Penktadienis, 2019 m. gruodžio 13 d.

Su­ma­žė­ję eta­tai – ko­ky­biš­ko ug­dy­mo stab­dis

Į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dį, vy­ku­sį lie­pos 15-ąją, su­si­rin­ko ne tik ko­mi­te­to na­riai, Sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, ki­ti val­džios at­sto­vai, bet ir vi­sų Plun­gės mies­to lop­še­lių-dar­že­lių di­rek­to­rės bei jų pa­va­duo­to­jos.

Iki­mo­kyk­li­nių ug­dy­mo įstai­gų va­do­vių ap­si­lan­ky­mo ko­mi­te­to po­sė­dy­je prie­žas­tis – jų pra­šy­mo dėl di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo ug­dy­mui eta­ti­nio krū­vio grą­ži­ni­mo iki­mo­kyk­li­nė­se įstai­go­se ap­ta­ri­mas. Kad bū­tų ge­riau iš­girs­tos ir su­pras­tos, mi­nė­tų įstai­gų va­do­vės kar­tu su sa­vo pa­va­duo­to­jo­mis, ku­rioms krū­viai 2018–2019 moks­lo me­tais bu­vo su­ma­žin­ti per­pus, vi­su bū­riu su­si­rin­ko į po­sė­dį, kur iš­sa­kė sa­vo lū­kes­čius, iš­ki­lu­sias pro­ble­mas, su­si­ju­sias su di­džiu­liais re­a­liais dar­bo krū­viais iki­mo­kyk­li­nė­se ug­dy­mo įstai­go­se.
Plun­gės lop­še­lių-dar­že­lių di­rek­to­rės sa­vo pra­šy­me, ad­re­suo­ta­me Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Min­dau­gui Kau­nui, pra­šė grą­žin­ti iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų di­rek­to­rių pa­va­duo­to­jų ug­dy­mui eta­ti­nius dar­bo krū­vius, ga­lio­ju­sius iki 2018 m. liepos 26 d.
Po­sė­džio me­tu, ap­ta­riant mi­nė­tą­jį pra­šy­mą, bu­vo pri­min­ta, kad nuo 2018–2019 moks­lo me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­go­se bu­vo pra­dė­ti tai­ky­ti nau­ji pe­da­go­gi­nių pa­rei­gy­bių ir eta­tų bei ne­pe­da­go­gi­nių pa­rei­gy­bių ir eta­tų, fi­nan­suo­ja­mų iš mo­ky­mo lė­šų, eta­tų nor­ma­ty­vai.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio „Rū­te­lė“ di­rek­to­rė Kris­ti­na Va­lie­nė ap­gai­les­ta­vo, kad pa­tvir­ti­nus per­pus ma­žes­nius di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų ug­dy­mui eta­ti­nius krū­vius, re­a­lūs dar­bo krū­viai la­bai ne­su­ma­žė­jo, tad ne­už­tik­ri­na­mas nor­ma­lus pe­da­go­gi­nio pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­mas iki­mo­kyk­li­nė­se įstai­go­se. Po­sė­džia­vu­sie­siems ji sa­kė, kad šiuo me­tu pa­rei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies ko­e­fi­cien­tas yra ma­žes­nis nei prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­go. Esant da­bar­ti­niam eta­ti­niam krū­viui, ko­ky­biš­kai ir lai­ku at­lik­ti pa­rei­gy­bi­nių funk­ci­jų ne­įma­no­ma, nes pa­va­duo­to­jas tu­ri už­tik­rin­ti bei ko­or­di­nuo­ti įstai­gos ben­druo­me­nės da­ly­va­vi­mą ra­jo­no, re­gio­no, res­pub­li­kos mas­tu or­ga­ni­zuo­ja­muo­se ren­gi­niuo­se.
Be to, kaip pa­brė­žė di­rek­to­rė, pa­va­duo­to­jas ug­dy­mui dau­ge­lį biu­rok­ra­ti­nių dar­bų at­lie­ka po dar­bo va­lan­dų, nes di­dži­ą­ją dar­bo lai­ko da­lį ski­ria iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­ce­so ko­or­di­na­vi­mui, me­to­di­nei veik­lai, tie­sio­gi­niam dar­bu su pe­da­go­gais. K. Va­lie­nė taip pat la­bai ap­gai­les­ta­vo, kad už dar­bo da­lį, at­lie­ka­mą ne dar­bo me­tu, pa­va­duo­to­jams lie­ka ne­su­mo­kė­ta, kai mo­ky­to­jams, dir­ban­tiems pa­gal eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką, yra su­mo­ka­ma už kiek­vie­ną su dar­bu su­si­ju­sią va­lan­dą, pa­skirs­tant lė­šas tarp eta­ti­nio mo­ky­to­jo dar­bo ap­mo­kė­ji­mo „ki­še­nių“.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, su­si­pa­ži­nęs su pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, pa­brė­žė, kad taip nu­ti­ko dėl to, kad pa­si­kei­tus Mo­ky­mo lė­šų me­to­di­kai, su­ma­žė­jo lė­šų. Mo­ky­mo lė­šos anks­čiau ne­bu­vo skirs­to­mos, o at­ei­da­vo „ben­dra­me ka­ti­le“. Ta­da švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai, ga­vę ben­drus pi­ni­gus, suk­da­vo­si kaip iš­ma­ny­da­mi, ir pa­tys skirs­ty­da­vo lė­šas. Ve­dė­jas taip pat pri­mi­nė, kad kai ku­riuo­se lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se yra pa­lik­ti pa­va­duo­to­jų eta­tai: „Nykš­tu­ke“ – 0,25 eta­to, ki­tuo­se – po 0,5 eta­to.
Ve­dė­jas taip pat sa­kė, kad jei­gu iš­kart bū­tų ten­ki­na­mas iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų va­do­vių pra­šy­mas, tai Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te rei­kė­tų ras­ti 26,5 tūkst. eu­rų vie­niems moks­lo me­tams. Pu­sę šios su­mos tu­rė­tų deng­ti iš Mo­ky­mo lė­šų. „Ka­dan­gi to­kios su­mos nei iš Mo­ky­mo lė­šų, nei iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to šiai die­nai nė­ra (vie­nai Sa­vi­val­dy­bei deng­ti šią pi­ni­gų su­mą – per di­de­lė naš­ta), klau­si­mą, no­ri­me to ar ne, tu­ri­me ati­dė­ti me­tams“, – pa­brė­žė G. Ri­mei­kis ir pri­dū­rė, kad pir­ma tu­ri bū­ti baig­ta tin­klo per­tvar­ka, o ta­da bus ga­li­ma iš­lai­ky­ti pa­na­šią si­tu­a­ci­ją kaip prieš su­ma­ži­nant di­rek­to­rių pa­va­duo­to­jų ug­dy­mui eta­tus.
Be to, kaip sa­kė G. Ri­mei­kis, grą­ži­nant krū­vius iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų di­rek­to­rių pa­va­duo­to­jams, ne­ga­li­ma pa­mirš­ti ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų, nes ir „Bab­run­go“, ir A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jo­se, ir Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je yra tik 0,6 eta­to pa­va­duo­to­jo ug­dy­mui. „Ap­ta­ria­mas raš­tas – kol kas tik in­for­ma­ci­ja apie pa­dė­tį, kad ži­no­tu­me, kaip yra iš tik­rų­jų, ir kad bū­tų at­kreip­tas dė­me­sys for­muo­jant nau­ją Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą“, – kal­bė­jo G. Ri­mei­kis.
Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Vi­da Bon­daus­kie­nė dė­ko­jo dar­že­lių di­rek­to­rėms už ini­cia­ty­vą, pa­ro­dy­tą pi­lie­tiš­ku­mą, ta­čiau vi­so­se Plun­gės ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se, pa­sak jos, eta­tai yra su­ma­žė­ję, ir nie­ko kol kas ne­įma­no­ma pa­da­ry­ti, nes nė­ra tam pi­ni­gų.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ di­rek­to­rė Sta­nis­la­va Si­mo­na­vi­čie­nė bu­vo at­kak­li ir pra­šė vis dėl­to ką nors da­ry­ti dėl iki­mo­kyk­li­nių švie­ti­mo įstai­gų ge­ro­vės. „Dar­bo pa­va­duo­to­jai tu­ri la­bai daug, ir tos 20 va­lan­dų, skir­tų pa­va­duo­to­jui per sa­vai­tę, at­ro­do tik­rai juo­kin­gai. Gal nors 0,75 eta­to nu­ma­ty­ki­te at­ei­nan­tiems moks­lo me­tams. Taip dras­tiš­kai su­ma­žė­ję di­rek­to­rių pa­va­duo­to­jų ug­dy­mui eta­tai – ko­ky­biš­ko ug­dy­mo stab­dis. Juk esa­me at­sa­kin­gi už švie­sią vi­suo­me­nę, ug­do­me vai­kus nuo ma­žų die­nų, 3–5 me­tų žmo­gui tu­ri­me pa­dė­ti pa­grin­dus, kad už­aug­tų sa­va­ran­kiš­ki, kū­ry­bin­gi, ta­len­tin­gi bei darbš­tūs Lie­tu­vos pi­lie­čiai“, – kal­bė­jo di­rek­to­rė ir pri­dū­rė, kad šiuo me­tu lop­še­liai-dar­že­liai ypač nu­skriaus­ti, nes ne­bė­ra žmo­nių, no­rin­čių vel­tui dirb­ti to­kį at­sa­kin­gą ir daug pa­stan­gų rei­ka­lau­jan­tį dar­bą.
Ki­tos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sios lop­še­lių-dar­že­lių di­rek­to­rės pri­ta­rė ko­le­gei ir sa­kė, kad nė vie­na­me ki­ta­me ra­jo­ne pa­va­duo­to­jų krū­viai nė­ra su­ma­žė­ję.
Ko­mi­te­to na­rys Aud­rius Mi­siū­nas sa­kė su­pran­tan­tis ir pa­lai­kan­tis iki­mo­kyk­li­nių švie­ti­mo įstai­gų di­rek­to­rių pra­šy­mą, pri­tar­tų eta­tų grą­ži­ni­mui, bet, pa­sak jo, nė­ra fi­nan­sų, tad šiuo me­tu ko­mi­te­tas be­jė­gis.
„Jo­kios nau­jie­nos čia mums ne­pa­pa­sa­ko­jo­te. Pui­kiai su­pran­ta­me, kad dar­bo su ma­ža­isiais yra la­bai daug, kad ne­su­mo­ka­ma pa­va­duo­to­jams tiek, kiek rei­kia. Tik per­tvar­kius lop­še­lių-dar­že­lių tin­klą, bus ga­li­ma pa­gal­vo­ti apie eta­tų grą­ži­ni­mą. Ir jie bus grą­žin­ti ne tik lop­še­liams-dar­že­liams, bet ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­loms“, – sa­kė A. Mi­siū­nas, pa­ža­dė­da­mas si­tu­a­ci­ją spręs­ti tik ki­tais me­tais.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: „Šis direktorių prašymas – tik informacija apie padėtį, o kol kas pinigų nėra“, – sakė G. Rimeikis.

Komentarai
Kiti straipsniai