Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Per sa­vait­ga­lį su­stab­dė du ne­blai­vius dvi­ra­ti­nin­kus

Lap­kri­čio 12 die­ną, nuo 7.00 iki 13.00 val., Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai, vyk­dy­da­mi rei­dą, pa­tik­ri­no 110 au­to­mo­bi­lių Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je. Už­re­gist­ruo­ta 10 ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų. Iš jų vie­nas vai­ruo­to­jas bu­vo be tei­sių, vie­no ma­ši­na – be tech­ni­nės ap­žiū­ros, du vai­ruo­to­jai – ne­ap­drau­dę au­to­mo­bi­lių pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu. Džiu­gu, kad ne­blai­vių vai­ruo­to­jų tą die­ną ne­nu­sta­ty­ta. Ta­čiau Rie­ta­vo PK pa­rei­gū­nai sa­vait­ga­lį su­stab­dė du ne­blai­vius dvi­ra­ti­nin­kus – lap­kri­čio 10-ąją, 21.30 val., rie­ta­viš­kis įpū­tė 1,33 prom., o lap­kri­čio 11-ąją, 5.00 val., ki­tas Rie­ta­vo gy­ven­to­jas – 1,21 prom.

Nuo­trau­ko­se – ir šėls­tan­ti, ir ra­mi jū­ra

Lap­kri­čio 6-ąją Tve­rų gim­na­zi­jos ves­ti­biu­ly­je bū­ria­vo­si ne tik moks­lei­viai, bet ir su­au­gu­sie­ji. Tą­dien čia ati­da­ry­ta Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės di­rek­to­riaus dr. Jo­no Są­ly­gos fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da „Jū­ros im­pre­si­ja“.

Penk­ta­die­nį Rie­ta­vą už­lie­jo že­mai­tiš­kų ei­lių skam­be­sys

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, nuo pat ry­to, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tre ai­dė­jo že­mai­tiš­kos ei­lės. Gim­to­sios tar­mės puo­se­lė­to­jai rin­ko­si į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­trą, kur ju­bi­lie­ji­nį – penk­tą­jį – kar­tą vy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos or­ga­ni­zuo­ja­ma vai­kų ir su­au­gu­sių­jų šven­tė-kon­kur­sas „Skaitīmā že­mai­tėškā“.

Dar­žų gat­vės gy­ven­to­jams gat­vės ap­švie­ti­mo dar teks pa­lū­kė­ti

Lap­kri­čio 9-ąją dėl vie­no dar­bot­var­kės klau­si­mo su­šauk­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. Po­sė­džio pri­rei­kė no­rint skir­ti pa­pil­do­mą eta­tą Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riui, to­dėl bu­vo bū­ti­na pa­tvir­tin­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­džiau­sią leis­ti­ną tar­nau­to­jų pa­rei­gy­bių ir dar­buo­to­jų, dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tis, skai­čių.

Kąs­nis ska­nės­to už ge­ru­mą

Praėjusį tre­čia­die­nį, mi­nė­da­mi Py­ra­gų die­ną, Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro sa­va­no­riai pri­si­jun­gė prie TV3 te­le­vi­zi­jos ir SEB ban­ko or­ga­ni­zuo­ja­mo pa­ra­mos pro­jek­to „Iš­si­pil­dy­mo ak­ci­ja“, gy­vuo­jan­čio nuo 2003 m. Per tuos me­tus pa­au­ko­ta dau­giau kaip 8 mi­li­jo­nai eu­rų. Už su­au­ko­tas lė­šas vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niai ir ki­ti li­ki­mo nu­skriaus­ti vai­kai ga­vo rei­ka­lin­gą gy­dy­mą bei bū­ti­niau­sią pa­gal­bą.

Ka­da pra­si­dės Žad­vai­nių ke­lio as­fal­ta­vi­mo dar­bai, lie­ka ne­aiš­ku

Lap­kri­čio 2-osios po­pietę į pa­si­ta­ri­mą rin­ko­si Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės se­niū­nai, ki­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai. Su­si­ti­ki­mo me­tu ap­tar­tos svar­biau­sios ir ak­tu­a­liau­sios nū­die­nos pro­ble­mos ir klau­si­mai – Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas, daug dis­ku­si­jų ke­lian­ti ke­lių prie­žiū­ra, už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­ma, su­si­ti­ki­mų su gy­ven­to­jais da­tos.

Pa­rei­gū­nai pa­laips­niui nai­ki­na se­nų­jų ga­min­to­jų bra­vo­rus

Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas kaip vie­ną iš pri­ori­te­ti­nių yra iš­si­kė­lęs už­da­vi­nį su­nai­kin­ti ko­mi­sa­ria­to te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­čius bra­vo­rus – ne­le­ga­lios na­mi­nės deg­ti­nės va­ryk­las. Ka­dan­gi 51 pro­cen­tą šio ko­mi­sa­ria­to pri­žiū­ri­mos te­ri­to­ri­jos už­ima miš­kai, – ir mi­nė­to „ver­slo“ ne­trūks­ta.

Link ža­lių­jų spren­di­mų

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja bei Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras spalio pabaigoje or­ga­ni­za­vo su­si­ti­ki­mą, ku­rio tiks­las – ap­tar­ti ga­li­mus veiks­mus ren­giant ir įgy­ven­di­nant CO2 ma­ži­ni­mo lo­gis­ti­ko­je kon­cep­ci­ją, ap­tar­ti, kaip op­ti­mi­zuo­ti pre­kių ga­be­ni­mą, pri­sta­tant jas vie­šo­jo sek­to­riaus įstai­goms Rie­ta­vo mies­te.

Ku­rio­je sri­ty­je Rie­ta­vas yra stip­rus?

Spa­lio 26 die­ną vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės po­sė­dy­je, be dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tų klau­si­mų, me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis su ko­le­go­mis pa­si­da­li­no in­for­ma­ci­ja apie re­gio­no spe­cia­li­za­ci­ją. Jis sa­kė, kad vi­siems kar­tu rei­kia nu­spręs­ti, ku­rio­je sri­ty­je Rie­ta­vas yra stip­rus, ku­ria kryp­ti­mi bū­tų ga­li­ma to­liau vys­ty­ti ver­slą, pra­mo­nę.

Pa­jū­rio kai­mo miš­ke ap­ti­ko 15 lit­rų na­mi­nu­kės

Spa­lio 30 dieną, apie 14.40 val., an­trą kar­tą Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nams įkliu­vo 1950 m. gi­męs Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Pa­jū­rio kai­mo gy­ven­to­jas. Vy­riš­kis maž­daug prieš dvejus me­tus bu­vo baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne bau­da už na­mi­nės deg­ti­nės lai­ky­mą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama