Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bai – dar ke­li va­rian­tai

Bir­že­lio 18 die­ną po­sė­džia­vęs Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas vėl kal­bė­jo apie ki­tas pa­tal­pas Plun­gės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bai. Pas­ku­ti­nysis siū­ly­tas va­rian­tas – įkur­din­ti tar­ny­bą bu­vu­sios po­li­kli­ni­kos pa­sta­to pir­ma­me aukš­te – jau ne­be­tin­ka. Da­bar bus ren­ka­ma­si iš tri­jų va­rian­tų: bu­vu­sios po­li­kli­ni­kos ant­ras aukš­tas, mo­du­li­nis va­rian­tas bei ga­li­my­bė lik­ti se­no­jo­je vie­to­je nu­grio­vus san­dė­lius ir pa­sta­čius nau­ją pa­sta­tą.

Pri­me­na­me, jog VšĮ Plun­gės ra­jo­no grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba (GMP) yra įsi­kū­ru­si li­go­ni­nės ga­ra­žuo­se J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 97B, ku­rie pri­klau­so Sa­vi­val­dy­bei. Jau ra­šė­me, jog pa­tal­pos yra ap­gai­lė­ti­nos būk­lės, ne­ati­tin­ka gais­ri­nės sau­gos ir hi­gie­nos nor­mų rei­ka­la­vi­mų, jų re­konst­ruo­ti ne­ap­si­mo­ka. To­dėl rei­kia nau­jo pa­sta­to – pa­tal­pų dar­buo­to­jams ir ga­ra­žų GMP au­to­mo­bi­liams.
Šios tar­ny­bos di­rek­to­rė Ra­sa Mon­čie­nė dėl to ne kar­tą krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bę, ta­čiau kol kas tin­ka­miau­sias va­rian­tas ne­ras­tas.
Pas­ku­ti­nį kar­tą, ge­gu­žės 21 die­ną, Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo iš­kel­ta min­tis, jog Plun­gės GMP rei­kia įkur­din­ti se­na­ja­me po­li­kli­ni­kos pa­sta­te (J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 91) ir ša­lia pa­sta­ty­ti ga­ra­žus–sto­gi­nes au­to­mo­bi­liams, mat pi­ni­gų nau­joms sta­ty­boms ne­nu­si­ma­to. Anks­čiau mi­nė­ta, jog sta­ty­ti nau­ją pa­sta­tą bū­tų ga­li­ma ša­lia li­go­ni­nės, prie pat iš­va­žia­vi­mo į Men­de­no gat­vę.
Bir­že­lio 18 die­ną į po­sė­dį at­ėju­si R. Mon­čie­nė kal­bė­jo, jog jų ko­lek­ty­vas – 44 žmo­nės – taip pat tu­ri sa­vo nuo­mo­nę ir re­a­guo­ja į kiek­vie­ną Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mą ar ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džiu­sią in­for­ma­ci­ją. To­dėl di­rek­to­rė su­ra­šė raš­tą, iš­dės­tė pen­kis va­rian­tus, prie kiek­vie­no pa­mi­nė­jo pri­va­lu­mus ir trū­ku­mus, pa­pra­šė po­sė­džiau­to­jų at­me­ti­mo bū­du, įver­ti­nant są­ma­tą, iš­rink­ti tin­ka­miau­sią. Ko­mi­te­tas nu­ta­rė į są­ra­šą įra­šy­ti tris.
Vie­nas iš ga­li­mų va­rian­tų – bu­vęs po­li­kli­ni­kos pa­sta­tas. Di­rek­to­rės tei­gi­mu, jiems ge­riau ne pir­mas, o ant­ras aukš­tas, ku­ris yra vi­sai tuš­čias. Pir­mą rei­kė­tų ir daug per­tvar­ky­ti, ir dan­tų pro­te­zuo­to­jus su ki­ne­zi­te­ra­pi­jos spe­cia­lis­tais iš­kraus­ty­ti. Ant­ro­jo aukš­to pa­tal­pų iš­dės­ty­mas jiems esan­tis ge­res­nis.
Me­ras A. Kli­šo­nis ir ki­ti po­sė­džiau­to­jai bu­vo lin­kę pri­tar­ti tam va­rian­tui, sa­ky­da­mi, jog GMP tar­ny­bai, ko ge­ro, už­teks ir da­lies an­tro aukš­to pa­tal­pų. Tie­sa, ko­mi­te­to na­rys gy­dy­to­jas R. Do­vil­tis tu­rė­jo ki­to­kią nuo­mo­nę – už­si­mi­nė, kad li­go­ni­nė ne­be­su­tal­pi­na slau­gos li­go­nių, pa­cien­tai sky­riu­je gu­li su­si­grū­dę, są­ly­gos esan­čios an­ti­sa­ni­ta­ri­nės, tad siū­lė „ne­pa­leis­ti an­tro aukš­to“, mat at­ei­ty­je rei­kės ge­rin­ti pa­slau­gas slau­gos sri­ty­je! Iš­gir­dę to­kią in­for­ma­ci­ją, ko­mi­te­to na­riai krai­pė gal­vas ir ste­bė­jo­si, ar ga­li taip bū­ti ir kaip gy­dy­mo įstai­ga iš­vis ši­taip ga­li dirb­ti?! Gy­dy­to­ja I. Tau­čie­nė pa­siū­lė, kad li­go­ni­nė dėl Slau­gos sky­riaus tu­rė­tų pa­ruoš­ti iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją.
To­liau kal­bant apie GPM nau­jas pa­tal­pas, į pa­si­rin­ki­mų są­ra­šą įtrauk­ti dar du va­rian­tai. Vie­nas pa­siū­ly­tas po­sė­džio me­tu. Tai – mo­du­li­nis (kon­tei­ne­ri­nis) va­rian­tas. Pa­na­šiai, kaip sos­ti­nė­je yra įkur­ti ke­li vai­kų dar­že­liai. Mo­du­li­nis pa­sta­tas grei­tai su­ren­ka­mas, nė­ra bran­gus. Jis ga­lė­tų bū­ti pa­sta­ty­tas mi­nė­to­je vie­to­je prie pat iš­va­žia­vi­mo į Men­de­no gat­vę.
Tre­čias va­rian­tas – Plun­gės GMP pa­lik­ti se­no­jo­je vie­to­je. Tiks­liau – nu­griau­ti ša­lia esan­čius se­nus, ava­ri­nės būk­lės san­dė­lius ir jų vie­to­je tar­ny­bai pa­sta­ty­ti nau­ją vie­no aukš­to, maž­daug 200 kv. m plo­to pa­sta­tą.
Vi­sus tris va­rian­tus tu­rės įver­tin­ti Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: R. Do­vil­tis komiteto nariams už­si­mi­nė, kad li­go­ni­nė jau ne­be­su­tal­pi­na slau­gos li­go­nių, tad siū­lė „ne­pa­leis­ti an­tro aukš­to“ buvusioje poliklinikoje.

Komentarai
Kiti straipsniai