Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Rie­ta­ve su­ži­bo sim­bo­li­nis 125-ių lem­pu­čių me­dis

Prieš 125 me­tus Rie­ta­ve pir­mą kar­tą įžieb­ta elek­tros lem­pu­tė. Šie­met, ba­lan­džio 18 d., mi­nint šią gra­žią su­kak­tį, su­reng­ta ener­ge­ti­kų die­nos ju­bi­lie­ji­nė šven­tė. Prieš ren­gi­nio pra­džią vi­si no­rin­tie­ji bu­vo kvie­čia­mi į eks­kur­si­ją Rie­ta­vo Šv. My­ko­lo Ar­kan­ge­lo baž­ny­čio­je, ku­rio­je ir bu­vo įžieb­ta pir­mo­ji lem­pu­tė.

„Rie­ta­vas – ne tik Ogins­kiai“

Dr. Vy­te­nio ir dr. Ju­no­nos Al­mo­nai­čių kny­ga „Pie­tų Cek­lis. Ke­liau­to­jo po Rie­ta­vo apy­lin­kes ži­ny­nas“ – spal­vin­gas, in­for­ma­ty­vus 144-ių pus­la­pių lei­di­nys, iš­leis­tas 1 300 eg­zem­plio­rių ti­ra­žu. Tai ke­lio­nių va­do­vas po Cek­lio is­to­ri­nio re­gio­no pie­ti­nę da­lį – Rie­ta­vo apy­lin­kes. Ba­lan­džio 7 die­ną rie­ta­viš­kiai ir mies­to sve­čiai bu­vo pa­kvies­ti į Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jų, ku­ria­me ir pri­sta­ty­tas šis lei­di­nys.

Nuo ko už­si­lieps­no­jo par­ti­za­nų že­mi­nė, kol kas ne­aiš­ku

Ba­lan­džio 7 die­ną, 13.20 val., ug­nia­ge­siai ga­vo pa­ne­ši­mą iš „Rie­ta­vo miš­kų urė­di­jos“, kad, vyk­dant miš­kų ap­sau­gą Gi­rė­nų gi­ri­nin­ki­jo­je, pa­ste­bė­ta su­de­gu­si par­ti­za­nų že­mi­nė (slėp­tu­vė). Kaip ki­lo gais­ras, kol kas ne­aiš­ku, ta­čiau že­mi­nę jis su­nio­ko­jo vi­siš­kai.

Au­ga ne­pa­kan­tu­mas ko­rup­ci­jai

Ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­tvir­tin­ta Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos 2015–2017 me­tų pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo 2016 me­tų ata­skai­ta. Jos tiks­las – už­tik­rin­ti veiks­min­gą ir kryp­tin­gą ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos prie­mo­nių vyk­dy­mo ir kon­tro­lės tęs­ti­nu­mą, ša­lin­ti prie­lai­das, ska­ti­nan­čias ko­rup­ci­jos at­si­ra­di­mą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je ir Sa­vi­val­dy­bės įstai­go­se.

Rie­ta­vą vėl už­val­dė te­at­ras

Su pa­va­sa­riš­ka ši­lu­ma į Rie­ta­vą at­ke­lia­vo ir tra­di­ci­nės, jau 23-ią kar­tą reng­tos „Te­at­ro die­nos – 2017“. Vi­są sa­vai­tę tiek ma­žie­siems, tiek jau­ni­mui ir su­au­gu­siems bu­vo siū­lo­ma kas­dien pa­ma­ty­ti vis ki­tą spek­tak­lį. Dau­gu­ma jų bu­vo ne­mo­ka­mi.

Di­dės so­cia­li­nės glo­bos pa­slau­gų kai­na

Ko­vo 30 die­ną vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je dau­giau­sia lai­ko skir­ta klau­si­mui dėl at­lie­kų iš­ve­ži­mo ir jo įkai­nių pa­si­kei­ti­mo. Vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų nuo­sta­tams ir me­to­di­kai pri­ta­rė 12 ta­ry­bos na­rių, 4 – su­si­lai­kė.
Po­sė­džio pa­bai­go­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­pa­sa­ko­jo, ko­kios šven­tės ir su­kak­tys nu­ma­to­mos ar­ti­miau­siu me­tu.

Pir­mo­je ka­te­go­ri­jo­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras pri­pa­žin­tas ge­riau­siu 2016 m. cen­tru

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras tei­kė pa­raiš­ką Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos skel­bia­mo kon­kur­so „Ge­riau­sias 2016 me­tų kul­tū­ros cen­tras“ pre­mi­jai gau­ti. Ko­vo 17 die­ną ja­me lan­kė­si kom­pe­ten­tin­ga kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, o ba­lan­džio 5-ąją pa­skelb­ta, kad kul­tū­ros mi­nist­rė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son, at­si­žvel­gu­si į ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos iš­va­das ir pa­siū­ly­mus, pa­sky­rė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pre­mi­jas ge­riau­siems 2016 me­tų kul­tū­ros cen­trams.

Pa­rei­gū­nai nu­sta­tė tak­sis­tus, dir­bu­sius ir al­ko­ho­lio tie­kė­jais

Siek­da­mi už­kar­dy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus, su­si­ju­sius su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mais dėl pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais pro­duk­tais, Pre­ven­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nai su Klai­pė­dos r. PK bei Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­rei­gū­nais vyk­dė pre­ven­ci­nę prie­mo­nę, ku­rios me­tu Rie­ta­vo ir Gargž­dų mies­tuo­se su­lai­ky­ti tak­si vai­ruo­to­jai, ku­rie iš tak­si au­to­mo­bi­lių par­da­vė al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus.

VTEK nu­spren­dė, kad Sta­sys Ei­tu­tis pa­žei­dė įsta­ty­mą

Sau­sio 4 die­nos po­sė­džio me­tu vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pra­dė­jo ty­ri­mą dėl VĮ „Rie­ta­vo miš­kų urė­di­ja“ vy­riau­sio­jo in­ži­nie­riaus Sta­sio Ei­tu­čio el­ge­sio. Ko­vo 29 die­ną vy­ku­sia­me po­sė­dy­je VTEK nu­spren­dė, jog VĮ „Rie­ta­vo miš­kų urė­di­ja“ vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius Sta­sys Ei­tu­tis pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mą.

Iš kon­kur­so grį­žo pel­nę pri­zi­nes vie­tas

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je vy­ko IX tarp­tau­ti­nis vai­kų ir jau­ni­mo pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų an­sam­blių fes­ti­va­lis-kon­kur­sas „Pa­va­sa­rio tri­mi­tai 2017“, ku­ria­me da­ly­va­vo pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų an­sam­bliai ne tik iš Lie­tu­vos bet ir už­sie­nio ša­lių.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama