Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Naudinga žinoti » Mais­ti­nės me­džia­gos trū­ku­mas ra­cio­ne ga­li pa­aiš­kin­ti pra­stes­nį iš­gy­ve­na­mu­mą su­sir­gus krū­ties vė­žiu

Mais­ti­nės me­džia­gos trū­ku­mas ra­cio­ne ga­li pa­aiš­kin­ti pra­stes­nį iš­gy­ve­na­mu­mą su­sir­gus krū­ties vė­žiu

Ne­se­niai su krū­ties vė­žiu ser­gan­čio­mis len­kė­mis at­lik­to ty­ri­mo me­tu at­skleis­ta, kad mo­te­rys, ku­rių krau­jy­je mik­ro­ele­men­to se­le­no kon­cen­tra­ci­ja bu­vo ma­žiau­sia, tu­rė­jo ma­žiau ga­li­my­bių iš­gy­ven­ti, pa­ly­gi­nus su to­mis, ku­rių se­le­no kie­kis krau­jy­je bu­vo ge­ro­kai di­des­nis.

Re­mian­tis nau­jo­jo moks­li­nia­me žur­na­le „Krū­ties vė­žio ty­ri­mai ir gy­dy­mas“ (angl. Bre­ast Can­cer Re­se­arch and Tre­at­ment) pa­skelb­to ty­ri­mo1 duo­me­ni­mis, jei Jums nu­sta­tė krū­ties vė­žį, ga­li­my­bės iš­gy­ven­ti bus kur kas di­des­nės, jei Jū­sų krau­jy­je bus pa­kan­ka­mai se­le­no. Ty­ri­me da­ly­va­vo 546 len­kės mo­te­rys, ku­rioms nu­sta­ty­tas in­va­zi­nis krū­ties vė­žys. Iš­kart po diag­no­zės nu­sta­ty­mo pa­gal mik­ro­ele­men­to se­le­no ro­dik­lius krau­jy­je ti­ria­mo­sios bu­vo su­skirs­ty­tos į ke­tu­rias gru­pes (kvar­ti­lius).

Ma­žiau se­le­no, ma­žes­nis iš­gy­ve­na­mu­mas
Tuo­met moks­li­nin­kai ste­bė­jo mo­te­ris nuo diag­no­zės nu­sta­ty­mo iki mir­ties (vi­du­ti­niš­kai be­veik ket­ve­rius me­tus). Nu­sta­ty­ta, kad ma­žiau­sio se­le­no kie­kio gru­pė­je pen­ke­rius me­tus iš­gy­ve­no 68,1 proc. ti­ria­mų­jų, o di­džiau­sio mik­ro­ele­men­to kie­kio gru­pė­je iš­gy­ve­na­mu­mas per tą pa­tį lai­ko­tar­pį bu­vo net 82,5 proc. Ki­taip ta­riant, kuo dau­giau se­le­no krau­jy­je, tuo dau­giau ga­li­my­bių iš­gy­ven­ti.
Lie­tu­vių mi­ty­bo­je trūks­ta se­le­no

Dau­ge­lis žmo­nių net ne­nu­tuo­kia, koks svar­bus yra se­le­nas, nors šis mik­ro­ele­men­tas yra bū­ti­nas žmo­gaus svei­ka­tai. Jis bū­ti­nas dau­giau ne­gu 25 skir­tin­gų nuo se­le­no pri­klau­so­mų bal­ty­mų (se­le­no bal­ty­mų) veik­lai or­ga­niz­me. Se­le­no bal­ty­mai val­do imu­ni­nę sis­te­mą ir yra svar­būs vė­žio pre­ven­ci­jai, nes prie­ši­na­si aug­lio su­si­da­ry­mą ga­lin­tiems lem­ti DNR pa­žei­di­mams.
Lie­tu­va, Len­ki­ja, kaip ir di­džio­ji Eu­ro­pos da­lis, yra ta pa­sau­lio sri­tis, ku­rio­je se­le­no kie­kis mais­te, pa­ly­gin­us su to­kio­mis vals­ty­bė­mis kaip JAV, yra ga­nė­ti­nai ma­žas. Vi­du­ti­nis lie­tu­vis su mais­tu gau­na maž­daug 40–50 mik­ro­gra­mų se­le­no per die­ną, o kai ku­rio­se Ame­ri­kos da­ly­se šis skai­čius – du ar dau­giau kar­tų di­des­nis.
Už­fik­suo­ta anks­tes­nių ty­ri­mų me­tu
Se­le­no vaid­me­nį vė­žio pre­ven­ci­jos sri­ty­je pa­tvir­ti­na ir ke­le­tas anks­tes­nių ty­ri­mų. 2012 m. Šve­di­jo­je su 3 146 krū­ties vė­žiu ser­gan­čiais ti­ria­mai­siais at­lik­to ty­ri­mo2 me­tu nu­sta­ty­ta, kad tie, ku­rių se­le­no su­var­to­ji­mas prieš nu­sta­tant diag­no­zę, bu­vo di­džiau­sias, tu­rė­jo 31 pro­cen­tu dau­giau ga­li­my­bių iš­gy­ven­ti, pa­ly­gi­nus su tais, ku­rie su­var­to­da­vo ma­žiau se­le­no.
Ke­lio­li­ka me­tų anks­čiau, 1996 m., Ame­ri­kos moks­li­nin­kas Lar­ry C. Clark iš Ari­zo­nos uni­ver­si­te­to pa­skel­bė ty­ri­mą3, ku­rio re­zul­ta­tai ro­do, kad kas­dien pa­pil­dant mi­ty­bą 200 mik­ro­gra­mų or­ga­ni­nio se­le­no mie­lių, pro­sta­tos vė­žio ri­zi­ka su­ma­žė­ja 63 proc., sto­ro­sios žar­nos vė­žio – 58 proc., o plau­čių vė­žio – 46 proc.
Įsi­sa­vi­na­ma be­veik 90 proc.
Ty­ri­mo me­tu nau­do­tos se­le­no mie­lės, ka­dan­gi šios for­mos se­le­ną or­ga­niz­mas įsi­sa­vi­na ge­riau ne­gu ki­to­kių for­mų, ypač ne­or­ga­ni­nį se­le­ną. Da­ni­jos ben­dro­vė su­kū­rė uni­ka­lias se­le­no mie­les, ku­rių su­dė­ty­je yra dau­giau ne­gu 20 skir­tin­gų or­ga­ni­nio se­le­no rū­šių. Do­ku­men­tais pa­tvir­tin­ta, kad or­ga­niz­mas įsi­sa­vi­na 88,7 proc. šio pre­pa­ra­to su­dė­ty­je esan­čio se­le­no, to­dėl jis bu­vo nau­do­ja­mas ke­liuo­se kli­ni­ki­niuo­se ty­ri­muo­se, pa­vyz­džiui, no­va­to­riš­ka­ja­me 2013 m. at­lik­ta­me „KiSel-10“ ty­ri­me, ku­rio re­zul­ta­tai pa­skelb­ti „Tarp­tau­ti­nia­me kar­dio­lo­gi­jos žur­na­le“ (angl. In­ter­na­tio­nal Jour­nal of Car­dio­lo­gy).
Kam rei­ka­lin­gas šis pa­pil­das?
Se­le­nas yra na­tū­ra­lus mik­ro­ele­men­tas, ku­rį au­ga­lai įsi­sa­vi­na iš dir­vo­že­mio. Žmo­nės gau­na se­le­no val­gy­da­mi šiuos au­ga­lus ar­ba juos var­to­ju­sių gy­vu­lių mė­są. Eu­ro­pa yra ma­žai se­le­no su­var­to­jan­ti sri­tis, ka­dan­gi že­mės ūkio plo­tuo­se šio gy­vy­biš­kai svar­baus mik­ro­ele­men­to yra ne­daug. Di­džio­jo­je Eu­ro­pos da­ly­je vi­du­ti­niš­kai se­le­no su­var­to­ja­ma ma­žiau ne­gu pu­sė kie­kio, ku­rį re­ko­men­duo­ja eks­per­tai.
Šal­ti­niai:
1) Se­rum se­le­nium le­vels pre­dict sur­vi­val af­ter bre­ast can­cer
Bre­ast Can­cer Re­se­arch and Tre­at­ment, 2017, Oc­to­ber 17 (pa­skelb­ta lei­di­nio pir­muo­siuo­se pus­la­piuo­se).
2) Se­le­nium in­ta­ke and bre­ast can­cer mor­ta­li­ty in a co­hort of Swe­dish wo­men.
Bre­ast Can­cer Re­se­arch and Tre­at­ment, 2012;134:1269-77.
3) Ef­fects of se­le­nium sup­ple­men­ta­tion for can­cer pre­ven­tion in pa­tients with car­ci­no­ma of the skin. A ran­do­mi­zed con­trol­led trial. Nu­tri­tio­nal Pre­ven­tion of Can­cer Stu­dy Group.
Jour­nal of the Ame­ri­can Me­di­cal As­so­cia­tion, 1996, Dec. 25;276(24):1957-63.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama