Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Naudinga žinoti » Ge­riau­sias bū­das gau­ti DAUGIAU ENERGIJOS

Ge­riau­sias bū­das gau­ti DAUGIAU ENERGIJOS

Šiuo me­tu rin­ko­je yra dau­gy­bė ener­gi­jos su­tei­kian­čių mais­to pa­pil­dų, ku­rie pa­de­da ko­vo­ti su nuo­var­giu ir fi­zi­nės veik­los sto­ka. Vis la­biau po­pu­lia­rė­ja į vi­ta­mi­nus pa­na­ši mais­ti­nė me­džia­ga ko­fer­men­tas Q10, pa­grei­ti­nan­tis ener­gi­jos me­ta­bo­liz­mą ląs­te­lė­se. Ar tai vyks­ta dėl ko­kios nors kon­kre­čios prie­žas­ties?

Grį­žę iš dar­bo jau­čia­tės siau­bin­gai pa­var­gę? Te­no­ri­te at­si­sės­ti, už­si­kel­ti ko­jas ant sta­lo ir tuoj pat už­mig­ti? No­rė­tu­mė­te sma­giai pa­si­vaikš­čio­ti grei­tu žings­niu ar­ba pus­va­lan­dį pa­bė­gio­ti, ta­čiau vi­siš­kai ne­tu­ri­te tam ener­gi­jos? Ar tai tu­rė­tu­mė­te pri­im­ti kaip ne­iš­ven­gia­mą se­nė­ji­mo pro­ce­so eta­pą?

Ne! Jo­kiu bū­du! Yra kon­kre­ti prie­žas­tis, ko­dėl esa­te pa­var­gę, ir ta prie­žas­tis ga­li bū­ti pa­ša­lin­ta. Vie­nas iš bū­dų yra pra­dė­ti var­to­ti ener­gi­jos su­tei­kian­tį pro­duk­tą – ko­fer­men­tą Q10. Vis dau­giau žmo­nių, ypač vy­res­nių nei 40 me­tų, jį var­to­ja nuo­lat, teig­da­mi, jog pro­duk­tas su­grą­ži­na pra­ras­tą ener­gi­ją.
Tai ge­riau nei ki­bi­rai juo­dos ka­vos.
Efek­ty­viau nei žen­še­nis.
Nu­kon­ku­ruo­ja gva­ra­ni­nę pau­li­ni­ją ir į ją pa­na­šias ener­gi­jos su­tei­kian­čias me­džia­gas, esan­čias gai­viuo­siuo­se gė­ri­muo­se ir kram­to­mo­jo­je gu­mo­je.
Trum­pai ta­riant, ko­fer­men­tas Q10 su­tei­kia ener­gi­jos vi­siš­kai ki­to­kiu bū­du.
Na­tū­ra­li ener­gi­ja, ku­rios už­ten­ka il­gam
Tad kuo ši me­džia­ga iš­skir­ti­nė? Vi­sų pir­ma, ko­fer­men­tas Q10 yra 100 % na­tū­ra­lus bū­das gau­ti pa­pil­do­mą pliūps­nį ener­gi­jos. Tie­są sa­kant, prie­šin­gai nei žen­še­nis, gva­ra­ni­nė pau­li­ni­ja ir ka­va, ku­rie pa­de­da at­si­gau­ti sti­mu­liuo­da­mi cen­tri­nę ner­vų sis­te­mą, ko­fer­men­tas Q10 yra ne­at­ski­ria­ma or­ga­niz­mo ener­gi­jos apy­kai­tos da­lis. Iš tik­rų­jų ši me­džia­ga pa­ten­ka į ląs­te­les tuo­met, kai rie­ba­lus, an­glia­van­de­nius ir bal­ty­mus rei­kia pa­vers­ti gry­ną­ja ener­gi­ja.
Sti­mu­lia­to­riai pa­pil­do­mos ener­gi­jos su­tei­kia tik trum­pam, o ko­fer­men­tas Q10 už­tik­ri­na pa­pil­do­mą il­gai ne­blės­tan­čios ener­gi­jos kie­kį, nes pa­de­da ląs­te­lėms pa­ga­min­ti dau­giau ener­gi­jos. Ko­fer­men­tas Q10 „įkrau­na“ ląs­te­les, pa­dė­da­mas joms at­lik­ti jų dar­bą.
Spor­ti­nin­kams

Už­si­i­man­tiems in­ten­sy­via spor­ti­ne veik­la, ener­gi­ja yra bū­ti­na. Ty­ri­mai ro­do, kad spor­ti­nin­kai, var­to­jan­tys mais­to pa­pil­dą ko­fer­men­tą Q10, tu­ri jė­gų tre­ni­ruo­tis il­giau, kon­ku­ruo­ti efek­ty­viau ir at­si­gau­ti grei­čiau.
Ser­gan­tiems šir­dies li­go­mis
Šir­dies dar­bui ko­fer­men­tas Q10 yra ypa­tin­gai svar­bus – juk ji tu­ri pa­ga­min­ti di­džiu­lius ener­gi­jos kie­kius, kad už­tik­rin­tų pla­ki­mą. Dau­gy­bė moks­li­nių ty­ri­mų įro­dė, jog ser­gan­čių šir­dies li­go­mis žmo­nių, ku­rie var­to­jo ko­fer­men­tą Q10, būk­lė itin pa­ge­rė­jo: ma­žiau skau­da krū­ti­nę, ne­si­jau­čia pa­var­gę, šir­dis pla­ka stip­riau, ir jie tu­ri kur kas dau­giau fi­zi­nės jė­gos.
Ken­čian­tiems dėl pe­ri­odon­ti­to
Ener­gi­ja ir dan­te­nos? Taip, tarp jų eg­zis­tuo­ja ry­šys. Nuo dan­te­nų li­gų ken­čian­čių žmo­nių dan­te­nų au­di­nio ląs­te­lė­se ko­fer­men­to Q10 kie­kis yra su­ma­žė­jęs. Ta­čiau vos jiems pra­dė­jus var­to­ti šios mais­ti­nės me­džia­gos mais­to pa­pil­dus, krau­ja­vi­mas liau­ja­si, o dan­te­nų spal­va vie­toj ryš­kiai rau­do­nos vėl tam­pa svei­kai raus­va. Net­gi esa­ma pa­vyz­džių, kad, pra­dė­jus var­to­ti ko­fer­men­to Q10 pa­pil­dus, kli­ban­tis dan­tis vėl įsi­tvir­ti­no.
Įdo­mu, kad šir­dies li­go­mis ser­gan­čių žmo­nių šir­dies rau­me­ny­je pa­ste­bi­mas su­ma­žė­jęs ko­fer­men­to Q10 kie­kis. Tur­būt dar la­biau nu­steb­si­te su­ži­no­ję, kad ser­gan­tys pe­ri­odon­ti­tu šir­dies li­go­mis su­ser­ga aš­tuo­nis kar­tus daž­niau nei ki­ti. Aki­vaiz­du, jog li­go­to­se dan­te­no­se esan­čios kenks­min­gos bak­te­ri­jos ga­li pa­tek­ti į šir­dį per krau­jo­ta­ką. At­ro­do, kad ko­fer­men­tas Q10 la­bai svar­bus, sie­kiant lo­ka­liai ap­sau­go­ti abi šias or­ga­niz­mo vie­tas.
Tu­rin­tiems pa­di­dė­ju­sį krau­jos­pū­dį
Nau­jau­si Aust­ra­li­jos moks­li­nin­kų pa­teik­ti ty­ri­mų re­zul­ta­tai ro­do, kad ko­fer­men­tas Q10 ga­li bū­ti var­to­ja­mas ir ko­vo­jant su hi­per­ten­zi­ja. Lie­ka ne­aiš­ku, kaip jis vei­kia, ta­čiau pa­di­dė­jęs krau­jo spau­di­mas ga­li bū­ti kon­tro­liuo­ja­mas pa­si­tel­kus šią mais­ti­nę me­džia­gą.
Ne­vai­sin­giems vy­rams
Yra dau­gy­bė vy­rų ne­vai­sin­gu­mo prie­žas­čių, ta­čiau kai ku­riais at­ve­jais ga­li bū­ti nau­din­gas ko­fer­men­tas Q10. Ty­ri­mai at­sklei­dė, kad ko­fer­men­tas Q10 tu­ri tei­gia­mą po­vei­kį vy­rams, ser­gan­tiems ate­nos­per­mi­ja, kuo­met jų sper­mos ląs­te­lių jud­ru­mas (ge­bė­ji­mas ju­dė­ti) yra su­ma­žė­jęs.
Dau­giau nei ener­gi­jos su­tei­kian­tis pre­pa­ra­tas
Ko­fer­men­tas Q10 yra kur kas dau­giau nei vien tik ener­gi­jos su­tei­kian­tis mais­to pa­pil­das. Jis gy­vy­biš­kai svar­bus svei­ka­tai ir pa­de­da žmo­gaus or­ga­niz­mui tin­ka­mai funk­cio­nuo­ti. Joks ki­tas šiuo me­tu rin­ko­je siū­lo­mas ener­gi­jos su­tei­kian­tis pro­duk­tas ne­pa­si­žy­mi vi­sais šiais pri­va­lu­mais.
Ori­gi­na­lus „Q-Sym­bio Q10“ nau­do­tas dau­giau kaip 100 ty­ri­mų. „Bio-Qui­no­ne Q10“ tik­riau­siai yra ge­riau­sias pa­sau­ly­je do­ku­men­tais pa­tvir­tin­tas Q10 pre­pa­ra­tas, to­dėl moks­li­nin­kai ofi­cia­liai jį iš­rin­ko tarp­tau­ti­niu kli­ni­ki­niams ty­ri­mams nau­do­ja­mu Q10 stan­dar­ti­niu pro­duk­tu. „Bio-Qui­no­ne Q10“ su­dė­ty­je yra 30 mg ar­ba 100 mg ko­fer­men­to Q10 ir vi­ta­mi­no C, pa­de­dan­čio ma­žin­ti pa­var­gi­mo jaus­mą ir nuo­var­gį, pa­lai­kan­čio nor­ma­lią ener­gi­jos apy­kai­tą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama