Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Vėl skam­bė­jo „kom­pli­men­tai“ ke­li­nin­kams

Ko­vo 14-ąją su­šauk­tas ne­ei­li­nis Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo bal­suo­ja­ma už spren­di­mą per­leis­ti UAB „Kon­ge­ra“ Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to sko­los iki 260 tūkst. Eur rei­ka­la­vi­mo tei­sę AB Šiau­lių ban­kui. Lė­šos rei­ka­lin­gos pa­sta­to Par­ko g. 10 re­no­va­ci­jos dar­bams pa­baig­ti. Su­tvar­ky­ta­me pa­sta­te įsi­kurs dau­giau kaip šim­tas Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­nių ir ten dir­ban­čių pe­da­go­gų. Po­sė­džio pa­bai­go­je pa­kal­bė­ta apie sa­vi­val­dy­bės ke­lių būk­lę.

Naujasis Rietavo seniūnas: „Esu komandinio darbo šalininkas“

Ko­vo 7 die­nos kon­kur­so me­tu nau­juo­ju Rie­ta­vo mies­to se­niū­nu ta­po Pet­ras Leng­ve­nis. Jis nau­jo­se pa­rei­go­se dar­buo­tis pra­dės nuo ba­lan­džio mėn. Iki šiol jis dir­bo Pa­ne­mu­nės ke­lio pos­to pa­mai­nos vir­ši­nin­ku. Pa­pra­šė­me bū­si­mo se­niū­no pri­sis­ta­ty­ti ir pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo šei­mą, dar­bo pa­tir­tį, kaip jis įsi­vaiz­duo­ja nau­ją­sias pa­rei­gas.

Į Rie­ta­vą pa­ma­žu grįž­ta... rū­mai

Ko­vo 10 die­ną Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­ju­je vy­ko po­pie­tė skam­biu pa­va­di­ni­mu „Ogins­kiai: pa­do­va­no­ta Lie­tu­vai ir Rie­ta­vui“. Pa­ger­biant Ogins­kių nuo­pel­nus Rie­ta­vui, pir­mą kar­tą vi­suo­me­nei pri­sta­ty­tas Ogins­kių rū­mų ma­ke­tas ir te­mi­nė pa­ro­da. Ant­ro­jo­je po­pie­tės da­ly­je Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to LDK Is­to­ri­jos sky­riaus ve­dė­ja doc. dr. Ra­mu­nė Šmi­gels­ky­tė-Stu­kie­nė pri­sta­tė dvi nau­jas kny­gas.

Rie­ta­vo mies­tas jau tu­ri nau­ją se­niū­ną

Mi­rus Rie­ta­vo mies­to se­niū­no pa­rei­gas ėju­siam Jur­giui Bal­tri­mui, lai­ki­nai se­niū­no pa­rei­gas ėjo spe­cia­lis­tė In­gri­da Bud­rai­tie­nė. Sau­sio vi­du­ry­je su­reng­ta­me kon­kur­se iš dvie­jų pre­ten­den­tų (Klai­pė­dos ir Plun­gės gy­ven­to­jų) kon­kur­se pa­si­ro­dė tik vie­nas, ta­čiau jam ne­pa­vy­ko su­rink­ti rei­kia­mo ba­lų skai­čiaus.

Vis daž­niau pra­ne­ša­ma apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, ku­rio­je yra ma­ža­me­čių vai­kų

Šven­ti­nį sa­vait­ga­lį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams te­ko vyk­ti į ne vie­ną šei­mą, ku­rio­je, kaip pra­neš­ta, už­fik­suo­tas smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Ne­re­tai to­se šei­mo­se bu­vo ir ne vie­nas ma­ža­me­tis vai­kas. Daž­niau­siai dėl bar­nių ir smur­to kal­tas al­ko­ho­lio var­to­ji­mas, vi­si kon­flik­tus kė­lę ar smur­ta­vę as­me­nys bu­vo ne­blai­vūs.

Nuo šiol se­niū­nai ga­lės baus­ti jų te­ri­to­ri­jo­je pra­si­žen­gu­sius as­me­nis

Ne­se­niai vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Čer­nec­kio pa­si­ta­ri­me su sa­vi­val­dy­bės se­niū­nais pir­miau­sia ap­tar­tas klau­si­mas dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sių pa­žei­di­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mo. Sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir fi­nan­sų sky­riaus vy­resn. spe­cia­lis­tė (ju­ris­tė) Ie­va Kra­ji­nai­tė in­for­ma­vo, kad Sa­vi­val­dy­bė­je ne­be­li­ko ad­mi­nist­ra­ci­nių ko­mi­si­jų, o už Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so ne­si­lai­ky­mą ga­lės baus­ti ir se­niū­nai, ir ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai.

„Pa­bers šal­pus­nis gel­to­nas sau­les...“

Ko­vo pa­va­sa­ri­niai vė­jai ant spar­nų at­ne­šė ir Rie­ta­vo gar­bės pi­lie­tės, Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rės, švie­sios at­min­ties po­etės Bi­ru­tės Leng­ve­nie­nės sep­ty­nias­de­šimt penk­tą­jį gim­ta­die­nį.

Di­dės se­niū­nų, jų pa­va­duo­to­jų ir dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tis dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai

Ko­vo pradžioje Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis su se­niū­nais ir kai ku­riais ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais ap­ta­rė svar­biau­sias pro­ble­mas – ke­lių prie­žiū­rą, at­ly­gi­ni­mų pa­ki­ti­mus, paukš­čių ir kiau­lių gri­po pa­vo­jus, nu­ma­to­mas re­for­mas ir ki­tus svar­bius klau­si­mus.

Nu­va­žia­vo nuo ke­lio

Pir­ma­die­nį į Že­mai­ti­ją vėl grį­žo žie­ma. Vai­ra­vi­mo są­ly­gas sun­ki­no iš­kri­tęs gau­sus snie­go sluoks­nis, li­jun­dra, ant ke­lio dan­gos su­si­da­ręs plik­le­dis. Ant­ra­die­nio ry­tą, 10 val., ke­ly­je Kryžkalnis–Rietavas–Vėžaičiai į ša­li­ke­lę nu­va­žia­vo au­to­mo­bi­lis „Mer­ce­des Benz“.

Sa­vi­val­dy­bė­je at­si­ras bu­din­tys glo­bė­jai

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio svar­biau­sias klau­si­mas bu­vo biu­dže­to ­tvir­ti­ni­mas. Šie­met nu­ma­ty­ta 6 mln. 559,5 tūkst. Eur pa­ja­mų ir 6 mln. 534,6 tūkst. Eur iš­lai­dų. Dar vie­ną svar­bų klau­si­mą pri­sta­tė Svei­ka­tos, so­cia­li­nės pa­ra­mos ir rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja Jo­li­ta Al­sei­kie­nė, pa­pa­sa­ko­ju­si apie tvar­kos ap­ra­šą, ku­riuo re­mian­tis sa­vi­val­dy­bė­je bus bu­din­tys glo­bė­jai, bei iš­mo­kų mo­kė­ji­mo tvar­ką už vai­ko glo­bą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama