Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Naudinga žinoti » Iš­sau­go­ki­te odos jau­nys­tę

Iš­sau­go­ki­te odos jau­nys­tę

Ko­fer­men­tas Q10 tu­ri di­džiu­lį po­ten­cia­lą at­jau­nin­ti odą. Jo yra odos ląs­te­lė­se. De­ja, su am­žiu­mi šio kofermento at­sar­gos ma­žė­ja.

Ko­fer­men­to Q10 var­to­ji­mas ga­li pa­dė­ti žmo­gaus odai iš­sau­go­ti pa­kan­ka­mą ener­gi­jos apy­kai­tą mi­to­chon­dri­jų veik­lai ir pa­dė­ti odos ląs­te­lėms ap­si­sau­go­ti po ok­si­da­ci­nio stre­so, ku­ris, kaip ži­no­ma, spar­ti­na odos se­nė­ji­mo pro­ce­sus.
Ener­gi­ja ir ap­sau­ga
Vi­sų ti­pų žmo­gaus ląs­te­lė­se yra ko­fer­men­to Q10 (su ne­di­de­lė­mis iš­im­ti­mis). Jis at­lie­ka dvi pa­grin­di­nes funk­ci­jas – pa­de­da ener­gi­jos apy­kai­tai ląs­te­lių mi­to­chon­dri­jo­se ir vei­kia kaip an­ti­ok­si­dan­tas, sau­gan­tis nuo re­ak­ty­vių­jų de­guo­nies for­mų, ku­rios ata­kuo­ja ląs­te­lių memb­ra­nas ir DNR. Abi šios funk­ci­jos la­bai svar­bios sie­kiant iš­sau­go­ti svei­ką ir jau­ną odą.

Su am­žiu­mi ma­žė­ja ko­fer­men­to Q10 at­sar­gos
Žmo­nėms sens­tant, en­do­ge­ni­nė ko­fer­men­to Q10 ga­my­ba or­ga­niz­me ima sil­pnė­ti, to­dėl šio gy­vy­biš­kai svar­baus kom­po­nen­to kie­kis krau­jy­je ir au­di­niuo­se la­bai su­ma­žė­ja. Dėl to sil­pnė­ja odos ląs­te­lių ge­bė­ji­mas op­ti­ma­liai funk­cio­nuo­ti ir ap­si­gin­ti nuo ok­si­da­ci­nio stre­so, ku­rį su­ke­lia re­ak­ty­vių­jų de­guo­nies for­mų ata­kos.
Bū­ti­na gau­ti pa­kan­ka­mai ener­gi­jos
Mo­le­ku­li­nės bio­lo­gi­jos moks­lų dak­ta­rė An­ja Knott iš Vo­kie­ti­jos Ham­bur­go Bei­ers­dor­fo ty­ri­mų cen­tro iš­sa­miai ana­li­zuo­ja žmo­gaus odą ir sten­gia­si iš­si­aiš­kin­ti jos se­nė­ji­mo pro­ce­sus.
Pa­sak dak­ta­rės A. Knott, yra du svar­būs vei­ki­mo me­cha­niz­mai, ga­lin­tys su­stip­rin­ti na­tū­ra­lias odos funk­ci­jas. Vie­nas – už­tik­rin­ti pa­kan­ka­mą kie­kį ląs­te­lių ener­gi­jos ir su­stab­dy­ti mi­to­chon­dri­jų veik­los sil­pnė­ji­mą. Ki­tas – už­tik­rin­ti pa­kan­ka­mą ap­sau­gą nuo ok­si­dan­tų dėl re­ak­ty­vių­jų de­guo­nies for­mų ata­kų iš bet ko­kių šal­ti­nių.
Ko­fer­men­to Q10 pa­pil­dai ge­ri­na odos pa­ra­met­rus
Slo­vė­ni­jos Liub­lia­nos aukš­to­sios tai­ko­mų­jų moks­lų mo­kyk­los ty­ri­nė­to­jų at­lik­tos stu­di­jos re­zul­ta­tai ro­do, kad ko­fer­men­to Q10 var­to­ji­mas per bur­ną tei­gia­mai vei­kia odos ly­gu­mą, stang­ru­mą ir pa­vir­šių. Aki­vaiz­du, kad toks po­vei­kis pri­klau­so nuo do­zės, nes di­des­nės ko­fer­men­to Q10 do­zės yra veiks­min­ges­nės nei ma­žos.
Re­zul­ta­tai pa­tik­rin­ti 12 sa­vai­čių truk­mės ty­ri­me
Dvi­gu­bai ak­las odos ty­ri­mas at­lik­tas at­si­tik­ti­nės at­ran­kos pla­ce­bo kon­tro­liuo­ja­mu bū­du. Ja­me da­ly­va­vo 33 pen­kias­de­šim­ties me­tų su­lau­ku­sios svei­kos mo­te­rys. Sa­va­no­rėms at­si­tik­ti­nės at­ran­kos bū­du bu­vo ski­ria­mas toks gy­dy­mas: pla­ce­bas, ma­ža do­zė ko­fer­men­to Q10 (MD) ar­ba di­de­lė do­zė ko­fer­men­to Q10 (DD). Ty­ri­mas tru­ko 12 sa­vai­čių. Bu­vo at­lie­ka­ma raukš­lių, odos ly­gu­mo ir pa­vir­šiaus ana­li­zė. Ty­ri­mo pra­džio­je, po še­šių ir po 12 sa­vai­čių odos būk­lę ver­ti­no pa­tys da­ly­viai ir spe­cia­lis­tai. Pa­vir­šius lai­ko­mas odos se­nė­ji­mo in­di­ka­to­riu­mi.
Ly­ges­nė oda
Iki stu­di­jos pa­bai­gos iš­bu­vo 32 as­me­nys. Spe­cia­lis­tų ver­ti­ni­mai ir ty­ri­mai pa­ro­dė, kad odos būk­lė pa­ge­rė­jo tiek ma­žą, tiek di­de­lę do­zę var­to­jusių da­ly­vių gru­pė­se. Be to, abie­jo­se ko­fer­men­tą Q10 var­to­jusių da­ly­vių gru­pė­se aki­vaiz­džiai ly­ges­nis ta­po odos pa­vir­šius. Pe­ri­or­bi­ta­li­nės zo­nos raukš­lės (ap­link akis) ta­po ma­žiau pa­ste­bi­mos di­de­lę ko­fer­men­to Q10 do­zę var­to­jusių­jų gru­pė­je, pa­ly­gi­nus su ma­žą ko­fer­men­to Q10 do­zę var­to­jusių­jų ir pla­ce­bo gru­pė­mis.
Šal­ti­niai:
The Ef­fect of Die­ta­ry In­ta­ke of Co­en­zy­me Q10 on Skin Pa­ra­me­ters and Con­di­tion: Re­sults of a Pla­ce­bo-Con­trol­led Hu­man Stu­dy (con­fe­ren­ce pa­per) (Ko­fer­men­to Q10 var­to­ji­mo su mais­tu įta­ka odos pa­ra­met­rams ir būk­lei: Pla­ce­bu kon­tro­liuo­ja­mos stu­di­jos re­zul­ta­tai (kon­fe­ren­ci­jos te­zė);
Ti­na Po­gac­nik, Jan­ko Zmi­tek, Kat­ja Zmi­tek. VIST – Hig­her Scho­ol of Ap­plied Scien­ces, Ger­bi­ce­va 51a, Ljubl­ja­na, Slo­ve­nia (Slo­vė­ni­jos Liub­lia­nos aukš­to­ji tai­ko­mų­jų moks­lų mo­kyk­la).
Elek­tro­ni­nis paš­tas: Kat­ja.Zmi­tek@vist.si
Be­ne­fits of To­pi­cal Q10 Tre­at­ment on Hu­man Skin (Vie­ti­nio gy­dy­mo ko­fer­men­tu Q10 nau­da žmo­gaus odai). An­ja Knott. Vo­kie­ti­jos Ham­bur­go Bei­ers­dor­fo ty­ri­mų cen­tras.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama