Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų šven­tės lie­tus ne­su­ga­di­no

Rug­sė­jo 15-ąją Rie­ta­ve bu­vo šven­čia­mos Eu­ro­pos pa­vel­do die­nos, ku­rių te­ma „Kul­tū­ri­nis kraš­to­vaiz­dis: nuo pi­lia­kal­nių iki mies­to bokš­tų“. Tie­sa, oras tą­dien bu­vo ne­dė­kin­gas, pliau­pė lie­tus, tad or­ga­ni­za­to­riams pro­gra­mą te­ko pa­ko­re­guo­ti. Nors gamta pla­nus šiek tiek pa­kei­tė, Skrob­lės pi­lia­kal­nio pa­pė­dė­je bu­vo ati­deng­ta pa­min­kli­nė in­for­ma­ci­nė len­ta.

Gir­tas vai­ruo­to­jas kliu­dė tvo­rą

Rug­sė­jo 19 d., apie 14.45 val., Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, Tve­ruo­se, Lau­ku­vos g., ne­blai­vus vai­ruo­to­jas, va­žiuo­da­mas trak­to­riu­mi, kliu­dė tvo­rą.

Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­ja įsi­gis nau­ją trak­to­riu­ką

Tre­čia­die­nį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis su­kvie­tė į pa­si­ta­ri­mą Sa­vi­val­dy­bės se­niū­nus. Su­si­ti­ki­mo me­tu ap­tar­tos ak­tu­a­liau­sios nū­die­nos pro­ble­mos – ar­tė­jan­tis My­ko­li­nių šven­tės šur­mu­lys, ap­švie­ti­mo ir ke­lių grei­de­ria­vi­mo dar­bai, nau­jos tech­ni­kos bei įran­gos po­rei­kis ir kt.

Pri­sie­kė nau­ja Ta­ry­bos na­rė

Ket­vir­ta­die­nį įvy­kęs tris­de­šim­ta­sis Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės penk­to­jo šau­ki­mo ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo svei­ki­ni­mais. Ko­le­gos gra­žaus ju­bi­lie­jaus pro­ga pa­svei­ki­no ta­ry­bos na­rį Vy­tau­tą Bla­žai­tį.

Į vie­šo auk­cio­no są­ra­šą įtrauk­tas bu­vęs me­no mo­kyk­los pa­sta­tas

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je ap­tar­tos ga­li­my­bės, kam bū­tų ga­li­ma pa­nau­do­ti se­ną­sias me­no mo­kyk­los pa­tal­pas. Vie­na iš idė­jų – įreng­ti bu­tus, ku­riuo­se ga­lė­tų ap­si­gy­ven­ti jau­nos šei­mos. Taip pat Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis ko­mi­te­to na­riams pa­pa­sa­ko­jo apie at­ei­ties dar­že­lio vi­zi­ją ir ga­li­my­bes ją įgy­ven­din­ti.

Ar tik­rai pa­gy­ve­nu­siems žmo­nėms Rie­ta­ve trūks­ta veik­los?

Tre­čia­die­nio po­pie­tę su­si­rin­ko Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio na­riai. Nors dar­bot­var­kė­je daug klau­si­mų ne­bu­vo, vie­nas iš jų su­kė­lė pla­tes­nių dis­ku­si­jų. Ko­mi­te­to na­rei Vir­gi­ni­jai Ja­ka­vi­čie­nei už­kliu­vo, kad prie nu­ro­dy­tų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro pa­tal­pų, įgar­si­ni­mo apa­ra­tū­ros nuo­mos įkai­nių iš­brauk­ta ei­lu­tė apie šo­kių va­ka­rus su­au­gu­sie­siems.

Di­džiau­sias at­ly­gi­ni­mų au­gi­mas tarp sa­vi­val­dy­bių – Rie­ta­ve

Vi­so­se Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se dar­bo už­mo­kes­tis ant­rą­jį šių me­tų ket­vir­tį bu­vo di­des­nis nei prieš me­tus, o di­džiau­sias au­gi­mas, sie­kęs 14–18 pro­cen­tų – Rie­ta­ve, Šir­vin­to­se ir Tra­kuo­se. Kuk­liau­siai al­gos au­go Za­ra­suo­se. Tai – vie­nin­te­lis ra­jo­nas Lie­tu­vo­je, kur vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas į ran­kas ne­sie­kia 500 eu­rų.

Kre­di­to uni­jo­je „Ger­man­to lo­bis“ – pa­pras­ti spren­di­mai pa­pras­tiems žmo­nėms

Pa­si­bai­gus tre­čia­jam šių me­tų ket­vir­čiui, kre­di­to uni­jo­je (KU) „Ger­man­to lo­bis“ vy­ko spau­dos kon­fe­ren­ci­ja. Jos me­tu pri­si­min­ta uni­jos stei­gi­mo is­to­ri­ja, ap­tar­ta esa­ma si­tu­a­ci­ja ir pla­nuo­ja­mi ren­gi­niai. Šie me­tai KU „Ger­man­to lo­bis“ ne­ei­li­niai, ji šven­čia 20-ties me­tų veik­los ju­bi­lie­jų.

Rug­sė­jį me­no mo­kyk­los ben­druo­me­nė pa­si­tin­ka nau­ja­me pa­sta­te

Rug­pjū­čio 31-ąją Moks­lo ir ži­nių die­nos šven­tė vy­ko ir Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je. Die­na ypa­tin­ga ir tuo, kad mo­kyk­los ben­druo­me­nė nau­jus moks­lo me­tus pra­de­da nau­juo­se na­muo­se. Į ren­gi­nį su­si­rin­ko di­de­lis bū­rys sve­čių, ne­gai­lė­ta do­va­nų ir svei­ki­ni­mo žo­džių. Skam­būs akor­dai ai­dė­jo vi­sa­me par­ke, taip kvies­da­mi vi­sus pri­si­jung­ti prie šven­tės.

Kaip se­ka­si „Me­tų ūkio – 2017“ kon­kur­se da­ly­vau­jan­tiems ūki­nin­kams?

Pas­ku­ti­nę va­sa­ros die­ną ko­mi­si­ja, ku­riai va­do­va­vo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Al­fon­sas Sta­bin­gis, ke­lia­vo po Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ją ir žiū­rė­jo, kaip se­ka­si ūki­nin­kau­ti „Me­tų ūkio – 2017“ kon­kur­se da­ly­vau­jan­tiems ūki­nin­kams. Šia­me kon­kur­se Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė da­ly­vau­ja jau nuo 2003-ių­jų.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama