Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Tur­ge­lio ati­da­ry­mas vė­luo­ja dėl pro­jek­tuo­to­jų klai­dų

Ket­vir­ta­die­nį vy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dis. Ka­dan­gi grei­tu me­tu pla­nuo­ja­ma ati­da­ry­ti nau­jai įreng­tą tur­ge­lį Lais­vės gat­vė­je, Rie­ta­ve, bū­ti­na šio mė­ne­sio Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ti nu­sta­ty­tus įkai­nius pre­ky­bai vie­šo­se vie­to­se. Ko­mi­te­te me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis mi­nė­jo, kad tur­ge­lio ati­da­ry­mas vė­luo­ja, nes pro­jek­tuo­to­jai pri­vė­lė klai­dų, ku­rias iki ati­da­ry­mo rei­kia iš­tai­sy­ti.

Ko­mi­te­te pir­miau­sia pri­tar­ta pre­ky­bos ir pa­slau­gų tei­ki­mo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sio­se erd­vė­se tvar­kos ap­ra­šui ir vie­tų są­ra­šui, ku­rio­se ga­li­ma teik­ti šias pa­slau­gas. Šio ap­ra­šo pri­va­lės lai­ky­tis as­me­nys, no­rin­tys pre­kiau­ti ar teik­ti pa­slau­gas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, są­ra­še nu­ro­dy­to­se vie­to­se. Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­jo­se nu­ro­dy­tos 7 to­kios vie­tos, Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je – 13, Dau­gė­dų se­niū­ni­jo­je – 2 (ko­mi­te­to na­rio Vik­to­ro Kra­ji­no siū­ly­mu įtrauk­ta dar vie­na vie­ta prie Dau­gė­dų tven­ki­nio), Me­din­gė­nų se­niū­ni­jo­je – 4, Tve­rų se­niū­ni­jo­je – 7. Į šį są­ra­šą pa­ten­ka to­kios vie­tos kaip Lo­pai­čių pi­lia­kal­nis (Tve­rų sen.), pa­plū­di­mys prie Mi­ni­jos upės (Me­din­gė­nų sen.), Gi­rė­nų k. tven­ki­nys (Rie­ta­vo sen.), Lais­vės a. prie baž­ny­čios (Rie­ta­vas) ir ki­to­se. Me­ras A. Čer­nec­kis svars­tė, ar lo­giš­ka tas vie­tas iš­skir­ti, nes pre­ky­ba vi­sa­da vyks­ta ten, kur yra žmo­nių su­si­bū­ri­mas. Anot me­ro, ga­li bū­ti sun­ku su­val­dy­ti si­tu­a­ci­ją, kai ant kiek­vie­no kam­po bus pre­kiau­ja­ma. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas sa­kė, kad kai tur­ge­lis bus ati­da­ry­tas iš gat­vės, pre­kei­viai tu­rė­tų per­si­kel­ti ten. Su­pran­ta­ma, kad pre­ky­bi­nin­kai sto­vi ten, kur ju­da di­džiau­si žmo­nių srau­tai. Jei­gu veiks tur­ge­lis, o pre­ky­bi­nin­kai sto­vės prie gat­vės cen­tre, mes lik­si­me ne­su­pras­ti. Vi­sos vie­tos, ku­rio­se ga­lė­tų vyk­ti šven­tės, ren­gi­niai, yra įtrauk­tos į šį są­ra­šą“, – sa­kė di­rek­to­rius.
Ki­tu spren­di­mu pri­tar­ta ir vie­ti­nės rin­klia­vos už lei­di­mo pre­kiau­ti ar teik­ti pa­slau­gas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sio­se erd­vė­se iš­da­vi­mo nuo­sta­tams. Nuo šios rin­klia­vos at­lei­džia­mi as­me­nys, pre­kiau­jan­tys sa­vo so­de ar dar­že už­au­gin­tais vai­siais, dar­žo­vė­mis, au­ga­lais. Ko­mi­te­to na­riai dis­ku­ta­vo, kaip yra su­pran­ta­mas sa­vas ūkis: ar ūki­nin­kai, ku­rie iš sa­vo už­au­gi­na­mos pro­duk­ci­jos da­ro ver­slą, yra ly­giag­re­tūs mo­čiu­tei, už­au­gi­nu­siai svo­gū­nus ir no­rin­čiai juos par­duo­ti. Po il­gos dis­ku­si­jos nu­tar­ta, kad nuo rin­klia­vos at­lei­džia­mi abie­jų ka­te­go­ri­jų as­me­nys. Taip pat pa­teik­tas siū­ly­mas ne­mo­ka­mai teik­ti tik vie­ną pre­ky­bos vie­tą, kad ne­bū­tų taip, jog at­vyks­ta ūki­nin­kas ir už­si­i­ma ke­lias vie­tas vi­sai sa­vo pro­duk­ci­jai.
Tau­to­dai­li­nin­kai, ama­ti­nin­kai, tu­rin­tys tau­ti­nio pa­vel­do ser­ti­fi­ka­tus, tau­to­dai­li­nin­ko ar tra­di­ci­nių ama­tų meist­ro pa­žy­mė­ji­mą ar pre­kiau­jan­tys sa­vo dar­bo ser­ti­fi­kuo­tais tau­ti­nio pa­vel­do ga­mi­niais ir sa­vo ran­kų dar­bo ga­mi­niais, gaus 50 proc. mo­kes­čio leng­va­tą. Šiuo spren­di­mu nu­sta­ty­ti ir įkai­niai – pre­ky­bai iš lai­ki­nų pre­ky­bos įren­gi­nių 1 die­nai – 1,50 Eur (nau­do­jant elek­tros ener­gi­ją – 2 Eur), pre­ky­bai iš kios­kų, pa­vil­jo­nuo­se – 3 Eur, iš au­to­mo­bi­lio ar prie­ka­bos – 2 Eur (nau­do­jant elek­tros ener­gi­ją – 3 Eur), pa­slau­gų tei­ki­mas: ba­tu­tai, at­rak­cio­nai ir kt. – 8 Eur, pre­ky­ba ir pa­slau­gų tei­ki­mas ma­si­nių ren­gi­nių me­tu – 10 Eur. Dis­ku­tuo­ta, ar ne per ma­žas mo­kes­tis nu­ma­ty­tas tiems, ku­rie nau­dos elek­tros ener­gi­ją, kai su­ma die­nai sieks tik du eu­rus. Kal­bė­ta, kad nau­jai įreng­ta­me tur­ge­ly­je bus 16 pre­ky­bos vie­tų, nak­ties me­tu ten nie­kas ne­pre­kiaus, tad daug elek­tros ener­gi­jos iš­nau­do­ja­ma ne­bus. Ma­no­ma, kad ji bus nau­do­ja­ma vir­du­liui už­si­kais­ti, pa­si­krau­ti te­le­fo­nui ir pa­na­šiems da­ly­kams. Anot me­ro, jei ma­ty­sis, kad su­rink­tų pi­ni­gų ne­pa­kan­ka, bus ga­li­ma įkai­nius di­din­ti pa­tei­kus ko­re­guo­tą spren­di­mo pro­jek­tą Ta­ry­bai. Kal­bant apie ma­si­nius ren­gi­nius ir pre­ky­bos įkai­nius juo­se, Juo­zas Bars­tei­ga sa­kė, kad yra skir­tu­mas, kai pre­ky­bi­nin­kai pre­kiau­ja per šven­tes Rie­ta­vo mies­te ir, pa­vyz­džiui, Dau­gė­duo­se, kur apy­var­ta ma­žes­nė, o mo­kes­tis pre­ky­bi­nin­kams nu­ma­to­mas toks pats. Nu­tar­ta, kad ma­si­nių ren­gi­nių me­tu, ku­riuos or­ga­ni­zuo­ja sa­vi­val­dy­bė ar­ba jos ins­ti­tu­ci­jos, mies­to te­ri­to­ri­jo­je mo­kes­tis liks 10 Eur, o se­niū­ni­jo­se – 5 Eur.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: J. Barsteiga (dešinėje) siūlė taikyti mažesnį mokestį prekybininkams prekiaujantiems šventėse ne Rietavo mieste.

Komentarai
Kiti straipsniai