lies 2 punk­tu, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo 13 straips­niu, Ši­lu­mos tie­ki­mo ir var­to­ji­mo tai­syk­lių, pa­tvir­tin­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ener­ge­ti­kos mi­nist­ro 2010 m. spa­lio 25 d., įsa­ky­mo Nr. 1-297 61 ir 62 punk­tais, nuo 2017 m. spa­lio 4 die­nos pa­skel­bė 2017–2018 me­tų šil­dy­mo se­zo­ną Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je.
Šil­dy­mas įjun­gia­mas, kai vi­du­ti­nė pa­ros tem­pe­ra­tū­ra bū­na apie 10 °C. Pas­ta­rą­sias tris die­nas ji sie­kė apie 7,3 °C. Šią sa­vai­tę šil­dy­mo se­zo­ną ke­ti­na pra­dė­ti ir di­die­ji ša­lies mies­tai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama