Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Tven­ki­nio dug­ne – ne­ti­kė­tas ra­di­nys

Rug­pjū­čio 30 die­ną Rie­ta­vo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­lau­kė pra­ne­ši­mo, kad die­ną prieš tai, 14.56 val., vie­na­me iš Rie­ta­vo par­ke esan­čių tven­ki­nių dar­bi­nin­kai ap­ti­ko ne­ti­kė­tą ra­di­nį.

Nu­skam­bė­jęs skam­bu­tis su­kvie­tė vai­kus į mo­kyk­las

Rug­sė­jo pra­džia ir va­sa­ros pa­bai­ga moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si su ne­rū­pes­tin­gų atos­to­gų pa­bai­ga ir moks­lo me­tų pra­džia. Vie­ni moks­lų lau­kė, ki­ti – ne­la­bai. Rug­sė­jo 1-osios ry­tą, ne­ši­ni gė­lių žie­dais, gat­ves už­plū­do di­des­ni ir ma­žes­ni moks­lei­viai.

Kai ku­riems ug­nia­ge­siams pa­kils dar­bo už­mo­kes­tis

Nuo Rug­sė­jo 1-osios, penk­ta­die­nio, da­liai ug­nia­ge­sių di­di­na­mi at­ly­gi­ni­mai. Al­gos kils nuo 15 iki 25 eu­rų. Anot Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos de­par­ta­men­to at­sto­vės Lau­ros Va­laus­kie­nės, ug­nia­ge­siams, dir­ban­tiems pa­gal dar­bo su­tar­tį, vi­du­ti­nė nu­sta­ty­ta al­ga pa­kils iki 420 eu­rų.

Bud­ri­kių kai­me su­de­gė mik­ro­au­to­bu­sas

Sek­ma­die­nio ry­te, apie 6.20 val., ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai sku­bė­jo į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je esan­tį Bud­ri­kių kai­mą. Pra­neš­ta, kad Plun­gės gat­vės pra­džio­je at­vi­ra lieps­na de­ga au­to­mo­bi­lis. At­vy­kę ug­nia­ge­siai ra­do lieps­no­jan­tį 1991 m. mik­ro­au­to­bu­są „VW Trans­por­ter“. Su­de­gė vi­sos de­gios au­to­mo­bi­lio da­lys. Ug­nia­ge­siai au­to­mo­bi­lį pa­trau­kė nuo va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies, nu­va­lė iš­si­bars­čiu­sias stik­lo ir plast­ma­sės du­že­nas. Ti­ria­ma, dėl ko­kių prie­žas­čių mik­ro­au­to­bu­sas už­si­lieps­no­jo.

Gruzinas L. Toria: „Rie­ta­vas yra ir vi­sa­da bus ma­no mies­tas“

Las­ha To­ria sa­va­no­riau­ja Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tre. Vai­ki­nas va­sa­rio 5 die­ną į Rie­ta­vą at­vy­ko iš Gru­zi­jos sos­ti­nės Tbi­li­sio. Jis pa­si­rin­ko sa­va­no­rys­tę pa­stū­mė­tas pus­bro­lio ir dėl to nė kiek ne­si­gai­li. Sa­ko, kad ši pa­tir­tis – galimybė at­ras­ti sa­vo gy­ve­ni­mo ke­lią, įgy­ti nau­jų pa­tir­čių, su­si­ras­ti drau­gų, su ku­riais ti­ki­si pa­lai­ky­ti ry­šius, kad ir ko­kia­me pa­sau­lio kam­pe­ly­je be­bū­tų.

Žo­li­nę pa­mi­nė­jo spor­tiš­kai

Kas­met per „Tve­riš­kių su­ei­gą“ vie­na die­na pa­ski­ria­ma spor­ti­nėms var­žy­boms. Ka­dan­gi šie­met lie­pos 1-ąją pliau­pė lie­tus, spor­to šven­tė bu­vo per­kel­ta į rug­pjū­čio 15-ąją, Žo­li­nės šven­tę. Rung­čių tą­dien ne­trū­ko: bė­gi­mas ap­link Tve­rus, krep­ši­nis, fut­bo­las, tin­kli­nis, smi­gi­nis, ran­kų len­ki­mas, vir­vės trau­ki­mas ir ne­tra­di­ci­nės rung­tys. Tur­būt kiek­vie­nam pa­vy­ko su­ras­ti spor­to ša­ką, ku­rio­je ga­lė­jo iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gas.

Nuo fut­bo­lo tur­ny­ro iki va­ka­ro­nės

Rug­pjū­čio 18-ąją tra­di­ciš­kai Žo­li­nės pro­ga Žad­vai­niuo­se rin­ko­si ne tik na­miš­kiai, bet ir sve­čiai. Kaip sa­kė ren­gi­nio ve­dė­jai, Žo­li­nė – tai va­sa­ros ir ru­dens san­dū­ros šven­tė, at­si­svei­ki­ni­mas su spal­vin­go­mis va­sa­ros gė­lė­mis bei pa­dė­ka už šių me­tų der­lių. Vi­si be­si­ren­kan­tys į šven­tę tu­rė­jo pri­si­dė­ti ir prie Žo­li­nės vai­ni­ko py­ni­mo, į ku­rį, lai­kan­tis tra­di­ci­jų, įpin­ti ant­ra­die­nį baž­ny­čio­je pa­šven­tin­ti žo­ly­nai. Nu­pin­tu vai­ni­ku sve­čiai ir Žad­vai­nių ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas An­ta­nas Kar­baus­kas pa­puo­šė til­tą.

Prie Lo­pai­čių su­de­gė trak­to­rius

Rug­pjū­čio 17-osios ry­te, 7.20 val., ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams pra­neš­ta apie Tve­rų se­niū­ni­jo­je, ne­to­li Lo­pai­čių kai­mo, de­gan­tį trak­to­rių. At­vy­kus prieš­gais­ri­nėms gel­bė­ji­mo pa­jė­goms, de­gė pa­lau­kė­je sto­vė­ju­si med­ve­žė „John De­e­re“. Gais­ro me­tu su­nai­kin­ta trans­por­to prie­mo­nė pri­klau­sė UAB „Tve­rų miš­kas“. Kas su­kė­lė gais­rą, kol kas ne­aiš­ku. Įvy­kis ti­ria­mas.

Šalia Tve­rų iš­ki­lo ži­no­mo es­tų ar­chi­tek­to su­pro­jek­tuo­tas bokš­tas

Ant­rą­ją rug­pjū­čio sa­vai­tę ne­to­li Tve­rų dūz­gė tarp­tau­ti­nės „Kon­struk­ty­vaus ša­ma­niz­mo“ ar­chi­tek­tū­ros dirb­tu­vės. Vi­są sa­vai­tę vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je su­da­ly­va­vo dau­giau kaip 80 žmo­nių; tarp jų bu­vo sve­čių iš Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Švei­ca­ri­jos, Ita­li­jos, Ar­gen­ti­nos. Dirb­tu­vės su­trau­kė įvai­raus am­žiaus, iš­si­la­vi­ni­mo, po­mė­gių da­ly­vius, ku­riuos vie­ni­jo ben­dras tiks­las – pa­sta­ty­ti ži­no­mo es­tų ar­chi­tek­to Vi­len Kun­na­pu su­pro­jek­tuo­tą ryš­kias­pal­vį ap­žval­gos bokš­tą.

Kū­rė­me ir il­sė­jo­mės kar­tu

Su­tri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos ben­dri­ja „Rie­ta­vo vil­tis“ ket­vir­tą va­sa­rą vyk­do tęs­ti­nę sto­vyk­lą „Kur­ki­me kar­tu“, ku­ri lie­pos pa­bai­go­je or­ga­ni­zuo­ta Drobs­tų kai­me, S. Pet­ke­vi­čiaus so­dy­bo­je. Jos tiks­las – ma­žin­ti su­tri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių so­cia­li­nę izo­lia­ci­ją, sie­kiant jų in­teg­ra­ci­jos į vi­suo­me­nę, su­tei­kiant kuo dau­giau ge­rų emo­ci­jų, plės­ti ne tik ne­įga­lių­jų, bet ir jų šei­mų na­rių aki­ra­tį.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama