Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Ve­ne­ci­jos Kau­kių pa­ro­da bib­lio­te­ko­je

Va­sa­rio 13-ąją Ve­ne­ci­jos kau­kių pa­ro­dos pri­sta­ty­mą pra­dė­ju­si Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Eri­ka Pranc­ke­vi­čie­nė pri­mi­nė, jog ne­tru­kus bus šven­čia­mos Už­ga­vė­nės. Ta­čiau Rie­ta­vo bib­lio­te­kos sie­nas puo­šia ne Už­ga­vė­nių, o ele­gan­tiš­kos Ve­ne­ci­jos kau­kės.

Rie­ta­vo jau­ni­mui – kon­cer­tas „100 % pa­gal ska­lę“

Va­sa­rio 11 die­ną Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro ma­žo­jo­je sa­lė­je vy­ko kon­cer­tas jau­ni­mui „100 % pa­gal ska­lę“, ku­ria­me pub­li­ką sa­vo ener­gi­ja ir kū­ri­niais ža­vė­jo re­po sti­liaus mu­zi­kos at­li­kė­jai rie­ta­viš­kiai Ai­ri­das Mar­tin­kus (Ai­ryz), Egi­di­jus Kin­čius (Has­has), Ro­kas Druk­tei­nis (Ty­faz) ir dai­nuo­ja­mo­sios ne­po­e­zi­jos at­li­kė­jas Dai­nius Ku­čins­kas (Dai­nius).

Kul­tū­ros cen­trui su­teiks I-ąją ka­te­go­ri­ją

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo „karš­ta“. Dau­giau­sia dis­ku­si­jų ir skir­tin­gų nuo­mo­nių su­lau­kė klau­si­mas dėl Ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo (to­liau – NVŠ) tvar­kos ap­ra­šo pa­kei­ti­mų. Ko­mi­te­to na­riai il­gai dis­ku­ta­vo, ko­kios sri­tys bū­tų rei­ka­lin­giau­sios ir įdo­miau­sios vai­kams, ku­rias rei­kė­tų įra­šy­ti į pri­ori­te­tų są­ra­šą, ta­čiau ga­liau­siai li­ko prie pir­mi­nio va­rian­to.

Automobilis užsiliepsnojo prie pat de­ga­li­nės

Va­sa­rio 15-oji ne kaip pasibaigė „Peugeot 307“ savininkei G. S. – apie 15 valandą prie pat „Trevenos“ degalinės, Lėgų kaime, užsiliepsnojo jos automobilis.

Rietaviškis net aštuonerius me­tus tvir­ki­no nepilnametę duk­rą

Plun­gės ra­jo­ne gi­męs, bet Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je gy­ve­nan­tis V. M. (gim. 1968 m.) tvir­ki­no sa­vo duk­rą dar prieš šiai su­lau­kiant mo­kyk­li­nio am­žiaus, o mer­gai­tės mo­ti­na il­gus me­tus dė­jo­si to ne­pa­ste­bin­ti, nors duk­ra jai ne kar­tą skun­dė­si.

Eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­kas – brie­dis

Į ke­lią stai­ga iš­bė­gęs brie­dis su­lam­dė rie­ta­viš­kio ma­ši­ną, ta­čiau vai­ruo­to­jui sužalojimų pa­vy­ko iš­veng­ti. La­biau­siai ne­pa­si­se­kė pa­čiam gy­vū­nui – nuo smū­gio jis nu­rie­dė­jo į grio­vį ir nu­gai­šo.

Me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­se – gau­sus da­ly­vių bū­rys

Va­sa­rio 7 die­ną į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­trą su­gu­žė­jo gau­sus bū­rys darželinukų ir moks­lei­vių – vy­ko me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas. Šie­met ja­me buvo 35 dalyviai, su­skirs­ty­ti į ke­tu­rias gru­pes: iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus, pra­di­nių kla­sių (1–4 kl.), 5–8 kl. ir 9–12 kl.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je pa­skelb­ta gri­po epi­de­mi­ja

Ser­ga­mu­mo gri­pu ir ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis ro­dik­lis Tel­šių ap­skri­ty­je vis dar di­dė­ja. 2017 m. penk­tą­ją sa­vai­tę (sau­sio 30 – va­sa­rio 5 d.) ap­skri­ties ser­ga­mu­mo ro­dik­lis bu­vo 147,29 at­ve­jai 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų per sa­vai­tę.

Ap­si­ver­tus au­to­mo­bi­liui, su­ža­lo­tas žmo­gus

Va­sa­rio 3 die­ną į Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą krei­pė­si Nar­bu­tiš­kės kai­mo, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės, gy­ven­to­ja, pra­neš­da­ma, kad ry­te kie­me ra­do ap­ga­din­tą jai pri­klau­san­tį au­to­mo­bi­lį „Maz­da Tri­bu­te“. Ap­lanks­ty­tas au­to­mo­bi­lio ga­li­nis bam­pe­ris, de­ši­nės pu­sės ga­li­nės du­re­lės. Mo­te­ris sa­kė ne­ži­nan­ti, kas ga­lė­jo ap­lam­dy­ti jos ma­ši­ną. Au­to­mo­bi­lis draus­tas „Kas­ko“ drau­di­mu.

Ap­si­ver­tus au­to­mo­bi­liui, su­ža­lo­tas žmo­gusNew article

Me­din­gė­nuo­se tė­vas pa­kė­lė ran­ką prieš ne­pil­na­me­tę duk­rą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama