Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 14 d.

„Ne­no­rė­ki­te, kad ūki­nin­kas sa­vo lė­šo­mis su­tvar­ky­tų Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tį til­tą“

Lie­pos 16-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu svars­ty­tas klau­si­mas dėl pri­ta­ri­mo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės part­ne­rys­tei, tei­kiant pro­jek­tą „Plun­gės ra­jo­no Ša­tei­kių ir Alks­nė­nų ka­dast­ri­nė­se vie­to­vė­se esan­čių sau­si­ni­mo sis­te­mų re­konst­ra­vi­mas“.

Po­sė­džio me­tu Že­mės ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Da­lia Ud­rie­nė pa­sa­ko­jo, kad vi­sa šio pla­nuo­ja­mo pro­jek­to ben­dra su­ma – 375 tūkst. Eur, jis bus fi­nan­suo­ja­mas iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES), Sa­vi­val­dy­bės ir aso­cia­ci­jos na­rių lė­šo­mis: ES fi­nan­suo­ja 80 proc. (300 tūkst. Eur), Sa­vi­val­dy­bė – 15 proc. (56 tūkst. Eur), aso­cia­ci­ja – 5 proc. (19 tūkst. Eur) vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­dų.
Ji taip pat sa­kė, kad įgy­ven­di­nus šį pro­jek­tą, bū­tų su­tvar­ky­ta apie 176 ha plo­te iš­si­dės­čiu­si dre­na­žo sis­te­ma, vals­ty­bi­nė­je že­mė­je esan­tis til­tas bei apie 2,5 ki­lo­met­rai ma­gist­ra­li­nių grio­vių. Taip pat bū­tų su­re­mon­tuo­tas til­tas, ku­rio re­mon­tas at­si­ei­tų apie 50 tūkst. eu­rų.
Kaip sa­kė D. Ud­rie­nė, re­konst­ra­vus me­lio­ra­ci­jos sta­ti­nius, pa­ge­rės dir­vų įdir­bi­mo ko­ky­bė, pa­di­dės der­lin­gu­mas. Įgy­ven­di­nant šį pro­jek­tą, bus re­konst­ruo­ja­mi ne tik aso­cia­ci­jos na­riams pri­klau­san­tys me­lio­ra­ci­jos sta­ti­niai, bet ir vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tys ben­dro nau­do­ji­mo me­lio­ra­ci­jos sta­ti­niai.
Be to, pa­sak vyr. spe­cia­lis­tės, įgy­ven­di­nus Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į ma­te­ria­lų­jį tur­tą“ veik­los „Pa­ra­ma že­mės ūkio van­dent­var­kai“ pro­jek­tą, bus re­konst­ruo­tas vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tis til­tas, esan­tis Ša­tei­kių se­niū­ni­jo­je, Pa­lūš­čių kai­me, ku­rį pa­si­ti­kė­ji­mo tei­se val­do Sa­vi­val­dy­bė, bei 155 ha plo­to me­lio­ra­ci­jos dre­na­žo sau­si­ni­mo sis­te­mos (sau­sin­tu­vai ir rink­tu­vai), ku­rios nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so tiek vals­ty­bei, tiek že­mės nau­do­to­jams.
Ko­mi­te­to na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas, iš­klau­sęs vyr. spe­cia­lis­tės D. Ud­rie­nės in­for­ma­ci­ją, pa­klau­sė, ko­dėl ne­ga­lė­tų pri­si­dė­ji­mas bū­ti 10 proc. Sa­vi­val­dy­bės ir 10 proc. aso­cia­ci­jos lė­šų. Taip, pa­sak jo, bū­tų są­ži­nin­giau, o da­bar są­ly­gos ne­vie­no­dos, in­fra­struk­tū­ra la­bai bran­giai at­si­ei­na. Be to, R. En­dri­kas klau­sė, ar su­re­mon­tuo­tas til­tas, esan­tis Sė­le­nių kai­me, bus nau­din­gas tik Ša­tei­kių me­lio­ra­ci­jos sis­te­mų nau­do­to­jų aso­cia­ci­jos na­riams, ar yra ben­dro nau­do­ji­mo?
Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Dai­na Mar­ti­šie­nė nu­ste­bo iš­gir­du­si to­kį ko­mi­te­to na­rio R. En­dri­ko siū­ly­mą ir mes­te­lė­jo: „Ne­no­rė­ki­me, kad ūki­nin­kas sa­vo lė­šo­mis su­tvar­ky­tų Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tį til­tą. To jau bū­tų per daug. Ne­di­de­lei ke­tu­rių part­ne­rių aso­cia­ci­jai tai bū­tų per bran­gi in­ves­ti­ci­ja, be to, til­tas yra vals­ty­bi­nė­je že­mė­je“.
Bai­gus dis­ku­tuo­ti šiuo klau­si­mu, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta Plun­gės ra­jo­no part­ne­rys­tei su Ša­tei­kių me­lio­ra­ci­jos sis­te­mų nau­do­to­jų aso­cia­ci­ja tei­kiant mi­nė­tą­jį pro­jek­tą bei skir­ti jam įgy­ven­din­ti 15 proc. (56 tūkst. Eur) tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­dų iš 2020 me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, įga­lio­ti Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Min­dau­gą Kau­ną pa­si­ra­šy­ti Jung­ti­nės veik­los su­tar­tį su Ša­tei­kių me­lio­ra­ci­jos sis­te­mų nau­do­to­jų aso­cia­ci­ja.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: D. Martišienė pabrėžė, kad ūkininkas neprivalo savo lėšomis remontuoti Savivaldybei priklausančio tilto.

Komentarai
Kiti straipsniai