Penktadienis, 2019 m. gruodžio 13 d.

„Duo­ti ir da­ly­tis, gy­ven­ti ir kur­ti ne tik sau, bet ir ap­link sa­ve“

Tai žo­džiai iš Plun­gės LIONS klu­bo šū­kio, ku­riuos klu­bo na­riai sten­gia­si įgy­ven­din­ti jau ne vie­ne­rius me­tus. Var­gu ar yra mū­sų ra­jo­ne ne­ži­nan­čių gar­sių, an­šla­gais ta­pu­sių ba­lan­džio 1-osios „liū­tų“ kon­cer­tų, ku­rių me­tu su­rink­tos lė­šos su­grą­ži­no vil­tį ne vie­nai ne­lai­mės iš­tik­tai šei­mai. Nors tai be­ne ryš­kiau­sias ir įsi­min­ti­niau­sias plun­giš­kių „liū­tų“ ren­gi­nys, ta­čiau, kaip sa­ko nau­ja­sis klu­bo pre­zi­den­tas Da­rius Jan­kaus­kas, yra daug ki­tų, ne tiek ma­to­mų jų ak­ci­jų, dar­bų ir ren­gi­nių.

Di­džiau­sia pa­sau­ly­je lab­da­rin­ga veik­la už­si­i­man­ti klu­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja LIONS vei­kia 202 vals­ty­bė­se dau­giau kaip šim­tą me­tų. Pa­sak plun­giš­kių „liū­tų“ va­do­vo Da­riaus, or­ga­ni­za­ci­ja vie­ni­ja 1,4 mln. na­rių, o pa­gal­bos yra su­lau­kę dau­giau nei 250 mln. pla­ne­tos gy­ven­to­jų.
Kiek pa­ra­mos ga­vo mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų, sun­ku ir pa­sa­ky­ti.
16-tus gy­va­vi­mo me­tus mi­nin­čio Plun­gės LIONS klu­bo pre­zi­den­tas tei­gia, kad, pa­vyz­džiui, vien 2018 me­tais su­reng­to gar­sio­jo ba­lan­džio 1-osios kon­cer­to me­tu su­rink­tos au­kos pa­gel­bė­jo 23-ims ra­jo­no vai­kams su ne­ga­lia.
„Tai tik vie­no mū­sų kon­cer­to pa­ra­ma. Bet ją mes tei­kia­me ne tik po kon­cer­to, bet ir iš­ti­sus me­tus. Daug lab­da­ros iš­da­li­ja­me pa­vie­niams as­me­nims, or­ga­ni­za­ci­joms, įstai­goms, ben­druo­me­nėms. Mes ben­drau­ja­me su Nor­ve­gi­jos LIONS klu­bais, ku­rie vie­ną­syk per me­tus mums at­siun­čia di­džiu­lį sunk­ve­ži­mį ra­jo­no žmo­nėms rei­ka­lin­gos pa­ra­mos, pra­de­dant rū­bais, ava­ly­ne, žais­lais, bui­ti­ne tech­ni­ka, bai­giant bal­dais, ne­įga­lių­jų ve­ži­mė­liais ir t. t. Vi­sa tai pa­da­li­ja­me ra­jo­no gy­ven­to­jams, ku­riems rei­ka­lin­ga pa­ra­ma“, – sa­ko plun­giš­kių „liū­tų“ pre­zi­den­tas.
Nau­ja­sis klu­bo va­do­vas taip pat pri­mi­nė, kad kas­met, per mies­to šven­tę, jie or­ga­ni­zuo­ja „blus­tur­gį“: par­da­vi­nė­ja žmo­nėms įvai­rius daik­tus, o su­rink­tus pi­ni­gus ski­ria jau­nų žmo­nių su ne­ga­lia pa­ra­mai.
„Ne­ga­liu ne­si­džiaug­ti bu­vu­sio mū­sų pre­zi­den­to Sva­jū­no Sun­gai­los idė­ja, ku­ri taip pat taps tra­di­ci­ja. Tai – Ne­įga­lių­jų die­na, ku­ri vyks kas­met gruo­džio mė­ne­sį. Pra­ėju­siais me­tais ją su­ren­gė­me pir­mą kar­tą, o da­bar tai da­ry­si­me kas­met. Per­nai kon­cer­ta­vo pa­tys ne­įga­lie­ji, Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los, Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tro auk­lė­ti­niai. Tai ren­gi­nys, skir­tas pa­dė­ti ne­įga­lie­siems in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę, pa­ro­dy­ti, kad ša­lia yra žmo­nių, ku­riems rei­ka­lin­ga mū­sų pa­gal­ba ir pa­ra­ma. Kaip sa­kė bu­vęs klu­bo pre­zi­den­tas S. Sun­gai­la, esa­me tar­si til­tas, ku­ris jun­gia du kran­tus. Vie­na­me jų yra li­ki­mo nu­skriaus­ti vai­kai, ku­riems rei­ka­lin­ga pa­gal­ba, o ki­ta­me – žmo­nės, ku­rie, mums pa­de­dant, tu­ri iš­girs­ti apie bė­das, ka­muo­jan­čias nu­skriaus­tus vai­kus. Mes, ku­rie at­ei­na­me į kon­cer­tą ar­ba jį ren­gia­me, tam­pa­me rė­mė­jais ir taip tie­sia­me pa­gal­bos ran­ką“, – apie kil­nius „liū­tų“ tiks­lus pa­sa­ko­jo D. Jan­kaus­kas.
„Liū­tas“ Da­rius džiau­gia­si, kad yra ge­ros va­lios žmo­nių, nes be jų pa­gal­bos bū­tų sun­ku. Kaip ir rė­mė­jų – įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios, ben­dra­dar­biau­da­mos su klu­bu, tei­kia pa­ra­mą, in­for­muo­ja apie šei­mas, au­gi­nan­čias ne­įga­lius vai­kus, ku­rioms rei­kia pa­gal­bos.
Nors Plun­gės LIONS klu­bas nė­ra gau­sus (tik 26 na­riai), nau­ja­sis pre­zi­den­tas ne­abe­jo­ja, kad sam­bū­ris yra vie­nas ak­ty­viau­sių Lie­tu­vo­je. Be to, ti­ki­si, kad jo pre­zi­den­ta­vi­mo me­tu klu­bas pa­si­pil­dys ke­le­tu nau­jų na­rių ir dar la­biau at­jau­nės.
„Bu­vo­me kaž­ka­da gau­sus bū­rys ir vie­nas di­džiau­sių LIONS klu­bų Lie­tu­vo­je, ta­čiau lai­kas ei­na, vie­ni iš­va­žiuo­ja gy­ven­ti ki­tur, ki­ti iš­ei­na į pen­si­ją, tre­ti pa­tys pa­si­trau­kia, tad gre­tos kiek ap­tir­po. Vis­gi šiais me­tais mū­sų gre­tas pa­pil­dė trys nau­ji na­riai: Pet­ras Go­tau­tas, Ar­vy­das Liu­ti­ka ir To­mas Šu­kys. Iš ki­tos pu­sės žiū­rint, esa­me vie­nas ak­ty­viau­sių klu­bų“, – op­ti­miz­mo ne­slė­pė D. Jan­kaus­kas, ku­ris rugsėjo mė­ne­sį vyks­ian­čia­me Lie­tu­vos LIONS klu­bų fo­ru­me kar­tu su ki­tų klu­bų iš­rink­tais va­do­vais bus inau­gu­ruo­tas į pre­zi­den­tus vie­ne­rių me­tų ka­den­ci­jai.
Baig­da­mas po­kal­bį, D. Jan­kaus­kas pa­si­džiau­gė, kad jo pa­va­duo­to­ju – vi­ce­pre­zi­den­tu – ta­po žymus dai­ni­nin­kas Ge­di­mi­nas Nor­vai­šas, ku­ris ne­sto­ko­ja idė­jų ir no­ri veik­ti, kur­ti, pa­dė­ti ki­tiems.
Klu­bo pre­zi­den­tas taip pat už­si­mi­nė, kad lab­da­rin­gos or­ga­ni­za­ci­jos na­riu ga­li tap­ti kiek­vie­nas są­ži­nin­gas žmo­gus, pa­si­šven­čian­tis lab­da­rin­gai veik­lai, pa­si­žy­min­tis ne­pri­ekaiš­tin­ga re­pu­ta­ci­ja ir tu­rin­tis il­ga­lai­kio klu­bo na­rio re­ko­men­da­ci­ją.
„LIONS klu­bams rei­kia en­tu­zias­tin­gų, or­ga­ni­zuo­tų žmo­nių. Mums rei­kia stip­rių, tu­rin­čių idė­jų ir po­lė­kio asmenų. Tai ga­li bū­ti ver­sli­nin­kai, mo­ky­to­jai, ban­kų dar­buo­to­jai, me­di­kai, tei­si­nin­kai ir kt. spe­cia­ly­bių at­sto­vai“, – sa­kė D. Jan­kaus­kas ir pri­dū­rė, kad jei kam rei­ka­lin­ga pa­ra­ma, ne­bū­ti­na lauk­ti ba­lan­džio 1-osios kon­cer­to die­nos. Tie­siog kreip­ki­tės į Plun­gės LIONS klu­bą.

Pet­ras ŽILIUS

Nuotraukoje: Buvęs Plungės LIONS klubo prezidentas Svajūnas Sungaila (dešinėje) valdžio vairą perduoda naujajam – Dariui Jankauskui.

Komentarai
Kiti straipsniai