Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Naudinga žinoti » Be­veik vi­siems Lie­tu­vos gy­ven­to­jams rei­kia dau­giau vi­ta­mi­no D

Be­veik vi­siems Lie­tu­vos gy­ven­to­jams rei­kia dau­giau vi­ta­mi­no D

Re­mian­tis la­bo­ra­to­ri­jos „An­tė­ja“ pa­teik­tais krau­jo mė­gi­nių duo­me­ni­mis, be­veik 90 proc. vy­res­nių nei 19 me­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų vi­ta­mi­no D kie­kis krau­jy­je yra per ma­žas. Ty­ri­mai ro­do, kad pa­na­ši si­tu­a­ci­ja yra ir Lat­vi­jo­je bei Es­ti­jo­je.

17,7 proc. vy­res­nių nei 19 me­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų trūks­ta vi­ta­mi­no D, ta­čiau dar di­des­nį ne­ri­mą ke­lia tai, kad, re­mian­tis la­bo­ra­to­ri­jos „An­tė­ja“ gau­tais krau­jo mė­gi­nių duo­me­ni­mis, net 72,4 proc. tos pa­čios am­žiaus gru­pės ti­ria­mų­jų tu­ri ne­pa­kan­ka­mą jo kie­kį. Krau­jo mė­gi­niai bu­vo ima­mi iš 724 sa­va­no­rių (vy­rų ir mo­te­rų) 2016 m. gruo­džio – 2017 m. va­sa­rio mė­ne­siais.
Bal­ti­jos ša­lių pro­ble­ma

Pa­na­šios iš­va­dos bu­vo pa­da­ry­tos kiek anks­čiau Lat­vi­jo­je, kai 2013 m. ty­ri­mas, ku­rį at­li­ko Ry­gos Stra­di­nio uni­ver­si­te­tas ir Lat­vi­jos os­te­o­po­ro­zės bei kau­lų me­ta­bo­li­nių li­gų aso­cia­ci­ja, pa­ro­dė, jog 82 proc. Lat­vi­jos gy­ven­to­jų krau­jy­je vi­ta­mi­no D kie­kis bu­vo per ma­žas. 2009 m. at­lik­to ty­ri­mo, ku­ris bu­vo pub­li­kuo­tas „BMC Pub­lic He­alth“, me­tu nu­sta­ty­ta, kad 73 proc. Es­ti­jos gy­ven­to­jų sto­ko­ja vi­ta­mi­no D žie­mos mė­ne­siais, o va­sa­rą per ma­žą šios mais­ti­nės me­džia­gos kie­kį tu­ri 29 proc. Es­ti­jos gy­ven­to­jų. Aki­vaiz­du, kad vi­ta­mi­no D ne­pa­kan­ka­mu­mas yra pro­ble­ma, su ku­ria su­si­du­ria vi­sas Bal­ti­jos ša­lių re­gio­nas.
Stip­ri imu­ni­nė sis­te­ma
Vi­ta­mi­nas D yra mais­ti­nė me­džia­ga, ku­ri tu­ri di­džiu­lę reikš­mę žmo­gaus svei­ka­tai. Jis pa­de­da iš­lai­ky­ti stip­rią imu­ni­nę sis­te­mą. Moks­li­nin­kai taip pat pa­ste­bė­jo, kad ma­žas vi­ta­mi­no D kie­kis su­si­jęs su pa­di­dė­ju­sia iš­sė­ti­nės skle­ro­zės ir vė­žio ri­zi­ka. Be to, pa­na­šu, kad ši mais­ti­nė me­džia­ga da­ro po­vei­kį mū­sų nuo­tai­kai ir psi­chi­nei svei­ka­tai.
Sau­lės pa­kan­ka ne vi­suo­met
Or­ga­niz­mą vi­ta­mi­nu D ga­li­ma ap­rū­pin­ti įvai­riais bū­dais. Ge­riau­sias jo šal­ti­nis, ži­no­ma, yra sau­lė, ta­čiau gau­ti pa­kan­ka­mai vi­ta­mi­no D to­kiu bū­du yra įma­no­ma tik nuo ge­gu­žės iki rug­sė­jo. Li­ku­sią me­tų da­lį sau­lė dan­gu­je yra per že­mai, to­dėl jos spin­du­lių nau­dos pa­jus­ti ne­be­ga­li­me. Kai ku­riuo­se mais­to pro­duk­tuo­se, ypač žu­vy­je, vi­ta­mi­no D taip pat yra, ta­čiau vien tin­ka­ma mi­ty­ba rei­kia­mo šios svar­bios mais­ti­nės me­džia­gos kie­kio or­ga­niz­mui už­tik­rin­ti ne­ga­li.
Pui­kiai įsi­sa­vi­na­mas vi­ta­mi­no D pa­pil­das
Vis dau­giau žmo­nių, no­rė­da­mi iš­veng­ti vi­ta­mi­no D trū­ku­mo, var­to­ja šio vi­ta­mi­no pa­pil­dus. „D-Pe­arls“ yra pui­kus to­kio pa­pil­do pa­si­rin­ki­mas, nes jo su­dė­ty­je yra bio­lo­giš­kai ak­ty­vaus vi­ta­mi­no D3 au­ga­li­nio alie­jaus tir­pa­le, ku­rį pui­kiai įsi­sa­vi­na virš­ki­ni­mo sis­te­ma. Bio­lo­gi­nis „D-Pe­arls“ įsi­sa­vi­ni­mas bu­vo pa­tvir­tin­tas do­ku­men­tais, at­li­kus ke­le­tą kli­ni­ki­nių ty­ri­mų. Os­lo uni­ver­si­te­te Nor­ve­gi­jo­je moks­li­nin­kai iš­ty­rė dvi „D-Pe­arls“ for­mu­les (ma­žų ir di­de­lių do­zių kap­su­les) spor­ti­nin­kų gru­pė­je ir nu­sta­tė, kad abi do­zės or­ga­niz­me efek­ty­viai ab­sor­buo­ja­mos.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama