Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Pa­rei­gū­nai nu­sta­tė tak­sis­tus, dir­bu­sius ir al­ko­ho­lio tie­kė­jais

Siek­da­mi už­kar­dy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus, su­si­ju­sius su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mais dėl pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais pro­duk­tais, Pre­ven­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nai su Klai­pė­dos r. PK bei Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­rei­gū­nais vyk­dė pre­ven­ci­nę prie­mo­nę, ku­rios me­tu Rie­ta­vo ir Gargž­dų mies­tuo­se su­lai­ky­ti tak­si vai­ruo­to­jai, ku­rie iš tak­si au­to­mo­bi­lių par­da­vė al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus.

VTEK nu­spren­dė, kad Sta­sys Ei­tu­tis pa­žei­dė įsta­ty­mą

Sau­sio 4 die­nos po­sė­džio me­tu vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pra­dė­jo ty­ri­mą dėl VĮ „Rie­ta­vo miš­kų urė­di­ja“ vy­riau­sio­jo in­ži­nie­riaus Sta­sio Ei­tu­čio el­ge­sio. Ko­vo 29 die­ną vy­ku­sia­me po­sė­dy­je VTEK nu­spren­dė, jog VĮ „Rie­ta­vo miš­kų urė­di­ja“ vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius Sta­sys Ei­tu­tis pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mą.

Iš kon­kur­so grį­žo pel­nę pri­zi­nes vie­tas

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je vy­ko IX tarp­tau­ti­nis vai­kų ir jau­ni­mo pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų an­sam­blių fes­ti­va­lis-kon­kur­sas „Pa­va­sa­rio tri­mi­tai 2017“, ku­ria­me da­ly­va­vo pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų an­sam­bliai ne tik iš Lie­tu­vos bet ir už­sie­nio ša­lių.

Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je – apie paukš­čių gri­pą

Ko­vo pabaigoje Sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je vy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos (to­liau – ESK) po­sė­dis. Jam pir­mi­nin­ka­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, ESK na­rys An­ta­nas Auž­bi­ka­vi­čius.

Daž­niau­sia mir­ties prie­žas­tis – krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gos

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos ste­bė­se­nos 2016 m. ata­skai­tai. Ją pri­sta­tė Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tė Mo­ni­ka Ste­pon­kie­nė ir lai­ki­nai di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo vi­suo­me­nės svei­ka­tai pa­rei­gas ei­nan­ti Ir­ma Kar­pa­vi­čė.

Greit su­si­py­ko, greit ir su­si­tai­kė

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ga­vo du pra­ne­ši­mus apie ga­li­mą smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Abiem at­ve­jais ki­lo tik žo­di­niai kon­flik­tai, smur­tas nau­do­tas ne­bu­vo. At­va­žia­vus pa­rei­gū­nams, abie­jų šei­mų na­riai su­si­tai­kė ir pre­ten­zi­jų ne­be­tu­rė­jo.

Gim­na­zi­jai skirs 0,5 mo­ky­to­jo pa­dė­jė­jo eta­to

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dis il­gai ne­už­si­tę­sė. Ko­mi­te­to na­riai grei­tai įvei­kė vi­sus dar­bot­var­kės klau­si­mus ir pri­ta­rė vi­siems pra­šy­mams skir­ti lė­šų.

Gy­ve­nan­tiems kai­me smar­kiai di­dės mo­kes­tis už šiukš­lių iš­ve­ži­mą

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­džio dar­bot­var­kė­je daug klau­si­mų ne­bu­vo. Dau­giau­siai dė­me­sio su­lau­kė at­lie­kų iš­ve­ži­mas ir jo įkai­niai. Jei ta­ry­bos po­sė­dy­je bus pa­tvir­tin­ti nau­ji rin­klia­vos dy­džiai, nuo 2018 m. be­veik dvi­gu­bai brangs mo­kes­tis už šiukš­lių iš­ve­ži­mą kai­mo gy­ven­to­jams. Šiek tiek dau­giau mo­kė­ti teks ir rie­ta­viš­kiams, gy­ve­nan­tiems dau­gia­bu­čiuo­se.

Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tras pre­ten­duo­ja gau­ti pre­mi­ją „Ge­riau­sias 2016 me­tų kul­tū­ros cen­tras“

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras tei­kė pa­raiš­ką į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos skel­bia­mą kon­kur­są Ge­riau­sio 2016 me­tų kul­tū­ros cen­tro pre­mi­jai gau­ti.

Jau­ni­mo ga­ran­ti­jų tu­ras pa­sie­kė Rie­ta­vą

Jau­ni­mo ga­ran­ti­jų tu­ras, vyks­tan­tis per vi­są Lie­tu­vą, pa­sie­kė ir Rie­ta­vą. Rie­ta­vo jau­ni­mo dar­bo cen­tre nie­kur ne­si­mo­kan­čiam ir ne­dir­ban­čiam jau­ni­mui iki 29 m. vy­ko ren­gi­nys „Su­ži­nok, kad ga­li“.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama