Trečiadienis, 2019 m. lapkričio 20 d.

Rie­ta­viš­kės pro­duk­ci­ją ga­lės at­si­vež­ti dvi­ra­čiu

Pri­sta­tant gra­žiai su­tvar­ky­tą ir pa­to­giai pre­ky­bai pri­tai­ky­tą Rie­ta­vo cen­tre esan­tį tur­ge­lį, su­si­rin­ku­sie­ji ga­lė­jo ma­ty­ti ir ne­įpras­tą trans­por­to prie­mo­nę – kro­vi­ni­nį elek­tri­nį dvi­ra­tį. Šią trans­por­to prie­mo­nę, ku­rios ver­tė apie 4000 eu­rų, pa­gal pro­jek­tą „Sėk­mės ko­man­da“ įsi­gi­jo aso­cia­ci­ja Rie­ta­vo Mo­te­rų už­im­tu­mo cen­tras.

Pro­jek­to „Sėk­mės ko­man­da“, fi­nan­suo­ja­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos Struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų, tiks­las – pa­ge­rin­ti dar­bin­go am­žiaus mo­te­rų pa­dė­tį Rie­ta­vo mies­to dar­bo rin­ko­je, ska­ti­nant pra­de­dan­čių ir nau­jai vei­kian­čių mo­te­rų val­do­mų įmo­nių ver­slu­mą. Dvi­ra­čiu ga­lės nau­do­tis Aso­cia­ci­jos Rie­ta­vo Mo­te­rų už­im­tu­mo cen­tro na­rės ir pro­jek­to da­ly­vės.
Ne vel­tui dvi­ra­tis pri­sta­ty­tas tur­ge­lio ati­da­ry­mo me­tu – juo mo­te­rys ga­lės at­si­vež­ti sa­vo už­au­gin­tų gė­lių, so­do ar dar­žo gė­ry­bių, ir pa­to­giai kad ir iš pa­čios trans­por­to prie­mo­nės pre­kiau­ti. Aso­cia­ci­jos va­do­vės Auš­ros Doc­ke­vi­čiū­tės nuo­mo­ne, dvi­ra­tis ne­sto­vės be nau­dos. Pa­sak jos, jau da­bar mo­te­rys do­mi­si ga­li­my­be pa­si­nau­do­ti šia trans­por­to prie­mo­ne. Šiuo kro­vi­ni­niu dvi­ra­čiu ga­lės nau­do­tis ne tik aso­cia­ci­jos na­rės, ku­rių da­bar de­šimt, bet ir vi­sos Rie­ta­vo kraš­to mo­te­rys, tu­rin­čios ką par­duo­ti.

Nuotraukoje: Moterų užimtumo centro vadovė A. Dockevičiūtė tiki, kad moterys noriai naudosis elektriniu dviračiu.

Komentarai
Kiti straipsniai