Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Naudinga žinoti

Ko­dėl mums TRŪKSTA SELENO ir ko­dėl jis ne­pa­kei­čia­mas?

Fak­tas, kad mik­ro­ele­men­tai ga­li ap­sau­go­ti nuo li­gų ir iš­sau­go­ti gy­vy­bę, pa­aiš­kė­jo 20 am­žiaus 7–8 de­šimt­me­ty­je. Aš­tun­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je gy­vy­biš­kai svar­bių mik­ro­ele­men­tų, to­kių kaip se­le­nas, trū­ku­mas ta­po la­bai rim­tai moks­li­nin­kų svars­to­ma te­ma. Ty­ri­mai aki­vaiz­džiai pa­tvir­ti­na, kad daž­nai mi­ty­bos bū­das ne­pa­kan­ka­mai ap­sau­go nuo li­gų.

Ge­riau­sias bū­das gau­ti DAUGIAU ENERGIJOS

Šiuo me­tu rin­ko­je yra dau­gy­bė ener­gi­jos su­tei­kian­čių mais­to pa­pil­dų, ku­rie pa­de­da ko­vo­ti su nuo­var­giu ir fi­zi­nės veik­los sto­ka. Vis la­biau po­pu­lia­rė­ja į vi­ta­mi­nus pa­na­ši mais­ti­nė me­džia­ga ko­fer­men­tas Q10, pa­grei­ti­nan­tis ener­gi­jos me­ta­bo­liz­mą ląs­te­lė­se. Ar tai vyks­ta dėl ko­kios nors kon­kre­čios prie­žas­ties?

Dėl pla­čiai pa­pli­tu­sio se­le­no trū­ku­mo ga­li bū­ti kal­ta kli­ma­to kai­ta

Švei­ca­ri­jos moks­li­nin­kų ko­man­da per­spė­ja, kad kli­ma­to ir dir­vo­že­mio po­ky­čiai ga­li bū­ti se­le­no – žmo­gaus svei­ka­tai bū­ti­no mik­ro­ele­men­to – kie­kio su­ma­žė­ji­mo dir­vo­že­my­je prie­žas­tis. Jų nuo­mo­ne, po­vei­kį ypač tu­rė­tų pa­jus­ti Eu­ro­pa. Šia­me teks­te skai­ty­ki­te apie moks­li­nin­kų ata­skai­tą ir su­ži­no­ki­te, kaip or­ga­ni­nio se­le­no mie­lės ga­li pa­dė­ti iš­lik­ti svei­kam...

Be­veik vi­siems Lie­tu­vos gy­ven­to­jams rei­kia dau­giau vi­ta­mi­no D

Re­mian­tis la­bo­ra­to­ri­jos „An­tė­ja“ pa­teik­tais krau­jo mė­gi­nių duo­me­ni­mis, be­veik 90 proc. vy­res­nių nei 19 me­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų vi­ta­mi­no D kie­kis krau­jy­je yra per ma­žas. Ty­ri­mai ro­do, kad pa­na­ši si­tu­a­ci­ja yra ir Lat­vi­jo­je bei Es­ti­jo­je.

Iš­sau­go­ki­te odos jau­nys­tę

Ko­fer­men­tas Q10 tu­ri di­džiu­lį po­ten­cia­lą at­jau­nin­ti odą. Jo yra odos ląs­te­lė­se. De­ja, su am­žiu­mi šio kofermento at­sar­gos ma­žė­ja.

Ar Lie­tu­vos mo­te­rims rei­kia dau­giau vi­ta­mi­no D?

Nau­jas Lie­tu­vos mo­te­rų, ku­rioms pra­si­dė­jo me­no­pau­zė, ty­ri­ma­s ro­do, kad dau­gu­mai jų trūks­ta vi­ta­mi­no D – mais­ti­nės me­džia­gos, bū­ti­nos nor­ma­liai svei­ka­tos būk­lei pa­lai­ky­ti. Skai­ty­ki­te to­liau ir su­ži­no­si­te, kaip už­tik­rin­ti, kad gau­na­te pa­kan­ka­mai vi­ta­mi­no D.

Ap­si­sau­go­ki­te nuo per­ša­li­mo ir gri­po

Šiuo lai­ko­tar­piu la­bai svar­bu, kad Jū­sų imu­ni­nė sis­te­ma funk­cio­nuo­tų ne­pri­ekaiš­tin­gai ir ne­su­sirg­tu­mė­te per­ša­li­mo li­go­mis ar gri­pu. Svar­bus da­ly­kas, pa­de­dan­tis Jū­sų imu­ni­nei sis­te­mai ge­rai veik­ti, yra vi­ta­mi­nas D. Pre­pa­ra­tas „D-Pe­arls“ pa­dės Jū­sų or­ga­niz­mui pui­kiai įsi­sa­vin­ti šią svar­bią me­džia­gą.

Har­var­do ty­rė­jai: dau­giau se­le­no ga­lė­tų su­ma­žin­ti dia­be­to ri­zi­ką

Nau­jas ty­ri­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo dau­giau kaip 7 000 ame­ri­kie­čių (vy­rų ir mo­te­rų), pa­ro­dė, kad žmo­nėms, ku­rių or­ga­niz­me bu­vo ras­ti di­džiau­si se­le­no kie­kiai, pa­vo­jus su­sirg­ti 2 ti­po dia­be­tu bu­vo 24 proc. ma­žes­nis.

Švedijos mokslininkai ant nepaprasto atradimo slenksčio – atrasta senjorų gyvenimo kokybės formulė

Vyresnio amžiaus žmonės, vartojantys seleno ir kofermento Q10 papildus, gali pasidžiaugti ne tik per pusę sumažėjusiu mirties atvejų dėl širdies ir kraujagyslių ligų skaičiumi, bet ir geresne gyvenimo kokybe, didesniu atsparumu ligoms, didesne energija, palyginti su tais, kurie papildų nevartoja.

Milijonas eurų už teisingą spėjimą: žvaigždės Facebooke dalinasi savo „EURO 2016” prognozėmis

Likus kiek mažiau nei mėnesiui iki vieno didžiausių šių metų sporto įvykių – Europos futbolo čempionato – pradžios, Lietuvos pramogų ir sporto pasaulio žvaigždės dalinasi savo prognozėmis, kas, jų manymu, turėtų triumfuoti šiose pirmenybėse. Prizas už teisingą spėjimą, daugiau nei įspūdingas – vienas milijonas eurų.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama