Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Naudinga žinoti » Šve­di­jo­je at­lik­tas nau­jas ty­ri­mas: tarp pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių pla­čiai pa­pli­tęs se­le­no trū­ku­mas

Šve­di­jo­je at­lik­tas nau­jas ty­ri­mas: tarp pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių pla­čiai pa­pli­tęs se­le­no trū­ku­mas

Dau­ge­liui vy­res­nio am­žiaus žmo­nių trūks­ta se­le­no – ne­pa­kei­čia­mo­sios mais­to me­džia­gos, da­ly­vau­jan­čios ne vie­na­me gy­vy­bi­nia­me pro­ce­se, pa­vyz­džiui, už­tik­ri­nant tin­ka­mą imu­ni­nės sis­te­mos vei­ki­mą. Mais­to pa­pil­dai ga­li kom­pen­suo­ti šį trū­ku­mą.

Nau­jas gy­ven­to­jų ty­ri­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo 668 vy­res­nio am­žiaus šve­dai, at­sklei­dė tarp jų pla­čiai pa­pli­tu­sį se­le­no trū­ku­mą. Tir­da­mi moks­li­nin­kai ana­li­za­vo vi­sų da­ly­vių krau­jo mė­gi­nius ir vi­suo­se nu­sta­tė to­kį pat ma­žą se­le­no kie­kį kaip ir per dvi­de­šim­to­jo am­žiaus aš­tun­tą­jį de­šimt­me­tį Suo­mi­jo­je at­lik­tą ty­ri­mą. Itin ma­žai se­le­no suo­mių krau­jy­je ke­lia ne­ri­mą, į tai Suo­mi­jos svei­ka­tos ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos su­re­a­ga­vo įves­da­mos pri­va­lo­mą­jį se­le­no pa­pil­dų kie­kį į Suo­mi­jo­je nau­do­ja­mų trą­šų su­dė­tį.
Pas­ta­ruo­ju me­tu per Šve­di­jo­je at­lik­tą ty­ri­mą iš­ana­li­zuo­ti krau­jo mė­gi­niai ro­do 67,1 mg/l se­le­no kon­cen­tra­ci­ją krau­jy­je. Pa­sak eks­per­tų, to­kia kon­cen­tra­ci­ja yra ge­ro­kai per ma­ža ir ga­li kel­ti ri­zi­ką svei­ka­tai.
Or­ga­niz­mas ne­ga­li funk­cio­nuo­ti be se­le­no

La­bai pra­var­tu kon­tro­liuo­ti se­le­no kon­cen­tra­ci­ją tiek žmo­nių, tiek gy­vū­nų krau­jy­je. Se­le­nas yra ne­pa­kei­čia­ma mais­to me­džia­ga, o tai reiš­kia, kad or­ga­niz­mas ne­su­ge­ba jo sin­te­tin­ti. To­dėl tu­ri­me už­tek­ti­nai se­le­no gau­ti su mais­tu. Jei ne­gau­si­me pa­kan­ka­mai se­le­no, jo trū­ku­mas ga­li nei­gia­mai pa­veik­ti ne vie­ną or­ga­niz­mo funk­ci­ją, ku­riai yra bū­ti­nas se­le­nas. To­kioms funk­ci­joms pri­ski­ria­ma imu­ni­nė sis­te­ma, vai­sin­gu­mas, virš­ki­ni­mas ir ląs­te­lių ge­bė­ji­mas ap­si­gin­ti nuo DNR su­ža­lo­ji­mo.
Nuo se­le­no pri­klau­san­čių bal­ty­mų (se­le­nop­ro­tei­nų) sa­tu­ra­ci­ja
or­ga­niz­me yra apie 30 skir­tin­gų bal­ty­mų (se­le­nop­ro­tei­nų), ku­rie ne­ga­li funk­cio­nuo­ti be se­le­no. Vie­nas svar­biau­sių se­le­nop­ro­tei­nų – se­le­nop­ro­tei­nas P, ku­riam rei­kia ma­žiau­siai 100 mik­ro­gra­mų se­le­no per pa­rą tam, kad jis vi­siš­kai jo pri­si­so­tin­tų. Nei su­var­to­ja­mas se­le­no kie­kis, pa­ska­ti­nęs Suo­mi­jos val­džios ins­ti­tu­ci­jas 1985 m. įdieg­ti se­le­no pa­pil­dus pa­ša­rams, nei per nau­jau­sią Šve­di­jo­je at­lik­tą ty­ri­mą nu­sta­ty­ta se­le­no kon­cen­tra­ci­ja nė­ra pa­kan­ka­ma šiam ly­giui pa­siek­ti. Suo­mi­ja su­ge­bė­jo su­si­tvar­ky­ti su se­le­no trū­ku­mu, pa­pil­dy­da­ma se­le­nu trą­šas. Ky­la klau­si­mas, kaip Šve­di­ja ke­ti­na spręs­ti šią pro­ble­mą. Di­džio­sios Eu­ro­pos da­lies dir­vo­je trūks­ta se­le­no, va­di­na­si, tai ne tik Skan­di­na­vi­jos, bet ir vi­sos Eu­ro­pos pro­ble­ma. Pa­sak spe­cia­lis­tų, pa­vyz­džiui, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je per pas­ta­ruo­sius du–t­ris de­šimt­me­čius se­le­no su­var­to­ji­mas su­ma­žė­jo per­pus.
Svar­biau­si se­le­no šal­ti­niai – žu­vys, vė­žia­gy­viai ir sub­pro­duk­tai (šir­dis, ke­pe­nys ir kt.). Vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms ar­ba ve­ge­ta­rams (ve­ga­nams) dėl ri­bo­to mais­to su­var­to­ji­mo ga­li bū­ti la­bai sun­ku pa­pil­dy­ti se­le­no at­sar­gas.
Šal­ti­nis: Eu­ro­pos kli­ni­ki­nės mi­ty­bos žur­na­las, 2016 m. sau­sis; 70(1):91–6
Or­ga­ni­nės se­le­no mie­lės, ku­rių įsi­sa­vi­ni­mas pa­tvir­tin­tas do­ku­men­tais
Vis dau­giau žmo­nių var­to­ja se­le­no pa­pil­dus, no­rė­da­mi bū­ti tik­ri, kad jų or­ga­niz­mas gau­na pa­kan­ka­mai šio mik­ro­ele­men­to. „SelenoPrecise“ – uni­ka­lios or­ga­ni­nės se­le­no mie­lės, ku­rių su­dė­ty­je yra dau­giau kaip 30 or­ga­ni­nių se­le­no rū­šių. Šis pre­pa­ra­tas ap­rū­pi­na skir­tin­go­mis mie­lių rū­ši­mis, ku­rių tu­ri bū­ti su­ba­lan­suo­to­je žmo­gaus die­to­je. „SelenoPrecise“ iš­si­ski­ria itin ge­ru bio­lo­gi­niu įsi­sa­vi­ni­mu, to­dėl or­ga­niz­mas pa­si­sa­vi­na be­veik 90 proc. jų kie­kio. Yra pub­li­kuo­ta dau­giau kaip 40 ty­ri­mų, ku­rie pa­tvir­ti­na ge­rą šio se­le­no pre­pa­ra­to po­vei­kį. Vie­nas ty­ri­mų – „KiSel“ (Tarp­tau­ti­nis kar­dio­lo­gi­jos žur­na­las) pa­tvir­ti­na ge­rą pre­ven­ci­nį po­vei­kį ir pa­ge­rė­ju­sią pre­pa­ra­tą var­to­ju­sių vy­res­nio am­žiaus žmo­nių gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama