Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Lin­kė­jo do­va­no­ji­mo džiaugs­mą iš­gy­ven­ti kas­dien, o ne kar­tą per me­tus

Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį ma­žo­jo­je kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je rin­ko­si Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ne­įga­lie­ji ir jų šei­mos na­riai – bu­vo mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė ne­įga­lių­jų die­na. 1992 m. gruo­džio 3-iąją ne­įga­lių­jų die­na pa­skel­bė Jung­ti­nių tau­tų or­ga­ni­za­ci­ja.

Ver­slo lais­vės veid­ro­dis Tel­šių ap­skri­ty­je: dau­giau­sia op­ti­miz­mo Ma­žei­kiuo­se ir Rie­ta­ve

Nors Tel­šių ap­skri­ties ver­sli­nin­kai la­biau nei ki­tuo­se ša­lies re­gio­nuo­se ne­ri­mau­ja dėl au­gan­čios kon­ku­ren­ci­jos ir klien­tų trū­ku­mo, ta­čiau ma­žų ir vi­du­ti­nių įmo­nių skai­čius čia di­dė­ja be­ne spar­čiau­siai Lie­tu­vo­je. Be to, Že­mai­ti­jos įmo­nės ga­na pa­lan­kiai ver­ti­na re­gio­ne esan­čią ver­slo ap­lin­ką, taip pat re­gio­no – sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų in­dė­lį į ver­slo są­ly­gų ge­ri­ni­mą.

Vie­no­se švie­ti­mo įstai­go­se mo­ki­nių ma­žė­ja, ki­to­se – prie­šin­gai

Pra­ei­tą sa­vai­tę vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je di­džiau­sias dė­me­sys skir­tas 2016 m. švie­ti­mo įstai­gų veik­los ata­skai­toms. Il­giau ne­už­tru­kus ties ki­tais dar­bot­var­kės klau­si­mais, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­si­da­li­no ak­tu­a­lia in­for­ma­ci­ja – ar­tė­jan­čiu me­ro pa­dė­kos va­ka­ru, Sa­vi­val­dy­bės pus­la­py­je ku­ria­ma nau­ja in­te­rak­ty­via da­li­mi „In­ves­tuok Rie­ta­ve“ bei ap­si­lan­ky­mo Šve­di­jo­je įspū­džiais.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ire­nė­jaus Ogins­kio bib­lio­te­kai – 80 me­tų

Penk­ta­die­nio va­ka­rą rie­ta­viš­kius ir mies­to sve­čius į šventę su­kvie­tė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras. Šį kar­tą 80-ties me­tų ju­bi­lie­jų mi­nė­jo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ire­nė­jaus Ogins­kio bib­lio­te­ka ir jos ben­druo­me­nė.

Rie­ta­ve įžieb­ta Ka­lė­dų eg­lu­tė

Šeš­ta­die­nio pa­va­ka­rę Rie­ta­vo cen­trą už­lie­jo vir­tu­vės gar­sai ir kva­pai – į sce­ną su dai­na žen­gė ke­pė­jai ir vi­rė­jai. Ke­pyk­lė­lė­je tą va­ka­rą bu­vo ga­mi­na­ma ne bet kas, o džiaugs­mo sau­sai­niai.

Tė­vų nuo­mo­ne, dar­bo rin­ko­je pa­klau­sūs vai­kai, mo­kan­tys an­glų ir ru­sų kal­bas

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio dar­bot­var­kė­je bu­vo nu­ma­ty­tas tik vie­nas klau­si­mas – pri­tar­ti Sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų 2016 m. veik­los ata­skai­toms. Pri­sta­ty­ta ir ap­tar­ta vi­sų įstai­gų pra­ėju­sių me­tų veik­la, pa­sie­ki­mai, pro­ble­mos. Ypa­tin­gai pa­si­džiaug­ta Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los dar­bu.

Prieš pat Ad­ven­tą – su­bat­va­ka­rio links­my­bės

Pas­ku­ti­nį lap­kri­čio šeš­ta­die­nį Rie­ta­ve skam­bė­jo liau­diš­ka mu­zi­ka, mat čia iš įvai­rių Lie­tu­vos kam­pe­lių su­gu­žė­jo daug pui­kių ko­lek­ty­vų. Ren­gi­nį ve­du­si kul­tū­ros cen­tro ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Eg­lė Fa­bi­jo­na­vi­čie­nė sa­kė, kad bran­giau­sias mū­sų tur­tas yra dai­na, iš­sau­go­ta ir per­duo­ta mums se­no­lių.

Nu­teis­ti par­duo­tu­vę Žad­vai­niuo­se nu­siau­bę jau­nuo­liai

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Žad­vai­nių kai­mo par­duo­tu­vė­je per­nai ru­de­nį tri­ju­lė gir­tų jau­nuo­lių taip pa­siau­tė­jo, kad šei­mi­nin­kas po to tu­rė­jo tvar­ky­tis maž­daug mė­ne­sį. Pro­duk­tus vo­gę, kiau­ši­nius dau­žę ir pie­ną vi­sur taš­kę bro­liai Man­tas Dul­cas (gim. 1996 m.) bei Da­rius Dul­cas (gim. 1997 m.) ir jų pa­žįs­ta­mas To­mas Kar­pys (gim. 1983 m.) lap­kri­čio 24 die­ną su­ži­no­jo, ko­kias baus­mes už va­gys­tę ir sve­ti­mo tur­to su­ga­di­ni­mą jiems pa­sky­rė teis­mas.

Ru­dens mo­zai­kos šven­tė Me­din­gė­nuo­se

Šal­tą lap­kri­čio 17-osios va­ka­rą vi­si sku­bė­jo į Me­din­gė­nus. Čia, kaip ir kas­met, nu­dir­bę va­sa­ros dar­bus, į šven­tę pa­va­ka­ro­ti rin­ko­si se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai ir sve­čiai. Kiek­vie­ną ru­de­nį se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai su­si­ren­ka į šven­tę pa­bū­ti kar­tu, pa­si­links­min­ti, pa­dė­ko­ti gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kams, ki­tiems nu­si­pel­niu­siems žmo­nėms. Šie­met va­ka­ro­nė pa­va­din­ta „Ru­dens mo­zai­ka“.

Gais­ras įsi­žie­bė vir­tu­vė­je

Ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę, 14.34 val., ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams pra­neš­ta, kad Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je, Va­tu­šių kai­me, Bi­jū­nų gat­vė­je, de­ga vie­no aukš­to me­di­nis na­mas. Gais­ro ži­di­nys – vir­tu­vė.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama