Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Naudinga žinoti

Kodėl verta rinktis gėles į namus?

Patys trapiausi ir laikiniausi dalykai kartais sugeba palikti ryškiausius pėdsakus mūsų atsiminimuose, todėl universali dovana ir bene visuomet pasiteisinanti idėja yra gėlės. Gėlių kalba galima išreikšti tai, ko nedrįstama ištarti balsu, parodyti tai, kam jų paprasčiausiai neužtenka, galiausiai – tinkamai parinkta puokštė gėlių gali užkariauti akimirką, kurioje žodžiai tampa tiesiog nebereikalingi. Gėlėmis sveikiname, atsiprašome, linkime, pasitinkame, išlydime, dovanojame, pagerbiame, dėkojame.

Lytinis švietimas ir apsaugos priemonės - aktuali informacija

Sekso tema Lietuvos viešumoje stipriai „įjautrinta“, kartais kuriasi įspūdis, jog kalbėjimas apie tai (ne seksualumą ir lytiškumą, bet seksą kaip fizinę veiklą) gali vykti tik už uždarų durų ir garsui nepralaidžių sienų.

Ar Jūs vis­ką ži­no­te apie sa­vo svei­ka­tą?

Kad blo­gė­ja gy­ven­to­jų svei­ka­ta, liu­di­ja ne­ma­žė­jan­čios ei­lės prie gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tų, ge­ro­kai pa­di­dė­jęs blo­gai be­si­jau­čian­čių jau­nų žmo­nių skai­čius, iš­se­kę nuo stre­so dar­bin­go am­žiaus žmo­nių vei­dai. Šie ro­dik­liai ver­čia su­si­mąs­ty­ti ir pra­dė­ti rū­pin­tis li­gų pro­fi­lak­ti­ka. Ta­čiau, no­rint vi­siš­kai iš­si­tir­ti svei­ka­tą, ne­pa­kan­ka pa­si­ma­tuo­ti krau­jos­pū­dį, pa­si­da­ry­ti šir­dies kar­diog­ra­-mą ar bio­che­mi­nius krau­jo ty­ri­mus. Siekiant suži­no­ti iš­sa­mią svei­ka­tos būk­lę, rei­kia at­lik­ti ir kom­piu­te­ri­nę funk­ci­nę svei­ka­tos diag­nos­ti­ką, ku­ri at­sklei­džia vi­sus už­slėp­tus, ūmius ir lė­ti­nius pro­ce­sus.

Bū­ki­te at­sar­gūs su ap­gau­lin­gais gliu­ko­za­mi­no pro­duk­tais

Vie­nin­te­lis bū­das su­ži­no­ti, ar gliu­ko­za­mi­no ir chon­droi­ti­no mais­to pa­pil­das yra tik­ras – iš­si­aiš­kin­ti, ar jo ko­ky­bė ir sau­gu­mas pa­grįs­ti do­ku­men­tais.

Vi­ta­mi­nas D už­tik­ri­na di­des­nę ti­ki­my­bę iš­gy­ven­ti su­sir­gus vė­žiu

Moks­li­nin­kai tei­gia, kad krū­ties ir sto­ro­sios žar­nos vė­žiu ser­gan­tiems pa­cien­tams, ku­rių or­ga­niz­me diag­no­zės me­tu nu­sta­ty­tas di­des­nis vi­ta­mi­no D kie­kis, tu­ri di­des­nę ti­ki­my­bę iš­gy­ven­ti.

Chro­mas ga­li pa­dė­ti įveik­ti nu­tu­ki­mą

Ne­se­niai įro­dy­ta, kad kas­dien var­to­ja­mas mik­ro­ele­men­to chro­mo pa­pil­das su­ma­ži­na su­var­to­ja­mo mais­to kie­kį, al­kio jaus­mą ir no­rą rie­biai pa­val­gy­ti.

Greitieji kreditai internetu: kur ieškoti atsakymų į svarbiausius klausimus?

Kai žmogus pirmą kartą ruošiasi pirkti vieną ar kitą prekę arba pasinaudoti kokia nors paslauga, savaime suprantama, jis nori turėti kuo daugiau informacijos. Šiandien, kai 21 amžius yra vadinamas informaciniu, jokiais būdais negalima skųstis informacijos stygiumi – jos yra labai daug, tereikia žinoti, kur ir kaip jos ieškoti. Taigi, nesvarbu, kokia prekė ar paslauga jus bedomintų, informacijos apie tikrai rasite daug, jei tik žinosite, kur jos ieškoti. Na, o kaip jos ieškoti reikėtų tokiu atveju, kuomet jus dominanti paslauga yra greitieji kreditai internetu? Egzistuoja ne vienas šaltinis ir juos visus netrukus aptarsime.

Lietuvos krepšinio rinktinės treneriai jau tiesia pergalių kelią

Nors iki šių metų Europos krepšinio čempionato starto liko dar daug laiko, vyriausiasis Lietuvos rinktinės treneris Jonas Kazlauskas kartu su savo asistentais ir krepšinio federacijos atstovais jau dėlioja nacionalinės rinktinės maršrutą būsimų pergalių link.

Lego: kokiais atvejais tai yra puiki dovana?

Lego – tai visiems gerai žinomas, jau ne vienerius metus gaminamas konstruktorius, be kurio didžioji dalis pasaulio vaikų šiandien jau tiesiog nebeįsivaizduoja savo gyvenimo. Tačiau bene esminis dalykas tas, jog šiuos konstruktorius gaminanti kompanija bent kelis kartus per metus pasiūlo naujovių, tad jos gali tapti puikiomis dovanomis net ir tiems vaikams, kurie turi jau ne po vieną Lego komplektą. Na, o kokios progomis šie konstruktoriai gali tapti puikiomis dovanomis?

Skaudžios gaisrų pasekmės – nudegimai

Vien šiemet gaisruose buvo traumuoti 56 žmonės (pernai – 44). Štai vasario 26 d. Ignalinoje, Ligoninės gatvėje, dėl neatsargaus rūkymo užsidegė 1934 m. gimusio vyro drabužiai. Jis smarkiai apdegė veidą, krūtinę ir pilvą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama