Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Naudinga žinoti

Dovanos rinkimas - sunkus uždavinys?

Kokią dovaną galima pavadinti puikia? Nusakyti žodžiais išties sudėtinga, bet jeigu prieš įteikdami ją turite įveikti savo vidinį Aš, norintį pasilikti šį daiktą sau, tuomet manykite, jog jums tikriausiai pavyko. Žinoma, renkant dovaną kitam nereikia galvoti apie save, tačiau tik apie adresatą. Tarsi elementaru, jog kuo artimesnis žmogus, tuo geriau jį pažįstame, žinome pomėgius ir svajones, tad ir dovanų idėjos neturėtų kelti nerimastingo virpulio. Tačiau begalinis noras ne tik nudžiuginti, bet ir nustebinti viską apsuka priešingu kampu.

Verslas internete. Kokios jo sudedamosios dalys?

Jei tavęs nėra internete, tavęs nėra apskritai – vis mažiau žmonių interneto erdves Lietuvoje laiko terra incognita ir vis arčiau tiesos atrodo toks teiginys. Ypač šalyje, pasižyminčioje aukščiausia interneto sparta ir tuo pagrįstai besididžiuojančioje, tendencijos neabejotinai ves prie masinio paslaugų, prekių ir reklamos kraustymosi į interneto platybes.

Rudens darbų sodyboje metas - kaip išvengti laiko gaišimo

Kartu su rudeniška vėsa atėjus sodybų tuštėjimo metui, patogus laikas ir ištuštinti jas nuo statybinių ar kitokių būdingų vasarai darbų atliekų. Teturint dvi rankas, ribotus laiko rezervus ir minimalų norą užtrukti, teks ieškotis pagalbos. Giminaičiai ar draugai? Nesinori jų varginti ir atitraukti nuo savų darbų, kurių tikriausiai nestinga. Kaimynai? Analogiškai ir šiuo atveju, be to, ir skoloje likti nesinori. Samdyti darbininkus? Brangu, ypač jei reikalingi keli žmonės. Ar dar lieka sprendimo variantų?

Patikimiausias ryšys bet kuriuo atveju - radijo stotelės

„Kaip šauksi – taip atsilieps“, tačiau tam, jog būtų atliepta, reikalingos patikimos komunikacijos priemonės. Be jų daugybėje sričių ir situacijų šiandien esame kone neveiksnūs. Ir tai liečia ne tik darbą, bet ir laisvalaikį.

Persikraustymo iššūkiai - palikite juos kitiems

Gamtoje visada ateina metas, kai kiekvienam lizdo paukšteliui tenka savarankiškai ir užtikrintai suplasnoti sparnais bei kilti iš gimtojo lizdo. Panašiai atsitinka ir daliai studentų – iš gimtųjų miestų keliaujantiesiems išmėginti folklorinės mokslo šaknies kartumo. Tiesa, kartu su pirmuoju laisvesnio oro gūsiu užklumpa ir pirmieji keblumai, nes gyvenimas naujas, tačiau juk tiek daug senų, bet neatgyvenusių, reikalingų ir mielų daiktų norisi į jį pasiimti.

Kodėl verta rinktis gėles į namus?

Patys trapiausi ir laikiniausi dalykai kartais sugeba palikti ryškiausius pėdsakus mūsų atsiminimuose, todėl universali dovana ir bene visuomet pasiteisinanti idėja yra gėlės. Gėlių kalba galima išreikšti tai, ko nedrįstama ištarti balsu, parodyti tai, kam jų paprasčiausiai neužtenka, galiausiai – tinkamai parinkta puokštė gėlių gali užkariauti akimirką, kurioje žodžiai tampa tiesiog nebereikalingi. Gėlėmis sveikiname, atsiprašome, linkime, pasitinkame, išlydime, dovanojame, pagerbiame, dėkojame.

Lytinis švietimas ir apsaugos priemonės - aktuali informacija

Sekso tema Lietuvos viešumoje stipriai „įjautrinta“, kartais kuriasi įspūdis, jog kalbėjimas apie tai (ne seksualumą ir lytiškumą, bet seksą kaip fizinę veiklą) gali vykti tik už uždarų durų ir garsui nepralaidžių sienų.

Ar Jūs vis­ką ži­no­te apie sa­vo svei­ka­tą?

Kad blo­gė­ja gy­ven­to­jų svei­ka­ta, liu­di­ja ne­ma­žė­jan­čios ei­lės prie gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tų, ge­ro­kai pa­di­dė­jęs blo­gai be­si­jau­čian­čių jau­nų žmo­nių skai­čius, iš­se­kę nuo stre­so dar­bin­go am­žiaus žmo­nių vei­dai. Šie ro­dik­liai ver­čia su­si­mąs­ty­ti ir pra­dė­ti rū­pin­tis li­gų pro­fi­lak­ti­ka. Ta­čiau, no­rint vi­siš­kai iš­si­tir­ti svei­ka­tą, ne­pa­kan­ka pa­si­ma­tuo­ti krau­jos­pū­dį, pa­si­da­ry­ti šir­dies kar­diog­ra­-mą ar bio­che­mi­nius krau­jo ty­ri­mus. Siekiant suži­no­ti iš­sa­mią svei­ka­tos būk­lę, rei­kia at­lik­ti ir kom­piu­te­ri­nę funk­ci­nę svei­ka­tos diag­nos­ti­ką, ku­ri at­sklei­džia vi­sus už­slėp­tus, ūmius ir lė­ti­nius pro­ce­sus.

Bū­ki­te at­sar­gūs su ap­gau­lin­gais gliu­ko­za­mi­no pro­duk­tais

Vie­nin­te­lis bū­das su­ži­no­ti, ar gliu­ko­za­mi­no ir chon­droi­ti­no mais­to pa­pil­das yra tik­ras – iš­si­aiš­kin­ti, ar jo ko­ky­bė ir sau­gu­mas pa­grįs­ti do­ku­men­tais.

Vi­ta­mi­nas D už­tik­ri­na di­des­nę ti­ki­my­bę iš­gy­ven­ti su­sir­gus vė­žiu

Moks­li­nin­kai tei­gia, kad krū­ties ir sto­ro­sios žar­nos vė­žiu ser­gan­tiems pa­cien­tams, ku­rių or­ga­niz­me diag­no­zės me­tu nu­sta­ty­tas di­des­nis vi­ta­mi­no D kie­kis, tu­ri di­des­nę ti­ki­my­bę iš­gy­ven­ti.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama