Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Po­le­di­nės žūk­lės var­žy­bos sutraukė bū­rį žve­jų

Va­sa­rio mė­ne­sį Tve­rų spor­to klu­bas „Vy­kin­tas“ ant Tve­rų tven­ki­nio or­ga­ni­za­vo tra­di­ci­nes po­le­di­nės žūk­lės var­žy­bas. Jos su­trau­kė gau­sų bū­rį da­ly­vių iš įvai­riau­sių Lie­tu­vos kam­pe­lių. Iš vi­so su­si­rin­ko 16 ko­man­dų, kiek­vie­no­je bu­vo po du žve­jus. Ant le­do jie pra­lei­do 5 va­lan­das, o vė­liau vai­ši­no­si ska­nia žu­vie­ne, ku­rią iš­vi­rė Pet­ras Re­ka­šius.

Už­ga­vė­nių links­my­bės pri­bai­gė žie­mą

Ant­ra­die­nio pa­va­ka­rę Rie­ta­vo Lais­vės aikš­tę buvo už­plū­dę įvai­raus plau­ko per­si­ren­gė­liai. Vi­si iš­si­il­gę pa­va­sa­rio, tad dai­na­vo, šo­ko, kiek tik jė­gos lei­do. Gau­sia­me kau­kė­tų­jų bū­ry­je links­mai try­pė ir Ka­na­pi­nis, be­si­džiaug­da­mas, kad La­ši­ni­niui pa­ga­liau at­ėjo pas­ku­ti­nio­ji.

Jud­rė­nuo­se ras­ta kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių

Va­sa­rio 28 dieną Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai Jud­rė­nų mies­te­ly­je, En­drie­ja­vo g. esan­čia­me na­me, ra­do bei pa­ė­mė 355 vnt. pa­ke­lių kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių FEST ir NZ GOLD su Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ban­de­ro­lė­mis.
Jei­gu tu­ri­te in­for­ma­ci­jos dėl apy­var­to­je už­draus­tų ne­le­ga­liai lai­ko­mų pre­kių, pra­šo­me pra­neš­ti te­le­fo­nu 8 615 44 531 (ano­ni­miš­ku­mas ga­ran­tuo­ja­mas).

Dėl duk­ters įdar­bi­ni­mo – pa­sta­ba gim­na­zi­jos di­rek­to­rei

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je dau­giau­sia dė­me­sio su­lau­kė klau­si­mas dėl pa­pei­ki­mo sky­ri­mo Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rei Da­liai Ba­liu­ta­vi­čie­nei. Prie­žas­tis – vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo pa­žei­di­mas „Dėl mo­ky­to­jų pri­ėmi­mo ir at­lei­di­mo iš dar­bo tvar­kos ap­ra­šo“ ne­si­lai­ky­mo. Nuo sau­sio 2 die­nos iš nak­ti­nio sar­go pa­rei­gų į pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jas gim­na­zi­jos di­rek­to­rė per­ve­dė sa­vo duk­rą In­drę Rau­do­nę. Ji pa­kei­tė į pen­si­ją iš­ėju­sią Ge­no­vai­tę Var­pio­tie­nę.

Su­ži­no­jo, kaip dir­ba Sa­vi­val­dy­bė

Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­viai su mo­ky­to­ja Dia­na Liut­ku­vie­ne lan­kė­si Sa­vi­val­dy­bė­je. Apie sa­vi­val­dos es­mę ir reikš­mę mū­sų gy­ve­ni­me kal­bė­jo me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas.

Tve­ruo­se pa­si­bels­ta į šimt­me­čio var­tus...

Šie­met lie­tu­viai šven­čia 99-ąjį Lie­tu­vos gim­ta­die­nį. Pre­zi­den­tės ra­gi­ni­mui švęs­ti ki­taip ne­li­ko abe­jin­gi ir tve­riš­kiai. Va­sa­rio 15 die­ną, Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos iš­va­ka­rė­se, Tve­rų gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė su is­to­ri­jos mo­ky­to­ja Eri­ka Lau­ri­nai­tie­ne prie­ša­ky, į pa­gal­bą pa­si­kvie­tu­si Tve­rų se­niū­ni­ją, Tve­rų kul­tū­ros cen­trą bei mies­te­lio ben­druo­me­nę, su­ren­gė mo­ty­va­ci­nę Že­mai­ti­jos kraš­to kon­fe­ren­ci­ją „Be­si­bel­džiant į šimt­me­čio var­tus“. Ma­žie­ji gim­na­zi­jos mo­ki­niai šią iš­ki­lią šven­tę taip pat pa­mi­nė­jo iš­skir­ti­nai – su­reng­ta po­pie­tė „Aš – Lie­tu­vos pi­lie­tis“.

Šimt­me­tį švęs kar­tu su ne­pri­klau­so­ma Lie­tu­va

Va­sa­rio 14-ąją Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas, sek­re­to­rė-re­fe­ren­tė Jad­vy­ga Jo­nu­šie­nė ir Svei­ka­tos, so­cia­li­nės pa­ra­mos ir rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja Jo­li­ta Al­sei­kie­nė ap­lan­kė dvi rie­ta­viš­kes, gi­mu­sias 1918-ai­siais, tais pa­čiais me­tais kaip ir ne­pri­klau­so­ma Lie­tu­va. Zo­fi­ja Druk­te­nie­nė 99-erių me­tų su­lau­kė sau­sio mė­ne­sį, o Sta­sė Ba­ta­vi­čie­nė gim­ta­die­nį švęs ge­gu­žę. Abi mo­te­rys gy­ve­na Rie­ta­ve su jas pri­žiū­rin­čio­mis duk­ro­mis.

Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre dau­gės eta­tų

Po­sė­džia­vę Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to na­riai prie nu­ma­ty­tos dar­bot­var­kės il­giau ne­už­tru­ko. Po­sė­dy­je pla­čiau ap­tar­ta pra­ėju­sių me­tų ben­druo­me­nės rė­mi­mo fon­do lė­šų pa­nau­do­ji­mo ata­skai­ta, iš­sa­miau ana­li­zuo­ta, kam ir ko­dėl bu­vo skir­tos lė­šos. Taip pat po­sė­džiau­to­jai pri­ta­rė siū­ly­mui pa­di­din­ti Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riu­je lo­vų skai­čių nuo 20 iki 24.

Šokė­jas, gar­si­nan­tis Rie­ta­vo var­dą

Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ją lan­kan­tis penk­to­kas Kris­tu­pas Zan­do­vas di­dži­ą­ją da­lį sa­vo lais­va­lai­kio pa­ski­ria šo­kiams. Jis lan­ko šo­kių klu­bą „Klai­pė­dos šo­kių aka­de­mi­ja“ (va­do­vai Je­ka­te­ri­na ir Da­rius Bru­žins­kai) ir kar­tu su klai­pė­die­te Ag­ne­ta An­drie­ja­vai­te da­ly­vau­ja kon­kur­suo­se.

Pia­nis­tų kon­kur­se pel­nė II vie­tos di­plo­mą

Va­sa­rio 9 die­ną Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­la kar­tu su Kau­no Mi­ko Pet­raus­ko mu­zi­kos mo­kyk­la ir Kau­no dai­lės gim­na­zi­ja or­ga­ni­za­vo I res­pub­li­ki­nį jau­nų­jų pia­nis­tų fes­ti­va­lį-kon­kur­są „Grand Pas“.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama