Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Rie­ta­ve sve­čia­vo­si Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius

Gruo­džio 15-ąją Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si itin gar­bin­gas sve­čias – Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius Jo Eks­ce­len­ci­ja po­nas To­y­ei Shi­ge­e­da.

Re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos po­sė­dy­je – ir me­ni­nė pro­gra­ma

Pas­ku­ti­nis šiais me­tais Tel­šių re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos po­sė­dis vy­ko Rie­ta­ve. Ke­tu­rių sa­vi­val­dy­bių – Plun­gės, Tel­šių, Ma­žei­kių ra­jo­nų ir Rie­ta­vo – at­sto­vai ap­ta­rė aš­tuo­nis dar­bot­var­kės klau­si­mus. Nors šiek tiek pa­si­gin­čy­ta, spren­di­mai pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Pri­ta­rė pro­jek­tui, ku­riuo ska­tins gy­dy­tis ser­gan­čius tu­ber­ku­lio­ze

Tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta dviem svar­biems spren­di­mo pro­jek­tams – įsteig­ti trum­po gy­dy­mo kur­so pa­slau­gų ka­bi­ne­tą tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­tiems žmo­nės bei pro­jek­tui, pa­gal ku­rį ser­gan­tie­ji bus ska­ti­na­mi ei­ti gy­dy­tis.

Įver­ti­no mai­ti­ni­mo įstai­gas Rie­ta­ve

Ar­tė­jant gra­žiau­sioms me­tų šven­tėms, pra­si­de­da pre­ky­bos karš­ti­nė. Dau­ge­lis vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nių siū­lo­si ga­min­ti pa­tie­ka­lus šven­ti­niam sta­lui. Nu­spren­dus pa­si­nau­do­ti šia res­to­ra­nų ir ka­vi­nių pa­slau­ga, Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT) siū­lo var­to­to­jams, pa­si­ren­kant įmo­nę, at­kreip­ti dė­me­sį į jos ver­ti­ni­mo ba­lą.

Po Nau­jų me­tų lai­ki­nai prie me­no mo­kyk­los vai­ro stos N. Ja­sins­kas

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta ates­ta­ci­jos pro­gra­moms, ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jų su­dė­tims. At­ėjus nau­jiems me­tams, vie­no­je iš ug­dy­mo įstai­gų kei­sis ir va­do­vas. My­ko­lo Kle­o­po me­no mo­kyk­lai lai­ki­nai va­do­vau­ti im­sis mo­ky­to­jas Ne­ri­jus Ja­sins­kas, ka­dan­gi da­bar lai­ki­nai di­rek­to­rės pa­rei­gas ei­nan­ti Jo­li­ta Bud­riu­vie­nė pa­no­ro ap­leis­ti šias pa­rei­gas.

Sa­vi­val­dos nak­tis gim­na­zi­jo­je

Pir­mą­ją žie­mos nak­tį Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zis­tai pra­lei­do ne­tra­di­ciš­kai – vy­ko il­gai lauk­tas mo­ki­nių sa­vi­val­dos ren­gi­nys „Nak­tis mo­kyk­lo­je“. Šiam ren­gi­niui at­sa­kin­gai ruoš­ta­si: ap­gal­vo­tas veik­lų pla­nas, pa­si­kvies­ti kū­ry­bi­nių dirb­tu­vių va­do­vai, lek­to­riai, ki­tų gim­na­zi­jų sa­vi­val­dos na­riai. Mū­sų gim­na­zi­jo­je vie­šė­jo Ši­la­lės ra­jo­no Kvė­dar­nos Ka­zi­mie­ro Jau­niaus, Klai­pė­dos „Var­po“ ir Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jų mo­ki­niai.

Pri­tar­ta su­ma­žin­ti pa­sto­vi­ą­ją da­lį už ko­mu­na­li­nes at­lie­kas ne­gy­ve­na­mų pa­sta­tų tu­rė­to­jams

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos po­sė­dy­je pa­grin­di­nė dis­ku­si­ja su­ko­si apie ko­mu­na­li­nes at­lie­kas ir tai­ko­mas leng­va­tas jų mo­kė­to­jams. Ko­mi­te­to na­riai nu­spren­dė teik­ti Ta­ry­bai spren­di­mo pro­jek­tą dėl mo­kes­čio už ko­mu­na­li­nes at­lie­kas pa­sto­vio­sios da­lies su­ma­ži­ni­mo ne­gy­ve­na­mų pa­sta­tų tu­rė­to­jams.

Lin­kė­jo do­va­no­ji­mo džiaugs­mą iš­gy­ven­ti kas­dien, o ne kar­tą per me­tus

Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį ma­žo­jo­je kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je rin­ko­si Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ne­įga­lie­ji ir jų šei­mos na­riai – bu­vo mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė ne­įga­lių­jų die­na. 1992 m. gruo­džio 3-iąją ne­įga­lių­jų die­na pa­skel­bė Jung­ti­nių tau­tų or­ga­ni­za­ci­ja.

Ver­slo lais­vės veid­ro­dis Tel­šių ap­skri­ty­je: dau­giau­sia op­ti­miz­mo Ma­žei­kiuo­se ir Rie­ta­ve

Nors Tel­šių ap­skri­ties ver­sli­nin­kai la­biau nei ki­tuo­se ša­lies re­gio­nuo­se ne­ri­mau­ja dėl au­gan­čios kon­ku­ren­ci­jos ir klien­tų trū­ku­mo, ta­čiau ma­žų ir vi­du­ti­nių įmo­nių skai­čius čia di­dė­ja be­ne spar­čiau­siai Lie­tu­vo­je. Be to, Že­mai­ti­jos įmo­nės ga­na pa­lan­kiai ver­ti­na re­gio­ne esan­čią ver­slo ap­lin­ką, taip pat re­gio­no – sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų in­dė­lį į ver­slo są­ly­gų ge­ri­ni­mą.

Vie­no­se švie­ti­mo įstai­go­se mo­ki­nių ma­žė­ja, ki­to­se – prie­šin­gai

Pra­ei­tą sa­vai­tę vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je di­džiau­sias dė­me­sys skir­tas 2016 m. švie­ti­mo įstai­gų veik­los ata­skai­toms. Il­giau ne­už­tru­kus ties ki­tais dar­bot­var­kės klau­si­mais, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­si­da­li­no ak­tu­a­lia in­for­ma­ci­ja – ar­tė­jan­čiu me­ro pa­dė­kos va­ka­ru, Sa­vi­val­dy­bės pus­la­py­je ku­ria­ma nau­ja in­te­rak­ty­via da­li­mi „In­ves­tuok Rie­ta­ve“ bei ap­si­lan­ky­mo Šve­di­jo­je įspū­džiais.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama