Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Naudinga žinoti » Ar Lie­tu­vos mo­te­rims rei­kia dau­giau vi­ta­mi­no D?

Ar Lie­tu­vos mo­te­rims rei­kia dau­giau vi­ta­mi­no D?

Nau­jas Lie­tu­vos mo­te­rų, ku­rioms pra­si­dė­jo me­no­pau­zė, ty­ri­ma­s ro­do, kad dau­gu­mai jų trūks­ta vi­ta­mi­no D – mais­ti­nės me­džia­gos, bū­ti­nos nor­ma­liai svei­ka­tos būk­lei pa­lai­ky­ti. Skai­ty­ki­te to­liau ir su­ži­no­si­te, kaip už­tik­rin­ti, kad gau­na­te pa­kan­ka­mai vi­ta­mi­no D.

Moks­li­nin­kai pa­ste­bė­jo, kad Lie­tu­vos mo­te­rims la­bai trūks­ta vi­ta­mi­no D. Iš­ty­rus 100 me­ta­bo­li­niu sin­dro­mu ser­gan­čių mo­te­rų, ku­rioms jau pra­si­dė­jo me­no­pau­zė, nu­sta­ty­ta, kad dau­ge­liui trūks­ta vi­ta­mi­no D, ypač žie­mą.
Žur­na­le „Ad­van­ced Me­di­cal Scien­ce“ rug­sė­jo mė­ne­sį pub­li­kuo­tas ty­ri­mas pa­tvir­ti­na ki­tų ty­ri­mų duo­me­nis, ku­rie ro­do, kad per ma­žai vi­ta­mi­no D nu­sta­ty­ta vi­sos Eu­ro­pos gy­ven­to­jų krau­jy­je, net ir to­se ša­ly­se, ku­rio­se yra ge­ro­kai dau­giau sau­lė­tų die­nų nei Bal­ti­jos re­gio­ne.
Pa­lai­ko imu­ni­nės sis­te­mos veik­lą
Yra daug prie­žas­čių, ko­dėl ver­tė­tų krau­jy­je pa­lai­ky­ti tin­ka­mą vi­ta­mi­no D kon­cen­tra­ci­ją. Ši mais­ti­nė me­džia­ga pa­de­da nor­ma­liai funk­cio­nuo­ti imu­ni­nei sis­te­mai, stip­ri­na kau­lus ir dan­tis, pa­lai­ko gerą rau­me­nų funk­ci­ją, pa­de­da nor­ma­li­zuo­ti įvai­rias ki­tas or­ga­niz­mo funk­ci­jas.
Kaip gau­ti pa­kan­ka­mą vi­ta­mi­no D kie­kį
Žmo­nės vi­ta­mi­nu D or­ga­niz­mą ga­li ap­rū­pin­ti iš įvai­rių šal­ti­nių. Ge­riau­sias jo šal­ti­nis, ži­no­ma, yra sau­lė, ta­čiau gau­ti pa­kan­ka­mai vi­ta­mi­no D to­kiu bū­du yra įma­no­ma tik nuo ge­gu­žės iki rug­sė­jo. Li­ku­sią me­tų da­lį sau­lė yra per že­mai, to­dėl žmo­nės ne­ga­li pa­jus­ti jos spin­du­lių nau­dos.
Kai ku­riuo­se mais­to pro­duk­tuo­se, ypač žu­vy­je, yra vi­ta­mi­no D, ta­čiau vien tin­ka­ma mi­ty­ba ne­ga­li už­tik­rin­ti, kad į or­ga­niz­mą pa­teks rei­kia­mas kie­kis šio vi­ta­mi­no.
No­rė­da­mi iš­veng­ti trū­ku­mo, vis dau­giau žmo­nių var­to­ja vi­ta­mi­no D pa­pil­dus. Toks pre­pa­ra­tas kaip „D–Pearls“ yra ge­ras pa­si­rin­ki­mas, nes jo su­dė­ty­je yra bio­lo­giš­kai ak­ty­vaus vi­ta­mi­no D3 au­ga­li­nio alie­jaus tir­pa­le, ku­rį pui­kiai įsi­sa­vi­na virš­ki­ni­mo sis­te­ma.
Bio­lo­gi­nį „D–Pearls“ įsi­sa­vi­ni­mą pa­tik­ri­no Os­lo uni­ver­si­te­to Nor­ve­gi­jo­je moks­li­nin­kai. Jie iš­ty­rė dvi „D–Pearls“ for­mu­les (ma­žų ir di­de­lių do­zių kap­su­les) spor­ti­nin­kų gru­pė­je ir nu­sta­tė, kad abi do­zės ge­rai ab­sor­buo­ja­mos or­ga­niz­me.
Ar ži­no­jo­te, kad:
• nuo sau­lės sau­gan­tis kre­mas, ku­rio ap­sau­gos fak­to­rius di­des­nis kaip 8, blo­kuo­ja vi­ta­mi­no D sin­te­zę odo­je?
• or­ga­niz­mo au­di­niuo­se yra tūks­tan­čiai vi­ta­mi­no D re­cep­to­rių.
• vi­ta­mi­nas D kau­pia­si rie­ba­li­nia­me au­di­ny­je. Nu­tu­ku­siems žmo­nėms daž­niau­siai trūks­ta vi­ta­mi­no D to­dėl, kad ši mais­ti­nė me­džia­ga ne­pa­ten­ka į krau­ją.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama