Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 14 d.

„Tu­ri­te vis­ką pa­da­ry­ti, kad tas vai­kas bū­tų“

Lie­pos 15-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu svars­ty­tas klau­si­mas dėl lė­šų sky­ri­mo Plun­gės ra­jo­no Ku­lių gim­na­zi­jos IV g kla­sei 2019–2020 moks­lo me­tais iš­lai­ky­ti tarp po­sė­džia­vu­sių­jų su­kė­lė emo­ci­jų ir dis­ku­si­jų ban­gą bei pa­pik­ti­no me­rą Aud­rių Kli­šo­nį. Mies­to va­do­vas, iš­gir­dęs, ko­kia tu­rė­tų bū­ti Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mo su­ma mi­nė­tai kla­sei iš­lai­ky­ti at­ei­nan­čiais moks­lo me­tais, ka­te­go­riš­kai ne­pri­ta­rė pa­pil­do­mam – dau­giau kaip 35 tūkst. eu­rų – pri­si­dė­ji­mui. Jis pa­brė­žė, kad bū­ti­na pa­da­ry­ti vis­ką, kad dar vie­nas taip rei­ka­lin­gas mo­ki­nys Ku­lių gim­na­zi­jos IV g kla­sė­je at­si­ras­tų.

Pir­miau­sia po­sė­džio me­tu Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­ta­li­ja Po­ciu­tė pa­tei­kė iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie 2019–2020 moks­lo me­tų kiek­vie­nos mo­kyk­los kla­sių skai­čių ir mo­ki­nių skai­čių jo­se pa­gal vyk­do­mas pro­gra­mas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se. Pa­va­duo­to­ja sa­kė, kad kom­plek­tų skai­čius kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se pa­di­dė­jo, kai ku­rio­se su­ma­žė­jo. Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je vie­to­je pla­nuo­tų tri­jų I gim­na­zi­nės kla­sės kom­plek­tų nau­jais moks­lo me­tais bus ke­tu­ri. Mat mo­ki­nių skai­čius pir­mo­se gim­na­zi­nė­se kla­sė­se iš­au­go iki 94. Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, kaip sa­kė V. Po­ciu­tė, vie­to­je pla­nuo­tų ke­tu­rių de­vin­tų kla­sių kom­plek­tų liks trys, mat be­si­mo­kan­čių­jų pa­gal šios kla­sės pro­gra­mą mo­ki­nių skai­čius su­ma­žė­jo, Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jo­je vie­to­je pla­nuo­to vie­no II gim­na­zi­nės kla­sės kom­plek­to bus du, nes at­ėjo mo­ky­tis dau­giau mo­ki­nių, „Se­na­mies­čio“ mo­kyk­lo­je liks tik du de­vin­tų kla­sių kom­plek­tai vie­to­je pla­nuo­tų tri­jų.
Pa­tei­ku­si in­for­ma­ci­ją apie vi­sas ki­tas ra­jo­no mo­kyk­las, ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja ap­gai­les­ta­vo, kad su­su­ma­vus kiek­vie­nos mo­kyk­los kla­sių skai­čių ir mo­ki­nių skai­čių jo­se, kom­plek­tų skai­čius su­ma­žė­jo. Ji pa­brė­žė, kad 2019 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos pla­nuo­ja­mas mo­ki­nių skai­čius – 3 888, t. y. 69-iais mo­ki­niais ma­žiau ne­gu 2018 me­tų rug­sė­jo 1 die­ną, o kla­sių kom­plek­tų skai­čius – 194, t. y. ke­tu­riais kom­plek­tais ma­žiau ne­gu pra­ėju­siais moks­lo me­tais. Kaip sa­kė V. Po­ciu­tė, džiu­gi­na tik pir­mo­kų skai­čius, ku­ris sie­kia 327, t. y. sep­ty­niais mo­ki­niais dau­giau ne­gu 2018 m. rug­sė­jo 1 die­ną.
Ta­čiau kai Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja V. Po­ciu­tė pra­kal­bo apie Ku­lių gim­na­zi­jos IV kla­sę, ku­rios iš­lai­ky­mui nau­jais moks­lo me­tais rei­ka­lin­gos Sa­vi­val­dy­bės lė­šos, tarp po­sė­džia­vu­sių­jų už­vi­rė dis­ku­si­jos. Vie­ni ma­nė, kad rei­kia pri­tar­ti pri­si­dė­ji­mui ir skir­ti Ku­lių mo­kyk­lai ne­ma­žą su­mą – dau­giau kaip 35 tūkst. Eu­rų, bet di­džio­ji da­lis po­sė­džia­vu­sių­jų tam ne­pri­ta­rė, nes pri­si­dė­ji­mo su­ma, pa­sak jų, la­bai di­de­lė, ir rei­kia ge­rai pa­gal­vo­ti apie su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją bei ras­ti ki­tą Ku­lių dvy­lik­to­kų li­ki­mą nu­lem­sian­tį spren­di­mo bū­dą. Dau­ge­lis tarp jų ir me­ras A. Kli­šo­nis bu­vo už tai, kad žūt­būt mi­nė­to­je kla­sė­je rei­kia dar vie­no dvy­lik­to­ko, jog Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja skir­tų lė­šų šios kla­sės iš­lai­ky­mui.
Po­sė­džio me­tu V. Po­ciū­tė dar kar­tą pa­brė­žė, kad mi­nė­tos kla­sės iš­lai­ky­mui at­ei­nan­čiais nau­jais moks­lo me­tais rei­kia 35 477 Eur (2019 m. – 11 826 Eur, 2020 m. – 23 651 Eur), ku­riuos skir­tų Sa­vi­val­dy­bė, ir Ku­lių gim­na­zi­jos dvy­lik­to­kai tu­rė­tų ga­li­my­bę baig­ti mo­kyk­lą. Kaip pa­brė­žė ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja, ne­su­si­da­rius mi­ni­ma­liam vai­kų skai­čiui 12-oje kla­sė­je (iš 12 rei­kia­mų mo­ki­nių yra tik 11), va­do­vau­jan­tis Mo­ky­mo lė­šų ap­skai­čia­vi­mo, pa­skirs­ty­mo ir pa­nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šo 4 prie­du, Sa­vi­val­dy­bė iki rug­pjū­čio 31 die­nos tu­ri pa­teik­ti Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mą dėl lė­šų sky­ri­mo iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­pil­do­mam są­ly­gi­niam kla­sių skai­čiui iš­lai­ky­ti (nuo ei­na­mų­jų me­tų rug­sė­jo 1 die­nos). Pa­gal šią me­to­di­ką, pa­sak V. Po­ciu­tės, III–IV gim­na­zi­jos kla­sė­se ne­su­si­da­rius 12 mo­ki­nių, mi­nis­te­ri­ja to­kios kla­sės iš­lai­ky­mui lė­šų ne­ski­ria. Va­do­vau­jan­tis Ap­ra­šo 4 prie­du, Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mo IV g kla­sei iš­lai­ky­ti ga­li ir ne­bū­ti, jei mo­kyk­lo­je ne­be­kom­plek­tuo­ja­ma II g kla­sė.
V. Po­ciu­tė taip pat mi­nė­jo, kad 2019 m. lie­pos mė­ne­sį Ta­ry­bos po­sė­dy­je bus tvir­ti­na­mi kla­sių kom­plek­tai 2019–2020 moks­lo me­tams. Pa­gal da­bar­ti­nius duo­me­nis, Ku­lių gim­na­zi­jos IV g kla­sė­je bus tik 11 mo­ki­nių. Be to, 9–12 kla­sės ne­ga­li bū­ti jun­gia­mos, tad Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas bū­tų bū­ti­nas.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs me­ras A. Kli­šo­nis ka­te­go­riš­kai bu­vo prieš pri­si­dė­ji­mą ir sa­kė, kad rei­kia da­ry­ti vis­ką, kad tas vie­nas mo­ki­nys iš kur nors at­vyk­tų ir ne­be­rei­kė­tų pa­pil­do­mų biu­dže­to pi­ni­gų, nes švais­ty­tis to­kiais di­de­liais pi­ni­gais bū­tų ab­sur­diš­ka. „Dau­giau kaip 35 tūkst. – la­bai di­de­lė su­ma! To­kių pi­ni­gų tik­rai ne­mė­ty­si­me. Da­ry­ki­te vis­ką, kad tas vai­kas bū­tų! Ir jo­kių žo­de­lių „gal“ čia ne­ga­li bū­ti! – me­ras bu­vo ka­te­go­riš­kas šiuo klau­si­mu ir griež­tai nu­trau­kė Ku­lių gim­na­zi­jos di­rek­to­rių, ban­džiu­sį sa­ky­ti, kad gal iki rug­sė­jo 1 die­nos ir ras dar vie­ną mo­ki­nį.
Be to, kaip sa­kė me­ras, jei­gu Sa­vi­val­dy­bė ir duo­tų tuos 35 tūkst. eu­rų Ku­lių mo­kyk­lai, tai to­liau mo­kyk­la nie­ko ne­be­da­ry­tų, ne­be­bū­tų jo­kios mo­ty­va­ci­jos, su­in­te­re­suo­tu­mo ieš­ko­ti dvy­lik­to mo­ki­nio IV g kla­sė­je, nes kla­sės iš­lai­ky­mui tu­rė­tų rei­kia­mą pi­ni­gų su­mą.
Ku­lių gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Le­o­nas Peč­kaus­kas, da­ly­va­vęs po­sė­dy­je, prieš­ta­ra­vo me­rui ir sa­kė, kad tik­rai ran­kų ne­nu­lei­sią ir to­liau ieš­ko­sią mo­ki­nio. Pa­sak jo, gal iki rug­sė­jo pir­mos Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas ir ne­be­bus rei­ka­lin­gas.
Po­sė­džio pir­mi­nin­kė Vi­da Bon­daus­kie­nė sa­kė, kad šią mo­kyk­lą no­ri­si iš­sau­go­ti, ta­čiau me­ras bu­vo ka­te­go­riš­kas ir dar kar­tą pa­brė­žė, kad ne apie mo­kyk­los iš­sau­go­ji­mą čia kal­ba­ma. Kla­sė tu­ri bū­ti su­for­muo­ta iš 12 mo­ki­nių be jo­kių pa­pil­do­mų biu­dže­to pi­ni­gų, ir ki­taip bū­ti ne­ga­li.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė pri­ta­rė me­rui ir sa­vo ruož­tu pa­brė­žė, kad tai tik­rai rim­tas klau­si­mas, di­de­li pi­ni­gai, o Ku­lių gim­na­zi­jos di­rek­to­riui mes­tas tik­ras iš­šū­kis, tad jam rei­kia pa­dir­bė­ti kaip rei­kiant, kad pro­ble­ma iki rug­sė­jo 1 die­nos bū­tų iš­spręs­ta. „Pro­ble­ma yra, bet ją ga­li­ma iš­spręs­ti taip, kad Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mo ne­rei­kė­tų“, – pa­brė­žė vi­ce­me­rė.
A. Kli­šo­nis pa­siū­lė di­rek­to­riui L. Peč­kaus­kui pa­si­sko­lin­ti mo­ki­nį iš ki­tos mo­kyk­los. Po to, moks­lo me­tų ei­go­je, kaip tei­gė jis, mo­ki­nių ju­dė­ji­mas iš vie­nos mo­kyk­los į ki­tą yra ga­li­mas. Tad, pa­sak me­ro, jo­kių pro­ble­mų kil­ti ne­tu­rė­tų, ir mi­nė­ta pi­ni­gų su­ma lik­tų Sa­vi­val­dy­bės ki­še­nė­je.
Bai­gus dis­ku­tuo­ti šiuo klau­si­mu, ko­mi­te­to na­riai pri­ta­rė 35 tūkst. eu­rų pri­si­dė­ji­mui, ta­čiau į IV gim­na­zi­nę kla­sę at­vy­kus dvy­lik­tam mo­ki­niui, Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mo ne­be­rei­kė­tų, ir pro­ble­ma bū­tų iš­spręs­ta.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: A. Klišonis buvo kategoriškas prieš prisidėjimą ir sakė, kad reikia daryti viską, kad būtų surastas dar vienas mokinys.

Komentarai
Kiti straipsniai