Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

„O kon čia nu­ori pa­ma­ty­tė? Va­ryk i tor­gu!“

Drau­gas iš Su­val­ki­jos, ne­kart va­žia­vęs pro Rie­ta­vą ir gė­rė­ję­sis gra­žiai tvar­ko­ma ap­lin­ka, šią va­sa­rą nu­ta­rė bent trum­pam stab­te­lė­ti ir ati­džiau su­si­pa­žin­ti su mies­te­liu bei apy­lin­kė­mis. Ne­žiū­rint, kad ar­ti­miau­si drau­gai yra vos už 20 ki­lo­met­rų, gi­do pa­slau­gų jis ne­pa­no­ro. „No­riu ge­riau pa­žin­ti že­mai­čius ir par­si­vež­ti kuo įdo­mes­nių įspū­džių“, – iš­kart įspė­jo jis. Tad su­val­kie­čių šei­ma va­do­va­vo­si in­for­ma­ci­ja, ku­rią ra­do... ne, ne in­ter­ne­te, bet pa­čia­me Rie­ta­ve bei su­ži­no­jo ben­drau­da­mi su žmo­nė­mis. Že­mai­tiš­ko cha­rak­te­rio ir ben­dra­vi­mo ypa­tu­mai bei ban­dy­mas gau­ti in­for­ma­ci­jos apie lan­ky­ti­nus kraš­to ob­jek­tus, su­ve­ny­rų pa­ieš­kos, su­val­kie­tį, iš­mai­šiu­sį ne­ma­žai pa­sau­lio, nu­ste­bi­no ne ma­žiau nei ke­lio­nės į eg­zo­tiš­kas pla­ne­tos ša­lis.
Sub­jek­ty­vūs įspū­džiai – mi­nė­to ke­liau­to­jo pa­sa­ko­ji­me, o ką ir kur Rie­ta­vo sve­čiams ga­li­ma įsi­gy­ti kaip su­ve­ny­rus – ne­di­de­lia­me mū­sų ty­ri­me.

Užsispyrėlį teko pargabenti su priekaba

Rug­pjū­čio 5 die­ną Rie­ta­vo žir­gy­ne jau šeš­tą kar­tą vy­ko iš­tver­mės jo­ji­mo var­žy­bos, ku­rio­se, be šei­mi­nin­kų, da­ly­va­vo rai­te­liai iš Tra­kų, Va­rė­nos, Šiau­lių, Tel­šių, Kau­no ir Ši­la­lės rajonų. Ke­lias­de­šimt ki­lo­met­rų nu­si­drie­ku­sios tra­sos jo­ji­kams ne­pra­il­go, da­ly­viai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­mė­gau­ti ge­ru oru ir nuo­sta­bio­mis Rie­ta­vo apy­lin­kė­mis. Tre­čius me­tus iš ei­lės Res­pub­li­kos čem­pio­ne ta­po Gab­rie­lė Ma­tei­kai­tė su sa­vo nau­ją­ja part­ne­re – ara­bų veis­lės ku­me­le Bri­te.

Vėjas nuplukdė valtį, su dviem mergaitėmis

Rugpjūčio 9 d., 13.45 val., prie Rietavo seniūnijos Girėnų kaime esančio tvenkinio skubėjo ugniagesiai gelbėtojai. Buvo pranešta, kad pakilęs vėjas nuplukdė valtį. Ji įstrigo žolėse. Valtyje buvo du vaikai.

Mal­tie­čiai vėl nu­džiu­gi­no rie­ta­viš­kius

Jau ne pir­mą kar­tą Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­riaus pa­cien­tus ap­lan­ko Mal­tos or­di­no at­sto­vai. Šį­kart pa­gal­bos tar­ny­bos Rie­ta­vo sky­riaus va­do­vas Vik­to­ras Ado­mai­tis su ko­le­gė­mis Al­do­na Ar­laus­kie­ne, Vla­da Bie­liaus­kie­ne ir Zi­ta Ba­ta­vi­čie­ne vėl at­ve­žė ne­ma­žai do­va­nų. Mo­te­rys sky­riaus „na­miš­kiams“ jau se­niai ta­po sa­vos, tad pa­si­kal­bė­jo su jais apie svei­ka­tą, ap­ta­rė kas­die­nius rū­pes­čius.

Rie­ta­ve įta­ria­ma­sis bra­ko­nie­ria­vi­mu me­la­vo apie po­trau­kį fo­to­gra­fuo­ti

Ketvirtadienio va­ka­re, apie 22 val., Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je su­lai­ky­tas bra­ko­nie­ria­vi­mu įta­ria­mas pen­kias­de­šimt­me­tis vy­ras.

Ar­chi­tek­tū­ra – kaip sėk­la

Šie­met į Že­mai­ti­ją at­si­kraus­to tarp­tau­ti­nės „Kon­struk­ty­vaus ša­ma­niz­mo“ ar­chi­tek­tū­ros dirb­tu­vės. Per­nai pir­mą kar­tą sėk­min­gai įvy­ku­sios Anykš­čių ra­jo­ne, ra­šy­to­jo Vy­tau­to V. Land­sber­gio so­dy­bo­je, ir ap­skrie­ju­sios pa­sau­li­nę ži­niask­lai­dą, šie­met dirb­tu­vės kvie­čia į Tve­rų se­niū­ni­jos Vin­cen­ta­vo kai­mo „Lau­ku­pės res­pub­li­kos“ kū­ry­bos na­mus.

Iš­ban­dė jė­gas spor­to šven­tė­je

Lie­pos 22 die­ną bud­ri­kiš­kiai rin­ko­si į va­sa­ros spor­to šven­tę, ku­rio­je var­žė­si krep­ši­nio ir tin­kli­nio rung­ty­se.

Nuo­tai­kin­ga dau­gė­diš­kių va­sa­ros šven­tė

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Dau­gė­dų kai­me su­reng­ta va­sa­ros šven­tė. Jos or­ga­ni­za­to­riai ir part­ne­riai – Dau­gė­dų ben­druo­me­nė, Dau­gė­dų se­niū­ni­ja, Dau­gė­dų bib­lio­te­ka, Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos Dau­gė­dų pra­di­nio ug­dy­mo sky­rius, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras – bei dos­nūs rė­mė­jai pa­si­sten­gė, kad die­na bū­tų sma­gi vi­siems: ir no­rin­tiems ko­jas pa­mik­lin­ti, ir go­mu­rį pa­ma­lo­nin­ti, ir mu­zi­kos pa­si­klau­sy­ti.

La­bar­diš­kiai links­mi­no­si kai­mo šven­tė­je

La­bar­diš­kiai ir jų sve­čiai lie­pos 15 die­ną rin­ko­si į kie­me­lį ša­lia ben­druo­me­nės na­mų – su­reng­ta kai­mo va­sa­ros šven­tė, su­bū­ru­si no­rin­čiuo­sius pa­ben­drau­ti ir pra­smin­gai pra­leis­ti die­ną. Iki vi­dur­nak­čio ne­ti­lo mu­zi­ka, juo­kas, ne­trū­ko pra­mo­gų tiek ma­žiems, tiek di­de­liems, pro­gų pa­de­monst­ruo­ti pro­tą ar jė­gą.

Vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas Rie­ta­ve au­go ma­žiau­siai

Ma­žos ar per ma­žos al­gos, daug gau­nan­čių­jų so­cia­li­nes pa­šal­pas, vis dar daug ne­ga­lin­čių­jų su­si­ras­ti dar­bo, ne­men­ka so­cia­li­nė at­skir­tis ir ki­tos ak­tu­a­li­jos – ko­ne kas­die­nės po­kal­bių bei ap­mąs­ty­mų te­mos. Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (LLRI), rem­da­ma­sis Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to bei Lie­tu­vos dar­bo bir­žos duo­me­ni­mis, ap­ta­rė at­ly­gi­ni­mų, ne­dar­bo ir so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų pro­ble­mas. Tad ko­kia si­tu­a­ci­ja Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je?

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama