Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Nuo kon­fe­ren­ci­jos iki elek­tri­fi­ka­ci­jos ju­bi­lie­jui skir­to per­for­man­so

Be­si­bai­giant rug­sė­jui, tra­di­ciš­kai Rie­ta­vas šven­čia. Šie­met My­ko­li­nių šven­tė tru­ko tris die­nas. Pir­mo­sios šven­tės die­ną, penk­ta­die­nio po­pie­tę, vi­si rin­ko­si Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tre, kur bu­vo ren­gia­ma kon­fe­ren­ci­ja „Te­le­fo­nui Lie­tu­vo­je – 135“ ir kon­cer­tas. Di­dži­ą­ją sa­lės da­lį už­pil­dė jau­no­ji kar­ta, ku­ri, ko ge­ro, la­biau­sia ne­abe­jin­ga te­le­fo­ni­za­ci­jos nau­jie­noms.

Tre­čią kar­tą at­sta­ty­ta prieš pus­me­tį su­de­gu­si par­ti­za­nų že­mi­nė

Ru­de­niš­ką rug­sė­jo 17-ąją Ši­lų-Gi­rė­nų miš­ke ati­deng­ta at­sta­ty­ta par­ti­za­nų že­mi­nė (slėp­tu­vė), ku­ri prieš pu­sę me­tų su­de­gė. At­sta­ty­mo ini­cia­to­riai – trem­ti­niai iš Rie­ta­vo ir Ši­la­lės: Te­re­sė Uk­sie­nė, An­ta­nas Ra­šins­kas, Va­cys Dauk­ša. Jų di­die­ji pa­gal­bi­nin­kai – šau­liai ir Ši­la­lės bei Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių me­rai.

„Vel­nias tu­ri kry­žiaus bi­jo­ti, o ne vai­kai“

Rug­sė­jo 14 die­ną, po va­sa­ros atos­to­gų, su­šauk­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. Jo me­tu, be dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tų klau­si­mų, Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis in­for­ma­vo apie spa­lio 13-ąją Vil­niu­je šven­čia­mą sa­vi­val­dos die­ną. Jis sa­kė, kad rei­kia ap­si­spręs­ti dėl kan­di­da­tų į auk­si­nio ri­te­rio ti­tu­lą. Ga­na ne­men­kas dis­ku­si­jas po­sė­dy­je su­kė­lė klau­si­mas dėl kle­bo­no Čes­lo­vo De­gu­čio su­kaup­tos ko­lek­ci­jos do­va­no­ji­mo Rie­ta­vui ir įkur­di­ni­mo Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je.

Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų šven­tės lie­tus ne­su­ga­di­no

Rug­sė­jo 15-ąją Rie­ta­ve bu­vo šven­čia­mos Eu­ro­pos pa­vel­do die­nos, ku­rių te­ma „Kul­tū­ri­nis kraš­to­vaiz­dis: nuo pi­lia­kal­nių iki mies­to bokš­tų“. Tie­sa, oras tą­dien bu­vo ne­dė­kin­gas, pliau­pė lie­tus, tad or­ga­ni­za­to­riams pro­gra­mą te­ko pa­ko­re­guo­ti. Nors gamta pla­nus šiek tiek pa­kei­tė, Skrob­lės pi­lia­kal­nio pa­pė­dė­je bu­vo ati­deng­ta pa­min­kli­nė in­for­ma­ci­nė len­ta.

Gir­tas vai­ruo­to­jas kliu­dė tvo­rą

Rug­sė­jo 19 d., apie 14.45 val., Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, Tve­ruo­se, Lau­ku­vos g., ne­blai­vus vai­ruo­to­jas, va­žiuo­da­mas trak­to­riu­mi, kliu­dė tvo­rą.

Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­ja įsi­gis nau­ją trak­to­riu­ką

Tre­čia­die­nį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis su­kvie­tė į pa­si­ta­ri­mą Sa­vi­val­dy­bės se­niū­nus. Su­si­ti­ki­mo me­tu ap­tar­tos ak­tu­a­liau­sios nū­die­nos pro­ble­mos – ar­tė­jan­tis My­ko­li­nių šven­tės šur­mu­lys, ap­švie­ti­mo ir ke­lių grei­de­ria­vi­mo dar­bai, nau­jos tech­ni­kos bei įran­gos po­rei­kis ir kt.

Pri­sie­kė nau­ja Ta­ry­bos na­rė

Ket­vir­ta­die­nį įvy­kęs tris­de­šim­ta­sis Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės penk­to­jo šau­ki­mo ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo svei­ki­ni­mais. Ko­le­gos gra­žaus ju­bi­lie­jaus pro­ga pa­svei­ki­no ta­ry­bos na­rį Vy­tau­tą Bla­žai­tį.

Į vie­šo auk­cio­no są­ra­šą įtrauk­tas bu­vęs me­no mo­kyk­los pa­sta­tas

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je ap­tar­tos ga­li­my­bės, kam bū­tų ga­li­ma pa­nau­do­ti se­ną­sias me­no mo­kyk­los pa­tal­pas. Vie­na iš idė­jų – įreng­ti bu­tus, ku­riuo­se ga­lė­tų ap­si­gy­ven­ti jau­nos šei­mos. Taip pat Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis ko­mi­te­to na­riams pa­pa­sa­ko­jo apie at­ei­ties dar­že­lio vi­zi­ją ir ga­li­my­bes ją įgy­ven­din­ti.

Ar tik­rai pa­gy­ve­nu­siems žmo­nėms Rie­ta­ve trūks­ta veik­los?

Tre­čia­die­nio po­pie­tę su­si­rin­ko Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio na­riai. Nors dar­bot­var­kė­je daug klau­si­mų ne­bu­vo, vie­nas iš jų su­kė­lė pla­tes­nių dis­ku­si­jų. Ko­mi­te­to na­rei Vir­gi­ni­jai Ja­ka­vi­čie­nei už­kliu­vo, kad prie nu­ro­dy­tų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro pa­tal­pų, įgar­si­ni­mo apa­ra­tū­ros nuo­mos įkai­nių iš­brauk­ta ei­lu­tė apie šo­kių va­ka­rus su­au­gu­sie­siems.

Di­džiau­sias at­ly­gi­ni­mų au­gi­mas tarp sa­vi­val­dy­bių – Rie­ta­ve

Vi­so­se Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se dar­bo už­mo­kes­tis ant­rą­jį šių me­tų ket­vir­tį bu­vo di­des­nis nei prieš me­tus, o di­džiau­sias au­gi­mas, sie­kęs 14–18 pro­cen­tų – Rie­ta­ve, Šir­vin­to­se ir Tra­kuo­se. Kuk­liau­siai al­gos au­go Za­ra­suo­se. Tai – vie­nin­te­lis ra­jo­nas Lie­tu­vo­je, kur vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas į ran­kas ne­sie­kia 500 eu­rų.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama