Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Naudinga žinoti » Har­var­do ty­rė­jai: dau­giau se­le­no ga­lė­tų su­ma­žin­ti dia­be­to ri­zi­ką

Har­var­do ty­rė­jai: dau­giau se­le­no ga­lė­tų su­ma­žin­ti dia­be­to ri­zi­ką

Nau­jas ty­ri­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo dau­giau kaip 7 000 ame­ri­kie­čių (vy­rų ir mo­te­rų), pa­ro­dė, kad žmo­nėms, ku­rių or­ga­niz­me bu­vo ras­ti di­džiau­si se­le­no kie­kiai, pa­vo­jus su­sirg­ti 2 ti­po dia­be­tu bu­vo 24 proc. ma­žes­nis.

Vis dau­giau ty­ri­mų įro­do, kad mik­ro­ele­men­tas se­le­nas – vie­na svar­biau­sių mais­tin­gų­jų me­džia­gų, sau­gan­čių Jū­sų svei­ka­tą. Šių me­tų pir­mo­je pu­sė­je šve­dų moks­li­nin­kai nu­sta­tė, kad se­le­nas ypač pa­ge­ri­na šir­dies būk­lę, o štai da­bar Har­var­do ty­rė­jų kar­tu su Ko­rė­jos Jen­gna­mo (Yeun­gnam) uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kais at­lik­tas ty­ri­mas pa­ro­dė, kad se­le­nas su­ma­ži­na ri­zi­ką su­sirg­ti 2 ti­po dia­be­tu. Šis ben­dras ty­ri­mas pa­skelb­tas žur­na­le „Dia­be­tes Ca­re“.
Aki­vaiz­dus su­ma­žė­ji­mas
Ty­rė­jai iš­ana­li­za­vo duo­me­nis, gau­tus iš dvie­jų at­ski­rų gru­pių (3 630 mo­te­rų ir 3 535 vy­rų). Ty­ri­mo pra­džio­je nė vie­nas as­muo ne­sir­go dia­be­tu. Ty­ri­mo lai­ko­tar­piu 2 ti­po dia­be­tu su­sir­go ge­ro­kai dau­giau žmo­nių, ku­rių or­ga­niz­me bu­vo ras­tas ma­žas se­le­no kie­kis, pa­ly­gin­ti su dia­be­to at­ve­jais, nu­sta­ty­tais žmo­nėms, ku­rių or­ga­niz­me bu­vo dau­giau se­le­no. Ty­rė­jai nu­sta­tė, kad di­džiau­sias vi­du­ti­nis se­le­no kie­kis bu­vo su­si­jęs su 24 proc. ma­žes­ne ri­zi­ka su­sirg­ti dia­be­tu.

Prie­žas­tis su­si­rū­pin­ti
Se­le­no san­ty­kio su dia­be­tu ty­ri­mas gal­būt ak­tu­a­les­nis eu­ro­pie­čiams, nes vi­du­ti­nis se­le­no su­var­to­ji­mas Eu­ro­po­je yra ge­ro­kai ma­žes­nis nei Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se. Nau­jau­sio­je pa­skelb­to­je se­le­no moks­li­nių ty­ri­mų ap­žval­go­je pa­brė­žia­mas fak­tas, kad Eu­ro­pos gy­ven­to­jai ga­li gau­ti dau­giau nau­dos iš se­le­no, pa­di­din­da­mi jo su­var­to­ji­mo kie­kį, o tai pa­da­ry­ti bū­tų pa­pras­čiau­sia var­to­jant pa­pil­dus.
Se­le­no yra rie­šu­tuo­se, pil­no grū­do pro­duk­tuo­se, jo tu­ri žu­vis ir mė­sa. Šis mik­ro­ele­men­tas pa­lai­ko dau­gy­bės or­ga­niz­mo ap­sau­gi­nių bal­ty­mų (se­le­nop­ro­tei­nų) funk­ci­jas, iš ku­rių ke­lios su­si­ju­sios net su ap­sau­ga nuo vė­žio.
Šal­ti­nis: Žur­na­las „Dia­be­tes Ca­re“, 2012 m. lie­pos mėn., kompl. 35, Nr. 7, p. 1544–1551

Da­niš­kos se­le­no mie­lės pa­ge­ri­no bio­lo­gi­nio įsi­sa­vi­ni­mo sa­vy­bes
Se­le­nas dir­vo­že­my­je – ne­or­ga­ni­nis. Au­ga­lams įsi­ur­bus šį mik­ro­ele­men­tą, jis tam­pa or­ga­ni­niu se­le­nu, ku­rį ga­li var­to­ti žmo­nės ir gy­vū­nai. Mes or­ga­ni­nio se­le­no gau­na­me iš au­ga­lų ir žo­lė­džių gy­vū­nų.
Pre­ky­bo­je esan­tys se­le­no pa­pil­dai taip pat bū­na abie­jų for­mų. Tie, ku­rių su­dė­ty­je yra ne­or­ga­ni­nio se­le­no, pa­pras­tai bū­na ne­bran­gūs ir pa­si­žy­mi pras­tu bio­lo­gi­nio įsi­sa­vi­ni­mo laips­niu. Ki­ta ver­tus, or­ga­ni­nio se­le­no pa­pil­dų ga­my­ba bran­ges­nė, bet juos or­ga­niz­mas įsi­sa­vi­na daug ge­riau.
Da­ni­jos far­ma­ci­jos ben­dro­vė „Phar­ma Nord“ su­kū­rė ypa­tin­gas or­ga­ni­nio se­le­no mie­les „SelenoPrecise®“, ku­rios iš­si­ski­ria ne­pa­pras­tai aukš­tu bio­lo­gi­nio įsi­sa­vi­ni­mo laips­niu, įro­dy­tu do­ku­men­tais (88,7 proc.). Šio­se mie­lė­se taip pat yra di­de­lis ir sta­bi­lus kie­kis l-se­le­no­me­tio­ni­no – or­ga­ni­nio se­le­no šal­ti­nio, ku­ris, kaip nu­sta­ty­ta, yra veik­les­nis nei ki­ti šal­ti­niai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama