Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

Paaiškėjus brandos egzaminų rezultatams – užderėjo ne vienas šimtukas

Pa­si­bai­gus bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jai, su­lauk­ta įver­ti­ni­mų, o lie­pos 12 die­ną Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo įstai­go­se bran­dos ates­ta­tai, kaip at­pil­das už dvy­li­ka moks­lo me­tų, įteik­ti 45 Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio ir 11 Tve­rų gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų.

Moks­lo me­tus šie­met Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je bai­gė 45 abi­tu­rien­tai. Kad gau­tų bran­dos ates­ta­tą, mo­ki­nys pri­va­lo iš­lai­ky­ti 2 bran­dos eg­za­mi­nus: pri­va­lo­mą lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bran­dos eg­za­mi­ną bei dar vie­ną pa­si­rink­tą. Dau­giau­sia, be lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­no, mo­ki­nys ga­li rink­tis ir lai­ky­ti 6 eg­za­mi­nus. Gim­na­zi­jo­je 2 eg­za­mi­nus pa­si­rin­ko 3 mo­ki­niai (6,7 %), 3 eg­za­mi­nus – 36 (80,0 %), 4 eg­za­mi­nus – 6 (13,3 %), 5 ir 6 eg­za­mi­nų ne­pa­si­rin­ko nė vie­nas mo­ki­nys.
An­glų kal­bos vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną lai­kė 42 abi­tu­rien­tai. 4 iš jų šis eg­za­mi­nas bu­vo ne­sėk­min­gas. La­biau­siai pa­si­se­kė Ma­ri­jai Kom­žai­tei ir Ta­dui Si­mo­na­vi­čiui (100 ba­lų), Vi­liui Rai­šuo­čiui (96 ba­lai), Ei­vi­nai Po­ciū­tei (95 ba­lai), Ger­dai Jur­ku­tei (92 ba­lai), Emi­li­jai Jo­ku­bai­ty­tei ir Ro­kui Druk­tei­niui (91 ba­las), Ra­mū­nui So­ko­lo­vui ir Au­ri­mui Nor­vi­lui (89 ba­lai), Kris­ti­nai Ber­no­tai­tei (86 ba­lai).
Vals­ty­bi­nį lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bran­dos eg­za­mi­ną pa­si­rin­ko 40 abi­tu­rien­tų, jo ne­iš­lai­kė 2. Dau­giau­siai ba­lų su­rin­ko T. Si­mo­na­vi­čius (89 ba­lai), E. Jo­ku­bai­ty­tė (88 ba­lai), R. Druk­tei­nis (86 ba­lai).
Bio­lo­gi­jos vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną pa­si­rin­ko 13 mo­ki­nių, ne­iš­lai­kė 1. Aukš­tes­nio­jo ly­gio įver­ti­ni­mą ga­vo To­ma Si­ma­na­vi­čiū­tė (86 ba­lai).
Ma­te­ma­ti­kos vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną lai­kė – 44 mo­ki­niai. 10 mo­ki­nių jis bu­vo ne­sėk­min­gas. Ge­riau­siai iš­lai­kė G. Jur­ku­tė ir T. Si­mo­na­vi­čius (100 ba­lų), V. Rai­šuo­tis (94), T. Si­ma­na­vi­čiū­tė (87), Dei­man­tė Gi­nio­tai­tė (86 ba­lai).
Is­to­ri­jos vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną pa­si­rin­ko 26 mo­ki­niai. Vi­siems jis bu­vo sėk­min­gas. Ge­riau­si įver­ti­ni­mas – M. Kom­žai­tės (90 ba­lų), V. Rai­šuo­čio (87 ba­lai).
Ge­og­ra­fi­jos vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną lai­kė 3 mo­ki­niai. Vi­siems šis eg­za­mi­nas bu­vo sėk­min­gas. Fi­zi­kos vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną lai­kė 3 mo­ki­niai. Ne­iš­lai­kiu­sių nė­ra. Aukš­čiau­sią įver­ti­ni­mą – 100 ba­lų – ga­vo T. Si­mo­na­vi­čius, 98 – G. Jur­ku­tė. Che­mi­jos vals­ty­bi­nio bran­dos eg­za­mi­no šie­met ne­pa­si­rin­ko nė vie­nas mo­ki­nys. In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų eg­za­mi­ną lai­kė 1 dvy­lik­to­kas – Mar­ty­nas Kniukš­ta, ku­ris eg­za­mi­ną iš­lai­kė aukš­tes­niuo­ju ly­giu ir su­rin­ko 95 ba­lus. Mo­kyk­li­nį lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bran­dos eg­za­mi­ną pa­si­rin­ko 5 mo­ki­niai, vi­siems jis bu­vo sėk­min­gas. Mo­kyk­li­nį dai­lės eg­za­mi­ną lai­kė Eve­li­na Čiu­že­ly­tė ir Mant­vy­das Mi­ka­laus­kis, abie­jų dar­bai įver­tin­ti de­šim­tu­kais.

Tve­rų gim­na­zi­ja

Tve­rų gim­na­zi­jo­je šie­met – 11 abi­tu­rien­tų, bran­dos ates­ta­tai įteik­ti vi­siems. Tve­ruo­se šim­tu­kų ne­už­de­rė­jo, eg­za­mi­nus ge­riau­siai se­kė­si iš­lai­ky­ti Gab­rie­lei Ža­lon­daus­kai­tei, Si­mo­nai Ba­cy­tei, Ga­bi­jai Lu­ko­šiū­tei. Lie­tu­vių vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną pa­si­rin­ko 6 mo­ki­niai, vi­siems jis bu­vo sėk­min­gas. Is­to­ri­jos eg­za­mi­ną lai­kė 8 mo­ki­niai, ge­og­ra­fi­jos – 3, an­glų – 8, bio­lo­gi­jos – 1, ma­te­ma­ti­kos – 8 (ne­iš­lai­kė 1 mo­ki­nys). Sėk­min­giau­sias tve­riš­kiams bu­vo an­glų ir lie­tu­vių, sun­kiau­sias – ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­nas.

Nuotraukoje: Paaiškėjus egzaminų rezultatams, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos bendruomenę nudžiugino net 5 šimtukai.

Komentarai
Kiti straipsniai