Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Ap­si­ver­tus au­to­mo­bi­liui, su­ža­lo­tas žmo­gus

Va­sa­rio 3 die­ną į Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą krei­pė­si Nar­bu­tiš­kės kai­mo, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės, gy­ven­to­ja, pra­neš­da­ma, kad ry­te kie­me ra­do ap­ga­din­tą jai pri­klau­san­tį au­to­mo­bi­lį „Maz­da Tri­bu­te“. Ap­lanks­ty­tas au­to­mo­bi­lio ga­li­nis bam­pe­ris, de­ši­nės pu­sės ga­li­nės du­re­lės. Mo­te­ris sa­kė ne­ži­nan­ti, kas ga­lė­jo ap­lam­dy­ti jos ma­ši­ną. Au­to­mo­bi­lis draus­tas „Kas­ko“ drau­di­mu.

Ap­si­ver­tus au­to­mo­bi­liui, su­ža­lo­tas žmo­gusNew article

Me­din­gė­nuo­se tė­vas pa­kė­lė ran­ką prieš ne­pil­na­me­tę duk­rą.

Duo­nos pa­ger­bi­mo šven­tė Tve­ruo­se

Sek­ma­die­nį tve­riš­kiai mi­nė­jo duo­nos pa­ger­bi­mo šven­tę. Ji pra­si­dė­jo šv. Mi­šio­mis Tve­rų baž­ny­čio­je. Ku­ni­gas Sau­lius Stumb­ra pa­šven­ti­no na­mi­nės duo­nos ke­pa­lą. Po Mi­šių vi­si no­rin­tys ga­lė­jo pa­si­im­ti po rie­ke­lę ir par­si­neš­ti į na­mus. Tai na­mų ap­sau­gą nuo gais­rų. Be to, šven­tin­ta rie­ke­lė sau­go ke­lio­nė­se.

Ke­lio­nę su­trik­dė sli­di ke­lio dan­ga ir ne­ti­kė­tai į ke­lią iš­bė­gu­si stir­na

Sau­sio 28 die­ną Rie­ta­vo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pra­neš­ta, kad ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė par­trenk­tas lau­ki­nis gy­vū­nas.

Rie­ta­vą už­lie­jo mei­lės dai­nos

Pas­ku­ti­nį­jį sau­sio penk­ta­die­nį į Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­trą rin­ko­si ža­vios da­mos ir ele­gan­tiš­ki po­nai: su­si­rin­ku­sie­ji, pa­si­puo­šę ret­ro sti­liaus rū­bais, dai­na­vo mei­lės dai­nas.

Au­to­mo­bi­lis už­si­lieps­no­jo be­va­žiuo­jant...

Sau­sio 30 dieną, 10.49 val., ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­riu pra­neš­ta, kad ke­ly­je Rietavas–Medingėnai, Pa­ty­rio k., Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, de­ga au­to­mo­bi­lis. Į įvy­kio vie­tą iš­siųs­tos Tel­šių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Rie­ta­vo prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo pa­jė­gos.

„Lo­te­ri­jo­se nė­ra tos lai­mės...“

Kaip ir kas­met, už­si­pre­nu­me­ra­vu­sie­ji „Plun­gės ži­nias“ pus­me­čiui ar me­tams da­ly­va­vo lo­te­ri­jo­je. Pa­skel­bus šių me­tų lo­te­ri­jos nu­ga­lė­to­jus, vie­na pir­mų­jų lai­mė­to pri­zo at­si­im­ti at­sku­bė­jo Zi­ta Auš­kal­nie­nė iš Rie­ta­vo.

Ser­ga­mu­mas gri­pu Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je

Ser­ga­mu­mas gri­pu ir ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis (ŪVKTI) spar­čiai au­ga vi­so­je Lie­tu­vo­je ir jau per­ko­pė epi­de­mi­nį ly­gį. Iš 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių gri­po epi­de­mi­ją pa­skel­bė ke­tu­rio­li­ka (2017 01 27 ULAC duo­me­ni­mis). 2016–2017 m. Lie­tu­vo­je gri­po se­zo­no me­tu re­gist­ruo­ti 3 mir­ties nuo gri­po at­ve­jai.

Ste­buk­lin­ga vie­to­vė lan­ky­to­jus trau­kia kaip mag­ne­tas

Lo­pai­čių kai­mas yra ry­ti­nė­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės da­ly­je, vi­sai ša­lia se­no­vės že­mai­čių sos­ti­nės Tve­rų. Lo­pai­čių pi­lia­kal­nis – me­na­ma se­no­vės že­mai­čių re­li­gi­nių apei­gų vie­ta, ku­rio­je li­kę ir apei­goms skir­tų ob­jek­tų. At­vy­ku­sius į šią ste­buk­lin­gą vie­tą pa­si­tin­ka be­veik 2,1 km il­gio pa­žin­ti­nis ta­kas, ku­riuo ke­liau­da­mi ne tik pa­ma­ty­si­te akį trau­kian­čių se­no­vės reliktų, bet ir ga­lė­si­te at­si­ger­ti ar par­si­vež­ti na­mo itin šva­raus ir ty­ro šal­ti­nio van­dens.

Iš na­mų din­go ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­nius

Sau­sio 20 die­ną, apie 16.50 val., rie­ta­viš­kis V. V., gyv. Dar­žų g., grį­žęs na­mo pa­ste­bė­jo, kad, iš­lau­žę du­rų spy­ną, va­gys pa­te­ko į jo na­mus. Pa­vog­ta įvai­rių ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių. Il­ga­pirš­čiai nu­gvel­bė auk­si­nį žie­dą, gran­di­nė­lę su pa­ka­bu­ku ir apie 6 g auk­so lau­žo. Pa­da­ry­ta ža­la sie­kia 520 eu­rų. Dėl va­gys­tės pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama