Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Naudinga žinoti

Iš­sau­go­ki­te odos jau­nys­tę

Ko­fer­men­tas Q10 tu­ri di­džiu­lį po­ten­cia­lą at­jau­nin­ti odą. Jo yra odos ląs­te­lė­se. De­ja, su am­žiu­mi šio kofermento at­sar­gos ma­žė­ja.

Ar Lie­tu­vos mo­te­rims rei­kia dau­giau vi­ta­mi­no D?

Nau­jas Lie­tu­vos mo­te­rų, ku­rioms pra­si­dė­jo me­no­pau­zė, ty­ri­ma­s ro­do, kad dau­gu­mai jų trūks­ta vi­ta­mi­no D – mais­ti­nės me­džia­gos, bū­ti­nos nor­ma­liai svei­ka­tos būk­lei pa­lai­ky­ti. Skai­ty­ki­te to­liau ir su­ži­no­si­te, kaip už­tik­rin­ti, kad gau­na­te pa­kan­ka­mai vi­ta­mi­no D.

Ap­si­sau­go­ki­te nuo per­ša­li­mo ir gri­po

Šiuo lai­ko­tar­piu la­bai svar­bu, kad Jū­sų imu­ni­nė sis­te­ma funk­cio­nuo­tų ne­pri­ekaiš­tin­gai ir ne­su­sirg­tu­mė­te per­ša­li­mo li­go­mis ar gri­pu. Svar­bus da­ly­kas, pa­de­dan­tis Jū­sų imu­ni­nei sis­te­mai ge­rai veik­ti, yra vi­ta­mi­nas D. Pre­pa­ra­tas „D-Pe­arls“ pa­dės Jū­sų or­ga­niz­mui pui­kiai įsi­sa­vin­ti šią svar­bią me­džia­gą.

Har­var­do ty­rė­jai: dau­giau se­le­no ga­lė­tų su­ma­žin­ti dia­be­to ri­zi­ką

Nau­jas ty­ri­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo dau­giau kaip 7 000 ame­ri­kie­čių (vy­rų ir mo­te­rų), pa­ro­dė, kad žmo­nėms, ku­rių or­ga­niz­me bu­vo ras­ti di­džiau­si se­le­no kie­kiai, pa­vo­jus su­sirg­ti 2 ti­po dia­be­tu bu­vo 24 proc. ma­žes­nis.

Švedijos mokslininkai ant nepaprasto atradimo slenksčio – atrasta senjorų gyvenimo kokybės formulė

Vyresnio amžiaus žmonės, vartojantys seleno ir kofermento Q10 papildus, gali pasidžiaugti ne tik per pusę sumažėjusiu mirties atvejų dėl širdies ir kraujagyslių ligų skaičiumi, bet ir geresne gyvenimo kokybe, didesniu atsparumu ligoms, didesne energija, palyginti su tais, kurie papildų nevartoja.

Milijonas eurų už teisingą spėjimą: žvaigždės Facebooke dalinasi savo „EURO 2016” prognozėmis

Likus kiek mažiau nei mėnesiui iki vieno didžiausių šių metų sporto įvykių – Europos futbolo čempionato – pradžios, Lietuvos pramogų ir sporto pasaulio žvaigždės dalinasi savo prognozėmis, kas, jų manymu, turėtų triumfuoti šiose pirmenybėse. Prizas už teisingą spėjimą, daugiau nei įspūdingas – vienas milijonas eurų.

Šve­di­jo­je at­lik­tas nau­jas ty­ri­mas: tarp pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių pla­čiai pa­pli­tęs se­le­no trū­ku­mas

Dau­ge­liui vy­res­nio am­žiaus žmo­nių trūks­ta se­le­no – ne­pa­kei­čia­mo­sios mais­to me­džia­gos, da­ly­vau­jan­čios ne vie­na­me gy­vy­bi­nia­me pro­ce­se, pa­vyz­džiui, už­tik­ri­nant tin­ka­mą imu­ni­nės sis­te­mos vei­ki­mą. Mais­to pa­pil­dai ga­li kom­pen­suo­ti šį trū­ku­mą.

Skirtingų kreditorių skolinimosi sąlygos

Nors dažniausiai yra rekomenduojama vengti skolinimosi, tačiau tam tikrais atvejais, kada netikėtai pristinga pinigų, tai gali būti vienintele išeitimi. Šiandien pasiskolinti pinigų siūlo iš tiesų nemažai įvairių bendrovių, tad visada yra galimybė atrasti tokias įmones, kurios galėtų pasiūlyti pačias geriausias skolinimosi sąlygas. Internetinėje svetainėje Gudriems.lt rasite tikrai nemažai įvairių kreditorių pasiūlymų, ir išsirinkti tinkamiausią kreditorių galėsite pakankamai greitai ir paprastai.

Oukitel k10000 – telefonas su talpiausia pasaulyje baterija

Pavargote krauti telefoną, kada baterija nusenka visiškai netinkamu metu? Jums tikrai patiks oukitel k10000 telefonas, kurio baterija šiuo metu yra talpiausia. Visiškai įkrauta baterija gali laikyti maždaug 10-15 dienų, todėl galėsite pamiršti nemalonumus, kuriuos sukelia visiškai ne laiku išsikrovusi baterija. Ir tai, žinoma, nėra vienintelis šio telefono privalumas.

Vo­kie­čių ty­ri­mas: Vi­ta­mi­nas D pa­de­da Jums iš­gy­ven­ti

Di­de­lia­me ty­ri­me, ku­ria­me da­ly­va­vo vi­du­ti­nio ir vy­res­nio am­žiaus vo­kie­čiai, bu­vo nu­sta­ty­ta, kad tiems, ku­rių or­ga­niz­me bu­vo ypač ma­žai vi­ta­mi­no D, grė­sė ge­ro­kai di­des­nis pa­vo­jus mir­ti nuo vė­žio, šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų bei kvė­pa­vi­mo ne­ga­la­vi­mų.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama