Trečiadienis, 2019 m. lapkričio 20 d.

Itin karš­tas se­niū­nų pa­si­ta­ri­mas – ap­tar­ta My­ko­li­nių šven­tės pro­gra­ma

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Čer­nec­kio pa­si­ta­ri­me su se­niū­nais di­džiau­sias dė­me­sys bu­vo ski­ria­mas ar­tė­jan­čios My­ko­li­nių šven­tės ap­ta­ri­mui. Pir­miau­sia Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus pa­va­duo­to­ja kul­tū­rai Jo­lan­ta Ber­taus­kie­nė pri­sta­tė My­ko­li­nių pro­gra­mą, ap­ta­rė ei­gą ir pro­ble­mas, su ku­rio­mis su­si­dū­rė šven­tės ren­gė­jai.

My­ko­li­nių šven­tės ap­ta­ri­mas

Kaip ir kas­met, šven­tė pla­nuo­ja­ma pas­ku­ti­nį rug­sė­jo sa­vait­ga­lį ir vyks 3 die­nas. Šie­met ji bus skir­ta Že­mai­ti­jos me­tams pa­mi­nė­ti, tad vis­kas bus orien­tuo­ta į že­mai­tiš­ku­mą ir mū­sų kraš­to kul­tū­rą.
Penk­ta­die­nio va­ka­rą (rug­sė­jo 27 d.) vyks Kau­no vals­ty­bi­nio cho­ro kon­cer­ti­nė pro­gra­ma, skir­ta kom­po­zi­to­riui, var­go­ni­nin­kui ir di­ri­gen­tui J. Nau­ja­liui. Taip pat pla­nuo­ja­mas at­vi­rų du­rų va­ka­ras Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je ir dvi­ra­čių šou (Bi­ke show Lat­vi­ja) gim­na­zi­jos sta­dio­ne.
Šeš­ta­die­nio ry­te (rug­sė­jo 28 d.) nu­ma­to­ma kraš­tie­čių su­ei­ga, met­tur­gio ati­da­ry­mas, gra­žiau­sių so­dy­bų ap­do­va­no­ji­mai, ka­pe­lų kon­cer­tas iš įvai­rių Lie­tu­vos re­gio­nų ir kon­cer­ti­nė pro­gra­ma. Šie­met šven­tė­je gros ir dai­nuos Vi­das Ba­rei­kis, Li­nas Ado­mai­tis ir Mo­ni­ka Ma­ri­ja su gru­pė­mis. Va­ka­rą baigs fe­jer­ver­kai ir dis­ko­te­ka, taip pat bus ga­li­ma pa­si­gro­žė­ti ypa­tin­gai ap­švies­ta Rie­ta­vo Šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čia.
Sek­ma­die­nio die­ną (rug­sė­jo 29 d.) šven­tė tra­di­ciš­kai per­si­kels į VšĮ „Rie­ta­vo žir­gy­no“ te­ri­to­ri­ją, vyks žir­gų kon­kū­rai. Pla­nuo­ja­ma ir gy­vū­nė­lių bei na­mi­nių au­gin­ti­nių pa­ro­da. Šu­nų au­gin­to­jai bus kvie­čia­mi į pa­ra­dą-ei­se­ną. Sek­ma­die­nį vyks Šv. Mi­šios bei žo­džio ir mu­zi­kos pro­gra­ma „Kad Lie­tu­va ne­iš­si­vaikš­čio­tų“, ku­rios me­tu bus skai­to­mos po­eto, ku­ni­go Ri­čar­do Mi­ku­ta­vi­čiaus ei­lės.
Pa­si­ta­ri­me kal­bė­ta, kad po per­nai vy­ku­sios My­ko­li­nių šven­tės ne­la­bai pa­si­tei­si­no at­vi­rų du­rų va­ka­ras švie­ti­mo ir kul­tū­ros įstai­go­se, tad šie­met jis vyks tik Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je. Gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Al­ma Leng­ve­nie­nė sa­kė, kad per­nai gim­na­zi­jo­je ap­si­lan­kė ne­ma­žai žmo­nių, šie­met jų ti­ki­ma­si su­lauk­ti dar dau­giau. „Ti­kiu, kad šis va­ka­ras „iš­si­ju­dins“ ir taps gra­žia tra­di­ci­ja. Ma­nau, toks va­ka­ras la­bai ver­tin­gas“, – sa­kė A. Leng­ve­nie­nė. Di­rek­to­rė svars­tė, gal bū­tų ge­riau at­vi­rų du­rų va­ka­rą reng­ti ne penk­ta­die­nį, o šeš­ta­die­nį, ta­čiau tai bus pa­tiks­lin­ta vė­liau.
Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė mi­nė­jo, kad de­ri­nant lai­ką su va­ka­ro at­li­kė­jais ir gar­sis­tais, iš­reikš­tas pra­šy­mas skir­ti jiems va­lan­dą lai­ko su­si­de­rin­ti in­stru­men­tus ir pa­si­ruoš­ti kon­cer­tui. Svars­ty­ta, ką per tą lais­vą va­lan­dą bū­tų ga­li­ma nu­veik­ti, kaip už­im­ti žmo­nes. Siū­ly­ta nuo sce­nos ka­pe­lų kon­cer­tą per­kel­ti „ant že­mės“, bet nu­tar­ta, kad tai ne­at­ro­dys pa­gar­biai mu­zi­kan­tų at­žvil­giu. Nu­spręs­ta, kad už­im­tu­mas tą va­lan­dą pri­va­lės bū­ti, tad or­ga­ni­za­to­riams pa­lik­ta kū­ry­biš­kai iš­spręs­ti šią pro­ble­mą.
Kal­bė­ta, kad ir se­niū­ni­jų kie­me­liai, ku­rie bū­na įkur­din­ti Lais­vės aikš­tės au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, tu­rė­tų bū­ti ar­čiau sce­nos. B. Ged­mi­nai­tės nuo­mo­ne, sce­no­je vyks­ta vi­sas veiks­mas, kon­cer­tai, o se­niū­ni­jų žmo­nės yra nu­stum­ti į šo­ną. „Juos rei­kia pri­trauk­ti ar­čiau sce­nos, nes jie yra vertingesni su ki­nie­tiš­kais nie­ku­čiais pre­kiau­jan­čius pre­kei­vius. No­ri­si ma­ty­ti se­niū­ni­jų kie­me­lius ar­čiau sce­nos, nes ten yra di­džiau­sias srau­tas žmo­nių, ne­si­no­ri, kad kon­cer­tų me­tu kie­me­liai bū­tų pus­tuš­čiai. Žmo­nės ruo­šia­si šven­tei, o lie­ka at­skir­ti, ne­ma­to net kon­cer­to“, – kal­bė­jo kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė. Pa­klau­sus se­niū­nų nuo­mo­nės, mies­to se­niū­nas Pet­ras Leng­ve­nis sa­kė, kad bet ko­kiu at­ve­ju po­piet kie­me­liai pra­de­da kraus­ty­tis ir skirs­ty­tis, žmo­nės pa­vargs­ta ir no­ri vyk­ti na­mo, tad nė­ra di­de­lio skir­tu­mo, kur jie bus įkur­din­ti. Svars­ty­ta kie­me­lius su­bur­ti į ža­li­ą­ją zo­ną, ta­čiau ta­da at­si­ran­da ki­tos pro­ble­mos – esant blo­gam orui, ga­li bū­ti šla­pia, ten ir pra­stes­nis pri­va­žia­vi­mas. Pa­dis­ku­ta­vus nu­spręs­ta kie­me­lius pa­lik­ti ten, kur jie bū­da­vo ir anks­čiau – au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je.
Tve­rų se­niū­nas An­ta­nas Za­le­pū­gas iš­reiš­kė no­rą vi­sai ne­be­da­ly­vau­ti My­ko­li­nių met­tur­gy­je. „Se­niū­ni­jos nė­ra pre­ky­bi­nin­kai, ga­lė­tu­me „at­leis­ti“ kie­me­lius nuo da­ly­va­vi­mo ir ne­be­lik­tų pro­ble­mų. Mums yra nu­si­bo­dę, ne­be­no­ri­me da­ly­vau­ti. Bu­vo mū­sų pa­čių mies­te­lio šven­tė, pa­tys var­go­me, pa­si­da­rė­me, o da­bar dar tu­ri­me va­žiuo­ti į Rie­ta­vą ir da­ry­ti šven­tę ten“, – sa­kė A. Za­le­pū­gas. J. Ber­taus­kie­nė į šį pa­siū­ly­mą at­sa­kė, kad no­ri­ma iš­lai­ky­ti tra­di­ci­ją, tai vi­sos sa­vi­val­dy­bės šven­tė, o se­niū­ni­jos ją ir at­spin­di, tad to­kio klau­si­mo ne­rei­kė­tų kel­ti. „Am­ži­nos pro­ble­mos tau, An­ta­nai. Per prie­var­tą nie­ko ne­pa­da­ry­si. Ky­la klau­si­mas, ką su­ge­ba­me pa­da­ry­ti, jei­gu net šven­tę rei­kia da­ry­ti per prie­var­tą. Ne­pri­sam­dy­si­me klou­nų, kad šok­tų apie kiek­vie­ną, o pa­tys at­ei­si­me tik pa­si­džiaug­ti – pa­tys tu­ri­me da­ry­ti. Ne­su­vo­kia­te, ko­kie esa­te ver­tin­gi. Kie­me­lių ori­gi­na­lu­mas ir gro­žis yra ne­ap­sa­ko­mas. Vi­sos se­niū­ni­jos tu­ri sa­vo cin­ke­lį, pa­žiū­rė­ki­te, ko­kie pa­puo­ši­mai ir at­rak­ci­jos pa­da­ro­mos. Vi­sas šven­tės pa­grin­das yra se­niū­ni­jų kie­me­liai“, – sa­kė me­ras A. Čer­nec­kis. J. Ber­taus­kie­nė api­ben­drin­da­ma pri­dū­rė, kad se­niū­ni­jų kie­me­liai yra šven­tės puoš­me­na, ku­rios tik­rai ne­ža­da­ma at­si­sa­ky­ti.
Dau­gė­dų se­niū­nė As­ta Glo­bie­nė sa­kė, jog rei­kė­tų su­si­gal­vo­ti šven­tės te­ma­ti­ką. „Per­nai bu­vo ge­ra idė­ja – vis­kas su­ko­si apie bul­ves, kas jas ke­pė, kas ce­pe­li­nus vi­rė, vy­ko šur­mu­lys. Sun­ku su­gal­vo­ti, ką pa­ga­min­ti ir pa­ruoš­ti. Bū­tų sma­gu, kad ir vėl bū­tų ko­kia nors vi­sus kie­me­lius vie­ni­jan­ti idė­ja“, – sa­kė se­niū­nė. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­si Rie­ta­vo švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė pa­siū­lė ga­li­mą šven­tės te­mą – bly­nus, ku­rių ga­li­ma pri­kep­ti pa­čių įvai­riau­sių. Se­niū­nams ši idė­ja pa­ti­ko, ta­čiau ko­kius ska­nės­tus ra­gau­si­me per My­ko­li­nes se­niū­ni­jų kie­me­liuo­se, pa­ma­ty­si­me šven­tės me­tu ru­de­nį.
P. Len­ge­ve­nis svars­tė, kad gal­būt rei­kė­tų šven­tė­je at­si­sa­ky­ti ki­nie­tiš­kais nie­ku­čiais pre­kiau­jan­čių pre­kei­vių, ta­čiau ben­drai nu­tar­ta, kad ma­žiems vai­kams to­kios pre­kės pa­tin­ka ir jos ben­dro vaiz­do ne­ga­di­na. „Šiek tiek bai­mi­na­mės dėl penk­ta­die­nio va­ka­ro kon­cer­to, sa­ko­me, kad rei­kia šven­tę kel­ti į aukš­tes­nį ly­gi, ne­lei­džiant pre­kiau­ti ki­nie­tiš­kais nie­ku­čiais, bet kai yra at­ve­ža­mas so­li­dus kon­cer­tas, jau ke­lin­ti me­tai ma­to­me, kad žmo­nių su­lau­kia­ma ne tiek ir daug. Pra­šy­čiau, kad ir pa­tys at­ei­tu­mė­te ir ska­tin­tu­mė­te ki­tus tai pa­da­ry­ti. Gė­da, kai sa­lė­je sė­di 30 žmo­nių, o sce­no­je at­li­kė­jų yra apie 60. Penk­ta­die­ni­niai kon­cer­tai bū­na tik­rai įspū­din­gi ir tu­ri­nin­gi“, – kal­bė­jo L. Rė­ka­šie­nė. Me­ras ve­dė­jos iš­sa­ky­tai nuo­mo­nei pri­ta­rė, kvie­tė, kad se­niū­ni­jos, mo­kyk­los pa­si­steng­tų į kon­cer­tą at­vež­ti žmo­nių. Anot me­ro, prieš šven­tę vi­sus už­gu­la pa­si­ruo­ši­mo dar­bai ir rū­pes­čiai, bet ky­la klau­si­mas, kam skir­ta šven­tė, jei ne­su­ge­ba­ma at­vyk­ti į kon­cer­tą.

Ki­ti klau­si­mai

Bai­gus kal­bė­ti My­ko­li­nių te­ma, per­ei­ta prie ki­tų klau­si­mų. Apie fi­nan­si­nę draus­mę se­niū­nams pa­sa­ko­jo Fi­nan­sų sky­riaus vy­riau­sio­ji fi­nan­si­nin­kė Rū­ta Bag­do­nie­nė. Kal­bė­ta ir apie ar­tė­jan­čius se­niū­nai­čių rin­ki­mus. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas pa­sa­ko­jo, kad šis dar­bas tu­rė­jo bū­ti pra­dė­tas, ta­čiau da­bar atos­to­gų me­tas, o ne­se­niai iš­ėjo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas, kad ne­si­bai­gus iš­rink­tų žmo­nių ka­den­ci­joms, rei­kės juos rink­ti iš nau­jo. Nu­spręs­ta, kad se­niū­nai­čiai bus ren­ka­mi spa­lio ir lap­kri­čio mė­ne­siais. „Tu­rė­jo­me pa­si­da­rę pa­pras­tus rin­ki­mus, o įsta­ty­mui pa­si­kei­tus, pa­da­rė vos ne po­pie­žiaus rin­ki­mus, rei­ka­la­vi­mai mil­ži­niš­ki. Yra kaip yra, tu­ri­me įsta­ty­mą vyk­dy­ti, nors šiek tiek ir vė­luo­si­me, ta­čiau rin­ki­mus pa­si­da­ry­si­me ra­miai“, – sa­kė me­ras.
Sa­vi­val­dy­bės me­ras kal­bė­jo ir apie ke­lių būk­lę, sa­kė, kad gau­ta nu­si­skun­di­mų dėl saus­ros me­tu dul­kan­čių ke­lių. „Yra pro­ble­mų, trūks­ta žvy­ro, pi­ni­gų nė­ra tiek, kad ga­lė­tu­me už­pil­ti ati­tin­ka­mą sluoks­nį. Pa­li­jus ke­li­nin­kai nu­grei­de­ria­vo ke­lius, tad di­de­lės pro­ble­mos ne­be­li­ko, žvyr­ke­liai pra­va­žiuo­ja­mi. Jau­čia­mas pa­gy­vė­ji­mas ir iš re­gio­ni­nių ke­lių – prie pa­grin­di­nių ke­lių nu­pjau­tos pa­ke­lės, ta­čiau kai­muo­se nu­pjau­ta la­bai tau­piai, nuim­tos tik siau­ros drū­že­lės, bet tai vis ge­riau ne­gu nie­ko“, – kal­bė­jo me­ras.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukose:

Tverų seniūnas A. Zalepūgas (kairėje) siūlė per Mykolines „atleisti“ seniūnijų kiemelius nuo dalyvavimo metturgyje.

P. Lengvenio siūlymu, Mykolinių šventę reikėtų kelti į aukštesnį lygį, atsisakant prekybos kinietiškomis prekėmis.

Komentarai
Kiti straipsniai