Antradienis, 2019 m. gruodžio 10 d.

La­bar­džių kai­mo ben­druo­me­nė pa­mi­nė­jo 15-os me­tų ju­bi­lie­jų

„Ir aš esu – vis dar gy­vuo­jan­ti, žmo­nių ir La­bar­džių ben­druo­me­nė“, – to­kiais žo­džiais Faus­ta Be­re­ny­tė pra­dė­jo lie­pos 13 d. vy­ku­sią La­bar­džių kai­mo šven­tę, ku­rios pa­grin­di­nis ak­cen­tas bu­vo skir­tas pa­mi­nė­ti kai­mo ben­druo­me­nės „Mū­sų La­bar­džiai“ 15 me­tų gy­va­vi­mo su­kak­tį.

Šven­tės pra­džio­je su­si­rin­ku­sių­jų bal­sai se­kė Ge­no­vai­tės Če­le­di­nie­nės dai­nuo­ja­mo him­no žo­džiais, vė­liau žmo­nės ty­los mi­nu­te pa­ger­bė Ana­pi­lin iš­ėju­sius la­bar­diš­kius. Už su­si­bū­ri­mo idė­ji­nį pa­grin­dą dė­ko­ta or­ga­ni­za­to­riams, už vi­so­ke­rio­pą pa­gal­bą – part­ne­riams bei rė­mė­jams.
La­bar­džių kai­mo žmo­nes su gra­žia su­kak­ti­mi svei­ki­no Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė, Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro di­rek­to­rė Lau­ri­na Kup­ry­tė, La­bar­džių gi­ri­nin­kė Bi­ru­tė Mic­kie­nė. Drau­giš­ki lin­kė­ji­mai lie­jo­si iš kai­my­ni­nių ben­druo­me­nių – Lio­lių, Pe­lai­čių, Tve­rų. Vi­si sve­čiai lin­kė­jo ir to­liau ju­dė­ti į prie­kį, gra­žin­ti ir puo­se­lė­ti La­bar­džių kai­mą. Po svei­ki­ni­mų ir lin­kė­ji­mų su­si­rin­ku­sius sva­jin­gai nu­tei­kė dai­ni­nin­kių Il­mos ir Ai­dos kon­cer­tas.
Šven­tės me­tu kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Jur­kie­nė ak­cen­ta­vo, jog 15 me­tų kai­mo ben­druo­me­nei reiš­kia nei daug, nei ma­žai – su­dė­ti žmo­nių lū­kes­čiai, sva­jo­nės, šir­dies ši­lu­ma, dar­bai ir pa­gal­ba vie­nas ki­tam. To­dėl už il­ga­me­tį in­dė­lį bei dar­bus kai­mo la­bui la­bar­diš­kių ver­ti­ni­mu bu­vo ap­do­va­no­ti la­biau­siai nu­si­pel­nę – Ona ir Jo­nas Jo­ciai, Ju­zė Ste­fa ir Pet­ras Va­lu­čiai bei Ja­ni­na Ci­pa­rie­nė. Ap­do­va­no­ji­mus vai­ni­ka­vo se­sių Va­ne­sos ir Ro­ber­tos Jo­cy­čių at­lie­ka­ma dai­na „Vi­siems ma­žiems ir di­de­liems“.
Kai­mo šven­tė – ge­ra pro­ga ne tik pa­dė­ko­ti, ta­čiau ir įsi­klau­sy­ti bei iš­girs­ti pa­dė­kas – se­niū­nai­tė Liu­ci­ja Sau­dar­gie­nė ne­gai­lė­jo ge­rų žo­džių gy­ven­to­jams, ku­rie tvar­ko kai­mo ap­lin­ką, au­ko­da­mi sa­vo lai­ką bei lė­šas. La­bar­džių kul­tū­ros na­mų ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Tat­ja­na Stan­ce­lie­nė pa­dė­kas sky­rė „Mo­te­rų sek­ly­čios“ na­rėms.
Vi­si su­si­rin­ku­sie­ji tu­rė­jo pro­gą ak­ty­viai da­ly­vau­ti mįs­lių žai­di­me „At­pa­žink sa­ve La­bar­džiuo­se“. Akį džiu­gi­no La­bar­džių kul­tū­ros na­mų ma­žų­jų mer­gai­čių šo­kiai, pui­kų re­gi­nį do­va­no­jo Tve­rų kul­tū­ros na­mų mo­te­rų šo­kių ko­lek­ty­vas.
Ofi­cia­liai šven­tės da­liai ei­nant į pa­bai­gą, ma­ži ir di­de­li bu­vo pa­kvies­ti vai­šin­tis tra­di­ci­niais že­mai­tiš­kais val­giais – kas­ti­niu, šma­ka­lu, ci­bu­ly­ne, bul­vė­mis su lu­pe­no­mis, ka­na­pių ir li­nų sė­me­nų spir­gu­čiais. Vai­šės šiai šven­tei bu­vo pra­dė­tos ruoš­ti dar iš­va­ka­rė­se, kur vie­nos mo­te­rys plu­šo su svo­gū­nais ir čes­na­kais, Vai­da Ga­lins­kie­nė ke­pė sil­kę tra­di­ci­niam že­mai­tiš­kam pa­tie­ka­lui – ci­bu­ly­nei, L. Jur­kie­nė spir­gi­no ka­na­pes ir li­nų sė­me­nis.
Pa­si­stip­ri­nę ga­lė­jo su­ras­ti įdo­mių veik­lų, skir­tų vi­siems sko­niams – jud­res­ni ėjo var­žy­tis spor­ti­nė­se rung­ty­se, žin­gei­dūs mo­kė­si kas­ti­nio edu­ka­ci­jo­je, ma­žie­ji dū­ko ant ba­tu­tų ar kan­triai lau­kė, kol jiems iš­pieš vei­du­kus.
Va­ka­ro me­tu kon­cer­ta­vo gru­pė VIP, ku­ri kiek įma­ny­da­ma sten­gė­si iš­ju­din­ti pub­li­ką kvies­da­ma šok­ti ir links­min­tis. Svei­ki­ni­mai, pa­dė­kos, žai­di­mai, šo­kiai ir links­my­bės – taip no­ri­ma pa­dė­ko­ti vi­sai kai­mo ben­druo­me­nei ir dar kar­tą pri­min­ti, jog stip­ry­bė – vie­ny­bė­je. Lė­šas pro­jek­tui įgy­ven­din­ti sky­rė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Že­mės Ūkio mi­nis­te­ri­ja.

Kai­mo ben­druo­me­nės „Mū­sų La­bar­džiai“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai