Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

17-oji na­cio­na­li­nė Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tė Rie­ta­ve

B

a­lan­džio 25 die­ną Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je li­te­ra­tū­ri­nį va­ka­rą dai­no­mis pra­dė­jo Tve­rų fol­klo­ri­nis an­sam­blis (vad. Arū­nas Ged­man­tas). Vi­sus su­si­rin­ku­sius bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Eri­ka Pranc­ke­vi­čie­nė pa­svei­ki­no su 17-ąja na­cio­na­li­ne Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­te ir kvie­tė pri­si­min­ti bei pa­gerb­ti dvi iš­ki­lias ra­šy­to­jas – Ie­vą Si­mo­nai­ty­tę ir Ma­ri­ją Peč­kaus­kai­tę-Šat­ri­jos Ra­ga­ną.

„Pri­si­i­mu vi­sas at­sa­ko­my­bes ir nė nuo vie­nos bėg­ti ne­ke­ti­nu“

Dar va­sa­rio 23 die­ną vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rei Da­liai Ba­liu­ta­vi­čie­nei ta­ry­bos na­rių spren­di­mu skir­ta pa­sta­ba už tai, kad ji ne­si­lai­kė vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo ir nuo sau­sio 2-osios iš nak­ti­nio sar­go į pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos pa­rei­gas per­kė­lė sa­vo duk­rą In­drę Rau­do­nę. Ji pa­kei­tė į pen­si­ją iš­ėju­sią Ge­no­vai­tę Var­pio­tie­nę.

VTEK pra­dė­jo ty­ri­mą dėl Žyd­rū­no Ma­žei­kos el­ge­sio

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pra­dė­jo ty­ri­mą dėl lai­ki­nai VĮ Rie­ta­vo miš­kų urė­di­jos miš­kų urė­do pa­rei­gas ei­nan­čio Žyd­rū­no Ma­žei­kos el­ge­sio. Bus aiš­ki­na­ma­si, ar jis ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų veng­ti in­te­re­sų kon­flik­to, o šiam iš­ki­lus – nu­si­ša­lin­ti bei ne­si­nau­do­ti pa­rei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti. VĮ Rie­ta­vo miš­kų urė­di­jos vyr. in­ži­nie­rius Sta­sys Ei­tu­tis pra­ne­šė, esą Ž. Ma­žei­ka per­nai gruo­dį sky­rė sau pi­ni­gi­nę pre­mi­ją.

Eis­mo įvy­kio me­tu su­ža­lo­ti trys žmo­nės

Sek­ma­die­nio po­pie­tę Va­tu­šių kai­me su­si­dū­rė du au­to­mo­bi­liai. Ava­ri­jos me­tu ne­pa­vy­ko iš­veng­ti ir nu­ken­tė­ju­sių­jų. Abu vai­ruo­to­jai įvy­kio me­tu bu­vo blai­vūs.

Sa­vo svei­ka­ta labiau domisi jaunimas nei vy­res­nio am­žiaus žmo­nės

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je be di­des­nių dis­ku­si­jų pri­tar­ta Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro 2016 me­tų veik­los ata­skai­tai ir pa­tvir­tin­tos 2017 m. veik­los už­duo­tys. Įstai­gos vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė Sta­nis­la­va Klo­vie­nė ko­mi­te­to na­riams trum­pai pri­sta­tė, kaip įstai­gai se­kė­si pra­ėju­siais me­tais bei ko­kia bu­vo jos fi­nan­si­nė pa­dė­tis.

Į Rie­ta­vą par­vež­ta I vie­ta

Kre­tin­gos me­no mo­kyk­lo­je įvy­kęs Res­pub­li­ki­nis pu­čia­mų­jų ir mu­ša­mų­jų in­stru­men­tų lie­tu­viš­kos pje­sės kon­kur­sas at­ne­šė sėk­mę Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los 2 kla­sės mo­ki­niui Jus­tui Maz­ri­mui (alt­hor­nas).

„Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ 2016-uo­sius me­tus už­bai­gė pel­nin­gai

UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ veik­los ata­skai­tos pri­sta­ty­mas šie­met daug džiu­ges­nis. „To­kiais re­zul­ta­tais rei­kia tik pa­si­džiaug­ti“, – re­ziu­ma­vo Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­bi­nas Mas­laus­kas. Ankstesniais metais įmonė patyrė nuostolių, o per 2016-uosius gavo 9 629 Eur pel­ną.

„Dar ne­sa­me bu­vę to­kia­me ko­mi­te­to po­sė­dy­je“

Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je dau­giau­sia lai­ko skir­ta iš­klau­sy­ti vie­šo­sios įstai­gos Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro (RTVIC) 2016 m. veik­los ata­skai­tą, me­ti­nių fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nį, 2017 m. veik­los pla­ną, pri­tar­ti nau­jų įsta­tų re­dak­ci­jai ir ki­tiems ei­na­mie­siems klau­si­mams. Dėl dau­gy­bės ne­aiš­ku­mų ir ne­ati­ti­ki­mų po­sė­džia­vę ko­mi­te­to na­riai spren­di­mo ta­ry­bai nu­spren­dė ne­teik­ti.

Žad­vai­niš­kiai iš­si­rin­ko nau­ją ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ką

Ba­lan­džio 18 die­ną žad­vai­niš­kiai su­si­rin­ko į vi­suo­ti­nį su­si­rin­ki­mą, kuriame ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Vi­da Rin­gie­nė pri­sta­tė pra­ėju­sių me­tų ben­druo­me­nės veik­lą, nu­veik­tus dar­bus. Taip pat išrinktas naujas bendruomenės pirmininkas.

Žvejys, apvirtus valčiai, išsigelbėjo pats

Balandžio 22-osios vakare, apie 20 val., Plungės priešgaisrinė gelbėjimo tarnybai pranešta, kad Rietavo savivaldybėje, Girėnų kaimo karjere, pastebėta apvirtusi valtis, plūduriuoja daiktai, galimai nuskendo žmogus.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama