Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Naudinga žinoti » Dir­vos ruo­ši­mo bū­do pa­rin­ki­mas skir­tin­go­se au­ga­vie­tė­se

Dir­vos ruo­ši­mo bū­do pa­rin­ki­mas skir­tin­go­se au­ga­vie­tė­se

Daž­nas lie­tu­vis miš­ką api­bū­di­na skir­tin­go­mis są­vo­ko­mis, pvz.: ši­las, gi­ria, miš­kas, go­jus, du­bu­rys, bu­vei­nė ir pan., net ne­su­si­mąs­ty­da­mi, iš kur ir ko­dėl ki­lę to­kie skir­tin­gi pa­va­di­ni­mai. Lie­tu­vos miš­kuo­se au­ga­vie­čių są­ly­gos de­ta­liai ty­ri­nė­ja­mos nuo 1958 me­tų. Miš­ko au­ga­vie­tė – tai su­dur­ti­nis žo­dis, reiš­kian­tis au­gi­mo vie­tą. Ji yra api­bū­di­na­ma dir­vo­že­mio drėg­mės ir der­lin­gu­mo san­ty­kiu. Kiek­vie­no­je au­ga­vie­tė­je ski­ria­si ne tik me­dy­no rū­ši­nė su­dė­tis, bet ir žo­li­nė au­ga­li­ja.

Miš­ko au­ga­vie­čių są­ly­gos cha­rak­te­ri­zuo­ja­mos dir­vo­že­mių drėg­nu­mo (Š – šlai­tų, N – nor­ma­laus drėg­nu­mo, L – lai­ki­no per­tek­li­nio drėg­nu­mo, U – už­mir­kę, P – pel­ki­niai) bei jų der­lin­gu­mo (a – la­bai ne­der­lin­gi, b – ne­der­lin­gi, c – der­lin­gi, d – la­bai der­lin­gi, f – iš­im­ti­nai der­lin­gi) laips­niais. Lie­tu­vo­je iš­ski­ria­mos 27 miš­ko au­ga­vie­tės są­ly­gas api­bū­di­nan­čios gru­pės. Ap­ra­šy­tos kiek­vie­nos iš šių gru­pių dir­vo­že­mio bei rel­je­fo sa­vy­bės, žo­li­nė dan­ga, tra­kas ir me­dy­nas. Šią in­for­ma­ci­ją pri­va­tus miš­ko sa­vi­nin­kas ga­li ras­ti Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos Miš­kų kon­tro­lės sky­riaus te­ri­to­ri­niuo­se po­sky­riuo­se ar­ba gi­ri­nin­ki­jo­je, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je yra miš­kas.
Au­ga­vie­tės są­ly­gų cha­rak­te­ris­ti­ka la­bai svar­bi ūki­niu po­žiū­riu. Re­mian­tis au­ga­vie­te, yra pro­jek­tuo­ja­mi miš­ko kir­ti­mai, pa­si­ren­ka­mas miš­ko at­kū­ri­mo ar įvei­si­mo bū­das, so­din­ti­nos me­džių rū­šys bei dir­vos ruo­ši­mo lai­kas bei me­to­das.
Dir­vos ruo­ši­mo tiks­las – su­ma­žin­ti kon­ku­ruo­jan­čios aug­me­ni­jos įta­ką miš­ko žel­di­niams, pa­ge­rin­ti dir­vos drėg­mės re­ži­mą ir struk­tū­rą, mi­ni­ma­liai pa­žei­džiant eko­sis­te­mas. Dir­vą ruoš­ti ga­li­ma tiek ant­ro­je va­sa­ros pu­sė­je, tiek ru­de­nį, sau­so­se au­ga­vie­tė­se ga­li­ma pa­va­sa­rį, prieš miš­ko so­di­ni­mą.
Žel­da­vie­tė­se at­lie­ka­mas da­li­nis ar iš­ti­si­nis dir­vos dir­bi­mas. Dir­vos ruo­ši­mo bū­das pri­klau­so nuo au­ga­vie­tės są­ly­gų, žel­do­mų plo­tų būk­lės bei kil­mės. Iš­ti­sai dir­va ruo­šia­ma ariant, fre­zuo­jant, kul­ti­vuo­jant ar lėkš­čiuo­jant vi­są žel­da­vie­tę. Iš da­lies dir­va ruo­šia­ma iš­ariant va­gas ar juos­tas, pa­da­rant aikš­te­les, kau­bu­rė­lius, vo­lus ar iš­ka­sant duo­bu­tes so­di­ni­mo vie­to­se. Dir­va ga­li bū­ti ne­ruo­šia­ma už­mir­ku­sio­se ir pel­ki­nė­se ne­nu­sau­sin­to­se au­ga­vie­tė­se, 20° ir sta­tes­niuo­se šlai­tuo­se, N au­ga­vie­čių ne se­nes­nė­se kaip pu­sės me­tų vė­ja­var­tų kir­ta­vie­tė­se so­di­nant sod­me­nis su ap­ri­bo­ta šak­nų sis­te­ma.
Tai­gi, ap­tar­ki­me kiek­vie­ną au­ga­vie­tę de­ta­liau. La­bai ne­der­lin­go­se, ne­der­lin­go­se ir vi­du­ti­niš­kai der­lin­go­se, nor­ma­laus drėg­nu­mo au­ga­vie­tė­se (Na, Nb, Nc), ku­rio­se daž­niau­siai vy­rau­ja smė­lis, kar­tais pa­si­tai­ko prie­smė­lio ar net prie­mo­lio, dir­vą re­ko­men­duo­ja­ma su­ar­ti. Taip pat ga­li­ma dir­vos pa­vir­šių su­pu­ren­ti (fre­zuo­ti) iš­ti­sai ar­ba juos­to­mis rug­sė­jo–s­pa­lio mėn. ar­ba pa­va­sa­rį, prieš pat so­di­ni­mą. Sie­kiant sa­vai­mi­nio ber­žo at­žė­li­mo, dir­vą įdirb­ti prieš iš­by­rant ber­žo sėk­loms, t. y. lie­pos mė­ne­sį. Jei­gu dir­va bu­vo įdir­ba­ma že­mės ūkio tiks­lais ne vė­liau ne­gu prieš me­tus, dir­vą re­ko­men­duo­ja­ma kul­ti­vuo­ti ke­le­tą kar­tų (dėl pa­pras­tes­nės žel­di­nių ir žė­li­nių prie­žiū­ros).
Nd, Nf au­ga­vie­tė­se (der­lin­ga ir la­bai der­lin­ga, nor­ma­laus drėg­nu­mo, prie­mo­lis, mo­lis, re­čiau prie­smė­lis, vie­to­mis pri­deng­ti plo­nu tur­tin­go prie­smė­lio sluoks­niu) dir­vą re­ko­men­duo­ja­ma su­ar­ti iš­ti­sai ar­ba juos­to­mis. Taip pat ga­li­ma dir­vą pa­ruoš­ti fre­zo­mis rug­sė­jo–s­pa­lio mėn. ar­ba pa­va­sa­rį, prieš so­di­ni­mą. Jei­gu dir­va bu­vo įdir­ba­ma že­mės ūkio tiks­lais ne vė­liau ne­gu prieš me­tus, ją re­ko­men­duo­ja­ma kul­ti­vuo­ti net ke­le­tą kar­tų.
Ne­der­lin­go­se, lai­ki­nai už­mir­ku­sio­se au­ga­vie­tė­se (Lb), ku­rio­se daž­niau­siai vy­rau­ja smė­lis, re­čiau prie­smė­lis, pa­si­tai­ko dvi­na­rių, prie­mo­lio, mo­lio tarps­luoks­nių, dir­vą re­ko­men­duo­ja­ma su­ar­ti juos­to­mis. Ari­mo kryp­tis tu­ri su­tap­ti su nuo­ly­džio kryp­ti­mi, kad nu­te­kė­tų van­duo.
Vi­du­ti­niš­kai der­lin­gas lai­ki­nai už­mirks­tan­tis prie­smė­lis, prie­mo­lis, vie­to­mis gi­liau – mo­lis api­bū­di­na Lc au­ga­vie­tę. Daž­nai šio­se au­ga­vie­tė­se esan­čios dir­vos bū­na stip­riai ar­ba vi­du­ti­niš­kai su­ve­lė­nė­ju­sios ir vi­du­ti­niš­kai ar­ba re­tai ap­žė­lu­sios krū­mais, to­dėl re­ko­men­duo­ja­ma dir­vą ruoš­ti kau­bu­rė­liais ar­ba, at­si­žvel­gus į rel­je­fą, iš­ar­ti dre­nuo­jan­čias 30–40 cm gy­lio va­gas (ge­riau­sia pel­ki­niais plū­gais). Va­gų kryp­tis tu­ri su­tap­ti su nuo­ly­džio kryp­ti­mi, kad nu­te­kė­tų pa­vir­ši­nis van­duo. Ber­žo žel­di­niams dir­vą ruoš­ti juos­to­mis ar­ba rie­kė­mis. Sie­kiant žė­li­mo, dir­vą fre­zuo­ti ar­ba kul­ti­vuo­ti. Jei­gu dir­va bu­vo įdirb­ta že­mės ūkio tiks­lais ne vė­liau ne­gu prieš me­tus, re­ko­men­duo­ja­ma dir­vą kul­ti­vuo­ti, o tik po to iš­ar­ti dre­nuo­jan­čias va­gas.
Ld, Lf au­ga­vie­tė­se (der­lin­gas ir la­bai der­lin­gas lai­ki­nai už­mirks­tan­tis prie­mo­lis, mo­lis, re­čiau prie­smė­lis) ruo­šiant dir­vą eg­lės žel­di­niams, re­ko­men­duo­ja­ma ruoš­ti kau­bu­rė­liais ar­ba iš­ar­ti dre­nuo­jan­čias va­gas (ge­riau­sia pel­ki­niu plū­gu). Kaip jau mi­nė­ta anks­čiau, va­gų kryp­tis tu­ri su­tap­ti su nuo­ly­džio kryp­ti­mi, kad nu­te­kė­tų pa­vir­ši­nis van­duo. Jei­gu pla­nuo­ja­ma so­din­ti ąžuo­lo, uo­sio ar ki­tų me­džių rū­šių žel­di­nius, dir­va ruo­šia­ma juos­to­mis ar­ba rie­kė­mis. Sie­kiant žė­li­mo, dir­vą re­ko­men­duo­ja­ma fre­zuo­ti ar­ba kul­ti­vuo­ti.
Ne­der­lin­gas, nuo­lat už­mir­kęs smė­lis, vie­to­mis gi­liau prie­mo­lin­gos bei mo­lin­gos uo­lie­nos daž­niau­siai vy­rau­ja Ub au­ga­vie­tė­se. Šios au­ga­vie­tės pa­si­žy­mi stip­riu ar vi­du­ti­niu su­ve­lė­nė­ji­mu, daž­nai es­ti ap­žė­lu­sios krū­mais. Tai­gi šiais at­ve­jais dir­vą re­ko­men­duo­ja­ma ruoš­ti rie­kė­mis, vo­lais, o van­dens nu­lei­di­mo va­gas for­muo­ti nuo­ly­džio kryp­ti­mi.
Uc, Ud, Uf au­ga­vie­tės yra vi­du­ti­niš­kai der­lin­gos, der­lin­gos ir la­bai der­lin­gos, ta­čiau nuo­lat už­mir­ku­sios. Vy­rau­ja prie­smė­lis, prie­mo­lis, re­čiau smė­lis ir mo­lis, ga­li bū­ti dvi­na­riai, sluoks­niuo­ti. Šio­se au­ga­vie­tė­se taip pat dir­vą re­ko­men­duo­ja­ma ruoš­ti rie­kė­mis, vo­lais, o van­dens nu­lei­di­mo va­gas for­muo­ti nuo­ly­džio kryp­ti­mi.
Pcn, Pdn – der­lin­gos ir la­bai der­lin­gos nu­sau­sin­tos dur­pi­nio ti­po au­ga­vie­tės. Po dur­pe ga­li­ma ras­ti kuo įvai­riau­sius dir­vo­že­mio sluoks­nius: nuo smė­lių iki mo­lių. Šio­se au­ga­vie­tė­se dir­vą re­ko­men­duo­ja­ma ruoš­ti su­ariant iš­ti­sai ar­ba juos­to­mis.

Api­ben­dri­nant rei­kia pa­sa­ky­ti, kad nu­ma­ty­to ap­žel­din­ti skly­po pa­ruo­ši­mas su­si­jęs ne tik su au­ga­vie­tės są­ly­go­mis bei dir­vos pa­ruo­ši­mo bū­du, bet ir su anks­tes­ne žel­da­vie­tės pa­skir­ti­mi. Ruo­šiant skly­pus žel­din­ti, juo­se ga­li bū­ti ša­li­na­mos kir­ti­mo at­lie­kos, esant rei­ka­lui, at­lie­ka­mi sau­si­ni­mo dar­bai, nai­ki­na­mos minkš­tų­jų la­puo­čių at­ža­los, atau­gos, sė­ji­nu­kai ar žo­li­nė aug­me­ni­ja, lik­vi­duo­ja­mi ken­kė­jų bei li­gų ži­di­niai, pa­sklei­džia­mas hu­mu­sin­go dir­vo­že­mio sluoks­nis bei įren­gia­mos prieš­gais­ri­nės juos­tos. O žel­di­nių pri­gi­ji­mas daž­nai pri­klau­so nuo tei­sin­go sod­me­nų pa­rin­ki­mo ir so­di­ni­mo dar­bų ko­ky­bės.

 

In­for­ma­ci­ja pa­reng­ta Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu
R-548

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama