Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Naudinga žinoti

Patikimiausias ryšys bet kuriuo atveju - radijo stotelės

„Kaip šauksi – taip atsilieps“, tačiau tam, jog būtų atliepta, reikalingos patikimos komunikacijos priemonės. Be jų daugybėje sričių ir situacijų šiandien esame kone neveiksnūs. Ir tai liečia ne tik darbą, bet ir laisvalaikį.

Persikraustymo iššūkiai - palikite juos kitiems

Gamtoje visada ateina metas, kai kiekvienam lizdo paukšteliui tenka savarankiškai ir užtikrintai suplasnoti sparnais bei kilti iš gimtojo lizdo. Panašiai atsitinka ir daliai studentų – iš gimtųjų miestų keliaujantiesiems išmėginti folklorinės mokslo šaknies kartumo. Tiesa, kartu su pirmuoju laisvesnio oro gūsiu užklumpa ir pirmieji keblumai, nes gyvenimas naujas, tačiau juk tiek daug senų, bet neatgyvenusių, reikalingų ir mielų daiktų norisi į jį pasiimti.

Kodėl verta rinktis gėles į namus?

Patys trapiausi ir laikiniausi dalykai kartais sugeba palikti ryškiausius pėdsakus mūsų atsiminimuose, todėl universali dovana ir bene visuomet pasiteisinanti idėja yra gėlės. Gėlių kalba galima išreikšti tai, ko nedrįstama ištarti balsu, parodyti tai, kam jų paprasčiausiai neužtenka, galiausiai – tinkamai parinkta puokštė gėlių gali užkariauti akimirką, kurioje žodžiai tampa tiesiog nebereikalingi. Gėlėmis sveikiname, atsiprašome, linkime, pasitinkame, išlydime, dovanojame, pagerbiame, dėkojame.

Lytinis švietimas ir apsaugos priemonės - aktuali informacija

Sekso tema Lietuvos viešumoje stipriai „įjautrinta“, kartais kuriasi įspūdis, jog kalbėjimas apie tai (ne seksualumą ir lytiškumą, bet seksą kaip fizinę veiklą) gali vykti tik už uždarų durų ir garsui nepralaidžių sienų.

Ar Jūs vis­ką ži­no­te apie sa­vo svei­ka­tą?

Kad blo­gė­ja gy­ven­to­jų svei­ka­ta, liu­di­ja ne­ma­žė­jan­čios ei­lės prie gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tų, ge­ro­kai pa­di­dė­jęs blo­gai be­si­jau­čian­čių jau­nų žmo­nių skai­čius, iš­se­kę nuo stre­so dar­bin­go am­žiaus žmo­nių vei­dai. Šie ro­dik­liai ver­čia su­si­mąs­ty­ti ir pra­dė­ti rū­pin­tis li­gų pro­fi­lak­ti­ka. Ta­čiau, no­rint vi­siš­kai iš­si­tir­ti svei­ka­tą, ne­pa­kan­ka pa­si­ma­tuo­ti krau­jos­pū­dį, pa­si­da­ry­ti šir­dies kar­diog­ra­-mą ar bio­che­mi­nius krau­jo ty­ri­mus. Siekiant suži­no­ti iš­sa­mią svei­ka­tos būk­lę, rei­kia at­lik­ti ir kom­piu­te­ri­nę funk­ci­nę svei­ka­tos diag­nos­ti­ką, ku­ri at­sklei­džia vi­sus už­slėp­tus, ūmius ir lė­ti­nius pro­ce­sus.

Bū­ki­te at­sar­gūs su ap­gau­lin­gais gliu­ko­za­mi­no pro­duk­tais

Vie­nin­te­lis bū­das su­ži­no­ti, ar gliu­ko­za­mi­no ir chon­droi­ti­no mais­to pa­pil­das yra tik­ras – iš­si­aiš­kin­ti, ar jo ko­ky­bė ir sau­gu­mas pa­grįs­ti do­ku­men­tais.

Vi­ta­mi­nas D už­tik­ri­na di­des­nę ti­ki­my­bę iš­gy­ven­ti su­sir­gus vė­žiu

Moks­li­nin­kai tei­gia, kad krū­ties ir sto­ro­sios žar­nos vė­žiu ser­gan­tiems pa­cien­tams, ku­rių or­ga­niz­me diag­no­zės me­tu nu­sta­ty­tas di­des­nis vi­ta­mi­no D kie­kis, tu­ri di­des­nę ti­ki­my­bę iš­gy­ven­ti.

Chro­mas ga­li pa­dė­ti įveik­ti nu­tu­ki­mą

Ne­se­niai įro­dy­ta, kad kas­dien var­to­ja­mas mik­ro­ele­men­to chro­mo pa­pil­das su­ma­ži­na su­var­to­ja­mo mais­to kie­kį, al­kio jaus­mą ir no­rą rie­biai pa­val­gy­ti.

Greitieji kreditai internetu: kur ieškoti atsakymų į svarbiausius klausimus?

Kai žmogus pirmą kartą ruošiasi pirkti vieną ar kitą prekę arba pasinaudoti kokia nors paslauga, savaime suprantama, jis nori turėti kuo daugiau informacijos. Šiandien, kai 21 amžius yra vadinamas informaciniu, jokiais būdais negalima skųstis informacijos stygiumi – jos yra labai daug, tereikia žinoti, kur ir kaip jos ieškoti. Taigi, nesvarbu, kokia prekė ar paslauga jus bedomintų, informacijos apie tikrai rasite daug, jei tik žinosite, kur jos ieškoti. Na, o kaip jos ieškoti reikėtų tokiu atveju, kuomet jus dominanti paslauga yra greitieji kreditai internetu? Egzistuoja ne vienas šaltinis ir juos visus netrukus aptarsime.

Lietuvos krepšinio rinktinės treneriai jau tiesia pergalių kelią

Nors iki šių metų Europos krepšinio čempionato starto liko dar daug laiko, vyriausiasis Lietuvos rinktinės treneris Jonas Kazlauskas kartu su savo asistentais ir krepšinio federacijos atstovais jau dėlioja nacionalinės rinktinės maršrutą būsimų pergalių link.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama