Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Naudinga žinoti

Dėl pla­čiai pa­pli­tu­sio se­le­no trū­ku­mo ga­li bū­ti kal­ta kli­ma­to kai­ta

Švei­ca­ri­jos moks­li­nin­kų ko­man­da per­spė­ja, kad kli­ma­to ir dir­vo­že­mio po­ky­čiai ga­li bū­ti se­le­no – žmo­gaus svei­ka­tai bū­ti­no mik­ro­ele­men­to – kie­kio su­ma­žė­ji­mo dir­vo­že­my­je prie­žas­tis. Jų nuo­mo­ne, po­vei­kį ypač tu­rė­tų pa­jus­ti Eu­ro­pa. Šia­me teks­te skai­ty­ki­te apie moks­li­nin­kų ata­skai­tą ir su­ži­no­ki­te, kaip or­ga­ni­nio se­le­no mie­lės ga­li pa­dė­ti iš­lik­ti svei­kam...

Be­veik vi­siems Lie­tu­vos gy­ven­to­jams rei­kia dau­giau vi­ta­mi­no D

Re­mian­tis la­bo­ra­to­ri­jos „An­tė­ja“ pa­teik­tais krau­jo mė­gi­nių duo­me­ni­mis, be­veik 90 proc. vy­res­nių nei 19 me­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų vi­ta­mi­no D kie­kis krau­jy­je yra per ma­žas. Ty­ri­mai ro­do, kad pa­na­ši si­tu­a­ci­ja yra ir Lat­vi­jo­je bei Es­ti­jo­je.

Iš­sau­go­ki­te odos jau­nys­tę

Ko­fer­men­tas Q10 tu­ri di­džiu­lį po­ten­cia­lą at­jau­nin­ti odą. Jo yra odos ląs­te­lė­se. De­ja, su am­žiu­mi šio kofermento at­sar­gos ma­žė­ja.

Ar Lie­tu­vos mo­te­rims rei­kia dau­giau vi­ta­mi­no D?

Nau­jas Lie­tu­vos mo­te­rų, ku­rioms pra­si­dė­jo me­no­pau­zė, ty­ri­ma­s ro­do, kad dau­gu­mai jų trūks­ta vi­ta­mi­no D – mais­ti­nės me­džia­gos, bū­ti­nos nor­ma­liai svei­ka­tos būk­lei pa­lai­ky­ti. Skai­ty­ki­te to­liau ir su­ži­no­si­te, kaip už­tik­rin­ti, kad gau­na­te pa­kan­ka­mai vi­ta­mi­no D.

Ap­si­sau­go­ki­te nuo per­ša­li­mo ir gri­po

Šiuo lai­ko­tar­piu la­bai svar­bu, kad Jū­sų imu­ni­nė sis­te­ma funk­cio­nuo­tų ne­pri­ekaiš­tin­gai ir ne­su­sirg­tu­mė­te per­ša­li­mo li­go­mis ar gri­pu. Svar­bus da­ly­kas, pa­de­dan­tis Jū­sų imu­ni­nei sis­te­mai ge­rai veik­ti, yra vi­ta­mi­nas D. Pre­pa­ra­tas „D-Pe­arls“ pa­dės Jū­sų or­ga­niz­mui pui­kiai įsi­sa­vin­ti šią svar­bią me­džia­gą.

Har­var­do ty­rė­jai: dau­giau se­le­no ga­lė­tų su­ma­žin­ti dia­be­to ri­zi­ką

Nau­jas ty­ri­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo dau­giau kaip 7 000 ame­ri­kie­čių (vy­rų ir mo­te­rų), pa­ro­dė, kad žmo­nėms, ku­rių or­ga­niz­me bu­vo ras­ti di­džiau­si se­le­no kie­kiai, pa­vo­jus su­sirg­ti 2 ti­po dia­be­tu bu­vo 24 proc. ma­žes­nis.

Švedijos mokslininkai ant nepaprasto atradimo slenksčio – atrasta senjorų gyvenimo kokybės formulė

Vyresnio amžiaus žmonės, vartojantys seleno ir kofermento Q10 papildus, gali pasidžiaugti ne tik per pusę sumažėjusiu mirties atvejų dėl širdies ir kraujagyslių ligų skaičiumi, bet ir geresne gyvenimo kokybe, didesniu atsparumu ligoms, didesne energija, palyginti su tais, kurie papildų nevartoja.

Milijonas eurų už teisingą spėjimą: žvaigždės Facebooke dalinasi savo „EURO 2016” prognozėmis

Likus kiek mažiau nei mėnesiui iki vieno didžiausių šių metų sporto įvykių – Europos futbolo čempionato – pradžios, Lietuvos pramogų ir sporto pasaulio žvaigždės dalinasi savo prognozėmis, kas, jų manymu, turėtų triumfuoti šiose pirmenybėse. Prizas už teisingą spėjimą, daugiau nei įspūdingas – vienas milijonas eurų.

Šve­di­jo­je at­lik­tas nau­jas ty­ri­mas: tarp pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių pla­čiai pa­pli­tęs se­le­no trū­ku­mas

Dau­ge­liui vy­res­nio am­žiaus žmo­nių trūks­ta se­le­no – ne­pa­kei­čia­mo­sios mais­to me­džia­gos, da­ly­vau­jan­čios ne vie­na­me gy­vy­bi­nia­me pro­ce­se, pa­vyz­džiui, už­tik­ri­nant tin­ka­mą imu­ni­nės sis­te­mos vei­ki­mą. Mais­to pa­pil­dai ga­li kom­pen­suo­ti šį trū­ku­mą.

Skirtingų kreditorių skolinimosi sąlygos

Nors dažniausiai yra rekomenduojama vengti skolinimosi, tačiau tam tikrais atvejais, kada netikėtai pristinga pinigų, tai gali būti vienintele išeitimi. Šiandien pasiskolinti pinigų siūlo iš tiesų nemažai įvairių bendrovių, tad visada yra galimybė atrasti tokias įmones, kurios galėtų pasiūlyti pačias geriausias skolinimosi sąlygas. Internetinėje svetainėje Gudriems.lt rasite tikrai nemažai įvairių kreditorių pasiūlymų, ir išsirinkti tinkamiausią kreditorių galėsite pakankamai greitai ir paprastai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama