Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 14 d.

„Tai yra me­ro tei­ki­mas, ne Ta­ry­bos na­rių siū­ly­mas“

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je, pri­sta­čius klau­si­mą dėl Ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos su­da­ry­mo, tarp po­sė­džia­vu­sių­jų įsi­plies­kė kar­šos dis­ku­si­jos, ki­lo ne­ma­žai ne­su­ta­ri­mų, gin­čų. Spren­di­mas dėl šio klau­si­mo li­ko ne­pri­im­tas.

Ka­dan­gi Ta­ry­bos po­sė­dy­je, vy­ku­sia­me lie­pos 25-ąją, ne­da­ly­va­vo nei Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Vi­da Tam­ke­vi­čie­nė, nei jos pa­va­duo­to­jas Rai­mon­das Do­vil­tis, tai mi­nė­tą­jį klau­si­mą pri­sta­tė ko­mi­te­to na­rys Vai­do­tas Skie­rus.
Po­sė­džio me­tu Ta­ry­bos na­rys V. Skie­rus pa­tei­kė po­sė­džio da­ly­viams šiek tiek pa­si­kei­tu­sią, ne pa­gal nu­ma­ty­tą pro­jek­tą, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos su­dė­tį. Jis pa­mi­nė­jo, kad vie­toj Ta­ry­bos na­rio R. Do­vil­čio į Svei­ka­tos ta­ry­bos su­dė­tį me­ro tei­ki­mu siū­lo­ma įtrauk­ti Ta­dą Šet­kaus­kį.
Šiuo pa­si­kei­ti­mu li­ko ypač nu­ste­bin­tas Ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas. Jis klau­sė pra­ne­šė­jo, ko­dėl Svei­ka­tos ta­ry­bo­je bu­vo vie­nas spren­di­mas, o da­bar tvir­tin­ti tei­kia­mas jau ki­tas spren­di­mas? „Kas „pa­gim­dė“ to­kį ne­ti­kė­tą pa­si­kei­ti­mą? Kas vi­sa tai at­siun­tė? Gal Pro­to­ko­lų sky­rius? Ar čia vis­kas tei­sin­ga su reg­la­men­tais? Ir ko­dėl mes da­bar tu­rė­tu­me bal­suo­ti pa­gal tą pas­ku­ti­nį spren­di­mą? Kaip čia da­bar vis­kas iš­ei­na? Man ne­aiš­ku, ko­dėl ra­šo­ma vie­na, o da­ro­ma ki­ta?“ – ne­pa­ten­kin­tas pa­keis­ta Ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos su­dė­ti­mi bei T. Šet­kaus­kio pa­var­de klau­si­nė­jo R. En­dri­kas.
Sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis sa­kė, kad tai jis pa­kei­tė Svei­ka­tos ta­ry­bos su­dė­tį, nes esą R. Do­vil­tis pats at­si­sa­kė bū­ti jos na­riu. „Ka­dan­gi Svei­ka­tos ta­ry­bos su­dė­tis yra for­muo­ja­ma iš at­ski­rų struk­tū­rų, aš de­struk­ci­jos ele­men­tą R. Do­vil­tį pa­kei­čiau į „nor­ma­lų“ ta­ry­bos na­rį T. Šet­kaus­kį. Tai – ma­no tei­ki­mas“, – trum­pai at­sa­kė Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė taip pat bu­vo ne­pa­ten­kin­ta Svei­ka­tos ta­ry­bos su­dė­ties po­ky­čiais ir ban­dė prieš­ta­rau­ti me­ro tei­ki­mui. Ji vie­toj tei­kia­mo T. Šet­kaus­kio į Svei­ka­tos ta­ry­bą siū­lė įtrauk­ti ki­tą Ta­ry­bos na­rį Ma­ri­jų Kak­tį. „Ma­žu­mai jau at­sto­vau­ja gy­dy­to­ja Ire­na Tau­čie­nė, tai aš nuo dau­gu­mos vie­toj R. Do­vil­čio pa­siū­ly­čiau M. Kak­tį“, – siū­lė A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė ir pri­mi­nė, kad R. Do­vil­tis pats at­si­sa­kė bū­ti Svei­ka­tos ta­ry­bos na­riu.
Ta­čiau me­ras bu­vo ka­te­go­riš­kas ir prieš­ta­ra­vo vi­ce­me­rei. Jis sa­kė, kad tai yra jo, kaip me­ro, tei­ki­mas, o ne Ta­ry­bos na­rių siū­ly­mas, ir jis to tei­ki­mo jo­kiu bū­du ne­kei­si­ąs. „Su vi­sa de­ra­ma pa­gar­ba M. Kak­čiui, aš tei­kiu T. Šet­kaus­kį“, – pa­brė­žė A. Kli­šo­nis.
„Mes siū­ly­ti tik­rai ga­li­me vis­ką“, – Sa­vi­val­dy­bės va­do­vui ne­no­rė­jo pa­si­duo­ti A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė.
Tad, ki­lus ne­su­ta­ri­mams, bu­vo nu­spręs­ta bal­suo­ti. Prieš pra­si­de­dant bal­sa­vi­mui, me­ras A. Kli­šo­nis per­skai­tė pa­si­kei­tu­sią Ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos na­rių su­dė­tį. Jis siū­lė bal­suo­ti už T. Šet­kaus­kį, ku­ris vie­toj gy­dy­to­jo R. Do­vil­čio me­ro tei­ki­mu įtrauk­tas į su­dė­tį, Ta­ry­bos na­rę Ire­ną Tau­čie­nę, Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ją Ores­tą Ge­ruls­kie­nę, Pla­te­lių aso­cia­ci­jos „Šven­tor­kal­nis“ ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kę Vi­ta­li­ją Lu­ka­vi­čie­nę, Plun­gės ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu klu­bo na­rį Sta­nis­lo­vą Pie­pa­lių, Nar­vai­šių kai­mo ben­druo­me­nės val­dy­bos na­rę Li­ną Ab­lin­gie­nę, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rę Dai­vą Zab­loc­kie­nę, Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los an­glų kal­bos mo­ky­to­ją San­drą Jan­kaus­kie­nę bei vėl siū­lo­mą ei­ti Ben­druo­me­nės svei­ka­tos pir­mi­nin­kės pa­rei­gas lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ di­rek­to­rę Sta­nis­la­vą Si­mo­na­vi­čie­nę.
Ta­čiau po bal­sa­vi­mo spren­di­mas dėl Ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos su­da­ry­mo vis dėl to ne­pri­im­tas.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Į Bendruomenės sveikatos tarybos sudėtį vietoj R. Dovilčio meras teikė T. Šetkauskį, vicemerė siūlė M. Kakčio (dešinėje)

Komentarai
Kiti straipsniai