Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Į vie­šo auk­cio­no są­ra­šą įtrauk­tas bu­vęs me­no mo­kyk­los pa­sta­tas

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je ap­tar­tos ga­li­my­bės, kam bū­tų ga­li­ma pa­nau­do­ti se­ną­sias me­no mo­kyk­los pa­tal­pas. Vie­na iš idė­jų – įreng­ti bu­tus, ku­riuo­se ga­lė­tų ap­si­gy­ven­ti jau­nos šei­mos. Taip pat Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis ko­mi­te­to na­riams pa­pa­sa­ko­jo apie at­ei­ties dar­že­lio vi­zi­ją ir ga­li­my­bes ją įgy­ven­din­ti.

Ar tik­rai pa­gy­ve­nu­siems žmo­nėms Rie­ta­ve trūks­ta veik­los?

Tre­čia­die­nio po­pie­tę su­si­rin­ko Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio na­riai. Nors dar­bot­var­kė­je daug klau­si­mų ne­bu­vo, vie­nas iš jų su­kė­lė pla­tes­nių dis­ku­si­jų. Ko­mi­te­to na­rei Vir­gi­ni­jai Ja­ka­vi­čie­nei už­kliu­vo, kad prie nu­ro­dy­tų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro pa­tal­pų, įgar­si­ni­mo apa­ra­tū­ros nuo­mos įkai­nių iš­brauk­ta ei­lu­tė apie šo­kių va­ka­rus su­au­gu­sie­siems.

Di­džiau­sias at­ly­gi­ni­mų au­gi­mas tarp sa­vi­val­dy­bių – Rie­ta­ve

Vi­so­se Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se dar­bo už­mo­kes­tis ant­rą­jį šių me­tų ket­vir­tį bu­vo di­des­nis nei prieš me­tus, o di­džiau­sias au­gi­mas, sie­kęs 14–18 pro­cen­tų – Rie­ta­ve, Šir­vin­to­se ir Tra­kuo­se. Kuk­liau­siai al­gos au­go Za­ra­suo­se. Tai – vie­nin­te­lis ra­jo­nas Lie­tu­vo­je, kur vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas į ran­kas ne­sie­kia 500 eu­rų.

Kre­di­to uni­jo­je „Ger­man­to lo­bis“ – pa­pras­ti spren­di­mai pa­pras­tiems žmo­nėms

Pa­si­bai­gus tre­čia­jam šių me­tų ket­vir­čiui, kre­di­to uni­jo­je (KU) „Ger­man­to lo­bis“ vy­ko spau­dos kon­fe­ren­ci­ja. Jos me­tu pri­si­min­ta uni­jos stei­gi­mo is­to­ri­ja, ap­tar­ta esa­ma si­tu­a­ci­ja ir pla­nuo­ja­mi ren­gi­niai. Šie me­tai KU „Ger­man­to lo­bis“ ne­ei­li­niai, ji šven­čia 20-ties me­tų veik­los ju­bi­lie­jų.

Rug­sė­jį me­no mo­kyk­los ben­druo­me­nė pa­si­tin­ka nau­ja­me pa­sta­te

Rug­pjū­čio 31-ąją Moks­lo ir ži­nių die­nos šven­tė vy­ko ir Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je. Die­na ypa­tin­ga ir tuo, kad mo­kyk­los ben­druo­me­nė nau­jus moks­lo me­tus pra­de­da nau­juo­se na­muo­se. Į ren­gi­nį su­si­rin­ko di­de­lis bū­rys sve­čių, ne­gai­lė­ta do­va­nų ir svei­ki­ni­mo žo­džių. Skam­būs akor­dai ai­dė­jo vi­sa­me par­ke, taip kvies­da­mi vi­sus pri­si­jung­ti prie šven­tės.

Kaip se­ka­si „Me­tų ūkio – 2017“ kon­kur­se da­ly­vau­jan­tiems ūki­nin­kams?

Pas­ku­ti­nę va­sa­ros die­ną ko­mi­si­ja, ku­riai va­do­va­vo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Al­fon­sas Sta­bin­gis, ke­lia­vo po Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ją ir žiū­rė­jo, kaip se­ka­si ūki­nin­kau­ti „Me­tų ūkio – 2017“ kon­kur­se da­ly­vau­jan­tiems ūki­nin­kams. Šia­me kon­kur­se Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė da­ly­vau­ja jau nuo 2003-ių­jų.

Su­ža­lo­tas gan­dras su­lau­kė di­džiu­lio žmo­nių pa­lai­ky­mo ir pa­ra­mos

Nuo pa­va­sa­rio Rie­ta­vo cen­tre ap­si­gy­ve­no gan­dras. Jis, kaip pil­na­tei­sis mies­to gy­ven­to­jas, ap­lan­ky­da­vo po­li­kli­ni­ką, cen­tre esan­čias mė­sos par­duo­tu­ves, iš­di­džiai žings­niuo­da­vo per pės­čių­jų per­ėją, ne­re­tai pa­ly­pė­da­vo ir ant au­to­mo­bi­lių sto­gų, kad vis­ką ge­riau ma­ty­tų. Re­gis, mies­to gy­ven­to­jai prie jo ne­tru­ko pri­pras­ti, ei­da­mi pa­šne­kin­da­vo, fo­to­gra­fuo­da­vo, vai­ruo­to­jai, pa­ma­tę ei­nan­tį gat­ve, iš to­lo su­sto­da­vo pra­leis­ti.

Tven­ki­nio dug­ne – ne­ti­kė­tas ra­di­nys

Rug­pjū­čio 30 die­ną Rie­ta­vo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­lau­kė pra­ne­ši­mo, kad die­ną prieš tai, 14.56 val., vie­na­me iš Rie­ta­vo par­ke esan­čių tven­ki­nių dar­bi­nin­kai ap­ti­ko ne­ti­kė­tą ra­di­nį.

Nu­skam­bė­jęs skam­bu­tis su­kvie­tė vai­kus į mo­kyk­las

Rug­sė­jo pra­džia ir va­sa­ros pa­bai­ga moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si su ne­rū­pes­tin­gų atos­to­gų pa­bai­ga ir moks­lo me­tų pra­džia. Vie­ni moks­lų lau­kė, ki­ti – ne­la­bai. Rug­sė­jo 1-osios ry­tą, ne­ši­ni gė­lių žie­dais, gat­ves už­plū­do di­des­ni ir ma­žes­ni moks­lei­viai.

Kai ku­riems ug­nia­ge­siams pa­kils dar­bo už­mo­kes­tis

Nuo Rug­sė­jo 1-osios, penk­ta­die­nio, da­liai ug­nia­ge­sių di­di­na­mi at­ly­gi­ni­mai. Al­gos kils nuo 15 iki 25 eu­rų. Anot Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos de­par­ta­men­to at­sto­vės Lau­ros Va­laus­kie­nės, ug­nia­ge­siams, dir­ban­tiems pa­gal dar­bo su­tar­tį, vi­du­ti­nė nu­sta­ty­ta al­ga pa­kils iki 420 eu­rų.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama