Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Naudinga žinoti » Ap­si­sau­go­ki­te nuo per­ša­li­mo ir gri­po

Ap­si­sau­go­ki­te nuo per­ša­li­mo ir gri­po

Šiuo lai­ko­tar­piu la­bai svar­bu, kad Jū­sų imu­ni­nė sis­te­ma funk­cio­nuo­tų ne­pri­ekaiš­tin­gai ir ne­su­sirg­tu­mė­te per­ša­li­mo li­go­mis ar gri­pu. Svar­bus da­ly­kas, pa­de­dan­tis Jū­sų imu­ni­nei sis­te­mai ge­rai veik­ti, yra vi­ta­mi­nas D. Pre­pa­ra­tas „D-Pe­arls“ pa­dės Jū­sų or­ga­niz­mui pui­kiai įsi­sa­vin­ti šią svar­bią me­džia­gą.

Jū­sų imu­ni­nė sis­te­ma pri­klau­so nuo dau­ge­lio da­ly­kų, pa­vyz­džiui: ge­ro nak­ties mie­go, gry­no oro ir mankš­tos, taip pat – vi­ta­mi­no D. Be­je, šis vi­ta­mi­nas yra vie­nas iš daž­niau­siai mi­ni­mų pa­vie­nių veiks­nių, pa­de­dan­čių pa­lai­ky­ti nor­ma­lų imu­ni­nės sis­te­mos funk­cio­na­vi­mą. Ky­la klau­si­mas, ar gau­na­te pa­kan­ka­mai vi­ta­mi­no D?
Per­ša­li­mas ir gri­pas
Jū­sų imu­ni­nė sis­te­ma nau­do­ja vi­ta­mi­ną D, rei­ka­lin­gą nor­ma­lioms funk­ci­joms pa­lai­ky­ti, pa­vyz­džiui, ap­si­sau­go­ti nuo vi­ru­sų ir bak­te­ri­jų. Imu­ni­nė sis­te­ma yra Jū­sų vi­du­je „su­mon­tuo­ta“ ap­sau­ga nuo per­ša­li­mo, gri­po ir ore esan­čių li­gų su­kė­lė­jų (pa­to­ge­nų), ku­rie Jus vei­kia dar­bo vie­to­je ar ki­to­je vie­šo­jo­je erd­vė­je tarp žmo­nių.
Gal­vo­ki­te apie sa­vo rau­me­nis

Dau­ge­lis žmo­nių ne­su­pran­ta, kad vi­ta­mi­nas D taip pat nau­din­gas kau­lams (ske­le­tui), nes pa­lai­ko ge­rą jų būk­lę. Tai ypač ak­tu­a­lu vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms. Be to, vi­ta­mi­nas D pa­de­da nor­ma­liai funk­cio­nuo­ti rau­me­nims. Bet ku­ris spor­ti­nin­kas ar ki­tas fi­ziš­kai ak­ty­vus žmo­gus tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į šią in­for­ma­ci­ją.
Jums ga­li pa­dė­ti „D-Pe­arls“
Pui­kus bū­das už­si­tik­rin­ti op­ti­ma­lų vi­ta­mi­no D kie­kį or­ga­niz­me – var­to­ti pa­pil­dą, pa­vyz­džiui, „D-Pe­arls“. Šis pre­pa­ra­tas yra spe­cia­li vi­ta­mi­no D for­mu­lė, su­kur­ta bū­tent tiems žmo­nėms, ku­rie pa­gei­dau­ja, kad šis gy­vy­biš­kai svar­bus vi­ta­mi­nas bū­tų la­bai ge­rai įsi­sa­vi­na­mas.
Per ma­žai sau­lės švie­sos
Vi­ta­mi­nu D ap­si­rū­pi­na­me iš dau­ge­lio mais­to pro­duk­tų, dau­giau­sia iš rie­bios žu­vies. Ge­riau­sias vi­ta­mi­no D šal­ti­nis yra sau­lės švie­sa. Bū­nant sau­lė­je, ul­tra­vio­le­ti­niai spin­du­liai ska­ti­na ne­ak­ty­vios vi­ta­mi­no D for­mos ga­my­bą mū­sų odo­je ir pa­ver­čia ją bio­lo­giš­kai ak­ty­viu vi­ta­mi­nu D3. Lie­tu­vo­je, kur, pa­ly­gi­nus su ki­to­mis pa­sau­lio vie­to­mis, sau­lė­tas die­nas ga­li­ma be­veik su­skai­čiuo­ti ant pirš­tų, pa­pil­do var­to­ji­mas yra ge­ra min­tis. Kai­my­ni­nė­je ša­ly­je – Lat­vi­jo­je – per­nai bu­vo at­lik­tas ty­ri­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo dau­giau kaip 400 žmo­nių. Re­zul­ta­tas ke­lia ne­ri­mą: net 82 pro­cen­tams žmo­nių trū­ko vi­ta­mi­no D.
Bio­lo­giš­kai ak­ty­vus vi­ta­mi­nas D
Pa­pil­das, pa­vyz­džiui, „D-Pe­arls“, yra ge­ras pa­si­rin­ki­mas. Ja­me yra 40 mik­ro­gra­mų (1 600 tarp­tau­ti­nių vie­ne­tų) bio­lo­giš­kai ak­ty­vaus vi­ta­mi­no D3, su­pa­kuo­to į ma­žas, leng­vai pra­ry­ja­mas že­la­ti­nos kap­su­les (per­liu­kus), ku­rias net­gi ga­li­ma kram­ty­ti. Vie­nos kap­su­lės per die­ną pa­kan­ka pa­ten­kin­ti vi­ta­mi­no D po­rei­kį.
Rim­tos prie­žas­tys, ko­dėl tu­rė­tu­mė­te
pa­si­rink­ti „D-Pe­arls“
Jei­gu ieš­ko­te pa­ti­ki­mo vi­ta­mi­no D pa­pil­do, „D-Pe­arls“ yra sau­gus va­rian­tas. Pre­pa­ra­tas, su­kur­tas at­si­žvel­giant į mo­der­nių eu­ro­pie­čių po­rei­kius, iš­si­ski­ria net ke­le­tu pra­na­šu­mų:
• die­nai pa­kan­ka vie­nos kap­su­lės;
• vi­ta­mi­nas D pre­pa­ra­te „D-Pe­arls“ yra bio­lo­giš­kai ak­ty­vus vi­ta­mi­nas D3;
• ma­žas že­la­ti­nos kap­su­les (per­liu­kus) leng­va pra­ry­ti;
• pre­pa­ra­tas pa­ga­min­tas lai­kan­tis to­kių pat tai­syk­lių, ku­rios tai­ko­mos ir vais­tų ga­my­bai, to­dėl ga­li­te bū­ti tik­ri – ja­me yra bū­tent tai, kas pa­ra­šy­ta ant dė­žu­tės;
• vi­ta­mi­nas D3 yra iš­tir­pin­tas alie­ju­je, to­dėl or­ga­niz­mas jį įsi­sa­vi­na dar ge­riau.
Be to, „D-Pe­arls“ bu­vo iš­ban­dy­tas Os­lo uni­ver­si­te­te, kur ofi­cia­liai (do­ku­men­tais) pa­tvir­tin­ta, kad jis efek­ty­viai įsi­sa­vi­na­mas į krau­ją.
Pla­čiau apie ak­ci­ją – http://www.vi­ta­mi­nasd.lt/ak­ci­ja/

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama