Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Gim­na­zi­jai skirs 0,5 mo­ky­to­jo pa­dė­jė­jo eta­to

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dis il­gai ne­už­si­tę­sė. Ko­mi­te­to na­riai grei­tai įvei­kė vi­sus dar­bot­var­kės klau­si­mus ir pri­ta­rė vi­siems pra­šy­mams skir­ti lė­šų.

Gy­ve­nan­tiems kai­me smar­kiai di­dės mo­kes­tis už šiukš­lių iš­ve­ži­mą

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­džio dar­bot­var­kė­je daug klau­si­mų ne­bu­vo. Dau­giau­siai dė­me­sio su­lau­kė at­lie­kų iš­ve­ži­mas ir jo įkai­niai. Jei ta­ry­bos po­sė­dy­je bus pa­tvir­tin­ti nau­ji rin­klia­vos dy­džiai, nuo 2018 m. be­veik dvi­gu­bai brangs mo­kes­tis už šiukš­lių iš­ve­ži­mą kai­mo gy­ven­to­jams. Šiek tiek dau­giau mo­kė­ti teks ir rie­ta­viš­kiams, gy­ve­nan­tiems dau­gia­bu­čiuo­se.

Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tras pre­ten­duo­ja gau­ti pre­mi­ją „Ge­riau­sias 2016 me­tų kul­tū­ros cen­tras“

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras tei­kė pa­raiš­ką į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos skel­bia­mą kon­kur­są Ge­riau­sio 2016 me­tų kul­tū­ros cen­tro pre­mi­jai gau­ti.

Jau­ni­mo ga­ran­ti­jų tu­ras pa­sie­kė Rie­ta­vą

Jau­ni­mo ga­ran­ti­jų tu­ras, vyks­tan­tis per vi­są Lie­tu­vą, pa­sie­kė ir Rie­ta­vą. Rie­ta­vo jau­ni­mo dar­bo cen­tre nie­kur ne­si­mo­kan­čiam ir ne­dir­ban­čiam jau­ni­mui iki 29 m. vy­ko ren­gi­nys „Su­ži­nok, kad ga­li“.

Dau­gė­diš­kei din­go pi­ni­gai, rie­ta­viš­kiui – auk­so dir­bi­niai

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je va­gys­tės – ga­na daž­nas reiš­ki­nys. Štai dau­gė­diš­kė at­si­sė­do prie bu­te­lio su drau­ge ir jos su­gy­ven­ti­niu, o vė­liau pa­ste­bė­jo, kad pi­ni­gi­nė­je ne­bė­ra pi­ni­gų. O pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį rie­ta­viš­kis, grį­žęs na­mo, pa­ma­tė, kad bu­vo įsi­lauž­ta į jo na­mus, din­go įvai­rių auk­so dir­bi­nių.

Už­ėmė pir­mą­ją vie­tą

Ko­vo 18-ąją Skuo­do Pran­ciš­kaus Ža­dei­kio gim­na­zi­jo­je vy­ko Lie­tu­vos mo­ki­nių me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­so re­gio­ni­nis eta­pas. Ja­me da­ly­va­vo dvi Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos mo­ki­nės – Vy­gai­lė Va­lat­kai­tė su iš­trau­ka iš Sau­liaus Šal­te­nio ro­ma­no „Žy­dų ka­ra­lai­tės die­no­raš­tis“ ir Ie­va Lin­gy­tė, skai­čiu­si An­ta­no Ra­mo­no kū­ri­nį „Ra­my­bės kal­va“. Vy­gai­lė už­ėmė II-ąją vie­tą, o Ie­va – I-ąją. Mer­gai­tes ruo­šė mo­ky­to­ja Ni­jo­lė Do­vi­daus­kie­nė. Re­gio­ni­nia­me eta­pe iš vi­so var­žė­si de­šim­ties ra­jo­nų ir Šiau­lių mies­to mo­ki­niai.

2016 m. te­ri­to­ri­nė­je dar­bo bir­žo­je įre­gist­ruo­ta ma­žiau as­me­nų

Pra­ėju­siais me­tais Tel­šių te­ri­to­ri­nė dar­bo bir­ža Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je įre­gist­ra­vo 82 as­me­ni­mis ma­žiau ne­gu 2015 m. Pa­gal pa­teik­tus sta­tis­ti­nius duo­me­nis ma­to­ma, kad su­ma­žė­jo be­dar­bių iki 55 m. skai­čius, ta­čiau pa­dau­gė­jo pri­si­re­gist­ra­vu­sio jau­ni­mo iki 29 m.

Raš­tin­giau­si moks­lei­viai

Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je vy­ko raš­tin­giau­sio moks­lei­vio kon­kur­sas. Ja­me sa­vo jė­gas iš­ban­dė ir Žad­vai­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los 5–10 kla­sių mo­ki­niai.

Vėl skam­bė­jo „kom­pli­men­tai“ ke­li­nin­kams

Ko­vo 14-ąją su­šauk­tas ne­ei­li­nis Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo bal­suo­ja­ma už spren­di­mą per­leis­ti UAB „Kon­ge­ra“ Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to sko­los iki 260 tūkst. Eur rei­ka­la­vi­mo tei­sę AB Šiau­lių ban­kui. Lė­šos rei­ka­lin­gos pa­sta­to Par­ko g. 10 re­no­va­ci­jos dar­bams pa­baig­ti. Su­tvar­ky­ta­me pa­sta­te įsi­kurs dau­giau kaip šim­tas Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­nių ir ten dir­ban­čių pe­da­go­gų. Po­sė­džio pa­bai­go­je pa­kal­bė­ta apie sa­vi­val­dy­bės ke­lių būk­lę.

Naujasis Rietavo seniūnas: „Esu komandinio darbo šalininkas“

Ko­vo 7 die­nos kon­kur­so me­tu nau­juo­ju Rie­ta­vo mies­to se­niū­nu ta­po Pet­ras Leng­ve­nis. Jis nau­jo­se pa­rei­go­se dar­buo­tis pra­dės nuo ba­lan­džio mėn. Iki šiol jis dir­bo Pa­ne­mu­nės ke­lio pos­to pa­mai­nos vir­ši­nin­ku. Pa­pra­šė­me bū­si­mo se­niū­no pri­sis­ta­ty­ti ir pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo šei­mą, dar­bo pa­tir­tį, kaip jis įsi­vaiz­duo­ja nau­ją­sias pa­rei­gas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama