Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Dau­gė­diš­kei din­go pi­ni­gai, rie­ta­viš­kiui – auk­so dir­bi­niai

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je va­gys­tės – ga­na daž­nas reiš­ki­nys. Štai dau­gė­diš­kė at­si­sė­do prie bu­te­lio su drau­ge ir jos su­gy­ven­ti­niu, o vė­liau pa­ste­bė­jo, kad pi­ni­gi­nė­je ne­bė­ra pi­ni­gų. O pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį rie­ta­viš­kis, grį­žęs na­mo, pa­ma­tė, kad bu­vo įsi­lauž­ta į jo na­mus, din­go įvai­rių auk­so dir­bi­nių.

Už­ėmė pir­mą­ją vie­tą

Ko­vo 18-ąją Skuo­do Pran­ciš­kaus Ža­dei­kio gim­na­zi­jo­je vy­ko Lie­tu­vos mo­ki­nių me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­so re­gio­ni­nis eta­pas. Ja­me da­ly­va­vo dvi Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos mo­ki­nės – Vy­gai­lė Va­lat­kai­tė su iš­trau­ka iš Sau­liaus Šal­te­nio ro­ma­no „Žy­dų ka­ra­lai­tės die­no­raš­tis“ ir Ie­va Lin­gy­tė, skai­čiu­si An­ta­no Ra­mo­no kū­ri­nį „Ra­my­bės kal­va“. Vy­gai­lė už­ėmė II-ąją vie­tą, o Ie­va – I-ąją. Mer­gai­tes ruo­šė mo­ky­to­ja Ni­jo­lė Do­vi­daus­kie­nė. Re­gio­ni­nia­me eta­pe iš vi­so var­žė­si de­šim­ties ra­jo­nų ir Šiau­lių mies­to mo­ki­niai.

2016 m. te­ri­to­ri­nė­je dar­bo bir­žo­je įre­gist­ruo­ta ma­žiau as­me­nų

Pra­ėju­siais me­tais Tel­šių te­ri­to­ri­nė dar­bo bir­ža Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je įre­gist­ra­vo 82 as­me­ni­mis ma­žiau ne­gu 2015 m. Pa­gal pa­teik­tus sta­tis­ti­nius duo­me­nis ma­to­ma, kad su­ma­žė­jo be­dar­bių iki 55 m. skai­čius, ta­čiau pa­dau­gė­jo pri­si­re­gist­ra­vu­sio jau­ni­mo iki 29 m.

Raš­tin­giau­si moks­lei­viai

Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je vy­ko raš­tin­giau­sio moks­lei­vio kon­kur­sas. Ja­me sa­vo jė­gas iš­ban­dė ir Žad­vai­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los 5–10 kla­sių mo­ki­niai.

Vėl skam­bė­jo „kom­pli­men­tai“ ke­li­nin­kams

Ko­vo 14-ąją su­šauk­tas ne­ei­li­nis Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo bal­suo­ja­ma už spren­di­mą per­leis­ti UAB „Kon­ge­ra“ Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to sko­los iki 260 tūkst. Eur rei­ka­la­vi­mo tei­sę AB Šiau­lių ban­kui. Lė­šos rei­ka­lin­gos pa­sta­to Par­ko g. 10 re­no­va­ci­jos dar­bams pa­baig­ti. Su­tvar­ky­ta­me pa­sta­te įsi­kurs dau­giau kaip šim­tas Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­nių ir ten dir­ban­čių pe­da­go­gų. Po­sė­džio pa­bai­go­je pa­kal­bė­ta apie sa­vi­val­dy­bės ke­lių būk­lę.

Naujasis Rietavo seniūnas: „Esu komandinio darbo šalininkas“

Ko­vo 7 die­nos kon­kur­so me­tu nau­juo­ju Rie­ta­vo mies­to se­niū­nu ta­po Pet­ras Leng­ve­nis. Jis nau­jo­se pa­rei­go­se dar­buo­tis pra­dės nuo ba­lan­džio mėn. Iki šiol jis dir­bo Pa­ne­mu­nės ke­lio pos­to pa­mai­nos vir­ši­nin­ku. Pa­pra­šė­me bū­si­mo se­niū­no pri­sis­ta­ty­ti ir pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo šei­mą, dar­bo pa­tir­tį, kaip jis įsi­vaiz­duo­ja nau­ją­sias pa­rei­gas.

Į Rie­ta­vą pa­ma­žu grįž­ta... rū­mai

Ko­vo 10 die­ną Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­ju­je vy­ko po­pie­tė skam­biu pa­va­di­ni­mu „Ogins­kiai: pa­do­va­no­ta Lie­tu­vai ir Rie­ta­vui“. Pa­ger­biant Ogins­kių nuo­pel­nus Rie­ta­vui, pir­mą kar­tą vi­suo­me­nei pri­sta­ty­tas Ogins­kių rū­mų ma­ke­tas ir te­mi­nė pa­ro­da. Ant­ro­jo­je po­pie­tės da­ly­je Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to LDK Is­to­ri­jos sky­riaus ve­dė­ja doc. dr. Ra­mu­nė Šmi­gels­ky­tė-Stu­kie­nė pri­sta­tė dvi nau­jas kny­gas.

Rie­ta­vo mies­tas jau tu­ri nau­ją se­niū­ną

Mi­rus Rie­ta­vo mies­to se­niū­no pa­rei­gas ėju­siam Jur­giui Bal­tri­mui, lai­ki­nai se­niū­no pa­rei­gas ėjo spe­cia­lis­tė In­gri­da Bud­rai­tie­nė. Sau­sio vi­du­ry­je su­reng­ta­me kon­kur­se iš dvie­jų pre­ten­den­tų (Klai­pė­dos ir Plun­gės gy­ven­to­jų) kon­kur­se pa­si­ro­dė tik vie­nas, ta­čiau jam ne­pa­vy­ko su­rink­ti rei­kia­mo ba­lų skai­čiaus.

Vis daž­niau pra­ne­ša­ma apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, ku­rio­je yra ma­ža­me­čių vai­kų

Šven­ti­nį sa­vait­ga­lį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams te­ko vyk­ti į ne vie­ną šei­mą, ku­rio­je, kaip pra­neš­ta, už­fik­suo­tas smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Ne­re­tai to­se šei­mo­se bu­vo ir ne vie­nas ma­ža­me­tis vai­kas. Daž­niau­siai dėl bar­nių ir smur­to kal­tas al­ko­ho­lio var­to­ji­mas, vi­si kon­flik­tus kė­lę ar smur­ta­vę as­me­nys bu­vo ne­blai­vūs.

Nuo šiol se­niū­nai ga­lės baus­ti jų te­ri­to­ri­jo­je pra­si­žen­gu­sius as­me­nis

Ne­se­niai vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Čer­nec­kio pa­si­ta­ri­me su sa­vi­val­dy­bės se­niū­nais pir­miau­sia ap­tar­tas klau­si­mas dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sių pa­žei­di­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mo. Sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir fi­nan­sų sky­riaus vy­resn. spe­cia­lis­tė (ju­ris­tė) Ie­va Kra­ji­nai­tė in­for­ma­vo, kad Sa­vi­val­dy­bė­je ne­be­li­ko ad­mi­nist­ra­ci­nių ko­mi­si­jų, o už Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so ne­si­lai­ky­mą ga­lės baus­ti ir se­niū­nai, ir ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama