Antradienis, 2019 m. gruodžio 10 d.

Spren­di­mas: vai­kai į lop­še­lį-darželį bus pri­ima­mi nuo 2 me­tų

Kiek anks­čiau ra­šė­me, kad šio mė­ne­sio Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo pri­tar­ta vai­kų pri­ėmi­mo į iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes Rie­ta­vo lop­še­ly­je-dar­že­ly­je tvar­kos ap­ra­šui. Es­mi­nis po­ky­tis – vai­kai į iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes bus pri­ima­mi nuo 2 me­tų, o ne nuo 1,5 me­tų.

Ko­mi­te­to po­sė­dy­je kal­bė­ta, kad pa­gal hi­gie­nos nor­mas gru­pė­se iki 2 me­tų vai­kų ga­li bū­ti iki 10, o nuo 2 me­tų gru­pė­je ga­li bū­ti iki 15 vai­kų. Vai­kai bus pri­ima­mi nuo 2 me­tų, nes no­ri­ma, kad įstai­gą ga­lė­tų lan­ky­ti dau­giau vai­ku­čių, o ma­žes­nie­ji daž­niau ser­ga, ma­žiau lan­ko dar­že­lį. Ir pa­čios įstai­gos ga­li­my­bės yra ri­bo­tos, su­kom­plek­tuo­ta 12 gru­pių – plės­tis ne­bė­ra kur.
Svars­tant šį klau­si­mą lie­pos 11-ąją vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je, Po­vi­las Ba­ta­vi­čius ak­cen­ta­vo, kad Sa­vi­val­dy­bės pa­rei­ga – su­da­ry­ti są­ly­gas žmo­nėms pa­si­rink­ti, nuo ka­da sa­vo vai­ką ves­ti į lop­še­lį-dar­že­lį, o ne už­ver­ti du­ris ma­žiau­siems. „Šiuo do­ku­men­tu mes už­ker­ta­me ke­lią tė­vams ves­ti į dar­že­lį ma­žes­nius nei dve­jų me­tų vai­kus. Su­pran­tu, kad nė­ra vie­tų, bet dar­bo rin­ka dik­tuo­ja dar­buo­to­jams sa­vo są­ly­gas, gal rei­kė­tų ieš­ko­ti ga­li­my­bių, kuo grei­čiau spręs­ti pro­ble­mą? – klau­sė P. Ba­ta­vi­čius.
Me­ras sa­kė, kad spren­džia­mas klau­si­mas dėl prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių, ga­li bū­ti, kad dviem to­kioms gru­pėms teks iš­ke­liau­ti į Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ją. Jei­gu nu­tik­tų taip, kad su­si­da­ry­tų ei­lė, prieš­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas bus vyk­do­mas gim­na­zi­jo­je. To­kiu at­ve­ju bū­tų gal­vo­ja­ma apie pa­il­gin­tas gru­pes, kad vai­kai mo­kyk­lo­je ga­lė­tų pra­leis­ti vi­są die­ną, kol tė­vai grįš iš dar­bo. „Jei­gu vai­kų skai­čius di­dės, rei­kės ieš­ko­ti ga­li­my­bių plės­tis. Dėl to, kad vai­kai į dar­že­lį bus pri­ima­mi tik nuo dve­jų me­tų, di­de­lės pro­ble­mos ne­ma­tau, nes tė­vams su­da­ry­tos są­ly­gos ma­žuo­sius na­muo­se au­gin­ti iki dve­jų me­tų“, – sa­kė me­ras. Vis­gi, P. Ba­ta­vi­čiaus nuo­mo­ne, Sa­vi­val­dy­bės pa­rei­ga yra su­da­ry­ti tin­ka­mas są­ly­gas tė­vams rink­tis, ka­da pra­dė­ti ves­ti vai­ką į dar­že­lį. Anot po­li­ti­ko, rei­kia siek­ti, kad vi­siems sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams čia bū­tų ge­ra gy­ven­ti. Me­ras taip pat pri­dū­rė, kad iš­plės­ti dar­že­lio pa­tal­pas nė­ra taip pa­pras­ta. Jei­gu at­ei­ty­je vai­kų dau­gės – teks gal­vo­ti, kaip plės­ti dar­že­lio plo­tus ir spręs­ti šią pro­ble­mą.
10 Ta­ry­bos na­rių bal­sa­vus už ir 5 su­si­lai­kius, siū­ly­tas tvar­kos ap­ra­šas bu­vo pa­tvir­tin­tas.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Anot P. Batavičiaus, tėveliai turėtų patys nuspręsti, kada pradėti vaikus leisti į darželį, todėl negalima užtrenkti durų patiems mažiausiems.

Komentarai
Kiti straipsniai