Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Var­žy­bo­se D. Ži­liū­tės tau­rei lai­mė­ti su­si­run­gė dvi­ra­ti­nin­kai

Paskutinį gegužės sekmadienį vy­ko jau tra­di­ci­nė­mis ta­pu­sios dvi­ra­čių lenk­ty­nės Dia­nos Ži­liū­tės tau­rei lai­mė­ti. Šiais me­tais še­šio­se am­žiaus gru­pė­se da­ly­va­vo per 30 dvi­ra­ti­nin­kų. Lenk­ty­nės pra­si­dė­jo Va­tu­šiuo­se, Pie­vų gat­vė­je, prie­šais D. Ži­liū­tės tė­vų na­mus.

Prie Pa­tve­rio tven­ki­nio rin­ko­si žve­jai

Ge­gu­žės 27-osios anks­tų ry­tą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės žve­jai mė­gė­jai rin­ko­si prie Tve­ruo­se esan­čio Pa­tve­rio tven­ki­nio, kur vy­ko ko­man­di­nės meš­ke­rio­to­jų var­žy­bos. Vie­no­je ko­man­do­je ga­lė­jo bū­ti trys žu­vau­to­jai, o žve­jo­ja­ma bu­vo plū­di­nė­mis meš­ke­rė­mis. Kiek­vie­nas ko­man­dos na­rys ga­lė­jo tu­rė­ti vie­ną meš­ke­rę su vie­nu kab­liu­ku. Šiais me­tais iš­ban­dy­ti jė­gas pa­no­ro 6 ko­man­dos, var­žy­bos tru­ko ke­tu­rias va­lan­das.

Nu­teis­ti gal­vi­jų su­pir­kė­jus ban­dę api­plėš­ti vy­rai

Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį by­lo­je dėl pa­si­kė­si­ni­mo 2015 m. gruo­dį api­plėš­ti gal­vi­jų su­pir­kė­jus. Re­mi­gi­jus Mon­gir­das ka­lės dve­jus me­tus ir vie­ną mė­ne­sį, Ma­rius Na­za­ro­vas – dve­jus me­tus ir sep­ty­nis mė­ne­sius. Anks­čiau ne kar­tą teis­tas Vla­das Ber­no­tas nu­teis­tas ket­ve­riems me­tams ir trims mė­ne­siams. Pas­ta­ra­jam skir­ta ir 200 eu­rų bau­da. Tel­šių ra­jo­no gy­ven­to­jai R. Mon­gir­das ir M. Na­za­ro­vas tu­rės at­ly­gin­ti po 1 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nės ža­los nu­ken­tė­ju­siems.

Ra­do na­mi­nu­kės ir kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių

Pir­mą­ją va­sa­ros die­ną Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai lan­kė­si pas Že­mai­čių g. gy­ve­nan­tį vy­riš­kį ir ap­ti­ko 15 lit­rų na­mi­nu­kės, apa­ra­tą jai ga­min­ti bei kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių.

Po dis­ku­si­jų ir svars­ty­mų pa­tvir­tin­tos at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lės

Ge­gu­žės mė­ne­sį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je su­lauk­ta sve­čių. Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos „Sod­ra“ Ma­žei­kių sky­riaus di­rek­to­rė Lai­ma Na­gie­nė ta­ry­bos na­riams pa­sa­ko­jo apie pra­si­dė­ju­sią ak­ci­ją „Vyš­ni­nis vo­kas“. Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Tel­šių sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas Lie­kis pa­gy­rė Rie­ta­vą, nes dar­bo tei­sės pa­žei­di­mų pra­ėju­siais me­tais čia už­fik­suo­ta ne­daug. Iš­klau­sius sve­čių pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, per­ei­ta prie dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tų klau­si­mų.

Nu­skam­bė­jus pas­ku­ti­niam skam­bu­čiui, lau­kia eg­za­mi­nų ma­ra­to­nas

Ge­gu­žei skai­čiuo­jant pas­ku­ti­nes die­nas, vi­so­se mo­kyk­lo­se nu­ai­di pas­ku­ti­nio skam­bu­čio gar­sai, abi­tu­rien­tams skel­bian­tys, kad ar­tė­ja ne tik gra­ži šven­tė, bet ir sun­kus eta­pas – eg­za­mi­nai. Pra­ėju­sią sa­vai­tę pas­ku­ti­nio skam­bu­čio šven­tė su­reng­ta ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gim­na­zi­jo­se.

Ge­gu­žė – tin­kli­nio pir­me­ny­bių mė­nuo

e­gu­žės mė­ne­sį Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos ma­žo­jo­je spor­to sa­lė­je vy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tin­kli­nio pir­me­ny­bės. Sa­vo jė­gas tin­kli­nio aikš­te­lė­je iš­ban­dė 4 mo­te­rų ir 6 vy­rų ko­man­dos. Mo­te­rys žai­dė 2 sa­vait­ga­lius. Už pri­zi­nin­kių tre­je­to li­ko Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos II ko­man­da. 3 vie­tą iš­ko­vo­jo ko­man­da „Am­ber“, 2 vie­tą – Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos I ko­man­da, o čem­pio­nė­mis šiais me­tais ta­po ko­man­da, pa­si­va­di­nu­si „Rie­ta­vo ga­ja“.

Rie­ta­ve ati­da­ry­tas tu­riz­mo se­zo­nas

Ge­gu­žės 19 die­ną Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras kar­tu su Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­ju­mi or­ga­ni­za­vo tu­riz­mo se­zo­no ati­da­ry­mo ren­gi­nių cik­lą. Vie­nas iš renginių – ap­skri­to sta­lo kon­fe­ren­ci­ja „Pa­slau­gos 2017 m. tu­riz­mo se­zo­nui: „Pie­no ke­lio“, „Ogins­kių kul­tū­ros ke­lio“ ir kt. pa­siū­ly­mai“. Į šią kon­fe­ren­ci­ją bu­vo kvie­čia­mi pa­slau­gų tei­kė­jai, marš­ru­to „Pie­no ke­lias“ da­ly­viai, vie­tos ga­min­to­jai.

Pre­mi­jos įtei­ki­mo pro­ga kul­tū­ros cen­trą už­lie­jo svei­ki­ni­mai ir do­va­nos

Ge­gu­žės 19-oji – svar­bi ir reikš­min­ga da­ta Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­trui. Tą va­ka­rą cen­trui ir jo dar­buo­to­jams įteik­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ap­do­va­no­ji­mas „Ge­riau­sias kul­tū­ros cen­tras 2016“. Prieš įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ją žiū­ro­vus ir šven­tės sve­čius džiu­gi­no Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio pu­čia­mų­jų or­kest­ro kon­cer­tas Mu­zi­kan­tų sa­lo­je. Per­si­kė­lus į kul­tū­ros cen­tro sa­lę, te­at­ra­li­zuo­tai pa­si­ro­dė kul­tū­ros cen­tro ko­lek­ty­vai. Jų na­riai ak­me­nė­lių, smė­lio, juo­dže­mio, grū­dų pri­pil­dė di­džiu­lį in­dą, sim­bo­li­zuo­jan­tį kul­tū­ros der­liaus au­gi­mą.

Ki­tą­met Rie­ta­ve vyks fes­ti­va­lis „Vai­kai ir mu­zi­ka“

Ge­gu­žės 12 die­ną Sa­lan­tuo­se vy­ko XXVII Že­mai­ti­jos kraš­to mu­zi­kos ir me­no mo­kyk­lų fes­ti­va­lis „Vai­kai ir mu­zi­ka“. Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­lai šia­me fes­ti­va­ly­je at­sto­va­vo me­di­nių pu­čia­mų­jų kvar­te­tas, va­do­vau­ja­mas mo­ky­to­jo Ne­ri­jaus Ja­sins­ko.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama