Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu pa­si­skel­bė opo­zi­ci­nė frak­ci­ja

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­kęs sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo ne nuo dar­bot­var­kės klau­si­mų. Sa­vi­val­dy­bės me­rui An­ta­nui Čer­nec­kiui pa­klau­sus, ar yra ko­kių siū­ly­mų, pa­kei­ti­mų, pra­bi­lo so­cial­de­mok­ra­tas Vy­tau­tas Bla­žai­tis. Pa­aiš­kė­jo, kad vi­si ke­tu­ri so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos na­riai (V. Bla­žai­tis, Al­fre­das Moc­kus, Al­gi­man­tas Mic­kus, Vik­to­ras Kra­ji­nas) ir Dar­bo par­ti­jai at­sto­vau­jan­tis Au­gus­tas Šli­mas sa­vo veik­lą Ta­ry­bo­je vyk­dys su­si­vie­ni­ję į opo­zi­ci­nę frak­ci­ją.

Opo­zi­ci­nės frak­ci­jos se­niū­nu iš­rink­tas V. Bla­žai­tis, o pa­va­duo­to­ju – A. Moc­kus. A. Moc­kus pri­sta­tė veik­los kryp­tis ir prie­žas­tis, nu­lė­mu­sias opo­zi­ci­nės frak­ci­jos su­da­ry­mą. Opo­zi­ci­ne frak­ci­ja pa­skelb­ta at­si­žvel­giant į tai, kad rin­ki­mus lai­mė­ju­si mi­ni­ma­li dau­gu­ma de­le­ga­vo sa­vo kan­di­da­tus į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mą­ją ins­ti­tu­ci­ją, me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas ir vi­sus įma­no­mus ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kus, bet iki šiol ne­su­ge­bė­jo pa­teik­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bai sa­vo veik­los pro­gra­mos ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės vi­zi­jos. Be to, taip re­a­guo­ja­ma į me­ro A. Čer­nec­kio ge­gu­žės 16 d. vy­ku­sia­me po­sė­dy­je iš­sa­ky­tą po­žiū­rį į kon­kur­sų skel­bi­mą sa­vi­val­dy­bės įstai­gų va­do­vų pa­rei­goms už­im­ti. Pa­gar­sin­tos ir opo­zi­ci­nės frak­ci­jos veik­los kryp­tys: ko­va su bet ko­kio­mis ko­rup­ci­jos ap­raiš­ko­mis, de­mok­ra­ti­nio va­do­va­vi­mo sie­ki­mas, pro­fe­si­nių są­jun­gų rė­mi­mas, sa­vi­val­dy­bės lė­šų pa­nau­do­ji­mo efek­ty­vu­mo ir skaid­ru­mo ste­bė­ji­mas ir kt.
Me­ras A. Čer­nec­kis pa­svei­ki­no ko­le­gas žen­gus šį žings­nį. „Nuo pir­mų po­sė­džių el­gė­tės kaip opo­zi­ci­nė frak­ci­ja, tad šis žings­nis ne­nu­ste­bi­no. La­bai ge­rai, kad jūs tai įvar­di­no­te, da­bar ži­no­si­me, kaip to­liau dirb­ti ir tvar­kin­gai or­ga­ni­zuo­ti Ta­ry­bos dar­bą“, – sa­kė me­ras.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Šį mėnesį vykusio Tarybos posėdžio metu pasiskelbė 5 narių opozicinė frakcija.

Komentarai
Kiti straipsniai