Penktadienis, 2019 m. gruodžio 13 d.

Ap­vir­tus sunk­ve­ži­miui, pu­sė vež­tų kiau­lių ne­iš­gy­ve­no

Rie­ta­vo ug­nia­ge­sių ko­man­da sa­vai­tę pra­dė­jo nuo kiek ne­įpras­to iš­kvie­ti­mo – pir­ma­die­nio ry­tą jiems bu­vo pra­neš­ta, jog Rie­ta­vo se­niū­ni­jos Sprau­džio kai­mo te­ri­to­ri­jo­je, au­to­ma­gist­ra­lė­je, yra ap­vir­tu­si gy­vas kiau­les ve­žu­si trans­por­to prie­mo­nė. Vi­sų gy­vu­lių iš­gel­bė­ti ne­pa­vy­ko.

Lie­pos 29-osios ry­tą, apie pu­sę vie­nuo­lik­tos, spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms pra­neš­ta apie eis­mo įvy­kį au­to­ma­gist­ra­lės Klaipėda–Kaunas 49-aja­me ki­lo­met­re. Ka­dan­gi tai Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ja, į ne­lai­mės vie­tą iš­sku­bė­jo rie­ta­viš­kiai ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai.
At­sku­bė­jus pa­gal­bai, sun­kias­vo­rė trans­por­to prie­mo­nė MAN, pri­klau­san­ti už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Sam­so­nas“, bu­vo ap­vir­tu­si ša­li­ke­lė­je ant šo­no, o vi­du­je – 80 kiau­lių. Pri­spaus­tų žmo­nių ne­bu­vo, tad vi­sas dė­me­sys skir­tas gy­vū­nams – kol at­vy­ko ki­tas sunk­ve­ži­mis, kiau­lės vė­sin­tos van­de­niu. Iš trans­por­to prie­mo­nės lau­kan ne­bu­vo iš­bė­gu­si nė vie­na.
Kuo­met at­vy­ko ki­ta gy­vu­liams ga­ben­ti pri­tai­ky­ta ma­ši­na, įmo­nės dar­buo­to­jai dar per­va­rė maž­daug 40 gy­vų kiau­lių, ta­čiau pu­sė jų jau bu­vo nu­gai­šu­sios.
Ug­nia­ge­siams te­ko pa­si­rū­pin­ti ir ant va­žiuo­ja­mos ke­lio da­lies iš­si­lie­ju­sių naf­tos pro­duk­tų su­rin­ki­mu bei neut­ra­li­za­vi­mu.
Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ne­tru­kus iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą ir pa­tiks­li­no, jog ne­lai­mės me­tu gy­vū­nus ve­žu­sio­je trans­por­to prie­mo­nė­je iš vi­so nu­gai­šo 43 kiau­lės. Jų gai­še­nos bu­vo nu­kreip­tos uti­li­zuo­ti į spe­cia­li­zuo­tą įmo­nę.
Ko­dėl eis­mo įvy­kio me­tu trans­por­to prie­mo­nė nu­sly­do nuo ke­lio ir ap­vir­to, aiš­ki­na­si po­li­ci­ja.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Iš sunkvežimio MAN, kuris atsidūrė griovyje, likusios gyvos kiaulės buvo pervarytos į šį MERCEDES markės automobilį, pritaikytą gyvuliams vežti.

Komentarai
Kiti straipsniai