Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Dar­žų gat­vės gy­ven­to­jams gat­vės ap­švie­ti­mo dar teks pa­lū­kė­ti

Lap­kri­čio 9-ąją dėl vie­no dar­bot­var­kės klau­si­mo su­šauk­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. Po­sė­džio pri­rei­kė no­rint skir­ti pa­pil­do­mą eta­tą Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riui, to­dėl bu­vo bū­ti­na pa­tvir­tin­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­džiau­sią leis­ti­ną tar­nau­to­jų pa­rei­gy­bių ir dar­buo­to­jų, dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tis, skai­čių.

Kąs­nis ska­nės­to už ge­ru­mą

Praėjusį tre­čia­die­nį, mi­nė­da­mi Py­ra­gų die­ną, Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro sa­va­no­riai pri­si­jun­gė prie TV3 te­le­vi­zi­jos ir SEB ban­ko or­ga­ni­zuo­ja­mo pa­ra­mos pro­jek­to „Iš­si­pil­dy­mo ak­ci­ja“, gy­vuo­jan­čio nuo 2003 m. Per tuos me­tus pa­au­ko­ta dau­giau kaip 8 mi­li­jo­nai eu­rų. Už su­au­ko­tas lė­šas vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niai ir ki­ti li­ki­mo nu­skriaus­ti vai­kai ga­vo rei­ka­lin­gą gy­dy­mą bei bū­ti­niau­sią pa­gal­bą.

Ka­da pra­si­dės Žad­vai­nių ke­lio as­fal­ta­vi­mo dar­bai, lie­ka ne­aiš­ku

Lap­kri­čio 2-osios po­pietę į pa­si­ta­ri­mą rin­ko­si Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės se­niū­nai, ki­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai. Su­si­ti­ki­mo me­tu ap­tar­tos svar­biau­sios ir ak­tu­a­liau­sios nū­die­nos pro­ble­mos ir klau­si­mai – Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas, daug dis­ku­si­jų ke­lian­ti ke­lių prie­žiū­ra, už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­ma, su­si­ti­ki­mų su gy­ven­to­jais da­tos.

Pa­rei­gū­nai pa­laips­niui nai­ki­na se­nų­jų ga­min­to­jų bra­vo­rus

Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas kaip vie­ną iš pri­ori­te­ti­nių yra iš­si­kė­lęs už­da­vi­nį su­nai­kin­ti ko­mi­sa­ria­to te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­čius bra­vo­rus – ne­le­ga­lios na­mi­nės deg­ti­nės va­ryk­las. Ka­dan­gi 51 pro­cen­tą šio ko­mi­sa­ria­to pri­žiū­ri­mos te­ri­to­ri­jos už­ima miš­kai, – ir mi­nė­to „ver­slo“ ne­trūks­ta.

Link ža­lių­jų spren­di­mų

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja bei Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras spalio pabaigoje or­ga­ni­za­vo su­si­ti­ki­mą, ku­rio tiks­las – ap­tar­ti ga­li­mus veiks­mus ren­giant ir įgy­ven­di­nant CO2 ma­ži­ni­mo lo­gis­ti­ko­je kon­cep­ci­ją, ap­tar­ti, kaip op­ti­mi­zuo­ti pre­kių ga­be­ni­mą, pri­sta­tant jas vie­šo­jo sek­to­riaus įstai­goms Rie­ta­vo mies­te.

Ku­rio­je sri­ty­je Rie­ta­vas yra stip­rus?

Spa­lio 26 die­ną vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės po­sė­dy­je, be dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tų klau­si­mų, me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis su ko­le­go­mis pa­si­da­li­no in­for­ma­ci­ja apie re­gio­no spe­cia­li­za­ci­ją. Jis sa­kė, kad vi­siems kar­tu rei­kia nu­spręs­ti, ku­rio­je sri­ty­je Rie­ta­vas yra stip­rus, ku­ria kryp­ti­mi bū­tų ga­li­ma to­liau vys­ty­ti ver­slą, pra­mo­nę.

Pa­jū­rio kai­mo miš­ke ap­ti­ko 15 lit­rų na­mi­nu­kės

Spa­lio 30 dieną, apie 14.40 val., an­trą kar­tą Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nams įkliu­vo 1950 m. gi­męs Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Pa­jū­rio kai­mo gy­ven­to­jas. Vy­riš­kis maž­daug prieš dvejus me­tus bu­vo baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne bau­da už na­mi­nės deg­ti­nės lai­ky­mą.

Pra­si­dė­jo vil­kų me­džiok­lė, vie­nas jau kri­to Rie­ta­vo se­niū­ni­jos miš­kuo­se

Spa­lio 26 die­ną Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas pa­skel­bė, jog jau gau­na me­džio­to­jų pra­ne­ši­mų apie su­me­džio­tus vil­kus. Šių žvė­rių me­džio­ji­mo se­zo­nas pra­si­dė­jo spa­lio 15 die­ną.

Pažadėjo: iki lap­kri­čio 1-osios apšvietimas Daržų gatvėje bus įjungtas

Spa­lio mė­ne­sio Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo nuo svei­ki­ni­mų. Pir­miau­sia gra­žaus gim­ta­die­nio pro­ga pa­svei­kin­tas ta­ry­bos na­rys Al­bi­nas Mas­laus­kas. Ne­bu­vo pa­mirš­tas ir spa­lio 13-ąją gim­ta­die­nį at­šven­tęs sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.

Kaukė sirenos, sulėkė pareigūnai ir ugniagesiai... Pasirodo – pratybos

Penk­ta­die­nio po­pie­tę Rie­ta­vo mies­to cen­trą už­lie­jo kau­kian­čios si­re­nos, su­gu­žė­jo ke­li eki­pa­žai po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ir ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų au­to­mo­bi­lių. Su­si­do­mė­ję mies­to gy­ven­to­jai su­klu­so, kas nu­ti­ko, kad to­kios gau­sios pa­rei­gū­nų ir ug­nia­ge­sių pa­jė­gos ap­su­po Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­tą. Kaip pa­aiš­kė­jo, vi­sas šis su­ju­di­mas te­bu­vo ci­vi­li­nės sau­gos funk­ci­nės pra­ty­bos.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama