Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Su­ži­no­jo, kaip dir­ba Sa­vi­val­dy­bė

Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­viai su mo­ky­to­ja Dia­na Liut­ku­vie­ne lan­kė­si Sa­vi­val­dy­bė­je. Apie sa­vi­val­dos es­mę ir reikš­mę mū­sų gy­ve­ni­me kal­bė­jo me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas.

Tve­ruo­se pa­si­bels­ta į šimt­me­čio var­tus...

Šie­met lie­tu­viai šven­čia 99-ąjį Lie­tu­vos gim­ta­die­nį. Pre­zi­den­tės ra­gi­ni­mui švęs­ti ki­taip ne­li­ko abe­jin­gi ir tve­riš­kiai. Va­sa­rio 15 die­ną, Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos iš­va­ka­rė­se, Tve­rų gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė su is­to­ri­jos mo­ky­to­ja Eri­ka Lau­ri­nai­tie­ne prie­ša­ky, į pa­gal­bą pa­si­kvie­tu­si Tve­rų se­niū­ni­ją, Tve­rų kul­tū­ros cen­trą bei mies­te­lio ben­druo­me­nę, su­ren­gė mo­ty­va­ci­nę Že­mai­ti­jos kraš­to kon­fe­ren­ci­ją „Be­si­bel­džiant į šimt­me­čio var­tus“. Ma­žie­ji gim­na­zi­jos mo­ki­niai šią iš­ki­lią šven­tę taip pat pa­mi­nė­jo iš­skir­ti­nai – su­reng­ta po­pie­tė „Aš – Lie­tu­vos pi­lie­tis“.

Šimt­me­tį švęs kar­tu su ne­pri­klau­so­ma Lie­tu­va

Va­sa­rio 14-ąją Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas, sek­re­to­rė-re­fe­ren­tė Jad­vy­ga Jo­nu­šie­nė ir Svei­ka­tos, so­cia­li­nės pa­ra­mos ir rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja Jo­li­ta Al­sei­kie­nė ap­lan­kė dvi rie­ta­viš­kes, gi­mu­sias 1918-ai­siais, tais pa­čiais me­tais kaip ir ne­pri­klau­so­ma Lie­tu­va. Zo­fi­ja Druk­te­nie­nė 99-erių me­tų su­lau­kė sau­sio mė­ne­sį, o Sta­sė Ba­ta­vi­čie­nė gim­ta­die­nį švęs ge­gu­žę. Abi mo­te­rys gy­ve­na Rie­ta­ve su jas pri­žiū­rin­čio­mis duk­ro­mis.

Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre dau­gės eta­tų

Po­sė­džia­vę Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to na­riai prie nu­ma­ty­tos dar­bot­var­kės il­giau ne­už­tru­ko. Po­sė­dy­je pla­čiau ap­tar­ta pra­ėju­sių me­tų ben­druo­me­nės rė­mi­mo fon­do lė­šų pa­nau­do­ji­mo ata­skai­ta, iš­sa­miau ana­li­zuo­ta, kam ir ko­dėl bu­vo skir­tos lė­šos. Taip pat po­sė­džiau­to­jai pri­ta­rė siū­ly­mui pa­di­din­ti Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riu­je lo­vų skai­čių nuo 20 iki 24.

Šokė­jas, gar­si­nan­tis Rie­ta­vo var­dą

Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ją lan­kan­tis penk­to­kas Kris­tu­pas Zan­do­vas di­dži­ą­ją da­lį sa­vo lais­va­lai­kio pa­ski­ria šo­kiams. Jis lan­ko šo­kių klu­bą „Klai­pė­dos šo­kių aka­de­mi­ja“ (va­do­vai Je­ka­te­ri­na ir Da­rius Bru­žins­kai) ir kar­tu su klai­pė­die­te Ag­ne­ta An­drie­ja­vai­te da­ly­vau­ja kon­kur­suo­se.

Pia­nis­tų kon­kur­se pel­nė II vie­tos di­plo­mą

Va­sa­rio 9 die­ną Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­la kar­tu su Kau­no Mi­ko Pet­raus­ko mu­zi­kos mo­kyk­la ir Kau­no dai­lės gim­na­zi­ja or­ga­ni­za­vo I res­pub­li­ki­nį jau­nų­jų pia­nis­tų fes­ti­va­lį-kon­kur­są „Grand Pas“.

Ve­ne­ci­jos Kau­kių pa­ro­da bib­lio­te­ko­je

Va­sa­rio 13-ąją Ve­ne­ci­jos kau­kių pa­ro­dos pri­sta­ty­mą pra­dė­ju­si Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Eri­ka Pranc­ke­vi­čie­nė pri­mi­nė, jog ne­tru­kus bus šven­čia­mos Už­ga­vė­nės. Ta­čiau Rie­ta­vo bib­lio­te­kos sie­nas puo­šia ne Už­ga­vė­nių, o ele­gan­tiš­kos Ve­ne­ci­jos kau­kės.

Rie­ta­vo jau­ni­mui – kon­cer­tas „100 % pa­gal ska­lę“

Va­sa­rio 11 die­ną Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro ma­žo­jo­je sa­lė­je vy­ko kon­cer­tas jau­ni­mui „100 % pa­gal ska­lę“, ku­ria­me pub­li­ką sa­vo ener­gi­ja ir kū­ri­niais ža­vė­jo re­po sti­liaus mu­zi­kos at­li­kė­jai rie­ta­viš­kiai Ai­ri­das Mar­tin­kus (Ai­ryz), Egi­di­jus Kin­čius (Has­has), Ro­kas Druk­tei­nis (Ty­faz) ir dai­nuo­ja­mo­sios ne­po­e­zi­jos at­li­kė­jas Dai­nius Ku­čins­kas (Dai­nius).

Kul­tū­ros cen­trui su­teiks I-ąją ka­te­go­ri­ją

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo „karš­ta“. Dau­giau­sia dis­ku­si­jų ir skir­tin­gų nuo­mo­nių su­lau­kė klau­si­mas dėl Ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo (to­liau – NVŠ) tvar­kos ap­ra­šo pa­kei­ti­mų. Ko­mi­te­to na­riai il­gai dis­ku­ta­vo, ko­kios sri­tys bū­tų rei­ka­lin­giau­sios ir įdo­miau­sios vai­kams, ku­rias rei­kė­tų įra­šy­ti į pri­ori­te­tų są­ra­šą, ta­čiau ga­liau­siai li­ko prie pir­mi­nio va­rian­to.

Automobilis užsiliepsnojo prie pat de­ga­li­nės

Va­sa­rio 15-oji ne kaip pasibaigė „Peugeot 307“ savininkei G. S. – apie 15 valandą prie pat „Trevenos“ degalinės, Lėgų kaime, užsiliepsnojo jos automobilis.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama