Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Tarp Ta­ry­bos na­rių yra ir la­bai tur­tin­gų, ir ma­žiau už­gy­ve­nu­sių

Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai pa­skel­bus po­li­ti­kų tur­to de­kla­ra­ci­jas, pa­si­do­mė­jo­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių fi­nan­si­ne pa­dė­ti­mi. Tarp tur­tin­giau­sių sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių yra Vi­li­ja Raz­mie­nė, Vy­tau­tas Bla­žai­tis, Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas, Al­bi­nas Bru­žins­kis ir An­ta­nas Čer­nec­kis. Ma­žiau­siai tur­tų su­kau­pė Al­bi­nas Mas­laus­kas, Min­dau­gas Lit­vi­nas, Sau­lius Jo­nu­šas, Po­vi­las Ba­ta­vi­čius.

Me­ni­nių dvi­ra­čių dirb­tu­vės Dre­ver­no­je

Kū­ry­ba, po­lė­kis, džiaugs­mas, im­pro­vi­za­ci­jos, meist­ra­vi­mas, tech­no­lo­gi­jos, sa­va­no­rys­tė, dvi­ra­čiai, da­li­ni­ma­sis – šie rak­ta­žo­džiai ly­dė­jo vi­są vai­kų va­sa­ros sto­vyk­lą-kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves „Me­ni­nių dvi­ra­čių in­va­zi­ja“. Bir­že­lio 17 die­ną sto­vyk­los da­ly­viai Dre­ver­no­je su­ren­gė sma­gų me­ni­nių dvi­ra­čių, patobulintų per dvi sa­vai­tes, pa­ra­dą. Jame da­ly­va­vo ir Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los dai­lės sky­riaus mo­ki­niai su mo­ky­to­ju To­mu Da­ni­le­vi­čiu­mi.

Skau­tų at­ras­ta ne­gy­ve­na­ma sa­la

Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, pra­si­de­dant va­sa­rai, pra­si­de­da ir skau­tiš­ko sto­vyk­la­vi­mo se­zo­nas. Bir­že­lio 11–17 die­no­mis ne­to­li La­bar­džių kai­mo esan­čia­me miš­ke vy­ko Rie­ta­vo „Vy­kin­to“ drau­go­vės skau­tų sto­vyk­la „Din­gu­si sa­la“, ku­rio­je da­ly­va­vo apie sep­ty­nias­de­šimt skau­tų. „Din­gu­sio­je sa­lo­je“ ap­si­gy­ve­no jau­nes­nie­ji skau­tai, skau­tai, pa­ty­rę skau­tai, su­au­gę skau­ty­bė­je, va­do­vai, vy­res­nio­sios skau­tės ir skau­tai bei ki­ti da­ly­viai, dar ne­da­vę skau­tų įžo­džio, tai­gi sto­vyk­lau­to­jų am­žius bu­vo įvai­rus. Dau­gu­ma bu­vo iš Rie­ta­vo, kai ku­rie iš Vil­niaus, taip pat sto­vyk­lą ap­lan­kė skau­tai iš Plun­gės bei Žli­bi­nų.

„Jei ne­bus ben­dro dar­bo, vie­na ins­ti­tu­ci­ja nie­ko ne­pa­sieks“

Bir­že­lio 27 die­ną Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis kar­tu pus­ry­čiau­ti pa­kvie­tė ver­slo žmo­nes. Su­si­ti­ki­me pra­ne­ši­mus skai­tė Plun­gės ver­slo ir tech­no­lo­gi­jų mo­kyk­los di­rek­to­rius Aud­rius Mi­siū­nas, Tel­šių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos dar­bo iš­tek­lių sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Bu­žas. Ren­gi­nio me­tu ap­tar­tos jau­ni­mo įsi­dar­bi­ni­mo pro­ble­mos, kal­bė­ta, ką da­ry­ti, kad jau­ni­mas iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ne­emig­ruo­tų, o kur­tų sa­vo at­ei­tį čia.

Ma­žos pa­ra­pi­jos di­de­lės šven­tės ir dar­bai

Dar ne­pra­ėjo nė me­tai, kaip Tve­ruo­se kle­bo­nau­ja ku­ni­gas dr. Sau­lius Stumb­ra, ta­čiau nu­veik­ti dar­bai jau kal­ba pa­tys už sa­ve. Be re­mon­to dar­bų baž­ny­čio­je, kle­bo­ni­jo­je ir ka­pi­nių kop­ly­čio­je, anot ku­ni­go, svar­biau­sias dar­bas yra pa­čios ben­druo­me­nės „res­tau­ra­vi­mas“. Prisi­bels­ti į žmo­nių šir­dis nė­ra leng­va, ta­čiau le­dai pa­ma­žu tirps­ta.

Sa­vait­ga­lį rie­ta­viš­kiai pa­si­ti­ko švęs­da­mi Jo­ni­nes

Il­giau­sią die­ną ir trum­piau­sią nak­tį šven­čia­mos Jo­ni­nės – pir­mo­ji va­sa­ros se­zo­no šven­tė, vyks­tan­ti Rie­ta­vo par­ke. Oras rie­ta­viš­kių ne­nu­skriau­dė, tad par­ką už­plū­do gau­sus bū­rys žmo­nių – kas pa­si­mė­gau­ti va­sa­riš­ka ši­lu­ma, kas pa­si­klau­sy­ti skam­ban­čios mu­zi­kos, pa­ben­drau­ti su drau­gais ar pa­kel­ti vie­ną ki­tą bo­ka­lą alaus už var­da­die­nius šven­čian­čius Jo­nus ir Ja­ni­nas.

Įvyk­džius stra­te­gi­nio plėt­ros pla­no už­mo­jus, Rie­ta­vo lau­kia ne­ma­ži po­ky­čiai

Bir­že­lio mėn. vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės stra­te­gi­nis plėt­ros pla­nas iki 2020 m., ku­ris įsi­ga­lio­jo nuo bir­že­lio 15 die­nos. UAB „Eu­roin­teg­ra­ci­jos pro­jek­tai“ pro­jek­tų va­do­vė Ode­ta Ba­čians­kie­nė Ta­ry­bos na­riams trum­pai pri­sta­tė veik­los pla­no pri­ori­te­tus, tiks­lus ir už­da­vi­nius.

Penk­tą kar­tą Lo­pai­čių pa­pė­dė­je skam­bė­jo liau­diš­kos dai­nos

Bir­že­lio 18 die­ną vy­kęs lie­tu­viš­kos mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Už­si­lėp­so aš ont kal­na“ šiais me­tais bu­vo ju­bi­lie­ji­nis – su­reng­tas jau 5-ąjį kar­tą. Šven­tė pra­si­dė­jo šv. Mi­šio­mis Tve­rų baž­ny­čio­je. Ju­bi­lie­ji­nis ren­gi­nys iš­skir­ti­nis ir tuo, kad fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vo ko­lek­ty­vai iš vi­sų Lie­tu­vos et­no­gra­fi­nių re­gio­nų: dzū­kai iš Va­rė­nos ra­jo­no, Val­ki­nin­kų, su­val­kie­čiai iš Ša­kių, aukš­tai­čiai iš Pa­ne­vė­žio, že­mai­čiai iš Klai­pė­dos, Var­nių, Ku­lių, ir, be abe­jo, pa­tys tve­riš­kiai. Ren­gi­nio me­tu skam­bė­jo tar­miš­ka šnek­ta, ai­dė­jo skir­tin­gų re­gio­nų fol­klo­ri­nės dai­nos, akį džiu­gi­no šo­kių įvai­ro­vė, vei­kė vie­tos ga­min­to­jų ga­mi­nių mu­gė.

Jau­ni­mo va­sa­ros aka­de­mi­ja „Kar­tu – mes ga­li­me daug“

Bir­že­lio 7–9 die­no­mis dvy­li­ka Rie­ta­vo jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų na­rių, ly­di­mi Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­riaus Egi­di­jaus Gri­ciaus ir Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro l. e. pa­rei­gas va­do­vės Auš­ros Mic­ku­tės da­ly­va­vo Jau­ni­mo va­sa­ros aka­de­mi­jo­je „Kar­tu mes ga­li­me daug!“ Renginys vyko Sko­go­lio kai­me, Ty­tu­vė­nų se­niū­ni­jo­je, Kel­mės ra­jo­ne.

Stai­ga į ke­lią iš­šo­ku­si stir­na ap­ga­di­no au­to­mo­bi­lį

Lau­ki­niai gy­vū­nai – daž­nas reiš­ki­nys ke­liuo­se. Kiek­vie­ną sa­vai­tę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai už­fik­suo­ja po ke­lis su­si­dū­ri­mų su lau­ki­niais gy­vū­nais at­ve­jus. Bir­že­lio 19 d., 11.56 val., gau­tas pra­ne­ši­mas, kad ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė au­to­mo­bi­lis „Ford Fies­ta“ kliu­dė į ke­lią iš­bė­gu­sią stir­ną.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama