Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas Rie­ta­ve au­go ma­žiau­siai

Ma­žos ar per ma­žos al­gos, daug gau­nan­čių­jų so­cia­li­nes pa­šal­pas, vis dar daug ne­ga­lin­čių­jų su­si­ras­ti dar­bo, ne­men­ka so­cia­li­nė at­skir­tis ir ki­tos ak­tu­a­li­jos – ko­ne kas­die­nės po­kal­bių bei ap­mąs­ty­mų te­mos. Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (LLRI), rem­da­ma­sis Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to bei Lie­tu­vos dar­bo bir­žos duo­me­ni­mis, ap­ta­rė at­ly­gi­ni­mų, ne­dar­bo ir so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų pro­ble­mas. Tad ko­kia si­tu­a­ci­ja Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je?

Abi­tu­rien­tams įteik­ti bi­lie­tai į ge­rą ir do­rą gy­ve­ni­mą

Penk­ta­die­nį, lie­pos 14-ąją, jau­du­lio ne­trū­ko ne tik Rie­ta­vo kraš­to abi­tu­rien­tų, bet ir jų tė­ve­lių, ar­ti­mų­jų bei mo­ky­to­jų šir­dy­se. Tą va­ka­rą 54-iems Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos LXIX lai­dos abi­tu­rien­tams bei 12-kai Tve­rų gim­na­zi­jos XLVIII lai­dos abi­tu­rien­tų įteik­ti bran­dos ates­ta­tai – sim­bo­li­niai ke­lia­la­piai į sėk­min­gą ry­to­jų.

Ta­ry­bos po­sė­dis su svei­ki­ni­mais ir abe­jo­nė­mis

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai ir su­in­te­re­suo­ti as­me­nys rin­ko­si į pas­ku­ti­nį­jį prieš atos­to­gas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį. Jis ne­už­tru­ko, mat dau­gu­mai spren­di­mų pri­tar­ta be il­ges­nių kal­bų, o skai­čius ir nu­ta­ri­mus pa­į­vai­ri­no gė­lės ir svei­ki­ni­mai.

Tve­rai – vie­na iš 2018 me­tų ma­žų­jų kul­tū­ros sos­ti­nių

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį jau aš­tun­tą kar­tą vy­ku­sia­me fes­ti­va­ly­je „Nai­sių va­sa­ra 2017“, ku­ris ren­gia­mas Nai­siuo­se (Šiau­lių ra­jo­ne), pa­skelb­tos 2018 me­tų ma­žo­sios Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės. Šį gar­bin­gą var­dą pel­nė ir jau­kus Tve­rų mies­te­lis.

Rie­ta­vo kraš­to abi­tu­rien­tai įvei­kė bran­dos eg­za­mi­nų se­si­ją

Jau šį va­ka­rą Rie­ta­vo kraš­to abi­tu­rien­tams skam­bės gra­žūs žo­džiai, į glė­bius guls mar­gas­pal­vės gė­lės, o jau­nuo­lių ran­ko­se at­si­durs dvy­li­kos me­tų „už­dar­bis“ – bran­dos ates­ta­tai. Bet iki šio va­ka­ro jau­nuo­liai tu­rė­jo įveik­ti ne­men­ką gy­ve­ni­mo iš­šū­kį – bran­dos eg­za­mi­nų se­si­ją. Kai ku­rie su­klu­po, kai ku­rie džiau­gė­si la­bai ge­rais įver­ti­ni­mais. De­ja, šie­met šim­tu­kų ne­už­de­rė­jo nė vie­no­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gim­na­zi­jo­je.

Bu­vo ir žvy­nas, ir uo­de­ga

Lie­pos 8 die­nos va­ka­re prie Tve­ruo­se esan­čio tven­ki­nio su­tū­pė bū­re­lis žve­jų. Ne pra­mo­gai, o pa­si­var­žy­ti: Tve­rų spor­to klu­bas „Vy­kin­tas“, Tve­rų se­niū­ni­ja bei ben­druo­me­nė or­ga­ni­za­vo ko­man­di­nes var­žy­bas „Ka­ro­sas 2017“.

„Iš Sa­vi­val­dy­bės pu­sės ženg­tas gra­žus žings­nis“

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos po­sė­dy­je vie­nas iš svar­bes­nių klau­si­mų – spren­di­mas dėl nau­jų dar­bo vie­tų stei­gi­mo sub­si­di­ja­vi­mo ir mo­kes­čių leng­va­tų tei­ki­mo ver­slo sub­jek­tams tvar­kos ap­ra­šo. Ko­mi­te­to na­riai vie­nin­gai pri­ta­rė, kad šis spren­di­mas itin nau­din­gas ir rei­ka­lin­gas. Po­sė­džio me­tu taip pat pri­tar­ta žmo­nių lai­do­ji­mo tvar­ką reg­la­men­tuo­jan­tiems tei­sės ak­tams bei Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai per­duo­ti se­nuo­sius Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los pa­sta­tus.

Tau­tiš­ka gies­mė su­gie­do­ta ant Lo­pai­čių pi­lia­kal­nio

Lie­pos 6-oji – Vals­ty­bės, Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­na. Šią die­ną tra­di­ciš­kai 21 val. ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir vi­sa­me pa­sau­ly­je iš­si­bars­tę lie­tu­viai gie­da tau­tiš­ką gies­mę. Šie­met gies­mė gie­do­ta ant 100 Lie­tu­vos pi­lia­kal­nių. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai rin­ko­si į Tve­rų se­niū­ni­jo­je esan­tį Lo­pai­čių pi­lia­kal­nį. Ant jo už­ko­pę, kar­tu su vi­sa­me pa­sau­ly­je esan­čiais lie­tu­viais su­gie­do­jo tau­tiš­ką gies­mę.

Lie­pos 6-ąją – tra­di­ci­niai „Va­sa­ros vai­di­ni­mai“

Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną Rie­ta­ve tra­di­ciš­kai, jau 9-ąjį kar­tą, su­reng­tas „Va­sa­ros vai­di­ni­mų“ fes­ti­va­lis. Te­at­ro mė­gė­jai tą­dien ga­lė­jo pa­si­gė­rė­ti ne vie­nu spek­tak­liu. Kaip vi­sa­da, su­lauk­ta sve­čių – fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vo ko­lek­ty­vai iš Prie­ku­lės, Kal­va­ri­jos ir Bir­žų.

Tarp Ta­ry­bos na­rių yra ir la­bai tur­tin­gų, ir ma­žiau už­gy­ve­nu­sių

Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai pa­skel­bus po­li­ti­kų tur­to de­kla­ra­ci­jas, pa­si­do­mė­jo­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių fi­nan­si­ne pa­dė­ti­mi. Tarp tur­tin­giau­sių sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių yra Vi­li­ja Raz­mie­nė, Vy­tau­tas Bla­žai­tis, Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas, Al­bi­nas Bru­žins­kis ir An­ta­nas Čer­nec­kis. Ma­žiau­siai tur­tų su­kau­pė Al­bi­nas Mas­laus­kas, Min­dau­gas Lit­vi­nas, Sau­lius Jo­nu­šas, Po­vi­las Ba­ta­vi­čius.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama