Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 14 d.

Nu­sta­ty­tų klai­dų prie­žas­tis – sil­pna Sa­vi­val­dy­bė­je su­kur­ta vi­daus kon­tro­lė

Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė Da­nu­tė Ja­ra­šiū­nie­nė lie­pos 25-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio me­tu pa­tei­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2018 me­tų kon­so­li­duo­tų­jų biu­dže­to vyk­dy­mo ir fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nių at­lik­tų au­di­tų ata­skai­tas ir iš­va­das. Au­di­tą at­li­ko Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė D. Ja­ra­šiū­nie­nė, jos pa­va­duo­to­ja Lai­ma Jur­gu­tie­nė ir vyr. spe­cia­lis­tė Ni­jo­lė Gur­či­nė.

Au­di­tas at­lik­tas pa­gal Vals­ty­bi­nio au­di­to rei­ka­la­vi­mus ir tarp­tau­ti­nius au­di­to stan­dar­tus. D. Ja­ra­šiū­nie­nė mi­nė­jo ti­kin­ti, kad su­rink­ti au­di­to įro­dy­mai yra pa­kan­ka­mi ir tin­ka­mi pa­grįs­ti au­di­to tar­ny­bos be­są­ly­gi­nę nuo­mo­nę dėl Sa­vi­val­dy­bės kon­so­li­duo­tų­jų biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­tų rin­ki­nio.
Sa­vi­val­dy­bės val­do­mas tur­tas – 95 674,32 tūkst. Eur, biu­dže­to įplau­kos – 37 964,1 tūkst. Eur ir 1 039,6 tūkst. Eur – 2017 me­tais ne­pa­nau­do­tų biu­dže­ti­nių lė­šų li­ku­tis. Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to iš­lai­dos sie­kia 38 663,6 Eur, sko­la – 6 526,9 eu­ro. Pa­tei­ku­si šiuos skai­čius, D. Ja­ra­šiū­nie­nė pa­brė­žė, kad ge­ro­ji ži­nia yra ta, jog Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­tų rin­ki­ny­je nė­ra reikš­min­gų klai­dų. Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų pla­nas įvyk­dy­tas 38 303,5 tūkst. Eur ar­ba 99,1 pro­cen­to. Ji taip pat pa­brė­žė, jog ne­gau­ta 339,4 tūkst. Eur pla­nuo­tų pa­ja­mų. Bet yra ir pro­ble­mų: nors Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ruo­ja­mas vals­ty­bi­nis že­mės nuo­mos mo­kes­čio pla­nas įvyk­dy­tas, ta­čiau že­mės nuo­mos mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mas Sa­vi­val­dy­bė­je tu­ri spra­gų, nes ne­pa­kan­ka­mas dė­me­sys ski­ria­mas sko­lų iš­ieš­ko­ji­mui, su įsi­sko­li­nu­siais vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mo­to­jais nuo­mos su­tar­tys ne­nu­trau­kia­mos, jie ir to­liau nau­do­ja­si vals­ty­bi­ne že­me.
Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu D. Ja­ra­šiū­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog vyk­dy­to au­di­to me­tu nu­sta­ty­ta fi­nan­si­nės būk­lės ata­skai­tos (il­ga­lai­kio tur­to, fi­nan­sa­vi­mo su­mų, su­kaup­to per­vir­šio ir de­fi­ci­to straips­nių) reikš­min­gų duo­me­nų iš­krai­py­mų, įskai­tant ir tas su­mas, ku­rių tei­sin­gu­mo pa­tvir­tin­ti ne­ga­lė­jo. Tų reikš­min­gų duo­me­nų iš­krai­py­mą lė­mė klai­dos že­mes­nio­jo ly­gio vie­šo­jo sek­to­riaus sub­jek­tų fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­niuo­se.
Kon­tro­lie­rė įvar­di­jo ir ki­tas pro­ble­mas. Ji pa­brė­žė, jog nu­sta­ty­ta, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ne­efek­ty­vus lė­šų, skir­tų ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos vie­ti­nės reikš­mės ke­liams ir gat­vėms ties­ti, tai­sy­ti (re­mon­tuo­ti), pri­žiū­rė­ti ir sau­gaus eis­mo są­ly­goms už­tik­rin­ti, įsi­sa­vi­ni­mas ir pa­nau­do­ji­mas: iš skir­tų 1 351 000 Eur dėl ne­tin­ka­mai pa­reng­tų do­ku­men­tų, pro­jek­tų bei lai­ku ne­at­lik­tų dar­bų ne­pa­nau­do­ta 249 707,91 Eur, iš lė­šų re­zer­vo skir­tų 150 300 00 Eur su­mos ne­pa­nau­do­ta 41 992,99 Eur. Ne vi­si sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės reikš­mės ke­liai yra in­ven­to­ri­zuo­ti, ne­at­lik­ti jų ka­dast­ri­niai ma­ta­vi­mai bei tei­si­nė re­gist­ra­ci­ja.
Pa­sak kon­tro­lie­rės, pa­grin­di­nė klai­dų prie­žas­tis – sil­pna Sa­vi­val­dy­bė­je su­kur­ta vi­daus kon­tro­lė. Nu­sta­ty­ta ne­ma­žai at­ve­jų, kai ne­vyk­do­ma tu­ri­mo tur­to kon­tro­lė: jis ne­re­gist­ruo­ja­mas tin­ka­mai ir lai­ku, in­ven­to­ri­zuo­ja­mas tik for­ma­liai, ne vi­sas Sa­vi­val­dy­bei skir­tas lė­šas Ad­mi­nist­ra­ci­ja įsi­sa­vi­na. Sa­vi­val­dy­bės būs­to ir so­cia­li­nio būs­to są­ra­šuo­se bei gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų są­skai­to­je yra ap­skai­ty­tų tur­to vie­ne­tų ne­ati­ti­ki­mų.
D. Ja­ra­šiū­nie­nė sa­kė, kad Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no ne­pri­klau­so­mų au­di­to­rių au­di­tuo­tus Sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų ir Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mų­jų už­da­rų­jų ak­ci­nių ben­dro­vių fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nius. UAB „Plun­gės van­de­nys“ 2018 me­tų fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nių au­di­tą at­li­ko ne­pri­klau­so­mi UAB „Au­di­to tiks­las“, UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ – „Ap­skai­tos ir mo­kes­čių kon­sul­ta­ci­jos“, UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ – UAB „Au­di­to gai­rės“, VšĮ Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės ir VšĮ Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos – UAB „Au­dit Ac­coun­ting“ au­di­to­riai.
„Nu­sta­tė­me trū­ku­mų ne­baig­tos sta­ty­bos ap­skai­tos sri­ty­je: są­skai­to­je yra ap­skai­to­mų tur­to ob­jek­tų, ku­rių įsi­gi­ji­mo ver­tė ne­kin­ta dve­jus ir dau­giau me­tų, tur­tas fak­tiš­kai eks­plo­a­tuo­ja­mas, ta­čiau jo nu­si­dė­vė­ji­mas ne­skai­čiuo­ja­mas. Bu­vu­sia­me mo­kyk­los pa­sta­te, esan­čia­me Nar­vai­šių kai­me, įreng­ti bu­tai bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos re­gist­ruo­se tam tik­ro­se są­skai­to­se iki 2018-12-31 ne­ap­skai­ty­ti, tur­tas per­duo­tas nau­do­ti tik 2019-02-18, nors Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re įre­gist­ruo­tas 2018 m. gruo­džio mė­ne­sį. Taip pat pa­sta­to ir įreng­tų bu­tų re­konst­ruk­ci­jos iš­lai­dos ap­skai­ty­tos ne­baig­tos sta­ty­bos są­skai­to­je. Trūks­ta skaid­ru­mo ir kon­tro­lės or­ga­ni­zuo­jant ir vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus. Ne­at­sa­kin­gai alie­ka­mas Sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jų, at­sa­kin­gų už ke­lių prie­žiū­rai ir plėt­rai skir­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mą, dar­bas. Ne­už­tik­ri­na­mas tiks­lin­gas Sa­vi­val­dy­bei skir­tų lė­šų įsi­sa­vi­ni­mas ir tiks­li­nis jų pa­nau­do­ji­mas“, – apie ne­ma­žus pa­žei­di­mus, pa­ste­bė­tus at­li­kus au­di­tą, pa­sa­ko­jo Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė ir pri­dū­rė, kad dar­buo­to­jai tu­rė­tų ati­džiau ir at­sa­kin­giau žiū­rė­ti į sa­vo dar­bą bei tin­ka­mai at­lik­ti jiems pa­ves­tas už­duo­tis.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: D. Jarašiūnienė sakė, kad neužtikrinamas Savivaldybei skirtų lėšų įsisavinimas ir panaudojimas.

Komentarai
Kiti straipsniai