Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Naudinga žinoti » Ko­dėl mums TRŪKSTA SELENO ir ko­dėl jis ne­pa­kei­čia­mas?

Ko­dėl mums TRŪKSTA SELENO ir ko­dėl jis ne­pa­kei­čia­mas?

Fak­tas, kad mik­ro­ele­men­tai ga­li ap­sau­go­ti nuo li­gų ir iš­sau­go­ti gy­vy­bę, pa­aiš­kė­jo 20 am­žiaus 7–8 de­šimt­me­ty­je. Aš­tun­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je gy­vy­biš­kai svar­bių mik­ro­ele­men­tų, to­kių kaip se­le­nas, trū­ku­mas ta­po la­bai rim­tai moks­li­nin­kų svars­to­ma te­ma. Ty­ri­mai aki­vaiz­džiai pa­tvir­ti­na, kad daž­nai mi­ty­bos bū­das ne­pa­kan­ka­mai ap­sau­go nuo li­gų.

Di­de­li su­var­to­ja­mo se­le­no kie­kio skir­tu­mai
Nu­sta­ty­ta, kad eu­ro­pie­tis vi­du­ti­niš­kai per die­ną su­var­to­ja 27–70 mik­ro­gra­mų se­le­no. Šis kie­kis yra ge­ro­kai ma­žes­nis, nei vi­du­ti­nis ame­ri­kie­čio (106 mik­ro­gra­mai) ar Ve­ne­su­e­los gy­ven­to­jo (200–350 mik­ro­gra­mų) su­var­to­ja­mo se­le­no kie­kis per die­ną. Šie skir­tu­mai at­si­spin­di ir ly­gi­nant ki­tų pa­sau­lio ša­lių gy­ven­to­jų per die­ną su­var­to­ja­mo se­le­no kie­kius. Rei­kia pa­ste­bė­ti, kad Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos gy­ven­to­jo pa­ros nor­ma sie­kia 3 mg, o kai ku­rių ame­ri­kie­čių – 14 mg.
Per ma­žas se­le­no su­var­to­ji­mas Eu­ro­po­je ir ne­su­ta­ri­mai dėl fak­ti­nių po­rei­kių

Nu­sta­ty­ta, kad 20 proc. Eu­ro­pos gy­ven­to­jų ne­gau­na re­ko­men­duo­ja­mos 55 mik­ro­gra­mų se­le­no die­nos nor­mos. Ve­ge­ta­rams, ve­ga­nams ir žu­vies ne­val­gan­tiems žmo­nėms yra di­des­nė se­le­no trū­ku­mo ri­zi­ka.
Se­le­no eu­ro­pie­čiai su­var­to­ja ge­ro­kai ma­žiau, nei gy­ve­nan­tys ki­to­se pa­sau­lio ša­ly­se, pa­vyz­džiui, Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se ir Ja­po­ni­jo­je. Taip yra dėl dir­vos būk­lės bei mi­ty­bos įpro­čių. Spe­cia­lis­tai ne­su­ta­ria dėl se­le­no kie­kio, ku­rio mū­sų or­ga­niz­mui rei­kia per die­ną.
Se­le­no trū­ku­mas di­di­na vė­žio ri­zi­ką
Aš­tun­to­jo de­šimt­me­čio pra­džio­je gar­sus Suo­mi­jos moks­li­nin­kas Juk­ka T. Sa­lo­nen at­krei­pė dė­me­sį į ry­šį tarp se­le­no trū­ku­mo ir vė­žio ri­zi­kos. Moks­li­nin­kas ir jo ko­le­gos iš dau­giau kaip 12 000 suo­mių gru­pės, da­ly­va­vu­sios di­de­lės ap­im­ties ket­ve­rių me­tų truk­mės se­le­no ir vė­žio ty­ri­me, at­rin­ko 51 at­ve­jį ir kon­tro­lės ty­ri­mo po­rą (51 vė­žiu ser­gan­čiam pa­cien­tui pa­ren­kant svei­ką kon­tro­li­nį as­me­nį). Per ket­ve­rius ste­bė­ji­mo me­tus nuo vė­žio mi­ru­siems pa­cien­tams nu­sta­ty­ta 12 proc. ma­žes­nė se­le­no kon­cen­tra­ci­ja krau­jy­je, pa­ly­gi­nus su svei­kai­siais kon­tro­liuo­ja­mai­siais as­me­ni­mis. Žvel­giant į ben­drą­jį ty­ri­mo re­zul­ta­tą, ga­li­ma teig­ti, kad žmo­nėms, ku­rių se­le­no kon­cen­tra­ci­ja krau­jy­je ma­žiau­sia, yra 11 kar­tų di­des­nė ri­zi­ka su­sirg­ti vė­žiu, pa­ly­gi­nus su tais, ku­rių se­le­no kon­cen­tra­ci­ja krau­jy­je pa­kan­ka­ma.
Se­le­nas, PLAUKAI ir NAGAI
Se­le­nas pa­lai­ko įvai­rių se­le­no­bal­ty­mų funk­ci­ją, o jie, kaip ži­no­ma, svar­būs plau­kų ir na­gų svei­ka­tai. Dau­ge­liu at­ve­jų ben­dros pro­ble­mos, to­kios kaip tra­pūs na­gai ar ski­li­nė­jan­tys plau­kų ga­liu­kai, ga­li bū­ti įveik­tos var­to­jant se­le­no pi­liu­les. Vie­toj ban­dy­mų iš­spręs­ti pro­ble­mą bran­gio­mis na­gų ir plau­kų stip­ri­ni­mo prie­mo­nė­mis, ver­tė­tų iš­ban­dy­ti se­le­no pi­liu­les. Se­le­nas ne tik su­stip­rins plau­kus ir na­gus, bet ir pa­dės ki­toms nuo se­le­no pri­klau­san­čioms or­ga­niz­mo funk­ci­joms.
Aki­vaiz­dūs re­zul­ta­tai jau po ke­lių sa­vai­čių
Tiek se­le­nas, tiek cin­kas yra la­bai svar­būs mū­sų iš­vaiz­dai, nes šios dvi mais­ti­nės me­džia­gos pa­de­da pa­lai­ky­ti ly­gią ir elas­tin­gą odą, stip­rius ir pa­tva­rius na­gus bei svei­kus plau­kus. Jei or­ga­niz­mui trūks­ta se­le­no ir cin­ko, šis trū­ku­mas la­bai aki­vaiz­džiai at­si­spin­di odos, na­gų ir plau­kų ko­ky­bė­je. Trū­ku­mą ga­li­ma leng­vai pa­nai­kin­ti, pa­di­di­nus šių mais­ti­nių me­džia­gų kie­kius. Re­zul­ta­tą pa­ste­bė­si­te jau po ke­lių sa­vai­čių.
Gro­žis spin­du­liuo­ja iš vi­daus
Jei Jū­sų mi­ty­ba nor­ma­li, šiek tiek pa­di­di­nę svar­biau­sių mais­to me­džia­gų, pa­vyz­džiui, cin­ko ir se­le­no su­var­to­ja­mą kie­kį, pa­ska­tin­si­te svar­bius pro­ce­sus, pa­lai­kan­čius odos, plau­kų ir na­gų svei­ka­tą. Se­le­no, cin­ko ir vi­ta­mi­nų de­ri­nys stip­ri­na imu­ni­nę sis­te­mą, pa­de­da pa­ge­rin­ti odos, plau­kų ir na­gų būk­lę.
Tra­pūs ir ski­li­nė­ti lin­kę na­gai daž­nai pra­ne­ša apie se­le­no trū­ku­mą. Ši mais­to me­džia­ga la­bai svar­bi na­gams ir plau­kams. Pa­pil­dų var­to­ji­mas yra leng­viau­sias ke­lias ap­rū­pin­ti or­ga­niz­mą pa­kan­ka­mu se­le­no kie­kiu.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama