Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Įstei­ki­me Me­din­gė­nų Pa­žan­gios min­ties mu­zie­jų „Že­mai­tiš­ka tro­ba“ is­to­ri­nė­je moks­lo šven­to­vė­je

Ki­tais me­tais su­kan­ka 100 me­tų, kai bu­vo at­kur­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­ka. Pa­žy­mė­ki­me šią su­kak­tį ge­rais is­to­ri­jai dar­bais.

Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trui – nau­jas au­to­mo­bi­lis

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­džio na­riai be di­des­nių dis­ku­si­jų pri­ta­rė so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro 2016 m. veik­los ata­skai­tai. Apie įstai­gą, dar­buo­to­jus, veik­lą ata­skai­ti­niais me­tais pa­sa­ko­jo cen­tro di­rek­to­rė Da­nu­tė Ston­čiu­vie­nė. Ji pa­si­džiau­gė, kad kaip tik po po­sė­džio cen­trą pa­sieks nau­jas au­to­mo­bi­lis.

„Pa­ke­les su­tvar­kė­me, krū­mus iš­ro­vė­me, lie­ka tik pa­si­so­din­ti „kviet­ke­lių“

Tre­čia­die­nį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis su­si­kvie­tė se­niū­nus ir sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jus ap­tar­ti rū­pi­mus klau­si­mus ir pro­ble­mas. Pa­si­ta­ri­me pir­mą kar­tą da­ly­va­vo ir ne­se­niai dar­bus pra­dė­jęs nau­ja­sis Rie­ta­vo mies­to se­niū­nas Pet­ras Leng­ve­nis. Ap­tar­ti že­mės ūkio dar­bai, ar­tė­jan­ti vai­kų die­nos šven­tė, esa­ma pa­dė­tis dėl so­cia­li­nių būs­tų. Su­si­ti­ki­mo pa­bai­go­je vi­si pa­ra­gin­ti pri­si­dė­ti prie mies­to puo­ši­mo ir gra­ži­ni­mo.

„Koks da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mas ga­li bū­ti, kai ši­toks jo­va­las?“

Ba­lan­džio mė­ne­sį vy­ku­sia­me Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je jo na­riai dėl dau­gy­bės ne­aiš­ku­mų ir ne­ati­ti­ki­mų nu­spren­dė Ta­ry­bai ne­teik­ti spren­di­mo dėl de­le­ga­vi­mo į VšĮ Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro (RTVIC) vi­suo­ti­nį da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mą. Kaip ir pra­ėju­sio mė­ne­sio ko­mi­te­to po­sė­dy­je, taip ir vy­ku­sia­me da­bar, ko­mi­te­to na­riai įstai­gos va­do­vei tu­rė­jo ne vie­ną pa­sta­bą ir klau­si­mą. Ga­liau­siai kom­pro­mi­sas ras­tas ir spren­di­mui bu­vo pri­tar­ta.

Apie jau­ni­mo pro­ble­mas kal­bė­josi su vi­ce­mi­nist­ru

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nist­ras Eit­vy­das Bin­ge­lis, mi­nis­te­ri­jos Šei­mos ir ben­druo­me­nių de­par­ta­men­to Jau­ni­mo sky­riaus ve­dė­ja Jo­lan­ta Sa­ka­laus­kie­nė, Jau­ni­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vy­dū­nas Tra­pins­kas. Su­si­ti­ki­me su Sa­vi­val­dy­bės me­ru An­ta­nu Čer­nec­kiu, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Vy­tau­tu Di­čiū­nu, Sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo ko­or­di­na­to­riu­mi Egi­di­ju­mi Gri­ciu, ki­tais ad­mi­nist­ra­ci­jos, jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ir įstai­gų at­sto­vais dis­ku­tuo­ta apie jau­ni­mo po­li­ti­kos stip­ri­ni­mą vie­tos lyg­me­niu.

Me­ro veik­los ata­skai­tą su­tiko plo­ji­mais

Ba­lan­džio mė­ne­sį vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pri­sta­tė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ir me­ro 2016 m. veik­los ata­skai­tą. Iš­klau­sę me­ro pa­sa­ko­ji­mo apie tai, kaip sa­vi­val­dy­bė gy­ve­no pra­ėju­siais me­tais, po­sė­džiau­to­jai jo­kių pa­sta­bų ar pa­klau­si­mų ne­be­tu­rė­jo ir ata­skai­tą pa­ly­dė­jo plo­ji­mais. A. Čer­nec­kis dė­ko­jo ta­ry­bos na­riams už ben­dra­dar­bia­vi­mą, ak­ty­vų dar­bą ir su­si­klau­sy­mą.

„Pi­ni­gai – ne gry­bai, iš nie­kur ne­at­si­ran­da“

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je po­sė­džiau­to­jai iš­klau­sė ir pri­ta­rė Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro ir sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros įstai­gų 2016 m. veik­los ata­skai­toms. Taip pat po­sė­džio me­tu bu­vo nu­sta­ty­tas lai­kas, kaip dirbs Rie­ta­vo lop­še­lis-dar­že­lis va­sa­ros lai­ko­tar­piu. Pri­tar­ta pa­ten­kin­ti Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rės Da­lios Ba­liu­ta­vi­čie­nės pra­šy­mą ir nuo ge­gu­žės 18 dienos at­leis­ti ją iš di­rek­to­riaus pa­rei­gų. Vie­toj jos lai­ki­nai gim­na­zi­jos vai­rą pe­rims di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Ni­jo­lė Po­cie­nė.

Pri­sta­ty­tas Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ben­dra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­jek­tas

Ge­gu­žės 9 die­ną Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre (RTVIC) vy­ko in­for­ma­ci­nis su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me pri­sta­ty­tas Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos ben­dra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­jek­tas „Re­gio­nų ver­slu­mo ska­ti­ni­mas įga­li­nant ben­dra­dar­bia­vi­mą per sie­ną“ (BEE Lab). Su­si­ti­ki­mo me­tu ap­tar­ta nau­da Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės esamiems ir po­ten­cia­liems ver­sli­nin­kams, ku­rią ga­lės su­teik­ti šis pro­jek­tas. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo ir pro­jek­to part­ne­riai iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, LatLit In­ter­reg pro­gra­mos at­sto­vai.

„Ko­dėl sa­vi­val­dy­bė tu­ri pri­si­dė­ti prie baž­ny­čios rei­ka­lų?“

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­klau­sy­tas ir pa­tvir­tin­tas vi­sas pluoš­tas 2016 m. veik­los ata­skai­tų. Kai ku­rios iš jų su­tik­tos plo­ji­mais, dėl ki­tų Ta­ry­bos na­riai tu­rė­jo klau­si­mų. Ap­ta­rus vi­sus dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tus klau­si­mus, po­sė­džiau­to­jai iš­sa­kė sa­vo pa­ste­bė­ji­mus dėl pro­ble­mų, ke­lian­čių ne­pa­to­gu­mų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams.

Lio­liš­kė ap­do­va­no­ta or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu

Prieš pat Mo­ti­nos die­ną, ge­gu­žės 5-ąją, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tū­ro­je pa­gerb­tos ma­mos.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama