Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 14 d.

Je­ho­vis­tų mal­dos na­mai mie­ga­ma­ja­me ra­jo­ne: gy­ven­to­jai pro­tes­tuo­ja, po­li­ti­kas juos va­di­na is­te­ri­kais

Je­ho­vos liu­dy­to­jų ben­druo­me­nės pla­nai A. Ju­cio mik­ro­ra­jo­ne, ne­to­li „Nor­fos“ pre­ky­bos cen­tro, pa­si­sta­ty­ti mal­dos na­mus, įsi­uti­no vie­tos gy­ven­to­jus: tuoj po skel­bi­mo at­si­ra­di­mo Sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je gy­ven­to­jai pra­dė­jo telk­ti jė­gas, kad pla­nai ne­virs­tų re­a­ly­be. Ta­čiau jų pa­stan­gos ga­li nu­ei­ti per­niek, nes, at­ro­do, re­li­gi­nė ben­druo­me­nė tu­ri so­li­dų už­ta­rė­ją – po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ ved­lį, Ta­ry­bos na­rį Ro­ber­tą En­dri­ką, ku­ris gy­ven­to­jų pa­stan­gas vie­ny­tis prieš mal­dos na­mų at­si­ra­di­mą šia­me mik­ro­ra­jo­ne pa­va­di­no pro­te­lio ne­tu­rin­čių žmo­nių su­kel­ta is­te­ri­ja.

Gy­ven­to­jų pro­tes­tas

„Kas čia per ne­vy­kęs juo­ke­lis? A. Ju­cio g. je­ho­vis­tai sta­to­si sau būs­ti­nę. Tai gal dar ma­so­nai te­gu su­si­ren­čia ko­kį pa­sta­tė­lį ar­ba ko­kia me­če­tė te­gul pra­ban­gi iš­dygs­ta – bent į ką pa­žiū­rė­ti, tu­ris­tams pa­ro­dy­ti bū­tų? – sa­vai­tės pra­džio­je feis­bu­ko so­cia­li­nia­me tin­kle in­for­ma­ci­ja pa­si­da­li­jo plun­giš­kė Dai­va ir čia pat pri­dū­rė: jei rim­čiau – siū­ly­čiau vai­kams dar­že­lį dar vie­ną pa­sta­ty­ti, per­pil­dy­tos gru­pės, se­ni pa­sta­tai. Kas pa­lai­mi­no to­kius sta­ti­nius?“
Ne­tru­kus pa­si­py­lu­siuo­se ko­men­ta­ruo­se gy­ven­to­jai reiš­kė nuo­sta­bą ir pyk­tį, kad to­kie da­ly­kai pla­nuo­ja­mi mie­ga­ma­ja­me mik­ro­ra­jo­ne.
„Ne­tu­riu žo­džių to­kiam pro­jek­tui. Kas ga­lė­jo ši­taip ne­vy­ku­siai duo­ti lei­di­mą sta­ty­ti re­li­gi­nės pa­skir­ties pa­sta­tą mie­ga­ma­me dau­gia­bu­čių ra­jo­ne? Vi­siš­kas ab­sur­das. Au­uu plun­giš­kiai, ar il­gai mes ty­lė­si­me. Ne­ga­na nė­ra ra­my­bės dėl prie „Nor­fos“ vyks­tan­čių cir­kų ba­la­ga­no, net du kar­tus per va­sa­rą esam pri­vers­ti ken­tė­ti triukš­mą, da­bar esa­me ata­kuo­ja­mi ir iš ki­tos pu­sės. Ne­gi jau nie­kam ne­be­svar­bu Plun­gės gy­ven­to­jų nuo­mo­nė?“ – klau­sė Ri­ma.
Po­nia Zi­ta, kaip ir dau­ge­lis ki­tų pa­si­pik­ti­nu­sių re­li­gi­nės gru­pės pla­nais, klaus­da­ma siū­lė, kad „gal ge­riau toks pa­sta­tas tik­tų ša­lia Sa­vi­val­dy­bės?“
Ki­ta da­lis ko­men­ta­to­rių aiš­ki­no, kad sa­vo skly­pe sa­vi­nin­kas ga­li sta­ty­ti ką no­ri ir nie­ko čia ne­pa­da­ry­si…
Ne­nuos­ta­bu, kad vi­suo­me­nei pra­dė­jus do­mė­tis, kas su­tei­kia to­kius lei­di­mus sta­ty­ti re­li­gi­nės pa­skir­ties pa­sta­tą mie­ga­ma­ja­me ra­jo­ne, pa­skli­do kal­bų, kad je­ho­vis­tai tu­ri įta­kin­gų už­ta­rė­jų iš val­džios pu­sės. Kai kas tei­gia, kad šios ben­druo­me­nės ak­ty­vi na­rė yra vie­no aukš­tas pa­rei­gas už­iman­čio Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jo ma­ma. Dar dau­giau ži­ba­lo į ug­nį įpy­lė kai ku­rių po­li­ti­kų iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos pa­si­sa­ky­mai, jie pro­tes­tuo­jan­čius gy­ven­to­jus ties­mu­kai iš­va­di­no dur­niais ir dar pa­brė­žė, kad „su pro­tin­gais ga­li kal­bė­tis apie tei­si­nius rei­ka­lus, o dur­niams at­si­mo­ka jų pa­čių va­liu­ta“…

„Jei sta­ty­tų vieš­na­mį, ma­žiau pro­tes­tuo­tu­mė­te?“

Ne­tru­ko į gy­ven­to­jų su­si­ra­ši­nė­ji­mą įsi­jung­ti ir Plun­gės oli­gar­cho gin­kla­ne­šiu va­di­na­mas Ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas, ku­ris gar­sė­ja ne tik spir­gan­čiu el­ge­siu ko­mi­te­tų ir Ta­ry­bos po­sė­džiuo­se, bet ir ko­men­ta­rais so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se.
Po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ at­sto­vui kaž­ko­dėl už­kliu­vo žmo­nių sie­kis ne­leis­ti Je­ho­vos mal­dos na­mų at­si­ra­di­mui mie­ga­ma­ja­me mik­ro­ra­jo­ne. Pra­džio­je vi­sa tai (vi­suo­me­nės pro­tes­tą – aut. pa­sta­ba) iš­va­di­nęs „is­te­ri­ja lyg pro­te­lio trūk­tų kaž­kam“, tau­tos iš­rink­ta­sis iš pra­džių dar ban­dė pa­aiš­kin­ti sa­vo po­zi­ci­ją ra­šy­da­mas: „Tu­ri žmo­nės skly­pą ir ban­do lai­mę – pro­jek­tuo­ja­si pa­sta­tą. Be­je, čia net ne pro­jek­tas, bet pro­jek­ti­niai siū­ly­mai, o iki sta­ty­bos lei­di­mo – il­gas ke­lias. Kam yra ne­pri­im­ti­na to­kia kai­my­nys­tė, tu­ri at­ei­ti į vie­šą svars­ty­mą ir su pro­jek­to ren­gė­jais bei ra­jo­no ar­chi­tek­tu aiš­kin­tis…“
Ta­čiau tuoj pat į ug­nį įpy­lė ži­ba­lo: „Jei sta­ty­tų vieš­na­mį, ma­žiau pro­tes­tuo­tu­mė­te?“
Tai su­kė­lė dar di­des­nį vi­suo­me­nės pyk­tį. „Ger­bia­mas Ro­ber­tai, tik­rai ne ma­žiau. Keis­tas Jū­sų po­žiū­ris, vie­toj to, kad mums pa­dė­tu­mė­te, mė­to­te ne ko­kius juo­ke­lius. Bal­suo­da­mi ti­kė­jo­me, kad esa­te są­ži­nin­gas, ar kly­dom?“ – klau­sė vie­na plun­giš­kė. Tuo tar­pu Dai­va Ži­nė ra­šė: „Aš net ne­abe­jo­ju, kad ne­tru­kus su­ži­no­si­me, kie­no au­sys ky­šo iš po ši­to pro­jek­tė­lio. Kaž­ko įtar­ti­nai jaut­riai su­re­a­ga­vo Ta­ry­bos na­rys. Kvai­liais iš­va­din­da­mas sa­vo rin­kė­jus ir Plun­gės gy­ven­to­jus, ku­riems jis tu­rė­tų nuo­lan­kiai tar­nau­ti ir at­sto­vau­ti jų in­te­re­sams, ne­pai­sant jų IQ ar­ba ne­bu­vi­mo ma­gist­ro laips­nio tei­si­nėj plot­mėj, tik su­stip­ri­na įta­ri­mą, kad kaž­kas čia ne taip. Pa­pras­tai epi­te­tais pra­de­da­ma svai­dy­tis kai iš­ties nė­ra rim­tų ar­gu­men­tų su­si­klos­čiu­siai si­tu­a­ci­jai pa­grįs­ti. Ban­dy­mas kaž­ką pri­deng­ti? Gal kas iš val­džios at­sto­vų ar jų šei­mos na­rių ypa­tin­gai ak­ty­viai ir glau­džiai ben­dra­dar­biau­ja su Je­ho­vos ti­kė­ji­mo sklei­dė­jais?“

„Val­džia pri­va­lo įsi­klau­sy­ti į ben­druo­me­nės nuo­mo­nę“ –

tei­gė re­dak­ci­jos pa­kal­bin­tas JE Tel­šių vys­ku­pas Kęs­tu­tis Kė­va­las. Pa­sak vys­ku­po, gerb­ti­na kiek­vie­no tei­sė ir lais­vė rink­tis re­li­gi­nius įsi­ti­ki­ni­mus, ta­čiau taip pat tu­ri bū­ti gerb­ti­na ir vi­suo­me­nės nuo­mo­nė. „Jei vi­suo­me­nė, vie­tos ben­druo­me­nė ne­pri­ta­ria to­kių mal­dos na­mų at­si­ra­di­mui to­je vie­to­je, tai val­džia tu­rė­tų gerb­ti jų nuo­mo­nę. Prie­šin­gu at­ve­ju ne­kaip jau­sis tiek pa­ti ben­druo­me­nė, ša­lia sa­vęs tu­rė­da­ma tą re­li­gi­nę gru­pe­lę, tiek pa­ti re­li­gi­nė gru­pe­lė, jaus­da­ma vi­suo­me­nės ne­pa­lan­ku­mą“, – sa­kė K. Kė­va­las.

„Jei ne­pa­si­kei­si­me pa­tys, jie ir įsi­tvir­tins“

Plun­gės kle­bo­nas de­ka­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis, ko­men­tuo­da­mas mi­nė­tą si­tu­a­ci­ją, sa­kė, jog „šis įvy­kis tu­rė­tų pri­vers­ti ti­kin­tį­jį pa­gal­vo­ti apie tik­rą­jį, gy­vą ti­kė­ji­mą“. „Da­bar tra­di­ci­nis ti­kė­ji­mas dau­ge­liui su­pran­ta­mas kaip krikš­ty­nos, san­tuo­ka, Ka­lė­dos ir Ve­ly­kos. Ta­čiau už­mirš­ta­mas Kry­žiaus žen­klas, sek­ma­die­ni­nės mi­šios, mal­da. Mes pik­ti­na­mės, kad mi­nė­tos ben­druo­me­nės at­sto­vai vaikš­to po bu­tus, bet jei kiek­vie­nas iš mū­sų ti­kin­čių­jų bent dvi die­nas per me­tus pa­au­ko­tų ap­lan­ky­ti kai­my­nams, ar­ti­miems žmo­nėms ir pa­kal­bė­tų apie Kris­tų, mal­dą, tai to­kių reiš­ki­nių ne­bū­tų Plun­gė­je. Kal­ti ir mū­sų ku­ni­gai, ku­rie jau ta­pę in­ži­nie­riais, sta­ty­bi­nin­kais, me­ni­nin­kais ar ki­tų pro­fe­si­jų at­sto­vais, o ne Die­vo žo­džio, ti­kė­ji­mo sklei­dė­jais. Jei ne­pa­si­kei­si­me pa­tys, tai jie ir įsi­tvir­tins tarp mū­sų“, – sa­kė de­ka­nas.

Je­ho­vos ben­druo­me­nės pla­nai

Lie­pos 22 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nio pus­la­pio vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų skil­ty­je pa­si­ro­dė pra­ne­ši­mas (sta­ty­bos pro­jek­tas), kad V. Lin­gio g. 2, Plun­gės mies­te, ke­ti­na­ma sta­ty­ti re­li­gi­nės pa­skir­ties pa­sta­tą – mal­dos na­mus.
Ti­kė­ti­na, kad vie­no aukš­to pa­sta­tas, už­im­sian­tis 0,1120 ha ben­dro že­mės skly­po plo­to, iš­dygs ki­to­je di­džio­sios „Nor­fos“ par­duo­tu­vės pa­sta­to pu­sė­je, vi­sai ša­lia A. Ju­cio gat­vės dau­gia­bu­čių. Pa­gal pro­jek­tą ben­dras šio ke­ti­na­mo sta­ty­ti pa­sta­to plo­tas – 168,3 kv. m, pa­grin­di­nis plo­tas – 149,6 kv. m, už­sta­ty­mo plo­tas – 194 kv. m.
Bū­si­muo­se mal­dos na­muo­se, ku­riuo­se ke­ti­na įsi­kur­ti Lie­tu­vos Je­ho­vos liu­dy­to­jų re­li­gi­nė ben­dri­ja, pro­jek­tuo­ja­mos dvi sa­lės ir ki­tos pa­gal­bi­nės pa­tal­pos. Pa­grin­di­nis įė­ji­mas į pa­sta­tą nu­ma­to­mas iš gat­vės pu­sės. Ne­už­sta­ty­tą skly­po da­lį užims kie­ta dan­ga deng­ta aikš­te­lė, ku­rio­je bus įreng­ta 12 au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų.
Sta­ti­nio pro­jek­ta­vi­mo dar­bus at­li­ko pro­jek­ta­vi­mo įmo­nės „Ar­ka“ (Ža­lio­ji g. 22-1, Tel­šiai) pro­jek­tuo­to­ja Bi­ru­tė Bru­žie­nė. Sta­ty­to­jas (už­sa­ko­vas) – Lie­tu­vos Je­ho­vos liu­dy­to­jų re­li­gi­nės ben­dri­jos įga­lio­tas as­muo Al­vy­das Ba­jo­riū­nas.
Re­li­gi­nės pa­skir­ties pa­sta­to sta­ty­bos pro­jek­tą pri­sta­ty­ti vie­šai ke­ti­na­ma vi­sai ne­tru­kus – rug­pjū­čio 7 die­ną.

Su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko

Gau­ti Je­ho­vos liu­dy­to­jų ben­druo­me­nės ko­men­ta­ro re­dak­ci­jai ne­pa­vy­ko. Rek­vi­zi­tai.lt nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu miekas neatsiliepė, o ki­tų kon­tak­ti­nių duo­me­nų vie­šo­jo­je erd­vė­je nė­ra.
Ta­čiau in­ter­ne­te ga­li­ma ras­ti in­for­ma­ci­jos, kaip nu­ken­tė­jo žmo­nės, at­si­dū­rę šio ju­dė­ji­mo gre­to­se (pa­vyz­džiui – http://ze­mai­cio­laik­ras­tis.lt/9922/je­ho­vos-liu­dy­to­ju-pin­kle­se/).

Pet­ras ŽILIUS

Nuotraukoje: Gyventojai protestuoja prieš Jehovos maldos namų atsiradimą miegamajame mikrorajone.

Komentarai
Kiti straipsniai